feed-image Ροή Ειδήσεων
Open menu
17 | 06 | 2024

ΙΚΑ

Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
ΕΦΚΑ: 33/2023. Νέα Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απογραφής Ιδιωτικών Οικοδομοτεχνικών Έργων. 01 Ιουνίου 2023
ΕΦΚΑ: 39/2022. Ένταξη κατηγοριών απασχολούμενων με αμοιβή και παρακράτηση εισφορών μέσω της διαδικασίας έκδοσης και εξαργύρωσης Εργοσήμου τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ -Επιμελητές/τριες του Προγράμματος - Δράση «ΝΤΑΝΤΑΔΕΣ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ» 06 Δεκεμβρίου 2022
ΥΠΕΡΓ.: 552130/2022. Παροχή διευκρινήσεων περί του χρόνου παραγραφής των δικαιωμάτων που απορρέουν από την εφαρμογή του με α. π. 384846/01.10.2021 Γενικού Εγγράφου του e-Ε.Φ.Κ.Α. για την καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών μητέρων-μισθωτών ασφαλισμένων κατά το χρόνο λήψης άδειας με αποδοχές. 24 Νοεμβρίου 2022
NOMOΣ 4670/2020. Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις. 05 Μαρτίου 2020
ΥΠΕΡΓ. 20249/441/2016. Καθορισμός Ύψους Δώρου Εορτών Πάσχα 2015 των Εφημεριδοπωλών όλης της χώρας.. 31 Μαϊος 2016
ΙΚΑ 28/2014. Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 4237/2014 περί παράτασης χορήγησης συνταξιοδοτικών παροχών που έληξαν και εκκρεμεί εξέταση των ασφαλισμένων από τις υγειονομικές επιτροπές Κ Ε. Π. Α.. 03 Απριλίου 2014
ΙΚΑ Φ09/162/2015. Εφαρμογή Ν.4281/2014. περί Δηλώσεως Περιουσιακής Κατάστασης για το Διοικητικό Προσωπικό του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, που απασχολείται σε Ελεγκτικά - Εισπρακτικά καθήκοντα. 25 Νοεμβρίου 2015
ΙΚΑ 49/2015. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθ. 7 του N . 4331/2015, σχετικά με την αναστολή καταβολής του εξωιδρυματικού επιδόματος παραπληγικών -τετραπληγικών. Κατάργηση της Φ11321/1119/79/27.3.2013 Υπουργικής Απόφασης. 02 Νοεμβρίου 2015
ΙΚΑ Φ09/138/2015. Εφαρμογή Ν. 4281/2014. περί Δηλώσεως Περιουσιακής Κατάστασης για το Διοικητικό Προσωπικό του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, που απασχολείται σε Ελεγκτικά - Εισπρακτικά Καθήκοντα, για το Έτος 2014. 26 Οκτωβρίου 2015
ΙΚΑ 48/2015. Ο χρόνος εκτός υπηρεσίας που αναγνωρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.2190/94 ως χρόνος προϋπηρεσίας για τους επαναπροσληφθέντες εργαζόμενους στην Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε., δεν συνυπολογίζεται στο κατά περίπτωση τιθέμενο ανώτατο όριο αναγνωριστέων π 19 Οκτωβρίου 2015
ΙΚΑ Σ40/121/2015. Κατοχύρωση ορίου ηλικίας για τη χορήγηση δεύτερης σύνταξης σε ασφαλισμένες οι οποίες είχαν θεμελιώσει δικαίωμα για μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος μέχρι 31-12-2010. 15 Οκτωβρίου 2015
ΙΚΑ ΤΟ1/652/29/2015. Θέματα συνταξιούχων τ. ΤΕΑΠΕΤΕ οι οποίοι ελάμβαναν ταυτόχρονα κύρια σύνταξη από το ΙΚΑ -ΕΤΑΜ". Παρέχονται οδηγίες. 12 Οκτωβρίου 2015
ΙΚΑ Α12/902/19/2015. Υποχρέωση προσκόμισης στις υπηρεσίες μας πρωτοτύπων Δελτίων Ασφαλιστικής Ταυτότητας και Εισφορών (Δ.Α.Τ.Ε.) και μετά την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014. 08 Οκτωβρίου 2015
ΙΚΑ 46/2015. Κοινοποίηση διατάξεων της υποπαραγράφου Ε.1 της παραγράφου Ε του Ν. 4336/2015 που αφορούν τροποποίηση των νόμων 4152/2013 (Α΄ 107), 4305/2014 (Α΄ 237) και 4321/2015 (Α΄ 32). 07 Οκτωβρίου 2015
ΙΚΑ Α50-16/2015. Αποστολή στον Οργανισμό Σύνδεσης της Γαλλίας CLEISS, των εντύπων Α1 που εκδίδονται από τα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 11 έως 13 του Καν.(ΕΚ) 883/2004, για εργαζόμενους που απασχολούνται στη Γαλλία. 23 Σεπτεμβρίου 2015
ΙΚΑ 43/2015. Σχετικά με τη χρήση του προγράμματος Διαύγεια στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 16 Σεπτεμβρίου 2015
ΙΚΑ 42/2015. Υπαγωγή στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ : α) Των συμμετεχόντων σε προγράμματα κοινωνικής επανένταξης και επαγγελματικής εκπαίδευσης του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.) που απασχολούνται για το σκοπό αυτό σε παραγωγικές μονάδες του 14 Σεπτεμβρίου 2015
ΙΚΑ 41/2015. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρ. 10 του Ν.4331/2015 (ΦΕΚ 69/2.7.2015, τ. Α) σχετικά με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας στην περίπτωση που η αναπηρία εκδηλώνεται πριν από την πρώτη υπαγωγή στην ασφάλιση - Κατάργηση άρθρ. 9 Ν 11 Σεπτεμβρίου 2015
ΙΚΑ Σ48/65/2015. Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με τα ποσά που λαμβάνονται υπόψη κατά τον έλεγχο των εισοδηματικών κριτηρίων για τη χορήγηση του Ε.Κ.Α.Σ., στις περιπτώσεις που καταβάλλεται πολεμική σύνταξη από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. 10 Σεπτεμβρίου 2015
ΙΚΑ 39/2015. Χορήγηση Επιδόματος Αεροθεραπείας για το έτος 2015. 08 Σεπτεμβρίου 2015
ΙΚΑ 38/2015. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 του Ν. 4331/2015 περί παράτασης χορήγησης συνταξιοδοτικών παροχών που έληξαν και εκκρεμεί εξέταση των ασφαλισμένων από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α.. 08 Σεπτεμβρίου 2015
ΙΚΑ 37/2015. Επικαιροποίηση του πίνακα Α΄. 01 Σεπτεμβρίου 2015
ΙΚΑ 36/2015. Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 68 του Ν. 4331/2015 που αφορά δυνατότητα ρύθμισης αυτοτελώς των οφειλών του νομικού προσώπου από υπευθύνους. 07 Αυγούστου 2015
ΙΚΑ Α30/472/26/2015. Σταδιακή ισόποση παρακράτηση της διαφοράς που προκύπτει από την αύξηση σε 6% του ποσοστού παρακράτησης για την ασφάλιση κλάδου παροχών ασθενείας των συνταξιούχων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στις ήδη χορηγούμενες κύριες συντάξεις μηνών Ιουλίου και Αυ 06 Αυγούστου 2015
ΙΚΑ Ε40/ 586/2015. Εργοδοτική εισφορά ποσού 20 Ευρώ ανά εργαζόμενο για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.) που αποτελεί πόρο του ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών του Ο.Α.Ε.Δ. 05 Αυγούστου 2015
ΙΚΑ Ε40/535/2015. Καταβολή τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών με Ταυτότητα Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών και τροποποίηση περιόδου υποβολής Α.Π.Δ. Δώρου Χριστουγέννων & Δώρου Πάσχα. 28 Ιουλίου 2015
ΙΚΑ Ε10/6/2015. Νέα παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών εισφορών και δόσεων που έληγαν 30/06/2015. 22 Ιουλίου 2015
ΙΚΑ 34/2015. Χορήγηση νέας προθεσμίας ενός έτους για αναγνώριση του εκτός υπηρεσίας χρόνου επαναπροσληφθέντων με τις διατάξεις των παρ.7 του άρθρου 25 του Ν.2190/94, 25 του άρθρου 14 του Ν.2266/94 και 4 του άρθρου 3 του Ν.2349/1995. 21 Ιουλίου 2015
ΙΚΑ 33/2015. Υποχρέωση επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων που απευθύνονται από τις διοικητικές αρχές και τα ΚΕΠ της χώρας σε εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα. 20 Ιουλίου 2015
ΙΚΑ Γ99/1/95/2015. Καταβολή Δωροσήμου Β΄ Τετραμήνου 2015 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους. 16 Ιουλίου 2015
ΙΚΑ Ε10/5/2015. Νέα παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών εισφορών και δόσεων που έληγαν 30/06/2015. 16 Ιουλίου 2015
ΙΚΑ 31/2015. Συγκρότηση Τροποποίηση/αντικατάσταση της υπ΄ αριθμ. 090/1/13.01.2015 απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμ. 090/8/28.04.15 απόφαση, σχετικά με μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων του Διοικητή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στους Υποδιοικητές και ορισμός αναπληρ 15 Ιουλίου 2015
ΙΚΑ 32/2015. Καταλογισμός οφειλών από μισθώματα. 14 Ιουλίου 2015
ΙΚΑ Ε33/475/2015. Στοιχεία ρύθμισης τμηματικής καταβολής Ν.4152/2013, Ν.4305/2014 & Ν.4321/2015 - ΜΑΪΟΥ 2015. 13 Ιουλίου 2015
ΙΚΑ Ε10/4/2015. Νέα παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών εισφορών και δόσεων που έληγαν 30/06/2015. 10 Ιουλίου 2015
ΙΚΑ 30/2015. Έκδοση διοικητικών πράξεων βάσει Υπεύθυνης Δήλωσης στην οποία ο φορολογούμενος θα δηλώσει τη μη υποχρέωσή του για την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. 10 Ιουλίου 2015
ΙΚΑ Ε10/3/2015. Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών εισφορών και δόσεων που λήγει 30/6/2015. 30 Ιουνίου 2015
ΙΚΑ 29/2015. Έκδοση του Κώδικα για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία. 26 Ιουνίου 2015
ΙΚΑ 27/2015. Α. Κοινοποίηση διατάξεων άρθρου 6, Ν.4225/2014. Β. Ενεργοποίηση χρόνου ασφάλισης από εξαργυρώσεις Εργοσήμων. Γ. Χορήγηση βεβαιώσεων για φορολογική χρήση στους αμειβόμενους με Εργόσημο. Δ. Υπολογισμός ποσού σύνταξης των αμειβομένων με Εργόσημο 22 Ιουνίου 2015
ΙΚΑ 28/2015. Απονομή της ηθικής αμοιβής του επαίνου σε υπαλλήλους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 22 Ιουνίου 2015
ΙΚΑ Α42/5/2015. Μη καταβολή εισφορών Δώρου Πάσχα οδηγών ταξί, έτους 2015. 19 Ιουνίου 2015
ΙΚΑ Ρ60/30/2015. Επιλογή ωραρίου εργασίας. 19 Ιουνίου 2015
ΙΚΑ Σ40/75/2015. Υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρ. 37 παρ. 1 του Ν.3996/2011 γονέων ή αδελφών ανάπηρων ατόμων, τα οποία είχαν τελέσει γάμο και είναι πλέον διαζευγμένα. 19 Ιουνίου 2015
ΙΚΑ Σ48/46/2015. Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με τη χορήγηση του Ε.Κ.Α.Σ. για το έτος 2015. 17 Ιουνίου 2015
ΙΚΑ Π13/3/2015. Χορήγηση επιδόματος λουτροθεραπείας στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, για την λουτρική περίοδο από 1η Ιουνίου έως 31η Οκτωβρίου 2015. 16 Ιουνίου 2015
ΙΚΑ Σ86/7/2015. Συνυπολογισμός του χρόνου επιδότησης λόγω τακτικής ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. για τη συμπλήρωση της ειδικής προϋπόθεσης των 750 ημερών ασφάλισης την τελευταία πενταετία, προκειμένου να χορηγηθεί μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος σε ασφαλισμένου 12 Ιουνίου 2015
ΙΚΑ Ε41/104/2015. Έλεγχος καταβλητέων εισφορών Ιδιωτικών Οικοδομικών Έργων. 10 Ιουνίου 2015
ΙΚΑ 24/2015. Κοινοποίηση διατάξεων του αρ. 5 του Ν. 4329/2015 που αφορούν στην παράταση της προθεσμίας υπαγωγής στο καθεστώς ρύθμισης του αρ.28 του Ν.4321/2015. 04 Ιουνίου 2015
ΙΚΑ Γ99/223/2015. Συμπληρωματικές οδηγίες αναφορικά με τις διαδικασίες μετάβασης για προγραμματισμένη περίθαλψη σε κράτη - μέλη Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εκτός. 04 Ιουνίου 2015
ΙΚΑ 2691/2015. Ενημέρωση σχετικά με κατασκηνώσεις έτους 20 Αθήνα, 03/06/2015 15 για τα παιδιά των ασφαλισμένων του Τομέα Ασφαλισμένων Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων. 03 Ιουνίου 2015
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm