Open menu
30 | 05 | 2024

Αθήνα 09/01/2006
YΠΑΠΚΠ:. 3012


ΘΕΜΑ: Καθορισμός διαδικασιών εκπροσώπησης στην Επιτροπή διευθέτησης του χρόνου εργασίας του Ν. 3385/2005.
 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ


΄Έχοντας υπόψη: .....

κ.λ.π.

Αποφασίζουμε


Καθορίζουμε τον τρόπο και τη διαδικασία λειτουργίας των Επιτροπών Διευθέτησης του Χρόνου Εργασίας ( παρ. 11 άρθρο 2 Ν. 3385/2005 ), τη διαδικασία εκπροσώπησης, τον τρόπο κατάθεσης των συμφωνιών διευθέτησης, τις επιβαλλόμενες κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησης αυτών καθώς και την τηρούμενη διαδικασία.
Στους νομούς που λειτουργεί ένα Εργατικό Κέντρο ή μια οικεία Εργοδοτική Οργάνωση το πρώτο υποδεικνύει προς τοποθέτηση στην Επιτροπή του
άρθρου 2 παρ. 11 Ν. 3385/2005 τους δύο εκπροσώπους των εργαζομένων και τους αναπληρωτές τους και η δεύτερη τους δύο εκπροσώπους των εργοδοτών και τους αναπληρωτές τους.
Στους νομούς που λειτουργούν περισσότερα του ενός Εργατικά Κέντρα ή οικείες Εργοδοτικές Οργανώσεις, έκαστο τοπικό Εργατικό Κέντρο και έκαστη οικεία τοπική Εργοδοτική Οργάνωση υποδεικνύει προς συγκρότηση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 11 Ν. 3385/2005 δύο εκπροσώπους και δύο αναπληρωτές.
Εκ των συγκροτούντων την Επιτροπή του
άρθρου 2 παρ. 11 Ν. 3385/2005 εκπροσώπων των τοπικών Εργατικών Κέντρων και τοπικών Εργοδοτικών Οργανώσεων και των αναπληρωτών τους συμμετέχουν εκάστοτε στη συνεδρίαση οι υποδειχθέντες από το τοπικό Εργατικό Κέντρο και τη οικεία τοπική Εργοδοτική Οργάνωση στην περιοχή των οποίων έχει την έδρα της η επιχείρηση ή ο εργοδότης του οποίου συζητείται η αίτηση διευθέτησης του χρόνου εργασίας.
Αν δεν υποδειχθούν οι εκπρόσωποι και οι αναπληρωτές αυτών εντός της ταχθείσης προθεσμίας ή οι υποδειχθέντες είναι λιγότεροι από τον προβλεπόμενο αριθμό, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις «Περί συλλογικών οργάνων» των
άρθρων 13, 14, 15 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και οι διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν. 2336/1995 .
Η υποβαλλόμενη στην Επιτροπή αίτηση του Εργοδότη για διευθέτηση του χρόνου εργασίας καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο - πρωτόκολλο, στο οποίο καταχωρούνται και οι εκδιδόμενες αποφάσεις.
Η αίτηση περιλαμβάνει όλα τα υπό του νόμου προβλεπόμενα στοιχείο (εδ. α,
παρ. 6 άρθρ. 2 Ν. 3385/2005 ) και κοινοποιείται την ημέρα που κατατίθεται στην πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση ή στο συμβούλιο εργαζομένων της επιχείρησης και στο τοπικό Εργατικό Κέντρο Και τη τοπική Εργοδοτική Οργάνωση.
Οι ανωτέρω οργανώσεις μπορούν να υποβάλλουν στην Επιτροπή υπόμνημα με τις απόψεις τους επί της αιτούμενης διευθέτησης του χρόνου εργασίας.
Μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης ο Πρόεδρος ορίζει την ημέρα και ώρα συνεδρίασης της Επιτροπής και καλεί εγγράφως τα μέλη της στα οποία γνωστοποιεί και το προς συζήτηση θέμα.
Η Επιτροπή συνεδριάζει και εκδίδει απόφαση εντός 3 (τριών) εργάσιμων ημερών από την ημέρα που θα υποβληθεί η σχετική αίτηση του εργοδότη.
Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
Σε περίπτωση που δεν προσέλθει στη συνεδρίαση της Επιτροπής νομίμως κληθέν μέλος της, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί Συλλογικών Οργάνων & Επιτροπών του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
Χρέη γραμματέα της Επιτροπή εκτελεί υπάλληλος της Επιθεώρησης Εργασίας ο οποίος ορίζεται για δύο χρόνια με την απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής.
Στα τηρούμενα πρακτικά καταγράφονται οι συμμετέχοντες, οι απόψεις του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής επί του εκάστοτε συζητούμενου θέματος και η ληφθείσα απόφαση.
Η απόφαση της Επιτροπής κατατίθεται μερίμνη του Προέδρου της, στην Επιθεώρηση Εργασίας προκειμένου να καταχωρηθεί στο τηρούμενο ειδικό βιβλίο ( παρ. 8 αρθ. 2 Ν. 3385/05 ), επιδίδεται στην Επιχείρηση ή Εργοδότη που υπέβαλε την αίτηση, στο κατά τόπον αρμόδιο Εργατικό Κέντρο και Εργοδοτική Οργάνωση, στην πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική Οργάνωση ή στο συμβούλιο εργαζομένων της επιχείρησης και κοινοποιείται στην αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Διεύθυνση Όρων Εργασίας).
Αν υποβληθεί στην Επιτροπή προς επικύρωση κοινό αίτημα των εργαζομένων στην επιχείρηση και του εργοδότη προς διευθέτηση του χρόνου εργασίας ο Πρόεδρος της Επιτροπής συγκαλεί την Επιτροπή, ως ανωτέρω και επικυρώνει εντός τριών ημερών την από κοινού αιτούμενη διευθέτηση του χρόνου εργασίας εφ΄ όσον το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τις ισχύουσες διατάξεις.
Οι διατάξεις «Περί Συλλογικών Οργάνων» του άρθρου 13 , 14 και 15 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» καθώς και το άρθρο 8 παρ. 3 του Ν. 2336/1995 ισχύουν αναλόγως.
Σε περίπτωση μη τήρησης των αποφάσεων της Επιτροπής από τους ενδιαφερόμενους επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τους σχετικούς εργατικούς νόμους

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm