Open menu
30 | 05 | 2024

Αθήνα 24/06/2004

Υ.Α.130621 (ΦΕΚ 875/Β/2-7-2003)

 

Θέμα: Εργασίες, έργα και δραστηριότητες στις οποίες απαγορεύεται να απασχολούνται οι ανήλικοι.
 

Έχοντας υπόψη:...

κλπ.

 

Αποφασίζουμε

 

¶ρθρο 1
Σκοπός- Πεδίο εφαρμογής

 

1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισµός των εργασιών, των έργων και των δραστηριοτήτων που από τη φύση τους ή τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτελούνται είναι πιθανό να βλάψουν την υγεία, την ασφάλεια ή να προσβάλλουν την ηθική των νέων εργαζοµένων που δεν έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 3144/2003 και της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 2918/2001 «Κύρωση της 182 ∆ΣΕ για την απαγόρευση των χειρότερων µορφών εργασίας των παιδιών και την άµεση δράση µε σκοπό την εξάλειψή τους» (119/Α).
2. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρµόζονται σε κάθε πρόσωπο ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών το οποίο απασχολείται µε οποιαδήποτε µορφής σύµβαση εργασίας ή σχέση εργασίας ή µε σύµβαση έργου ή µε σύµβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή αυτοαπασχολείται, πλην των απασχολουµένων µε σχέση ναυτικής εργασίας στον ναυτιλιακό και τον αλιευτικό τοµέα, για τους οποίους εφαρµογή έχουν ειδικές διατάξεις.

 

¶ρθρο 2
Απαγορεύσεις

 

Καθορίζονται οι εργασίες, τα έργα και οι δραστηριότητες στις οποίες απαγορεύεται να απασχολούνται ανήλικοι, επειδή θεωρούνται ότι από τη φύση τους ή τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτελούνται είναι πιθανό να βλάψουν την υγεία, την ασφάλεια ή να προσβάλλουν την ηθική τους.

Α. Αν θυγιειν ό περιβάλλον (επικίν δυν ες ουσίες, παράγον τες και διαδικασίες, θερµοκρασία, θόρυβος και δον ήσεις επιβλαβείς για την υγεία)

1. Μελισσοκοµικές εργασίες εφόσον πρόκειται για αλλεργικά άτοµα
2. Χρήση γεωργικών φαρµάκων
3. Χρήση φυτοφαρµάκων και λιπασµάτων
4. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας- διαχείρισης λυµάτων κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων
5. ∆ιαχείριση ζωικών περιττωµάτων και αποσυντιθέµενων υλικών
6. Μονάδες αξιοποίησης ζωικών αποβλήτων
7. Συλλογή απορριµµάτων
8. Οι εργασίες σε εγκαταστάσεις αποχέτευσης και σε αυτοκίνητα εκκένωσης βόθρων
9. Η αποκοµιδή απορριµµάτων και το θάψιµό τους σε χωµατερές
10. Η διαλογή ή χρησιµοποίηση ρακών και παλιοϋφασµάτων. Η διαλογή µεταχειρισµένων ρούχων που  δεν έχουν απολυµανθεί
11. Βυρσοδεψία
12. Ταρίχευση, βαλσάµωµα
13. Η εργασία σε εργοστάσια παρασκευής ζωικής κόλλας και οστεόκολλας, σε βυρσοδεψεία και σε αποθήκες ακατέργαστων δερµάτων
14. Η εργασία σε έρευνες για καρκίνο ή λοιµώδεις νόσους
15. Η εργασία που συνεπάγεται προφανή κίνδυνο για την επαφή µε το ανθρώπινο αίµα που µπορεί κατά µεγάλη πιθανότητα να θεωρηθεί φορέας µικροβίων
16. Η χρησιµοποίηση ή ανάµειξη οργανικών ουσιών που υπόκεινται σε σήψη
17. Οι εργασίες που συνεπάγονται επιβλαβή έκθεση σε βιολογικούς παράγοντες των οµάδων 3 και 4 ως προς το βαθµό κινδύνου µόλυνσης του άρθρου 2 του Π.∆.186/95 «Προστασία των εργαζοµένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες του Συµβουλίου 90/679/EOK και 93/88/EOK» (97/Α)
18. Τεχνικοί ακτίνων – Χ
19. Βοηθοί εργαστηρίων όπου γίνεται χρήση ιοντιζουσών ακτινοβολιών και ραδιενεργών υλικών
20. Εργασίες κατά τις οποίες ο νέος εκτίθεται σε επίδραση ιοντιζουσών ακτινοβολιών σύµφωνα µε την Έγκριση Κανονισµών Ακτινοπροστασίας αριθ.1014 (ΦΟΡ) 94/ 06.03.2001
21. Εργασίες που συνεπάγονται επιβλαβή έκθεση σε:

• ουσίες και παρασκευάσµατα, που σύµφωνα µε το άρθρο 34 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) 378/94 «Επικίνδυνες ουσίες, ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση αυτών σε συµµόρφωση µε την οδηγία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 67/548/ΕΟΚ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (705/Β) και το άρθρο 10 της ΚΥΑ 265/02 «Ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση επικίνδυνων παρασκευασµάτων σε εναρµόνιση προς την Οδηγία 1999/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και της Οδηγίας 2001/60/ΕΚ της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας» (1214/Β), κατατάσσονται ως τοξικά (T), λίαν τοξικά (T+), διαβρωτικά (C) ή εκρηκτικά (E)
• ουσίες και παρασκευάσµατα, που σύµφωνα µε την ΚΥΑ 378/94 και την ΚΥΑ 1197/89 κατατάσσονται ως επιβλαβή (Xn) και χαρακτηρίζονται από µία ή περισσότερες από τις κάτωθι φράσεις κινδύνου:

α. Κίνδυνοι πολύ σοβαρών µόνιµων επιδράσεων (R39).
β. Πιθανοί κίνδυνοι µόνιµων επιδράσεων (R40).
γ. Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση κατόπιν εισπνοής (R42).
δ. Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση κατόπιν επαφής µε το δέρµα (R43).
ε. Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο (R45).
στ. Μπορεί να προκαλέσει κληρονοµικές γενετικές αλλοιώσεις (R46).
ζ. Κίνδυνος σοβαρών επιδράσεων στην υγεία σε περίπτωση παρατεταµένης έκθεσης (R48).
η. Μπορεί να επηρεάσει τη γονιµότητα (R60).

θ. Κίνδυνος κατά την εγκυµοσύνη βλαβερών επιδράσεων στο νεογνό (R61).

• ουσίες και παρασκευάσµατα, που σύµφωνα µε την ΚΥΑ 378/94 κατατάσσονται ως ερεθιστικά (Xi)
και χαρακτηρίζονται από µία ή περισσότερες από τις κάτωθι φράσεις κινδύνου:

α. Είναι λίαν εύφλεκτη (R12).
β. Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση κατόπιν εισπνοής (R42).
γ. Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση κατόπιν επαφής µε το δέρµα (R43).

• ουσίες παρασκευάσµατα που αναφέρονται στο άρθρο 2 (παράγραφος 3) του π.δ.399/94
"Προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που συνδέονται µε την έκθεση σε καρκινογόνους
παράγοντες κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε την οδηγία του Συµβουλίου 90/394/ΕΟΚ"
(221/Α/94)
• µόλυβδο και σε ενώσεις του, στο βαθµό που οι εν λόγω παράγοντες µπορούν να απορροφούνται
από τον ανθρώπινο οργανισµό
• αµίαντο

22. Η εξαγωγή, χρησιµοποίηση, ή ανάµειξη υλικών που περιέχουν ελεύθερο διοξείδιο του πυριτίου ή σύµπλοκα άλατα πυριτίου ή αµίαντο
23. Η χρησιµοποίηση υδραργύρου (και υπό µορφή φυράµατος) και υδραργυρικών αµαλγαµάτων 24. Η χρησιµοποίηση, ανάµειξη ή παραγωγή χρωµάτων µολυβδούχων
25. Η βαφή κατά την οποία γίνεται χρήση του ανθρακικού µολύβδου, του θειικού µολύβδου, του οξειδίου του µολύβδου και ειδών που περιέχουν τις ουσίες αυτές. Επίσης οι εργασίες καθαρισµού επιφανειών βαµµένων µε αυτές τις ουσίες εκτός αν τα τεχνικά µέτρα που λαµβάνονται αποτρέπουν τη δυνατότητα εισπνοής σκόνης
26. Η χρησιµοποίηση διαλυτών που περιέχουν βενζόλιο
27. Η παραγωγή, η ανάµειξη και η χρησιµοποίηση µονοµερούς βινυλοχλωριδίου
28. Η παραγωγή, η κατεργασία και η σύµµειξη µολύβδου. Η εργασία σε εργοστάσια κατασκευής συσσωρευτών µολύβδου
29. Η εργασία σε στοιχειοθετήρια, σε στερεοτυπεία, στις λινοτυπικές µηχανές, στα χυτήρια µονοτυπίας και στη τσιγκογραφία
30. Η συστηµατική εργασία σε χώρους φορτίσεως συσσωρευτών
31. Η κασσιτέρωση ή χρωµίωση ή επιµετάλλωση. Το βάψιµο µε πιστολέτο ως συστηµατική εργασία. Η βαφή και η εµβάπτιση µεταλλικών αντικειµένων
32. Η εργασία σε εργοστάσια ή εργαστήρια:

α. Παρασκευής θειικού οξέως, θειώδους οξέως και θειωδών ενώσεων.
β. Νιτρικού και υδροχλωρικού οξέως.
γ. Χλωρίου, χλωριούχου ασβεστίου, υποχλωριωδιών αλκαλίων και χλωριούχου θείου.
δ. Χλωρικών αλάτων
ε. Επεξεργασίας αρσενικού και παρασκευής αρσενικούχων ενώσεων.
ζ. Παρασκευής ανιλίνης και χρωµάτων ανιλίνης και αζοχρωµάτων.
η. Παρασκευής κυανιούχων ενώσεων και χρήσης ισοκυανιούχων.
θ. Παρασκευής οξαλικού οξέως.
ι. Παρασκευής αιθυλικού, οξικού και προπυλικού αιθυλεστέρα.

ια. Παρασκευής κολλοδίου και κυτταροειδούς.
ιβ. Παραγωγής αµµωνίας.
ιγ.Φωσφόρου
ιδ. Χηµικών λιπασµάτων

33. Η εργασία λεύκανσης ή διάλυσης χάρτου, άχυρου ή ρακών
34. Λεύκανση, βαφή και τελική επεξεργασία υφασµάτων µε τη χρήση χηµικών
35. Η εργασία σε βασικές µεταλλουργικές βιοµηχανίες
36. Η εργασία και παραµονή σε χώρους υαλουργείων στους οποίους κατεργάζεται η πρώτη ύλη, καθαρίζονται οι κλίβανοι, εµφυσούνται οι ύαλοι, κόβονται, τροχίζονται ή λειαίνονται
37. Ο καθαρισµός µεταλλικών επιφανειών µε ψηγµατοβολή (αµµοβολή)
38. Η εργασία στους αλευρόµυλους (στα τµήµατα που αναπτύσσονται σκόνες)
39. Το κοπάνισµα, το ξάσιµο και το ξεχώρισµα λιναριού, µπαµπακιού, τριχών ή µαλλιών
40. Εργασίες που συνεπάγονται, σύµφωνα µε το Π.∆. 396/94 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόµενους εξοπλισµών ατοµικής προστασίας κατά την εργασία σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου 89/656/EOK» (220/Α) τη χρήση ατοµικών αναπνευστικών προστατευτικών µέσων, εκτός αν αυτό επιβάλλεται για την αντιµετώπιση εκτάκτων περιστατικών ή την εκτέλεση καθήκοντος µικρής χρονικής διάρκειας
41. Εργασίες κατά τις οποίες ο νέος εκτίθεται σε θόρυβο στάθµης µεγαλύτερης των 80 dB(A). Η τιµή των 80 dB(A) νοείται ως µέση ισοδύναµη τιµή (για 40 ώρες απασχόληση την εβδοµάδα). Επίσης σε θόρυβο στάθµης µεγαλύτερης των 112 dB έστω και στιγµιαίως.
42. Εργασίες που συνεπάγονται, σύµφωνα µε το Π.∆. 396/94 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόµενους εξοπλισµών ατοµικής προστασίας κατά την εργασία σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου 89/656/EOK» (220/Α) τη χρήση ωτασπίδων, εκτός αν αυτό επιβάλλεται για την αντιµετώπιση εκτάκτων περιστατικών ή την εκτέλεση καθήκοντος µικρής χρονικής διάρκειας.
43. Εργασίες κατά τις οποίες ο νέος εκτίθεται σε πολύ υψηλές ή πολύ χαµηλές θερµοκρασίες (για ικανό χρονικό διάστηµα) ή σε εντόνως ακτινοβολούµενη θερµότητα ή σε δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά την εκτέλεση υπαιθρίων εργασιών.
44. Εργασίες πυρόσβεσης
45. Εργασία σε φούρνους και κλιβάνους
46. Επεξεργασία µετάλλων
47. Παρασκευή ινών και πλαστικών
48. Εφαρµογές συγκολλητικών ουσιών/διαλυτών π.χ. στην υποδηµατοποιία
49. Εργασίες συγκόλλησης ή κοπής µε αέριο ή ηλεκτρισµό
50. Η εργασία σε εργοστάσια ή εργαστήρια ή τµήµατα εργοστασίων στα οποία ή παράγονται ή αποστάζονται:

α. Εκρηκτικές ύλες
β. Πυροτεχνήµατα
γ. Φωτιστικά αέρια, πεπιεσµένα αέρια, εύφλεκτα υλικά
δ. Εύφλεκτα προϊόντα.

Επίσης η απασχόληση εν γένει σε χώρους εργασίας, στους οποίους υπάρχει κίνδυνος δηµιουργίας εκρηκτικής ατµόσφαιρας κατά την έννοια του άρθρου 2 του Π.∆. 42/03 «Σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη βελτίωση της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων οι οποίοι είναι δυνατόν να εκτεθούν σε κίνδυνο από εκρηκτικές ατµόσφαιρες σε συµµόρφωση µε την οδηγία
1999/92/ΕΚ της 16ης ∆εκεµβρίου 1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου» (44/Α)

 

Β. Πολύωρη απασχόληση, ν υκτεριν ή απασχόληση και απασχόληση όπου ο αν ήλικος είν αι εκτεθειµέν ος σε κάθε κίν δυν ο φυσικής, ψυχολογικής ή σεξουαλικής κακοποίησης ή εκµετάλλευσης.
1. Εργασία σε Καµπαρέ, Κακόφηµους οίκους, Μπάρ, Καταστήµατα πώλησης σεξουαλικών ειδών,
Ινστιτούτα σάουνας – µασάζ, Χαρτοπαικτικές λέσχες, Χώρους παιγνίων
2. Εργασία σε ντισκοτέκ, µουσικοχορευτικά κέντρα
3. Συµµετοχή σε ασελγή θεάµατα ή εργασία σε χώρους τέτοιων θεαµάτων (στριπτήζ, χορός, σάτιρα, κλπ)
4. Συµµετοχή ή εργασία σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες ερωτικού ή πορνογραφικού περιεχοµένου
5. Μοντέλα σε επίδειξη µόδας, φωτογράφησης και διαφήµισης προϊόντων (µανεκέν), ηθοποιοί, και άλλοι
καλλιτέχνες, εφόσον δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Π.∆. 62/98 περί απασχόλησης
σε πολιτιστικές και συναφείς δραστηριότητες
6. Γελωτοποιοί (κλόουν), ανιµατέρ και άλλα παρόµοια
7. Συνοδοί κυρίων – κυριών
8. Κάθε µορφής επαιτεία ή εκµετάλλευση
9. Πλανόδιοι πωλητές, πωλητές σε υπαίθριους πάγκους και υπαίθριες αγορές

10. Υπαίθριοι µικροπωλητές (π.χ. πώληση λουλουδιών σε χώρους διασκέδασης, πώληση µικροαντικειµένων στους οδηγούς αυτοκινήτων στα φανάρια, στους πιστούς έξω από τις εκκλησίες, κλπ)
11. Υπαίθρια παροχή υπηρεσιών (π.χ. καθαρισµός τζαµιών αυτοκινήτων στα φανάρια, λουστράρισµα παπουτσιών στα πεζοδρόµια, κλπ)
12. Πλασιέ
13. ∆ιαφηµιστές – αφισοκολλητές – διανοµείς φυλλαδίων
14. Εργασίες διανοµής και παράδοσης αγαθών κατ’ οίκον – κούριερ
15. Θυρωροί
16. Οικιακοί βοηθοί
17. Η φροντίδα, ταρίχευση και µεταφορά νεκρών
18. Εργασία σε επιχειρήσεις οικονοµικών συναλλαγών, στοιχηµάτων, κλπ
19. Μοναχική εργασία σε χώρους όπου γίνονται χρηµατικές συναλλαγές (π.χ. καντίνες, βενζινάδικα, περίπτερα, κλπ)
20. Η εργασία φύλακα. Η µεταφορά χρηµάτων από και προς τράπεζες, δηµόσια ταµεία, πιστωτικά ή νοµισµατικά ιδρύµατα ή τόπους φύλαξης
21. Εργασία σε οινοποιεία, ζυθοποιεία και αποστακτήρια αλκοολούχων ποτών
22. Εργασίες που αµείβονται κατ’ αποκοπή και εργασίες στις οποίες η αύξηση του ρυθµού εργασίας επιτρέπει τη λήψη ενός υψηλότερου µισθού 23. Η συµµετοχή σε οµάδα εργασίας η οποία περιλαµβάνει ενήλικες εργαζόµενους που εκτελεί εργασίες που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο

24. Χρήση όπλων σε δραστηριότητες αναψυχής
25. ∆ιαχείριση επιβητόρων ( ίππων, ταύρων βουβαλοταύρων, κάπρων κλπ είτε σε συστηµατικές εκτροφές είτε για ζώα ελευθέρας βοσκής
26. Τοκετός ζώων
27. Κέντρα τεχνητής σπερµατέγχυσης και οχείας ζώων
28. Εργασία σε σφαγεία
29. Εργασίες εκδοράς γουναφόρων
30. Εργασία σε ορυχεία, µεταλλεία, λατοµεία
31. Εργασία σε νοσοκοµεία, κλινικές, γηροκοµεία ή σε άλλες µονάδες φροντίδας και υγείας

32. Η εργασία σε υπηρεσίες ψυχιατρικής περίθαλψης και περίθαλψης τοξικοµανών
33. Η εργασία που απαιτεί για την διατήρηση της ασφάλειας της εργασίας, την συνεννόηση και την συνεργασία του εργαζοµένου που την εκτελεί, µε εργαζόµενους που εκτελούν άλλη εργασία
34. Η απασχόληση σε χώρους κατασκευής, επισκευής ή εµπορίας όπλων και πυροµαχικών


Γ. Εργασίες µε τη χρήση επικίν δυν ου εξοπλισµού, µηχαν ηµάτων και εργαλείων ή εργασία που περιλαµβάν ει χειρων ακτική διακίν ηση ή µεταφορά βαρέων φορτίων.
1. Οικοδοµικές εργασίες και τεχνικά έργα
2. Υλοτοµία
3. Εργασίες δασοτεχνικών έργων πλην φυτοκοµικών εργασιών
4. Μηχανοποιηµένες καλλιέργειες
5. Χειρισµός γεωργικών µηχανηµάτων
6. Χρήση αυτοκινούµενων γεωργικών µηχανηµάτων πλην των περιπτώσεων που έχουν άδεια οδήγησης
7. Χειρισµός και οδήγηση γεωργικού ελκυστήρα (τρακτέρ), (από άτοµα µικρότερα των 17 ετών συµπληρωµένων)
8. Χρήση µηχανολογικού µη αυτοκινούµενου εξοπλισµού (µηχανικά συστήµατα άρδευσης, χορτοκοπτικά
µηχανήµατα, ψεκαστήρες κλπ)
9. Η επίβλεψη της λειτουργίας και η τροφοδοσία των θεριστικών και των αλωνιστικών µηχανών και των πρεσσών άχυρου
10. Το φούσκωµα ελαστικών γεωργικών ελκυστήρων ή άλλων αναλόγων οχηµάτων µε πίεση µεγαλύτερη της 1,5 Atm
11. Χρήση κυνηγετικών όπλων
12. Μεταφορά ή έλξη µε την χρησιµοποίηση δύο ή περισσοτέρων µηχανών
13. Η εργασία σε διακλαδώσεις γραµµών τραίνων συµπεριλαµβανοµένης της σύνδεσης βαγονιών
14. Εργασίες σε αποβάθρες
15. Φορτοεκφορτώσεις
16. Στοιβάξεις
17. Εργασίες που συνεπάγονται την ανύψωση ή µεταφορά φορτίου µεγαλύτερου από το αναγραφόµενο στον παρακάτω πίνακα Α

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α
18. Εργασίες ως σύνηθες έργο, που συνεπάγονται τη µεταφορά ή την ανύψωση φορτίου µεγαλύτερου από το αναγραφόµενο στον πιο κάτω πίνακα Β για έφηβους 15 µέχρι 18 ετών

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β19. Η εργασία ως σύνηθες έργο, που συνεπάγεται ώθηση φορτίου σε σιδηροτροχιές ή µε χειράµαξες για άρρενες κάτω των 16 ετών και θήλεις κάτω των 18 ετών
20. Η εργασία ως σύνηθες έργο, που συνεπάγεται ώθηση σε σιδηροτροχιές φορτίου µεγαλύτερου των 300 Kg ή ώθηση µε χειράµαξες δύο τροχών φορτίου µεγαλύτερου των 100 Kg ή ώθηση µε χειράµαξες τριών ή τεσσάρων τροχών φορτίου µεγαλύτερου των 50 Kg ή τέλος ώθηση µε χειράµαξες ενός τροχού φορτίου µεγαλύτερου των 30 Kg, για άρρενες 16 µέχρι 18 ετών
21. Η εργασία για φόρτωση ή εκφόρτωση σκαφών
22. Εργασίες που ανατίθενται ως σύνηθες έργο και υποχρεώνουν τον εργαζόµενο να παίρνει αφύσικη στάση (π.χ. σιδερωτής) ή να διατηρεί µέλη του σώµατός του για ικανό χρονικό διάστηµα σε µη φυσική θέση (π.χ. τα χέρια σε επίπεδο ψηλότερο των ώµων)
23. Κατασκευαστές εργαλείων
24. Μηχανοτεχνίτες
25. Οδήγηση/χειρισµός φορτηγών, λεωφορείων, τρικύκλων, φέρρυ µποτ, κλπ
26. Ο χειρισµός γερανών, γερανογεφυρών και βαρούλκων ή άλλων παροµοίων µηχανών και µηχανηµάτων
27. Ο χειρισµός και οδήγηση περονοφόρων ανυψωτικών µηχανηµάτων (από άτοµα µικρότερα των 17 ετών συµπληρωµένων) και ο χειρισµός περονοφόρων οχηµάτων µεταφερόντων πυρακτωµένα ρευστά υλικά

28. Χειρισµός των πρεσσών µε έκκεντρο ή παροµοίων πρεσσών
29. Χειρισµός υδραυλικών πρεσσών
30. Χειρισµός θερµοπλαστικών πρεσσών, χυτοπρεσσών αλουµινίου και άλλων παροµοίων πρεσσών
31. Ο χειρισµός µηχανών κατασκευής παπουτσιών
32. Τοποθέτηση και χειρισµός µηχανών πριονίσµατος και επεξεργασίας ξύλου
33. Οι εργασίες µε µηχανήµατα που φέρουν κοπτικά εργαλεία που κινούνται µε µηχανική δύναµη και κυρίως οι εξής:

α. Η εργασία σε κυκλικά πριόνια, πριονοκορδέλες, µηχανές λείανσης, διαµόρφωσης (σβούρες) ή ροκανίσµατος ξύλων.
β. Η εργασία σε ψαλίδια, σε µηχανήµατα τεµαχισµού, σε µηχανήµατα κοπής (κοπτικά δεσµίδων χαρτιού, κυκλικά πριόνια, πριονοκορδέλες επεξεργασίας άλλου υλικού εκτός του ξύλου) και σε θραυστήρες.
γ. Η εργασία σε µηχανήµατα ελασµατοποιΐας και γενικά σε µηχανήµατα στα οποία το υλικό ή το επεξεργαζόµενο αντικείµενο περνά µεταξύ κυλίνδρων δηµιουργώντας τον κίνδυνο πιασίµατος µέλους του σώµατος του εργαζοµένου.
δ. Η εργασία σε µηχανήµατα ζυµώσεως-συνθλίψεως.
ε. Η εργασία σε φυγοκεντρικές µηχανές.
στ. Η εργασία µε µηχανικά πριόνια, µε αλυσσοπρίονα, καταρράκτες, σε µηχανήµατα αποφλοιώσεως, κλαδεύσεως, και παρόµοια.

34. Εργασίες µε πριόνια κοπής ξυλείας βενζινοκίνητα
35. Το κάρφωµα µε πιστόλι καρφώµατος ή πιστόλι µπουλονιών
36. Η εργασία σε ανοικτό κύλινδρο ή κοχλία
37. Οι εργασίες σε αναµείκτες (µίξερ βιοµηχανικά) σε λειαντικές µηχανές, σε µηχανές τεµαχισµού, σε µηχανές ζεµατίσµατος (σφαγείων) και σε φυγοκεντρικές µηχανές
38. Η εργασία σε διατρητικές µηχανές, σε καµπτικές µηχανές, σε µηχανές παραγωγής προϊόντων σκυροδέµατος και σε µηχανές προτύπων χυτηρίων
39. Η λίπανση, ο καθαρισµός, η επισκευή και η αναζήτηση βλάβης σε µηχανές, εργαλεία και συσκευές που βρίσκονται σε λειτουργία. Η απόδοση µηχανήµατος σε οµαλή λειτουργία µετά από βλάβη. Η ρύθµιση του µηχανήµατος
40. Η επίβλεψη κινητηρίων µηχανών
41. Η σύνδεση-αποσύνδεση ιµάντων ή στοιχείων µεταδόσεως κινήσεως µε το µηχάνηµα σε λειτουργία
42. Η εκκίνηση µηχανών στις οποίες απασχολούνται ταυτόχρονα δύο ή περισσότεροι εργαζόµενοι
43. Η εκκίνηση µηχανών που αποτελούν τµήµα αλυσίδας αυτοµατισµού
44. Εργασίες σε εναέρια και υπόγεια δίκτυα
45. Ο χειρισµός ηλεκτρικών εγκαταστάσεων υψηλής τάσεως. Η εργασία σε στοιχεία υπό τάση µεγαλύτερη των 50V
46. Η επίβλεψη ατµολεβήτων καθώς και λεβήτων ή δοχείων µε αέρια υπό πίεση. Η επίβλεψη και συντήρηση λεβήτων και δικτύου υγραερίου
47. Ο καθαρισµός ή βαφή µε πίεση µεγαλύτερη των 2,5 Atm
48. Το φούσκωµα ελαστικών τροχών λεωφορείων και αεροπλάνων µε πίεση µεγαλύτερη των 3 Atm
49. Η εργασία σε ατµοκρουνούς
50. Επίστρωση και λίπανση βαρέων µηχανηµάτων
∆. Εργασία που πραγµατοποιείται κάτω από την επιφάν εια του εδάφους, του ν ερού, σε επικίνδυνα ύψη ή σε χώρους υπό περιορισµό.
1. Υπόγειες εργασίες
2. Υποβρύχιες εργασίες που εκτελούνται µε σκάφανδρο ή αναπνευστική συσκευή
3. Κλάδεµα και συγκοµιδή καρπών σε υψηλά δέντρα
4. Εργασίες αναρρίχησης σε δένδρα για τη συγκοµιδή καρπών
5. Αναρρίχηση για συγκοµιδή καρπών
6. Εγκατάσταση και επισκευή τηλεφωνικών γραµµών, καλωδίων ηλεκτροδότησης, κεραιών, κλπ
7. Βαφή, επισκευή, συντήρηση εξωτερικής όψης ψηλών κτιρίων
8. Καθαρισµός εξωτερικής όψης τζαµιών
9. Εργασίες σε κεκλιµένη στέγη. Εργασίες συναρµολογήσεως και αποσυναρµολογήσεως στεγών
10. Εργασίες συναρµολογήσεως και αποσυναρµολογήσεως αρθρωτών κλιµάκων και εργασίες πάνω σε αυτές
11. Η εργασία που ενέχει κίνδυνο πτώσης από ύψος ακόµη και αν γίνεται χρήση µέσων ατοµικής προστασίας
12. Η εργασία που ενέχει κίνδυνο πτώσης αντικειµένων στον χώρο που κινείται ο ανήλικος κατά την εργασία του
13. Εργασίες σε κανάλια άρδευσης, φρεάτια άντλησης ύδατος
14. Εργασία σε περιβάλλον υπερπίεσης (θάλαµοι πίεσης, καταδύσεις, κλπ)
15. Η εργασία σε χώρους στους οποίους είναι πιθανή η έλλειψη οξυγόνου ή η ύπαρξη επικίνδυνης ατµόσφαιρας (δηλητηριώδη ή εκρηκτικά µίγµατα)


Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm