Open menu
03 | 12 | 2023

ΙΚΑ 15/03/2007

Γ.Ε.: Σ48/19/15-3-2007


Θέμα: Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) από 1/1/2007.


Με την εγκ.35/6-3-07 σας κοινοποιήθηκε η με αριθμ.Φ11321/30572/2190/25-1-07 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Εμπορικής Ναυτιλίας, με την οποία καθορίστηκαν τα εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση του ΕΚΑΣ το 2007, καθώς και τα νέα ποσά αυτού του επιδόματος για το τρέχον έτος.

1. Το Κ.Η.Υ.Κ.Υ. έλαβε εντολή από την Υπηρεσία μας να προβεί στις δέουσες ενέργειες, ώστε να καταστεί εφικτό να καταβληθούν στους δικαιούχους του Ε.Κ.Α.Σ., αναδρομικά από 1/1/2007 μαζί με τη σύνταξη μηνός Απριλίου στις 22/3/2007, τα νέα ποσά του επιδόματος για το έτος 2007 (αυτόματη χορήγηση σε 198.549 παλαιούς δικαιούχους, χορήγηση για πρώτη φορά σε 8.028 νέους συνταξιούχους και επαναχορήγηση σε 7.215 συνταξιούχους στους οποίους είχε διακοπεί η καταβολή του επιδόματος για το 2006 ή προηγούμενο έτος).

 

2. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΚΑΣ ΜΕ ΠΟΣΑ ΤΟΥ 2006 ΜΕΧΡΙ 31/8/07 - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Αποφασίστηκε να συνεχιστεί μεταβατικά η καταβολή του επιδόματος μέχρι και τη σύνταξη μηνός Αυγούστου 2007 (με τα ποσά ΕΚΑΣ του 2006) σε 13.449 συνταξιούχους που εμπίπτουν στις κατηγορίες κωδικών διακοπής 01,13 και 14.
Σ΄αυτές τις κατηγορίες συνταξιούχων, η Διεύθυνση Εκμετάλλευσης, θα αποστείλει επιστολή με την οποία θα ενημερωθούν ότι, επειδή διαπιστώθηκε αδυναμία ταύτισης των στοιχείων τους ανάμεσα στα αρχεία του ΙΚΑ –ΕΤΑΜ και εκείνα της Γ.Γ.Π.Σ. (τ.ΚΕΠΥΟ), για μεταβατικό διάστημα (μέχρι και την πληρωμή της σύνταξης μηνός Αυγούστου 2007) θα συνεχιστεί η καταβολή του ΕΚΑΣ με τα ποσά που ίσχυαν για το έτος 2006, προκειμένου δε να διαπιστωθεί η ύπαρξη δικαιώματος στο εν λόγω επίδομα για το 2007, θα πρέπει, το αργότερο μέχρι τις 31/5/2007 να μεταβούν στο Τμήμα Πληρωμών Συντάξεων του Υποκαταστήματος ΙΚΑ –ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας τους προσκομίζοντας εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας οικονομικού έτους 2006, δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και αντίγραφο αυτού, για να πιστοποιηθούν και να διασταυρωθούν ο Α.Φ.Μ. και τα ακριβή ατομικά στοιχεία τους.

3. ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΟΓΩ ΕΛΛΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Σε 8.562 συνταξιούχους θα διακοπεί η χορήγηση του Ε.Κ.Α.Σ. λόγω ελλιπών στοιχείων (κωδ. διακοπής 02 έως 04 και 07 έως 11). Σ΄ αυτούς η Διεύθυνση Εκμετάλλευσης θα αποστείλει επιστολή, με την οποία θα τους ενημερώνει ότι διακόπτεται η καταβολή του Ε.Κ.Α.Σ. με την πληρωμή της σύνταξης μηνός Απριλίου 2007 και ότι μπορούν να προσέλθουν στις αρμόδιες
Υπηρεσίες Πληρωμών Συντάξεων με την αστυνομική τους ταυτότητα και αντίγραφό της, εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας οικονομικού έτους 2006 ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 θεωρημένη από τη Δ.Ο.Υ.(στην περίπτωση που δεν υπάρχει εκ του νόμου υποχρέωση προς υποβολή δήλωσης εισοδήματος), καθώς και πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα πληρωμής συντάξεων, προκειμένου να γίνει επανέλεγχος του δικαιώματος χορήγησης του Ε.Κ.Α.Σ. για το έτος 2007.
Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι παρά τις επανειλημμένες υποδείξεις μας τα τελευταία 3 χρόνια σχετικά με τη διαδικασία που θα έπρεπε να τηρείται προκειμένου να μην επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο τα ίδια λειτουργικά προβλήματα (αδυναμία συσχέτισης και ταύτισης αρχείων), εξακολουθούν να καταγράφονται ισάριθμες ή και περισσότερες τέτοιες περιπτώσεις.
Επειδή αυτού του είδους τα λειτουργικά προβλήματα πρέπει να σταματήσουν να υφίστανται, παρακαλούμε μία ακόμη φορά να μεριμνήσετε για την εξάλειψη των αιτίων που κάθε χρόνο δημιουργούν τα ίδια λειτουργικά προβλήματα, τα οποία αφενός επιβαρύνουν το ίδρυμα με σημαντικές δαπάνες (δεδομένης της μη αναζήτησης των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών Ε.Κ.Α.Σ.) που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί, αφετέρου υποχρεώνουν τους συνταξιούχους να συνωστίζονται κάθε χρόνο στα τμήματα πληρωμών για να προσκομίσουν στοιχεία, δημιουργώντας τους ταυτόχρονα λανθασμένη εντύπωση για τις υπηρεσίες του ΙΚΑ –ΕΤΑΜ θέτοντας σε αμφισβήτηση τον κοινωνικό ρόλο του και την ευσυνειδησία του στελεχιακού δυναμικού του.

4. ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ – ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Η Διεύθυνση Εκμετάλλευσης θα αποστείλει ειδοποίηση σε 15.961 συνταξιούχους, στους οποίους διακόπτεται το επίδομα εξαιτίας της υπέρβασης των νέων εισοδηματικών κριτηρίων του 2007,με την οποία ενημερώνονται ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος για το έτος 2007 και ότι γι΄ αυτό το λόγο διακόπτεται η καταβολή του.
Επίσης, ενημερώνονται ότι μπορούν να προσέλθουν στο Τμήμα Πληρωμών συντάξεων του Υποκαταστήματος του τόπου κατοικίας τους, εάν έχουν αντίρρηση για αυτή τη διακοπή, προσκομίζοντας το Δελτίο Αστυνομικής τους Ταυτότητας (και φωτοαντίγραφό της), εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας οικονομικού έτους 2006 ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., περί μη υποχρέωσης εκ του νόμου προς υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, καθώς και πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα πληρωμής συντάξεων, προκειμένου να επανελεγχθούν τα εισοδήματά τους.

5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Α. Το Κ.Η.Υ.Κ.Υ. θα σας αποστείλει ονομαστικές καταστάσεις των συνταξιούχων των κατηγοριών που εμπίπτουν στους κωδικούς διακοπής του Ε.Κ.Α.Σ., προκειμένου να ενημερωθείτε.
Β. Σχετικά με τα ποσά Ε.Κ.Α.Σ. που θα καταβληθούν αχρεώστητα πλην καλόπιστα, έπειτα από τις οίκοθεν ενέργειες της Υπηρεσίας για μεταβατική χορήγηση του επιδόματος μέχρι και τη σύνταξη μηνός Αυγούστου 2007 (κωδ. διακοπής 01,13,14), σας γνωρίζουμε ότι αυτά τα ποσά δε θα αναζητηθούν.
Γ. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταύτισης των στοιχείων των συνταξιούχων με την προσκόμιση από τους ενδιαφερόμενους των ατομικών στοιχείων τους, θα πρέπει το ταχύτερο δυνατόν με ευθύνη των Προϊσταμένων και των Διευθυντών να προωθηθούν προς τη Δ/νση Εκμετάλλευσης τα Δελτία Μεταβολών των Συνταξιούχων με τις απαραίτητες διορθώσεις, ώστε να καταστεί εφικτό το ταχύτερο δυνατό :

α) να καταβληθούν αναδρομικά στους δικαιούχους τα νέα ποσά ΕΚΑΣ από 1/1/2007 καθώς και οι τυχόν προκύπτουσες διαφορές,
β) να διακοπεί η χορήγηση του επιδόματος σε όσους δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις και
γ) να οριστικοποιηθεί το αρχείο πληρωμής των συνταξιούχων – δικαιούχων Ε.Κ.Α.Σ. για το τρέχον έτος.

Δ. Τέλος, το Κ.Η.Υ.Κ.Υ θα σας αποστείλει καταστάσεις για περιπτώσεις στις οποίες θα πρέπει, αφού διαπιστώσετε την ακριβή ημερομηνία συμπλήρωσης του 60ου έτους της ηλικίας των συνταξιούχων, να αναγγείλετε στη μηχανογράφηση την ημερομηνία από την οποία πρέπει να χορηγηθεί το ΕΚΑΣ για το έτος 2007.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm