Open menu
03 | 12 | 2023

ΙΚΑ Εγκύκλιος αρ. 41

5/4/2004

 

Θέμα: Αναγνώριση με εξαγορά του χρόνου κυοφορίας και λοχείας των ασφαλισμένων στο ΕΤΕΑΜ (τ. Κλάδο ΙΚΑ - ΤΕΑΜ).

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Νόμου 3232/04 "Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις" (ΦΕK 48/12.2.04 τ.Α') και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους:

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Όπως ήδη γνωρίζετε, από τις διατάξεις του άρθ.12 του Ν.1469/84 προβλέπεται ότι, ο χρόνος κυοφορίας και λοχείας των ασφαλισμένων του Ιδρύματος (με συμπλήρωση του επιδόματος μητρότητας από τον ΟΑΕΔ) θεωρείται χρόνος πραγματικής ασφάλισης που έχει διανυθεί στην ασφάλιση του ΙΚΑ για τον κλάδο σύνταξης αυτού, δεν προβλεπόταν όμως αντίστοιχη εφαρμογή και για τον τ. Κλάδο ΙΚΑ - ΤΕΑΜ (επικουρική ασφάλιση), έτσι σύμφωνα με τις οδηγίες της 138/84 εγκυκλίου της Δ/σης ΙΚΑ, οι ασφαλισμένες για το εν λόγω χρονικό διάστημα εξαιρούνταν από την ασφάλιση του ΙΚΑ - ΤΕΑΜ.

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις παρέχεται πλέον η δυνατότητα στις ασφαλισμένες φορέων Επικουρικής Ασφάλισης (και κατ' επέκταση και στον τ.Κλάδο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ, νυν ΕΤΕΑΜ ) να αναγνωρίσουν με εξαγορά στους φορείς αυτούς, κατόπιν αιτήσεώς τους, το χρόνο κυοφορίας και λοχείας τους καταβάλοντας οι ίδιες (και όχι ο ΟΑΕΔ) το σύνολο των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και ασφαλισμένου, εφόσον βέβαια για τον εν λόγω χρόνο έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές στο Φορέα Κύριας Ασφάλισης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Η αναγνώριση του χρόνου της κυοφορίας και λοχείας γίνεται με απόφαση του αρμόδιου Οργάνου του ΙΚΑ, ύστερα από σχετική αίτηση της ενδιαφερόμενης.

Η αίτηση που θα υποβάλει θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετική βεβαίωση του ΟΑΕΔ, από την οποία να προκύπτει ο ακριβής χρόνος για τον οποίο έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές για λογαριασμό της ασφαλισμένης στο φορέα Κύριας Ασφάλισης (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), δεδομένου ότι, ο αναγνωριζόμενος χρόνος δεν είναι δυνατό να υπερβεί τον αντίστοιχο χρόνο του Φορέα Κύριας Ασφάλισης.

Επίσης, η ασφαλισμένη θα πρέπει να συνυποβάλλει με την αίτησή της και Υπεύθυνη Δήλωσή με την οποία:

α) Θα δηλώνει ότι επιλέγει να αναγνωρίσει τον εν λόγω χρόνο στο ΕΤΕΑΜ (τ. ΙΚΑ ΤΕΑΜ), σε περίπτωση κατά την οποία η ασφαλισμένη υπάγεται νόμιμα σε περισσότερους του ενός Φορείς Επικουρικής Ασφάλισης όπου θα πρέπει να επιλέξει το Φορέα που επιθυμεί,

β) Επίσης, θα δηλώνει ότι δεν έχει αναγνωρίσει το χρόνο αυτό σε άλλο Επικουρικό Ταμείο,
γ) Θα εκφράζει τη βούλησή της για τον τρόπο καταβολής του ποσού της εξαγοράς που θα προκύψει δηλ. εφ' άπαξ ή σε άτοκες μηνιαίες δόσεις.

Έτσι το Υποκατάστημα θα έχει τη δυνατότητα να προσδιορίσει στην απόφαση αναγνώρισης τις δόσεις εφόσον επιλεγεί αυτός ο τρόπος εξόφλησης. Σημειώνουμε δε ότι οι μηνιαίες άτοκες δόσεις δεν θα πρέπει να ξεπερνούν σε αριθμό τους αναγνωριζόμενους μήνες.

2. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Από τις σχετικές διατάξεις δεν τίθεται προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος της αναγνώρισης, είναι δηλ. απρόθεσμο.

Πρέπει όμως να ασκηθεί κατά τη διάρκεια του ασφαλιστικού βίου και όχι μετά τη λήξη του, αφ' ενός διότι η διάταξη αναφέρεται ρητά σε ασφαλισμένες (και όχι σε συνταξιούχες) και αφ' ετέρου διότι σε περίπτωση μη ύπαρξης εργασιακής σχέσης δεν θα υπάρχουν αποδοχές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επί των οποίων θα υπολογιστούν οι εισφορές.

3. ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ - ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠOΚ/MA ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Το ΕΤΕΑΜ (τ. ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) θεωρείται αρμόδιος Φορέας για να πραγματοποιήσει την εν λόγω αναγνώριση εάν είναι ο φορέας στον όποιο υπήγετο η ασφαλισμένη πριν από το χρόνο κυοφορίας και λοχείας της.

Σε περίπτωση κατά την οποία η ασφαλισμένη υπαγόταν νόμιμα σε περισσότερους του ενός Φορείς Επικουρικής Ασφάλισης ο ανωτέρω χρόνος αναγνωρίζεται σε ένα φορέα τον οποίο επιλέγει η ασφαλισμένη.

4. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΥ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ.

Για την εξαγορά του χρόνου καταβάλλεται από την ασφαλισμένη το σύνολο των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και ασφαλισμένου, υπολογιζομένων επί των αποδοχών του χρόνου υποβολής της αίτησης, οι οποίες δεν είναι δυνατό να υπολείπονται του εικοσιπενταπλάσιου του ισχύοντος κατά την αίτηση αυτή ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

Το προκύπτον ποσό εξοφλείται εφ' άπαξ ή σε μηνιαίες άτοκες δόσεις όσοι οι αναγνωριζόμενοι μήνες.

 

......................................

Χ ποσοστό ασφαλίστρου % X ..........................

: 25 = ........................

Μηνιαίες αποδοχές

 

ημέρες

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm