27 | 02 | 2020

ΙΚΑ 08/01/2008

Γ.Ε.: Σ40/ 1


Θέμα: Εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 1210/1981 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ΚΒΑΕ.

 

Με αφορμή ερωτήματα Υποκαταστημάτων για το χειρισμό περιπτώσεων ασφαλισμένων κατά τις οποίες οι ειδικές προϋποθέσεις των 3600 ημερών ασφάλισης και των 1000 ημερών ασφάλισης της τελευταίας 13 ετίας έχουν πραγματοποιηθεί εν μέρει με ασφάλιση κατά τον ΚΒΑΕ και εν μέρει με ασφάλιση κατά τις διατάξεις του Ν. 1210/81, με αποτέλεσμα να μην πληρούνται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με καμία από αυτές τις διατάξεις ξεχωριστά, και λαμβάνοντας υπόψη σχετικές οδηγίες του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, προς το οποίο η Υπηρεσία μας απηύθυνε έγγραφο ερώτημα, σας πληροφορούμε τα εξής:
Α. Ισχύουσες διατάξεις

1. Στην παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 1210/81 ορίζονται μεταξύ άλλων τα εξής: «Εκ των υπό της παρ. 1 του παρόντος άρθρου αναφερομένων προσώπων τα έχοντα την ιδιότητα του ηθοποιού θεάτρου πρόζας και μουσικού, του υποβολέως και του μουσικού εγχόρδων και κρουστών οργάνων, οι κατά την δημοσίευσιν του παρόντος άρθρου εις το Ταμείον τεχνικοί θεάτρου και κινηματογράφου, ως και οι ανήκοντες εις το προσωπικόν σκηνής, δικαιούνται συντάξεως λόγω γήρατος εάν κατά την υποβολής της αιτήσεως έχουν συμπληρώσει το 60όν έτος της ηλικίας των οι άρρενες και το 55ο αι θήλεις και επραγματοποίησαν τέσσερις χιλιάδας και πεντήκοντα (4050) τουλάχιστον ημέρας εργασίας….»
2. Η διάταξη αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 του Ν. 1276/82 ως εξής: «Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 1210/81 ‘περί συγχωνεύσεως ει το ΙΚΑ του Ταμείου Συντάξεων Ηθοποιών, Συγγραφέων και Τεχνικών Θεάτρου και άλλων τινών συναφών διατάξεων’, για να αποκτήσουν δικαίωμα σύνταξης με μειωμένο όριο ηλικίας, απαιτείται από το χρόνο ασφάλισης των 4050 ημερομισθίων, τα 4/5 τουλάχιστον να έχουν πραγματοποιηθεί με οποιαδήποτε από τις ιδιότητες που περιλαμβάνονται στην παράγραφο αυτή. Από αυτά δε τα ημερομίσθια, τουλάχιστον 1000 πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί την τελευταία δεκαετία πριν από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης.»
Για τη συνταξιοδότηση αυτής της κατηγορίας ασφαλισμένων, η υπέρ του κλάδου συντάξεως του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ πρόσθετη εισφορά καθορίστηκε σε 2,20% για τον ασφαλισμένο και σε 1,40% για τον εργοδότη.
3. Με το άρθρο 15 παρ. 12 του Ν. 3232/2004 προβλέπονται τα εξής: «Όπου στη νομοθεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προβλέπεται για τη συνταξιοδότηση με βάση τις διατάξεις του ΚΒΑΕ ή με άλλες ειδικές διατάξεις και η πραγματοποίηση 1000 ή 500 ημερών ασφάλισης εντός της τελευταίας δεκαετίας πριν τη συμπλήρωση του εκάστοτε οριζόμενου ορίου ηλικίας, το χρονικό αυτό διάστημα επιμηκύνεται σε 13 έτη.»
4. Επίσης, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν. 1902/90, αυξήθηκαν προοδευτικά οι 4050 ημέρες ασφάλισης, με την προσθήκη 150 ημερών κατ’ έτος από 1.1.1992, με ανώτατο όριο τις 4500 ημέρες εργασίας, για όλες τις κατηγορίες ασφαλισμένων, πλην των τυφλών της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 612/77 και των απασχολουμένων σε υπόγειες στοές μεταλλείων-λιγνιτωρυχείων.
5. Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 2 του Ν. 3029/2002, «οι ασφαλισμένοι μέχρι την 31.12.1992 στο ΙΚΑ, οι οποίοι πραγματοποιούν χρόνο ασφάλισης 4500 ημερών ή 15 ετών, από τον οποίο τουλάχιστον τα 4/5 σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, δικαιούνται σύνταξης, με τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας οι άνδρες και του 55ου οι γυναίκες, εφόσον 1000 τουλάχιστον ημέρες εργασίας στα επαγγέλματα αυτά έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία 13 χρόνια πριν από το ανωτέρω όριο ηλικίας. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται για αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβάλλονται από 1.1.2003 και εξής.»
Και στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται πρόσθετη ασφαλιστική εισφορά 2,20% και 1,4% από τους ασφαλισμένους και τους εργοδότες αντίστοιχα.

Β. Εφαρμογή

Λαμβάνοντας υπόψη την προαναφερθείσα νομοθεσία, σας γνωρίζουμε ότι προκειμένου να συμπληρωθούν οι 3.600 ημέρες ασφάλισης και οι 1000 ημέρες ασφάλισης της τελευταίας 13 ετίας, που σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί στα επαγγέλματα που καλύπτει ο ΚΒΑΕ, ώστε να θεμελιωθεί δικαίωμα συνταξιοδότησης στα όρια ηλικίας που προβλέπονται από τις διατάξεις αυτές, είναι δυνατός ο συνυπολογισμός περιόδων ασφάλισης που έχουν διανυθεί τόσο με τις διατάξεις του ΚΒΑΕ όσο και με άλλες ειδικές διατάξεις, όπως αυτές του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 1210/81, με την προϋπόθεση ότι και στις δύο περιπτώσεις απαιτείται η συμπλήρωση των ίδιων προϋποθέσεων συνταξιοδότησης (όριο ηλικίας και χρόνος ασφάλισης) και καταβάλλεται η ίδια πρόσθετη εισφορά (3,6%).
Περαιτέρω, είναι δυνατό να καλυφθεί με τον ίδιο τρόπο και η αντίστροφη περίπτωση, δηλαδή να συνυπολογιστεί στο χρόνο ασφάλισης που έχει πραγματοποιηθεί στις ειδικότητες των ειδικών διατάξεων του Ν. 1210/81 και ο χρόνος ασφάλισης με τις διατάξεις του ΚΒΑΕ, λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν περιπτώσεις ασφαλισμένων οι οποίοι καθ' όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού τους βίου ασκούν το ίδιο επάγγελμα (π.χ., μουσικοί) αλλά ασφαλίζονται περιοδικώς με διαφορετικές διατάξεις, οι οποίες προβλέπουν τις ίδιες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ως προς την ηλικία και τις ημέρες ασφάλισης.
Για παράδειγμα, μουσικός εγχόρδων που έχει ασφαλιστεί για 4500 ημέρες, από τις οποίες οι 3600 και οι 1000 ημέρες έχουν πραγματοποιηθεί τόσο στην ασφάλιση του ΚΒΑΕ όσο και των μουσικών εγχόρδων, δηλαδή με καταβολή της ίδιας πρόσθετης εισφοράς, μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας του.
Ως προς το ζήτημα της δυνατότητας συνταξιοδότησης στα όρια ηλικίας που προβλέπονται από τις διατάξεις είτε του ΚΒΑΕ είτε του Ν. 1210/81 με συνδυασμό διατάξεων που προβλέπουν μικρότερα όρια ηλικίας (Π.Δ. 212/84) και την καταβολή αυξημένων εισφορών (π.χ., άνδρας με ασφάλιση με την ειδικότητα του μουσικού πνευστών οργάνων και με τον ΚΒΑΕ, ο οποίος έχει συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας του), θα επανέλθουμε με νεότερες οδηγίες.
Με το παρόν έγγραφο καλύπτεται και η περίπτωση που είχε θέσει υπόψη της Διοίκησης το Περιφερειακό Υποκατάστημα Συντάξεων (Διεύθυνση Α΄Τμήμα 3ο) με το με αρ. 22129/7.2.2006 έγγραφο, οπότε αναθεωρούνται οι σχετικές οδηγίες της Διοίκησης που είχαν δοθεί στην Υπηρεσία αυτή με προηγούμενα έγγραφα.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm