Open menu
21 | 04 | 2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Aθήνα 2 Μαρτίου 2007

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ


Στις προσλήψεις προσωπικού μερικής απασχόλησης και το καθεστώς που τις διέπει μετά την ψήφιση του Νόμου 3536/2007, αναφέρεται η εγκύκλιος που απέστειλε προς τους Ο.Τ.Α Α΄ και Β΄ βαθμού, καθώς και τις Περιφέρειες, ο Υφυπουργός Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, κ. Θανάσης Νάκος.
 

Οι ρυθμίσεις στοχεύουν στη βελτίωση της λειτουργικότητας του προγράμματος και στην απλούστευση των διαδικασιών, με τις οποίες οι φορείς θα προσλάβουν το αναγκαίο προσωπικό 4ωρης απασχόλησης.
Συγκεκριμένα, ο νέος Νόμος, προβλέπει ότι:

1. Το προσωπικό μερικής απασχόλησης θα είναι:

α) ¶νεργοι, μέχρι τριάντα ετών, εγγεγραμμένοι στον Ο.Α.Ε.Δ.
β) ¶νεργοι, άνω των τριάντα ετών, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.).
γ) ¶νεργοι, εγγεγραμμένοι στον Ο.Α.Ε.Δ., που βρίσκονται στην τελευταία πενταετία πριν από τη συνταξιοδότησή τους.
δ) Μητέρες ανηλίκων.
ε) ¶τομα με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό και άνω.
στ) Πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων, καθώς και γονείς οικογενειών με τρία παιδιά και τέκνα αυτών.

Τονίζεται ότι με τις ρυθμίσεις του νέου Νόμου, η επιλογή θα γίνεται από όλους, ανεξαιρέτως, τους ανέργους που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, χωρίς τους χρονικούς περιορισμούς του προηγούμενου καθεστώτος.
Επιπλέον, στην κοινωνική ομάδα εντάσσονται και οι τρίτεκνοι και τα παιδιά των τρίτεκνων οικογενειών.
2. Με την εφαρμογή του νέου Νόμου δεν θα υπάρχουν πια κενά στην πορεία του προγράμματος καθώς οι φορείς θα υποβάλλουν, πλέον, Επιχειρησιακό Σχέδιο Μερικής Απασχόλησης, στο οποίο πρέπει να περιγράφονται οι ανάγκες τους, πέντε μήνες πριν τη λήξη του προγράμματος που ήδη εφαρμόζουν και όχι μια φορά κάθε δύο χρόνια, όπως ίσχυε μέχρι τώρα.
3. Η έγκριση θα ανακαλείται αν ο φορέας δεν προχωρήσει στην έκδοση προκήρυξης, εντός 6 μηνών από την έγκριση θέσεων Μερικής Απασχόλησης, που του χορηγεί η αρμόδια 3μελής Επιτροπή των Υφυπουργών.
4. Οι δημότες και οι κάτοικοι των διαφόρων περιοχών προηγούνται έναντι των άλλων υποψηφίων καθώς εισάγεται το κριτήριο της εντοπιότητας .
5. Δεν δίνεται, πλέον, προτεραιότητα σε ανέργους από ομαδικές απολύσεις ή παύση λειτουργίας επιχειρήσεων, αλλά αυτοί αποτελούν χωριστή κοινωνική ομάδα, για την οποία οι φορείς καταρτίζουν ειδικά επιχειρησιακά σχέδια.

Σε δηλώσεις του ο Υφυπουργός, κ. Θανάσης Νάκος, τόνισε ότι και με τις ρυθμίσεις αυτές η κυβέρνηση αποδεικνύει στην πράξη την κοινωνική της ευαισθησία κάνοντας πράξη προεκλογικές της δεσμεύσεις απέναντι στους πολύτεκνους, στους οποίους ουσιαστικά εντάσσονται τώρα και οι τρίτεκνοι, αλλά και κατηγορίες ανέργων. Επίσης πρόσθεσε ότι:
«Ο θεσμός της Μερικής Απασχόλησης έχει παγιωθεί στη συνείδηση, τόσο των εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όσο και των πολιτών κι αυτό εύκολα μπορεί κανείς να το διαπιστώσει από τα μέχρι στιγμής απολογιστικά στοιχεία του προγράμματος. Από τον Ιανουάριο του 2005 μέχρι και σήμερα έχουν προσληφθεί με Μερική Απασχόληση 9.646 εργαζόμενοι σε 1.164 φορείς σε όλη τη Χώρα. Είμαστε βέβαιοι ότι, με τις βελτιώσεις στις οποίες προχωρήσαμε με τον νέο Νόμο, το πρόγραμμα θα γίνει πιο λειτουργικό και ελκυστικό, για τους Ο.Τ.Α. της χώρας. Στόχος μας είναι» κατέληξε ο κ. Υφυπουργός «η Μερική Απασχόληση να αποτελέσει, με την ευελιξία και τη δυναμική της, ένα ισχυρό όπλο στα χέρια της Αυτοδιοίκησης στην προσπάθεια που κάνει για να βελτιώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες».


 


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2007
Α. Π.: οικ.11952

 

ΘΕΜΑ: Θέματα προσωπικού μερικής απασχόλησης που ρυθμίζονται με το ν.3536/2007

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 42/Α΄/23-2-2007 δημοσιεύτηκε ο ν.3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».
Με τον ανωτέρω νόμο, ο οποίος ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται μεταξύ άλλων και θέματα που αφορούν το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης ν.3250/2004 που προσλαμβάνεται στο δημόσιο, τους ΟΤΑ και τα λοιπά ΝΠΔΔ.
Ειδικότερα, με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ανωτέρω νόμου εισάγονται οι κατωτέρω τροποποιήσεις στο ισχύον καθεστώς του προγράμματος της μερικής απασχόλησης.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 1, η παράγραφος 3α του άρθρου 1 του ν.3250/2004 σχετικά με την υποβολή και την έγκριση των επιχειρησιακών σχεδίων αντικαθίσταται ως εξής:

«3α. Για την παροχή υπηρεσιών με καθεστώς μερικής απασχόλησης, οι φορείς της παραγράφου 1 καταρτίζουν αντίστοιχο επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο εγκρίνεται από την Επιτροπή του άρθρου 5. Νέο επιχειρησιακό σχέδιο από τους ίδιους φορείς υποβάλλεται πέντε μήνες πριν από τη λήξη των σχετικών συμβάσεων του επιχειρησιακού σχεδίου που έχει εγκριθεί και είναι σε ισχύ».

Επειδή κατά το μέχρι σήμερα διάστημα εφαρμογής του προγράμματος της μερικής απασχόλησης δόθηκαν εγκρίσεις σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, με αποτέλεσμα οι συμβάσεις των μερικώς απασχολουμένων ανά ΟΤΑ να μη λήγουν ταυτόχρονα, καταργήθηκε η υποχρέωση υποβολής επιχειρησιακών σχεδίων μέχρι τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους. Πλέον, κάθε ΟΤΑ θα μπορεί να υποβάλλει επιχειρησιακό σχέδιο μερικής απασχόλησης ανάλογα με τις ανάγκες του, και, σε περίπτωση που ήδη υλοποιεί το πρόγραμμα, πέντε μήνες πριν τη λήξη των συμβάσεων των απασχολουμένων, ώστε να μην παρατηρούνται κενά στην εφαρμογή του προγράμματος και στη συνακόλουθη εξυπηρέτηση των πολιτών.
Με την παράγραφο 2 του άρθρου 28 προστίθεται στο άρθρο 1 του ν.3250/04 παράγραφος 4, με την οποία εγκρίσεις της Επιτροπής του άρθρου 5 που χορηγήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 3250/2004 και 3448/2006 ή που θα χορηγούνται στο εξής, εφόσον δεν δημοσιοποιηθούν οι σχετικές ανακοινώσεις πρόσληψης εντός εξαμήνου από την ημερομηνία χορήγησης των εγκρίσεων, παύουν να ισχύουν.
Μέχρι σήμερα, πολλές από τις εγκρίσεις που δόθηκαν από την Επιτροπή του άρθρου 5 δεν υλοποιήθηκαν από τους φορείς στους οποίους χορηγήθηκαν. Οι εγκρίσεις αυτές συνοδεύονταν από δέσμευση του ΥΠΕΣΔΔΑ για εν όλω ή εν μέρει επιδότηση των θέσεων μερικής απασχόλησης, με αποτέλεσμα από τη μη ενεργοποίηση των εγκρίσεων να δεσμεύονται αναίτια πόροι οι οποίοι θα μπορούσαν να διατεθούν σε άλλους φορείς για την υλοποίηση του προγράμματος. Για το λόγο αυτό, και προκειμένου το πρόγραμμα να τεθεί σε νέα βάση, ανακαλούνται εγκρίσεις που δόθηκαν από την Επιτροπή του άρθρου 5 στους ΟΤΑ πριν τις 23-8-2006 και για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί ήδη ανακοίνωση, ενώ και στο εξής οι φορείς υλοποίησης υποχρεούνται να προβαίνουν στις ενέργειες για την πρόσληψη του εγκριθέντος προσωπικού μέσα στο προαναφερθέν χρονικό διάστημα.
Επίσης, με βάση την ανωτέρω διάταξη, απαγορεύεται η έκδοση οποιασδήποτε ανακοίνωσης σε εκτέλεση των χορηγηθεισών εγκρίσεων, άρα και η επαναπροκήρυξη θέσεων οι οποίες δεν καλύφθηκαν ή η σύμβαση των απασχολούμενων σε αυτές λύθηκε για οποιοδήποτε λόγο πριν τη συμπλήρωση του δεκαοκταμήνου. Σε αυτή την περίπτωση, επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού προερχόμενου μόνο από τους πίνακες κατάταξης που είχαν καταρτισθεί κατά την προηγούμενη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 28 αντικαθίσταται η παρ.1 του άρθρου 3 του ν.3250/2004 ως εξής:

«1. Ως υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα θεωρούνται εκείνες που αναφέρονται, ιδίως, στην κατ’ οίκον κοινωνική μέριμνα και φροντίδα, στη φύλαξη σχολικών κτιρίων, στην οδική ασφάλεια των μαθητών, στην κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών, στις έκτακτες ανάγκες πολιτικής προστασίας, στις πολιτιστικές εκδηλώσεις, στην αντιμετώπιση ειδικών περιβαλλοντικών αναγκών, στην ενημέρωση και πληροφόρηση πολιτών, σε προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και οι υπηρεσίες που παρέχονται σε φορείς αρμόδιους για την απασχόληση και την ανεργία».

Έτσι, στις υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα, για τις οποίες δικαιολογείται η πρόσληψη προσωπικού μερικής απασχόλησης, προστίθενται και οι υπηρεσίες που παρέχονται σε φορείς αρμόδιους για την απασχόληση και την ανεργία. Η διάταξη αυτή αφορά και τους ΟΤΑ, δεδομένου ότι σε πολλούς από αυτούς τους φορείς λειτουργούν υπηρεσίες όπως δημοτικά και κοινοτικά γραφεία ενημέρωσης για την απασχόληση, κ.λ.π.
Με την παράγραφο 4 του άρθρου 28 αντικαθίσταται το άρθρο 4 του ν.3250/2004 όπως ισχύει. Έτσι, οι έξι κοινωνικές ομάδες (α-στ) από τις οποίες επιλεγόταν προσωπικό μερικής απασχόλησης βάσει του ν.3250/2004 διαμορφώνονται πλέον ως εξής:

α) ¶νεργοι, άνω των τριάντα ετών, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό.
β) ¶νεργοι, εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, που βρίσκονται στην τελευταία πενταετία πριν από τη συνταξιοδότησή τους, σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό.
γ) ¶νεργοι, μέχρι τριάντα ετών, εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό.
δ) Μητέρες ανηλίκων, σε ποσοστό δέκα τοις εκατό.
ε) ¶τομα με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό και άνω, σε ποσοστό δέκα τοις εκατό.
στ) Πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων, καθώς και γονείς οικογενειών με τρία παιδιά και τέκνα αυτών, σε ποσοστό δέκα τοις εκατό.

Βάσει των ανωτέρω, οι εντασσόμενοι στην α κοινωνική ομάδα άνεργοι δεν απαιτείται πλέον να έχουν εξαντλήσει την τακτική επιδότηση ανεργίας, ούτε ορίζεται ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος εγγραφής στα μητρώα του ΟΑΕΔ. Ελάχιστος χρόνος ανεργίας δεν απαιτείται ούτε για την ένταξη στη γ κοινωνική ομάδα. Επιπλέον, στη στ κοινωνική ομάδα εντάσσονται στο εξής και τρίτεκνοι και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών.
Τα κριτήρια επιλογής για καθεμιά από τις ανωτέρω κοινωνικές ομάδες διαμορφώνονται ως εξής:

α) Για την πρώτη και τρίτη ομάδα προτιμώνται υποψήφιοι με τη μεγαλύτερη συνεχόμενη χρονική διάρκεια, που είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι.
β) Για τη δεύτερη ομάδα προτιμώνται οι υποψήφιοι με το μικρότερο χρόνο που υπολείπεται για τη συνταξιοδότησή τους.
γ) Για την τέταρτη ομάδα προτιμώνται μητέρες με τα περισσότερα τέκνα.
δ) Για την πέμπτη ομάδα προτιμώνται υποψήφιοι με το μεγαλύτερο ποσοστό αναπηρίας, το οποίο, πάντως, θα πρέπει να επιτρέπει στον υποψήφιο να ασκεί τα καθήκοντα για τα οποία προσλαμβάνεται.
ε) Για την έκτη ομάδα προτιμώνται υποψήφιοι με τα περισσότερα τέκνα. Σε κάθε περίπτωση, για την ίδια ομάδα δεν είναι δυνατόν να απασχοληθούν στον ίδιο φορέα περισσότερα του ενός άτομα της ίδιας οικογένειας, είτε πρόκειται περί γονέων είτε περί τέκνων.

Επομένως, οι εγκρίσεις της Επιτροπής του άρθρου 5 που θα χορηγηθούν σε επιχειρησιακά σχέδια εφεξής, και ιδιαίτερα έπειτα από το Α.Π. οικ.6337/31-1-2007 έγγραφό μας, θα πρέπει να υλοποιηθούν έχοντας υπόψη το ανωτέρω θεσμικό πλαίσιο, και οι υποψήφιοι να κατανεμηθούν στις κοινωνικές ομάδες όπως αυτές έχουν αναδιαμορφωθεί.
Για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ένταξη στις κοινωνικές ομάδες και τη διαδικασία επιλογής του προσωπικού μερικής απασχόλησης θα εφαρμοστούν κατ’ αναλογία τα αναγραφόμενα στην αριθμ. οικ.52769/18-10-2004 (ΦΕΚ1557/Β΄) Υπουργική Απόφαση και στην Α.Π. 21317/25-4-2005 εγκύκλιό μας.
Θα πρέπει πάντως να επισημανθεί ότι με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 28 εισάγεται στα κριτήρια της επιλογής προσωπικού από όλες τις κοινωνικές ομάδες και εκείνο της εντοπιότητας, και μάλιστα οι υποψήφιοι που είναι δημότες και κάτοικοι της αντίστοιχης χωρικής αρμοδιότητας του φορέα για τον οποίο προκηρύσσονται οι θέσεις προτάσσονται έναντι όλων των άλλων υποψηφίων. Μόνο εάν οι θέσεις δεν καλύπτονται από τους δημότες και κατοίκους συμπληρώνονται από τους λοιπούς υποψηφίους.
Αντίθετα, δεν δίδεται πλέον προτεραιότητα σε άτομα άνεργα συνεπεία ομαδικών απολύσεων ή παύσης λειτουργίας της επιχείρησης στην οποία εργάζονταν, δεδομένου ότι, για την πρόσληψη των ατόμων αυτών, οι ΟΤΑ καταρτίζουν ειδικά επιχειρησιακά σχέδια που αφορούν μόνο τη συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα και μόνο άτομα που διαβιούν στην περιοχή της αντίστοιχης χωρικής τους αρμοδιότητας (οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 34 παρ.3 του ν.3448/2006 ενσωματώνονται στο άρθρο 28 του ν.3536/2007). Για την πρόσληψη του προσωπικού αυτού ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στις Α.Π. οικ.22676/5-5-2006 και Α.Π. οικ.37712/13-7-2006 εγκυκλίους μας, οι οποίες σας έχουν αποσταλεί.
Επισημαίνεται ότι, όπως αναφερόταν και στις ανωτέρω σχετικές εγκυκλίους, η ιδιότητα του ανέργου συνεπεία ομαδικής απόλυσης ή παύσης λειτουργίας της επιχείρησης θα πρέπει να προκύπτει από σχετική βεβαίωση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).
Τέλος, στην παράγραφο 6 του άρθρου 28 προστίθεται περίπτωση γ΄, σύμφωνα με την οποία στο προσωπικό που προσλαμβάνεται για την παροχή υπηρεσιών μερικής απασχόλησης σε ΟΤΑ α΄ βαθμού, είτε αυτό αμείβεται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν.3205/2003 είτε σύμφωνα με τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, δεν καταβάλλονται τα κατ’ αποκοπή έξοδα κίνησης, όπως αυτά ορίζονται στην αριθμ.2/50025/0022/2006 (ΦΕΚ 1489/Β΄) ΚΥΑ, όπως ισχύει κάθε φορά.
Η ρύθμιση αυτή, η οποία αφορά μερικώς απασχολούμενους των οποίων οι συμβάσεις συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του εν λόγω νόμου, υπαγορεύεται από το γεγονός ότι, λόγω του περιορισμένου ωραρίου των μερικώς απασχολούμενων (4 ώρες ημερησίως και 20 ώρες εβδομαδιαίως), δεν παρέχεται δυνατότητα μετακίνησής τους, ώστε να δικαιολογείται η καταβολή κατ’ αποκοπή εξόδων κίνησης.

Το ΥΠΕΣΔΔΑ παραμένει στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm