23 | 08 | 2019

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ


Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 2112/20 ο εργοδότης οφείλει να εκδώσει για τον απολυόμενο υπάλληλο πιστοποιητικό περί του είδους και της διάρκειας της εκτελεσθείσης υπηρεσίας του, με ειδική δε αίτηση του υπαλλήλου και περί του ποίου και της διαγωγής αυτού.

Σύμφωνα με το άρθρο 678 Α.Κ. που έχει επικουρική εφαρμογή, κατά τη λήξη της σύμβασης ο εργαζόμενος μπορεί να απαιτήσει από τον εργοδότη πιστοποιητικό για το είδος και τη διάρκεια της εργασίας του. Κατά διορθωτική ερμηνεία του άρθρου 678 Α.Κ., το δικαίωμα του εργαζόμενου να απαιτήσει τη χορήγηση πιστοποιητικού εργασίας υφίσταται και κατά τη διάρκεια της εργασιακής του σχέσεως, διότι σκοπός της διατάξεως είναι, εκτός των άλλων, να διευκολύνει το μισθωτό στην περαιτέρω επαγγελματική σταδιοδρομία του (Εφ. Κρήτης 173/80, Πρωτ. Αθ. 19943/65, Μ.Π.Α. 5373/64, Πρ. Αθ. 6489/67). Η υποχρέωσή του εργοδότη για την έκδοση του πιστοποιητικού εργασίας υπάρχει έστω και αν η σύμβαση εργασίας είναι άκυρη για οποιοδήποτε λόγο, εφόσον βεβαιώνεται υπάρξασα πραγματική κατάσταση (Μ.Π.Α. 6130/61).
Υπόχρεος για την έκδοση του πιστοποιητικού είναι, κατά κανόνα, ο εργοδότης που εργάσθηκε ο μισθωτός, σε περίπτωση δε ανικανότητάς του, ο νόμιμος αντιπρόσωπός του. Σε περίπτωση μεταβολής του προσώπου του εργοδότη, ο νέος εργοδότης που διαδέχθηκε τον παλαιό. Σε περίπτωση θανάτου του εργοδότη, υποχρεούνται να χορηγήσουν πιστοποιητικό οι κληρονόμοι του, ο εκτελεστής της διαθήκης του, ή ο διαχειριστής της κληρονομιάς του. Σε περίπτωση πτώχευσης, ο σύνδικος της πτώχευσης εκδίδει το πιστοποιητικό. Αν ο εργοδότης είναι νομικό πρόσωπο, ανώνυμη εταιρεία κ.λ.π., αρμόδιος για την έκδοση του πιστοποιητικού είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος που δεσμεύει το νομικό πρόσωπο. Τέλος επί περισσοτέρων εργοδοτών, υπόχρεοι για την έκδοση είναι όλοι. Σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 5 του Ν. 1545/85 στους εργοδότες που αρνούνται να χορηγήσουν ή χορηγούν ψευδή ή ανακριβή πιστοποιητικά υπηρεσίας των μισθωτών, εφαρμόζονται οι διοικητικές ποινές, όπως αυτές περιγράφονται στη παρ. 8 του άρθρου 16 του Ν. 1264/82.

 

ANDREASM

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16