21 | 06 | 2024

ΚΑ 27/01/2005

ΓΕ: Α22/405/27-1-2005

 

Θέμα: Σχετικά µε την συχνότητα υποβολής Α.Π.Δ. για το εργαζόµενο κατ΄ οίκον του εργοδότη προσωπικό.

 

Με την Φ11321/30819/1997/2-3-2004 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινων. Ασφαλίσεων επήλθαν - µεταξύ άλλων – τροποποιήσεις και στην παρ. 3 του άρθρου 16 του Κανονισµού Διαδικασιών Ασφάλισης για την εφαρµογή της Α.Π.Δ., οι οποίες αφορούν την συχνότητα υποβολής Α.Π.Δ. για τους εργοδότες που απασχολούν στην οικία τους

 

α) οικιακούς βοηθούς (δηλ. πρόσωπα που προσφέρουν γενικές υπηρεσίες) ή

β) λοιπά πρόσωπα (που προσφέρουν εξειδικευµένες υπηρεσίες, όπως baby-sitters, κηπουρούς, οδηγούς, συνοδούς κ.λ.π.).

Συγκεκριµένα, µε την παρ. 4 ορίσθηκε ότι : «Τα πρόσωπα που απασχολούν οικιακούς βοηθούς και λοιπά πρόσωπα στην οικία τους, τα οποία έχουν απογραφεί κατά το άρθρο 9 του παρόντος, υποβάλλουν µία Α.Π.Δ. κατ΄ έτος, η οποία αναφέρεται στο πρώτο ηµερολογιακό τρίµηνο κάθε έτους εκτός και αν υπάρξει µεταβολή στα στοιχεία της Α.Π.Δ..

Η πρώτη Α.Π.Δ. υποβάλλεται στο ηµερολογιακό τρίµηνο που αναφέρεται η έναρξη της απασχόλησης. Οποιαδήποτε µεταβολή στα στοιχεία της απασχόλησης – ασφάλισης, η διακοπή της απασχόλησης και η µεταβολή του προσώπου του απασχολούµενου δηλώνονται µε το έντυπο γνωστοποίησης µεταβολών της παρ. 1 του άρθρου 11 του παρόντος».
Οι ανωτέρω τροποποιήσεις σκοπό είχαν την απλούστευση των διαδικασιών υποβολής της Α.Π.Δ. στην συγκεκριµένη κατηγορία εργοδοτών.
Λόγω, όµως των ιδιοµορφιών που παρουσιάζει τόσο η απασχόληση όσο και η ασφάλιση του προσωπικού που εργάζεται κατ΄ οίκον του εργοδότη και επειδή ανεφύησαν νέες δυσκολίες στην εφαρµογή των ως άνω διατάξεων, το όλο θέµα επανεξετάζεται και για τον λόγο αυτόν η Δ/νση δεν προέβη στην έκδοση σχετικών οδηγιών.
Οι τροποποιήσεις αυτές ισχύουν από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της Υπουργικής Απόφασης στο ΦΕΚ, δηλ. από 5/3/2004.
Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι όσοι εκ των εργοδοτών αυτής της κατηγορίας έχουν αναγγείλει στο Ι.Κ.Α. την πρόσληψη προσωπικού από 1- 31/3/2004 και έχουν υποβάλει την Α.Π.Δ. που αφορά το α΄ ηµερολογιακό τρίµηνο, στο οποίο περιέχεται η έναρξη της απασχόλησης, δεν είχαν πλέον - µετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις – υποχρέωση να υποβάλουν Α.Π.Δ. για τα επόµενα τρίµηνα του 2004 και κατ΄ επέκταση δεν υπόκεινταν ούτε σε κυρώσεις από την σύνταξη ΠΕΠΕΕ λόγω µη υποβολής ή λόγω εκπρόθεσµης υποβολής Α.Π.Δ.. Η επόµενη Α.Π.Δ., την οποία πρέπει να υποβάλουν οι εργοδότες αυτοί είναι του α΄ ηµερολογιακού τριµήνου του 2005 και το αυτό για τα επόµενα έτη.
Αντίστοιχα, για τους εργοδότες που έχουν αναγγείλει την πρόσληψη προσωπικού εντός του β΄ ηµερολογιακού τριµήνου του 2004, η µόνη Α.Π.Δ την οποία όφειλαν να υποβάλουν για το έτος 2004 είναι του β΄ ηµερολογιακού τριµήνου, η δε επόµενη υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. θα αφορά το α΄ ηµερολογιακό τρίµηνο του 2005 κ.ο.κ..
Κατόπιν των ανωτέρω και µέχρι νεωτέρων οδηγιών, οι συνταχθείσες ΠΕΠΕΕ λόγω µη υποβολής ή λόγω εκπρόθεσµης υποβολής Α.Π.Δ. για τις περιπτώσεις εργοδοτών, που δεν όφειλαν να υποβάλουν συγκεκριµένες Α.Π.Δ., θα πρέπει να ακυρωθούν οίκοθεν και, βεβαίως, δεν θα πρέπει να συντάσσονται ΠΕΠΕΕ για τις περιπτώσεις που, σύµφωνα µε τις προαναφερθείσες διατάξεις, δεν υπήρχε υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ..

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm