16 | 07 | 2019

ΙΚΑ 10/05/2005

Γ. Ε. :Δ41/21/10-5-05

 

ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΑΣ & 1) ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ, 2) ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗΣ, 3) ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ

 

Σχετικές οι 70/88, 19/97, 56/95 εγκύκλιοι.


Με τις ανωτέρω εγκυκλίους κοινοποιήθηκαν τα κείμενα των Διμερών Συμβάσεων κοινωνικής ασφάλισης και οι Διοικητικοί Κανονισμοί αυτών..
Με το παρόν κοινοποιούμε το έντυπο συνδέσμου το οποίο θα αναπαράγετε και θα χρησιμοποιείτε για την εφαρμογή των Συμβάσεων Κ.Α. Αργεντινής, Ουρουγουάης και Βενεζουέλας.
Το έντυπο συνδέσμου θα συμπληρώνεται στις εξής περιπτώσεις:

1. Υποβολή αίτησης για σύνταξη από Ελλάδα µε συνυπολογισμό χρόνου ασφάλισης του αντισυμβαλλόμενου Κράτους.
2. Υποβολή αίτησης για σύνταξη µόνο από το άλλο Κράτος.
3. Υποβολή αίτησης για σύνταξη και από τα δύο Κράτη (ταυτόχρονα)

( Στις περιπτώσεις 2 & 3 θα συμπληρώνεται και το έντυπο αίτησης)
Η συμπλήρωση του εντύπου συνδέσμου θα γίνεται µε λατινικούς χαρακτήρες από τον αρμόδιο υπάλληλο του Υποκαταστήματος του ΙΚΑ συμπληρώνοντας στις ενδείξεις 1,2,3,4 και 5 τα ζητούμενα στοιχεία ανάλογα µε την περίπτωση, ενώ στην ένδειξη 6 θα αναφέρονται τα χρονικά διαστήματα ασφάλισης στην Ελλάδα (αν είναι δυνατόν αναλυτικά κατά έτος)καθώς και ο χρόνος ασφάλισης που αντιστοιχεί σε αυτά.

Η ένδειξη 7 θα συμπληρώνεται µε τα δεδομένα της σύνταξης βάσει της Ελληνικής Νομοθεσίας.
Η ένδειξη 8 θα συμπληρώνεται εάν η αίτηση για σύνταξη από Ελλάδα έχει απορριφθεί και θα αναφέρονται οι λόγοι απόρριψης του αιτήματος.
Στην ένδειξη 14 θα αναγράφονται οι (τυχόν) ζητούμενες πληροφορίες από το άλλο αντισυμβαλλόμενο Κράτος.
Οι ενδείξεις 10,11,12 και 13 συμπληρώνονται από τον αρμόδιο φορέα του άλλου κράτους.
Το έντυπο θα υπογράφεται και θα σφραγίζεται απαραίτητα από την αρμόδια Υπηρεσία
του Υποκ/τος στην ένδειξη 9 και ( εφόσον έχει συμπληρωθεί η ένδειξη 14 )και στην ένδειξη 15 .
Στην συνέχεια , το έντυπο συνδέσμου, το έντυπο αίτησης (περιπτώσεις 2 & 3), καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά θα διαβιβάζονται στην Υπηρεσία µας για να προωθηθούν στον Οργανισμό Συνδέσμου του αντισυμβαλλόμενου Κράτους.

Σχετικά άρθρα