Open menu
22 | 04 | 2024

Αθήνα, 23/06/2004
ΥΠΑΠΚΠ. 30874 (ΦΕΚ Β' 1023/8.7.2004)

 

Θέμα: Καθορισμός των απαραίτητων δικαιολογητικών, κριτηρίων επιλογής, του τρόπου και κάθε άλλου σχετικού θέματος, για την εφαρμογή των διατάξεων των παραγρ. 1 - 4 του άρθρου 1 του Ν. 3227/2004 "Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις".


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ EΣΩΤEPΙΚΩN, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΣΙΑΣ


Εχοντας υπόψη:.....

κλπ.

Αποφασίζουμε:


Καθορίζουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα κριτήρια επιλογής, τον τρόπο και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την πρόσληψη επιδοτούμενων ανέργων σε θέσεις εργασίας με πλήρη απασχόληση για όσο χρόνο διαρκεί η επιδότηση ανεργίας, ως εξής:

1. ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΟΙ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ
Στο πρόγραμμα αυτό είναι δυνατόν να ενταχθούν όλοι οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.

2. ΠΡΟΥΠΟθΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ
Α) Εργοδοτών
Για να υπαχθεί μια επιχείρηση στο πρόγραμμα δεν θα πρέπει να παρουσιάζει μείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας που πραγματοποιήθηκε το τελευταίο εξάμηνο πριν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Εξαιρούνται οι καταγγελίες σύμβασης εργασίας που οφείλονται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο.

Β) Ανέργων

-Να έχει εγκριθεί η τακτική επιδότησή τους λόγω ανεργίας.
-Να έχουν βεβαίωση εξατομικευμένη ς παρέμβασης (εφόσον προταθούν από την Υπηρεσία).

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
Η διάρκεια της επιχορήγησης είναι ίση με το χρονικό διάστημα που θα απασχοληθεί ο επιδοτούμενος άνεργος στον εργοδότη και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο της διάρκειας της επιδότησης του ανέργου.

4. ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ.
Το μηνιαίο ποσό της επιχορήγησης είναι ίσο με το μηνιαίο ποσό του επιδόματος ανεργίας που έχει εγκριθεί στον άνεργο.

5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ
Α) Για τους επιδοτούμενους άνεργους
Προηγείται ο επιδοτούμενος του οποίου η διάρκεια της επιδότησης, κατά την ημερομηνία αίτησης του εργοδότη, ταυτίζεται με τη διάρκεια της αιτούμενης απασχόλησης.
Σε διαφορετική περίπτωση προηγείται ο επιδοτούμενος με τη μεγαλύτερη, στο κρίσιμο χρονικό σημείο, διάρκεια επιδότησης.

Β) Για τους εργοδότες
Στην περίπτωση όπου οι αιτήσεις των εργοδοτών υπερβαίνουν τους επιδοτούμενου ς άνεργους που έχουν τις προϋποθέσεις για απασχόληση, η επιλογή γίνεται επί τη βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων που θα καθορισθούν με εγκύκλιό μας.

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ
Οι εργοδότες θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στις κατά τόπους, με βάση την έδρα της επιχείρησης, αρμόδιες Υπηρεσίες Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ. (Τ.Υ. - ΚΠΑ ή όπου δεν έχουν συσταθεί στις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης).
Η αίτηση του εργοδότη θα περιέχει την επωνυμία της επιχείρησης, το αντικείμενο εργασιών, τον αριθμό των ατόμων που επιθυμεί να προσλάβει, το χρόνο που προτίθεται να τα απασχολήσει και θα συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

-Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος
-Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης, με την οποία θα δηλώνουν ότι κατά το εξάμηνο που προηγείται της αίτησης δεν έχουν απολύσει προσωπικό παρά μόνο για σπουδαίο λόγο, ρητά αναφερόμενο και ότι αν κατά τη διάρκεια του προγράμματος μειώσουν το προσωπικό θα στερούνται τηςεπιχορήγησης.

7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ
Α) Αν η υπόδειξη των επιδοτούμενων ανέργων γίνεται από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. απαιτείται:

-Αίτηση της επιχείρησης,
-Συστατικό σημείωμα της Υπηρεσίας και
-Βεβαίωση εξατομικευμένης προσέγγισης ανέργου.

Η τελική επιλογή των ανέργων που θα προσληφθούν θα γίνεται από τον εργοδότη.

Β) Αν ο εργοδότης έχει προβεί σε πρόσληψη επιδοτούμενου ανέργου, απαιτείται:

-Αίτηση της επιχείρησης,
-Αναγγελία πρόσληψης και
-εγκριτική απόφαση επιδότησης ανεργίας.

Την απόφαση για την υπαγωγή των εργοδοτών στο οικείο πρόγραμμα εκδίδουν οι κατά τόπο αρμόδιες Υπηρεσίες Απασχόλησης του Ο .Α..Ε.Δ.

8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
Η επιχείρηση υποχρεούται να αμείβει το προσλαμβανόμενο άτομο σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για λοιπούς εργαζόμενους, ανάλογα με την ειδικότητα και τις ώρες απασχόλησής του.
Η επιχείρηση κατά τη διάρκεια ισχύος της σχέσης εργασίας με τον προσληφθέντα να μην προβαίνει σε απόλυση του προσωπικού της χωρίς τη συνδρομή σπουδαίου λόγου.

9. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Α) Εντυπη κατάσταση που θα περιλαμβάνει:

-το ονοματεπώνυμο των προσληφθέντων βάσει του προγράμματος,
-την ειδικότητα,
-την ημερομηνία πρόσληψης,
-το ποσό της ημερήσιας επιχορήγησης,
-το συνολικό ακαθάριστο ποσό που δικαιούται ανά μήνα ο εργαζόμενος και στη στήλη της υπεύθυνης δήλωσης, τις υπογραφές των προσληφθέντων μισθωτών, ότι απασχολήθηκαν και πληρώθηκαν το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η επιχορήγηση.

Β) Αντίγραφα μισθολογικών καταστάσεων ή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) του χρονικού διαστήματος για το οποίο ζητείται η επιχορήγηση, από όπου θα προκύπτουν οι ημέρες εργασίας και οι ασφαλιστικές εισφορές που υποχρεούνται οι επιχειρήσεις να
αποδώσουν στον ασφαλιστικό φορέα. Οι μισθολογικές καταστάσεις ή αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (Α.Π.Δ.) (που μπορούν να υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή) θα συνοδεύονται με υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα στοιχεία που εμπεριέχονται είναι αληθή.

Γ) Γραμμάτιο είσπραξης ή βεβαίωση απόδοσης ασφαλιστικών εισφoρών για τους μήνες για τους οποίους ζητείται επιχορήγηση.

Δ) Βεβαίωση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, όπου απαιτείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Ε) Αριθμός λογαριασμού τραπέζης με την οποία συναλλάσσεται ο εργοδότης.
Η αρμόδια Υπηρεσία Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ. μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών θα ενημερώνει την οικεία Τ.Υ. ώστε να προβεί στην καταβολή της επιχορήγησης μεπίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του εργοδότη.

10.ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ
Η αξίωση των εργοδοτών για την είσπραξη της επιχορήγησης ασκείται εντός τριμήνου από τότε που καθίσταται απαιτητή.

11. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει που αφορά στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, θα επιλύεται με απόφαση Ειδικής Επιτροπής που θα συγκροτηθεί με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
Η σχετική ένσταση θα υποβάλλεται στην Υπηρεσία Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ. εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της απόρριψης του αιτήματος στον ενδιαφερόμενο εργοδότη και θα διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Απασχόλησης Διοίκησης του Ο.Α.Ε.Δ. με τα απαραίτητα για την εξέτασή της στοιχεία.

12. ΕΛΕΓΧΟΣ
Ελεγχος στις επιχειρήσεις για την ορθή υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος πραγματοποιείται από υπαλλήλους του Ο.Α.Ε.Δ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α. με αριθμό 2/34255/0022/6.6.2001, όπως ισχύει.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm