06 | 06 | 2020

ΙΚΑ 08/2005

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 56/2005

 

ΘΕΜΑ: 1) Υπολογισμός ποσού σύνταξης Ε.Τ.Ε.Α.Μ. (τ. ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) των προερχομένων από το τ. ΤΕΑΠΑΕ ασφ/νων (άρθρ. 73 παρ. 1 Ν. 3371/05).
2) Μείωση ποσού σύνταξης ΕΤΕΑΜ (τ. ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) στους συνταξιοδοτούμενους µε βάση τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 4 του Ν. 3232/04

 

ΣΧΕΤ: α) Η αρ. 119/04 εγκύκλιος Δ/νσης Ασφάλισης - Εσόδων και Παροχών

          β)Η αρ. 87/04 εγκύκλιος του τμήματος Κύριας Σύνταξης.

 

 

1. Όπως γνωρίζετε από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ. 995/80, όπως τροποποιήθηκε µε τα Π.Δ. 306/85 & 277/87, καθορίζονται – µε τις αναγραφόμενες σ’ αυτό διαφοροποιήσεις – οι συντάξιμες αποδοχές που λαμβάνονται υπόψη από το ΕΤΕΑΜ (τ. ΙΚΑ–ΤΕΑΜ) για τον προσδιορισμό της ασφαλιστικής κλάσης, βάσει της οποίας στη συνέχεια υπολογίζεται το ποσό της σύνταξης του ΕΤΕΑΜ σε συνάρτηση βεβαίως και µε το σύνολο των πραγματοποιηθεισών στην ασφάλισή του ημερών εργασίας.
Όσον αφορά τον υπολογισμό της ασφαλιστικής κλάσης των προερχομένων από το τ. ΤΕΑΠΑΕ ασφ/νων και επειδή οι αποδοχές  (περιοριζόμενες στο 30πλάσιο του ισχύοντος κάθε φορά ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη) επί των οποίων υπολογίζονταν οι ασφαλιστικές εισφορές ως 31/3/04 ήταν διάφορες απ’ αυτές του ΙΚΑ–ΕΤΑΜ (σχετ. εγκύκλιος Δ/νσης Ασφάλισης – Εσόδων 77/04), σας γνωρίζουμε – ανακαλώντας µε την παρούσα τις οδηγίες που σας δόθηκαν µε την αρ. 119/04 κοινή εγκύκλιο της Δ/νσης Ασφάλισης – Εσόδων και της Δ/νσής µας, σελ. 4 παρ. 7 - ότι µε βάση την κοινοποιουμενη διάταξη, η οποία έχει αναδρομική ισχύ από 12/2/04 και εφαρμόζεται και επί των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης ασφ/νων τ. ΤΕΑΠΑΕ, (σχετ. Εγκ.101/04 & 14/05), για τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης ΕΤΕΑΜ (τ. ΙΚΑ - ΤΕΑΜ) των ανωτέρω ασφ/νων θα λαμβάνεται υπόψη η ασφαλιστική κλάση, στην οποία έχουν καταταγεί για τον υπολογισμό του ποσού της κύριας σύνταξης του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.
Στις περιπτώσεις όμως που οι ασφ/νοι του τ. ΤΕΑΠΑΕ υπάγονται για το κλάδο σύνταξης σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης (όπως ΤΣΜΕΔΕ, Ταμείο Νομικών) για τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης ΕΤΕΑΜ, ως συντάξιμες αποδοχές, προκειμένου να εξευρεθεί η ασφ/κή κλάση, θα λαμβάνονται υπόψη αυτές επί των οποίων έχουν γίνει κρατήσεις µόνο για τον κλάδο Ασθενείας ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ή μόνον υπέρ των ταμείων (ΟΕΚ, ΟΑΕΔ κλπ) που το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ εισπράττει τις εισφορές και οι οποίες θα προκύπτουν από τα προσκομιζόμενα από τους ενδιαφερόμενους ασφαλιστικά βιβλιάρια (ήτοι ΔΑΤΕ, ΑΔΕ, Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης).
Όπου όμως δεν υπάρχει υποχρέωση από τον εργοδότη καταβολής των ανωτέρω εισφορών, οι συντάξιμες αποδοχές θα εντοπίζονται από βεβαιώσεις εργοδοτών, τις οποίες θα υποχρεούνται να προσκομίζουν οι ενδιαφερόμενοι ασφαλισμένοι. Οι βεβαιώσεις των εργοδοτών θα αναγράφουν το σύνολο των αποδοχών επί των οποίων θα γίνονταν κρατήσεις υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ αν οι ασφ/νοι της κατηγορίας αυτής υποχρεούνταν να ασφαλισθούν στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και όχι σ’ άλλο φορέα κύριας ασφάλισης και μέχρι του ποσού του εκάστοτε ανωτάτου ορίου αποδοχών του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.
Τέλος και στις περιπτώσεις που το ΕΤΕΑΜ (τ. ΙΚΑ - ΤΕΑΜ) κατά την εφαρμογή της διαδοχικής ασφάλισης είναι συμμετέχων οργανισμός, για τον υπολογισμό του ποσού συμμετοχής σ’ άλλο ταμείο ως αποδοχές για την εξεύρεση της ασφ/κής κλάσης θα λαμβάνονται υπόψη αυτές για τις οποίες καταβλήθηκαν εισφορές στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ (εφόσον ο ενδιαφερόμενος ήταν ασφ/νος για κύρια σύνταξη σ’ αυτό).

Οι ανωτέρω τρόποι εξεύρεσης της ασφ/κής κλάσης, δεν θα εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που οι ασφ/νοι ειδικών κατηγοριών του τ. ΤΕΑΠΑΕ (Μηχανικοί  - Δικηγόροι) από την ημερομηνία συγχώνευσης του ταμείου και μετά συνεχίζουν προαιρετικά την ασφάλισή τους στο ΕΤΕΑΜ (σχετ. εγκ. 33/05 της Δ/νσης Ασφάλισης – Εσόδων).

Συνεπώς για το διάστημα υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση ήτοι από 1/4/04 και εξής και εφόσον για τον υπολογισμό της Α.Κ. πρέπει να ληφθούν υπόψη αποδοχές προαιρετικής ασφάλισης, ως συντάξιμες αποδοχές θα θεωρούνται αυτές επί των οποίων παρακρατήθηκαν εισφορές υπέρ του ΕΤΕΑΜ.
2. Με την ανωτέρω σχετική (β) εγκύκλιο του Τμήματος Κύριας Σύνταξης κοινοποιήθηκαν και σας δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρ. 5 παρ. 4 του Ν. 3232/04, περί συνταξιοδότησης λόγω γήρατος - πλήρους - μητέρων µε ανάπηρα τέκνα και συζύγων αναπήρων, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας µε τη συμπλήρωση (7.500) ημερών εργασίας.

Ελλείψει ρητής αναφοράς στο νόμο περί εφαρμογής των διατάξεων αυτών και από φορείς επικουρικής ασφάλισης, σας διευκρινίζουμε ότι στις περιπτώσεις που ασφ/νος του ΕΤΕΑΜ (τ. ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) συγκεντρώνει και στο επικουρικό ταμείο (7.500) ημέρες εργασίας, το ποσό της χορηγούμενης σύνταξης θα υπόκειται στους περιορισμούς της παρ. 2 του άρθρου 8 του Π.Δ. 995/80, δηλ. αν ο ενδιαφερόμενος δεν έχει συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας του θα επέρχεται μείωση ποσού κατά τα ποσοστά που λείπουν μέχρι της συμπλήρωσης του 55ου έτους. (σχετ. εγκ. 89/03).

 


 

¶ρθρο 73
Ρυθμίσεις Ταμείου Τ.Ε.Α.Π.Α.Ε.

 

1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 19 του άρθρου 22 του ν. 3232/2004 (ΦΕΚ48Α') αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής:

 "Οι συντάξεις των ασφαλισμένων του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (Ε.Τ.Ε.Α.Μ.) που προέρχονται από το τ. Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Αεροπορικών Επιχειρήσεων (Τ.Ε.Α.Π.Α.Ε.) υπολογίζονται µε βάση την ασφαλιστική κλάση επί της οποίας έχει υπολογιστεί η σύνταξη στο Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.. Σε περιπτώσεις ασφαλισμένων σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης εκτός του I.K.A.- Ε.Τ.Α.Μ., η σύνταξη υπολογίζεται µε βάση την ασφαλιστική κλάση στην οποία κατατάσσονται σύμφωνα µε τις αποδοχές τους, ως εάν ήταν ασφαλισμένοι του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ..
Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή και επί των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί στο τ. Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Αεροπορικών Επιχειρήσεων (Τ.Ε.Α.Π.Α.Ε.) από 1.1.2003.

Κατά τα λοιπά οι εν λόγω αιτήσεις κρίνονται σύμφωνα µε τη νομοθεσία του Ε.Τ.Ε.Α.Μ.."

2. Οι συντάξεις των συνταξιούχων του Ε.Τ.Ε.Α.Μ., που προέρχονται από το τ. Τ.Ε.Α.Π.Α.Ε., αυξάνονται σύμφωνα µε τις εκάστοτε χορηγούμενες αυξήσεις των συντάξεων του Ταμείου, µη εφαρμοζόμενης της περίπτωσης γ' της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 2434/1996 (ΦΕΚ188Α'), όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει µε την παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 3232/2004 (ΦΕΚ48  Α').

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm