Open menu
30 | 05 | 2024

ΙΚΑ 21/04/2005

Σ48/30/21-4-2005

 

Θέμα: Χορήγηση Ε.Κ.Α.Σ. από 1.1.2005. Ενέργειες για την αποφυγή απόρριψης περιπτώσεων λόγω ελλιπών στοιχείων.

 

Σχετ.: Η µε αρ. 20/31.3.2005 εγκύκλιος.
Με την εγκύκλιο 20/31.3.2005 κοινοποιήθηκε η µε αρ. Φ11321/5906/468/4.3.2005 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών, Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας και Εμπορικής Ναυτιλίας, µε την οποία καθορίστηκαν τα εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση του ΕΚΑΣ το 2005, καθώς και τα νέα ποσά αυτού του επιδόματος για το τρέχον έτος.
 

Το Κ.Η.Υ.Κ.Υ. έλαβε εντολή από την Υπηρεσία µας να προβεί στις δέουσες ενέργειες, ώστε να καταστεί εφικτό να καταβληθούν στους δικαιούχους του Ε.Κ.Α.Σ., αναδρομικά από 1.1.2005, μαζί µε τη σύνταξη του Μαΐου και το δώρο Πάσχα στις 19.4.2005 (σε 196.887 παλαιούς, επαναχορήγηση σε 9.934 συνταξιούχους στους οποίους είχε διακοπεί η καταβολή του επιδόματος το 2004 και χορήγηση για πρώτη φορά σε 11.230 δικαιούχους) τα νέα ποσά του επιδόματος για το 2005.
Σύμφωνα µε τα στοιχεία που προέκυψαν από το σχετικό έλεγχο που διενεργήθηκε από την Υπηρεσία αυτή, σε 23.467 συνταξιούχους, τα στοιχεία των οποίων δεν κατέστη εφικτό να διασταυρωθούν και να τύχουν επεξεργασίας, θα έπρεπε να διακοπεί η χορήγηση του Ε.Κ.Α.Σ. το 2005, αλλά αποφασίστηκε να συνεχιστεί μεταβατικά η καταβολή του επιδόματος μέχρι και τη σύνταξη μηνός Ιουνίου 2005 (µε τα ποσά Ε.Κ.Α.Σ. του 2004) µόνο στους 14.153 συνταξιούχους που εμπίπτουν στις κατηγορίες κωδικών διακοπής 01,13,14.
Εντωμεταξύ, το Κ.Η.Υ.Κ.Υ. θα έχει αποστείλει επιστολή στους συνταξιούχους που εμπίπτουν σε αυτές τις κατηγορίες, µε την οποία θα ενημερωθούν ότι, επειδή διαπιστώθηκε αδυναμία ταύτισης των στοιχείων τους ανάμεσα στα αρχεία του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και εκείνα του Κ.Ε.Π.Υ.Ο., για μεταβατικό διάστημα (μέχρι και την πληρωμή της σύνταξης μηνός Ιουνίου) θα συνεχιστεί η καταβολή του Ε.Κ.Α.Σ. µε τα ποσά που ίσχυαν για το 2004 και ότι, προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη δικαιώματος και για το 2005, θα πρέπει, το αργότερο μέχρι τις 31.5.2005, να μεταβούν στο Υποκατάστημα ΙΚΑ - ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας τους προσκομίζοντας  εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας οικονομικού έτους 2004, δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και αντίγραφο αυτού, για να πιστοποιηθούν και να διασταυρωθούν ο ΑΦΜ και τα ακριβή ατομικά στοιχεία τους.
Στους υπόλοιπους 9.314 συνταξιούχους, στους οποίους διακόπηκε η χορήγηση του Ε.Κ.Α.Σ. λόγω ελλιπών στοιχείων (κωδικοί διακοπής 02 έως 04 και 07 έως 11) το Κ.Η.Υ.Κ.Υ. θα αποστείλει ειδοποιητήριο, µε το οποίο αυτοί θα ενημερωθούν ότι διακόπηκε η καταβολή του Ε.Κ.Α.Σ. από την πληρωμή της σύνταξης μηνός Μαΐου 2005 και ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στις αρμόδιες Υπηρεσίες Πληρωμών Συντάξεων µε την αστυνομική ταυτότητά τους και αντίγραφό της, εκκαθαριστικό σημείωμα της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. οικονομικού έτους 2004 ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 θεωρημένη από Δ.Ο.Υ. (στην περίπτωση που δεν υπάρχει εκ του νόμου υποχρέωση προς υποβολή Δήλωσης εισοδήματος), καθώς και το τελευταίο ενημερωτικό σημείωμα πληρωμής συντάξεων, προκειμένου να γίνει επανέλεγχος του δικαιώματος χορήγησης του Ε.Κ.Α.Σ. για το 2005.
Επίσης, το Κ.Η.Υ.Κ.Υ. έλαβε εντολή να αποστείλει ειδοποίηση σε 17.592 συνταξιούχους, στους οποίους διακόπτεται το επίδομα εξαιτίας της υπέρβασης των νέων εισοδηματικών κριτηρίων του 2005, µε την οποία αυτοί ενημερώνονται ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος για το 2005 και ότι γι’ αυτό το λόγο διακόπτεται η καταβολή του. Επίσης, αυτοί οι συνταξιούχοι ενημερώνονται ότι μπορούν να προσέλθουν στο Υποκατάστημα του τόπου κατοικίας τους, εάν έχουν αντίρρηση γι’ αυτή τη διακοπή, προσκομίζοντας το Δελτίο Αστυνομικής τους Ταυτότητας (και φωτοαντίγραφό της), εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας οικονομικού έτους 2004 ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., περί µη υποχρέωσης εκ του νόμου προς υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, καθώς και το τελευταίο ενημερωτικό σημείωμα πληρωμής συντάξεων, προκειμένου να επανελεγθούν τα εισοδήματά τους.
Επίσης, το Κ.Η.Υ.Κ.Υ. θα σας αποστείλει ονομαστικές καταστάσεις των συνταξιούχων των κατηγοριών που εμπίπτουν στους κωδικούς διακοπής του Ε.Κ.Α.Σ., προκειμένου να ενημερωθείτε.
Όσον αφορά το ζήτημα της αναζήτησης ποσών Ε.Κ.Α.Σ που έχουν τυχόν καταβληθεί αχρεωστήτως, πλην όμως καλοπίστως, έπειτα από τις οίκοθεν ενέργειες της Υπηρεσίας για μεταβατική χορήγηση του επιδόματος µε τα ποσά Ε.Κ.Α.Σ. που ίσχυαν για το 2004 μέχρι και τη σύνταξη μηνός Ιουνίου 2005 (κωδικοί διακοπής 01,13,14), επιφυλασσόμαστε να σας ενημερώσουμε µε νεότερο έγγραφο.
Με την ευκαιρία, οφείλουμε να σας επισημάνουμε το γεγονός ότι και φέτος, παρά το γεγονός ότι και µε το µε αρ. πρωτ. Σ64/11/30.1.2004 Γενικό Έγγραφό µας, σας είχαμε υποδείξει τη διαδικασία την οποία θα έπρεπε να τηρήσετε προκειμένου να µην επαναληφθούν στο μέλλον τα ίδια λειτουργικά προβλήματα (αδυναμία συσχέτισης αρχείων), καταγράφηκαν περίπου ισάριθμες τέτοιες  περιπτώσεις, γεγονός που αναδεικνύει το μέγεθος της αμέλειας, αν μάλιστα προσμετρηθεί στο φαινόμενο αυτό και το γεγονός ότι ήδη από το 2003 είχαν αποσταλεί σχετικές οδηγίες µε το µε αρ. πρωτ. Σ64/69/15.7.2003 Γενικό Έγγραφό µας.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm