08 | 04 | 2020

Αθήνα, 10/11/2004
Γ99/1/153
 

ΘΕΜΑ: Βεβαιώσεις Εργοδοτών εποχικά απασχολουμένων έτους 2004.

Σχετική εγκύκλιος ΙΚΑ 14/04

Σας κοινοποιούμε το υπ’ αριθμ. Β115199/16-6-2004 έγγραφο του ΟΑΕΔ σύμφωνα με το οποίο, οι υπηρεσίες του εν λόγω Οργανισμού, προκειμένου να χορηγήσουν επιδόματα ανεργίας σε εποχικά απασχολούμενους, θα δέχονται κατ’ εξαίρεση τα έντυπα ‘’ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ’’, που χορηγούνται από του εργοδότες για χρονικές περιόδους απασχόλησης τους από 1/1/2004 και μετά, συμπεριλαμβανομένου και του τελευταίου διμήνου πριν τη λύση της εργασιακής τους σχέσης, απευθείας χωρίς καμία προηγούμενη επικύρωση τους από τις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες εσόδων του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

Η εξαίρεση αυτή θα ισχύσει μόνο για το έτος 2004
 


Αθήνα, 16/6/2004
ΟΑΕΔ Β115199
 

ΘΕΜΑ: Απόδειξη ασφάλισης στο ΙΚΑ από 1/1/2004 για τη χορήγηση παροχών ασφάλισης Ο.Α.Ε.Δ.

 

Όπως γνωρίζετε, από 1-1-2002 καταργήθηκαν τα ένσημα και στο ΙΚΑ εφαρμόζονται νέο σύστημα ασφάλισης μέσω των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ). Η ασφαλιστική ιστορία κάθε ασφαλισμένου τηρείται ηλεκτρονικά και ενημερώνεται με τις ημέρες εργασίας και τα λοιπά στοιχεία ασφάλισης μετά την μηχανογραφική επεξεργασία των ΑΠΔ και απεικονίζεται, στο «Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης».
Στις περιπτώσεις καθυστέρησης της ασφαλιστικής κατάστασης ή αποστολής των «Αποσπασμάτων Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης», ως αποδεικτικό ασφάλισης έχει θεσμοθετηθεί «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ» (άρθρ.32 Κανονισμού Διαδικασιών Ασφάλισης για την εφαρμογή της ΑΠΔ).

Η βεβαίωση Εργοδότη είναι ένα ειδικό έντυπο που συμπληρώνεται από τον εργοδότη σύμφωνα με τις εγγραφές της αντίστοιχης ΑΠΔ και χρησιμοποιείται από τους ασφαλισμένους για τις συναλλαγές τους με τις διάφορες Υπηρεσίες (φωτοτυπία του σχεδίου βεβαίωσης επισυνάπτεται στο έγγραφο).
Ύστερα από τα παραπάνω και επειδή το ΙΚΑ αντιμετωπίζει προβλήματα εφαρμογής του παραπάνω συστήματος και δεν έχουν αποσταλεί ακόμη τα «Αποσπάσματα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης» στους ασφαλισμένους, σας γνωρίζουμε ότι οι Υπηρεσίες μας μπορούν να κάνουν χρήση των προαναφερομένων «Βεβαίωση Εργοδότη για τη χορήγηση παροχών ασφάλισης (τακτικά επιδόματα ανεργίας, βοηθήματα, παροχές μητρότητας κλπ). Οι βεβαιώσεις αυτές θα φέρουν πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα του εργοδότη και θα πρέπει να είναι επικυρωμένες από το αρμόδιο Υποκ/μα του ΙΚΑ με την ένδειξη «ακριβές αντίγραφο εκ του κατατεθέντος στην Υπηρεσία μας πρωτοτύπου».
Κατ’ εξαίρεση, για τη χορήγηση επιδομάτων ανεργία στους εποχιακά απασχολούμενους τη χρονική περίοδο από 1-1-2004, συμπεριλαμβανομένου και του τελευταίου διμήνου πριν τη λύση της εργασιακής σχέσης οι προαναφερόμενες βεβαιώσεις θα υποβάλλονται απευθείας στις Υπηρεσίες του Οργανισμού χωρίς επικύρωση από τα αρμόδια Υποκαταστήματα του ΙΚΑ.

Οι βεβαιώσεις αυτές θα συνοδεύονται επιπλέον από Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 3 παρ. 5 Ν.2690/99) του ασφαλισμένου με το εξής περιεχόμενο:
«Δηλώνω υπεύθυνα ότι το περιεχόμενο των βεβαιώσεων εργοδότη που καταθέτω στην Υπηρεσία σας για την απασχόληση μου κατά το έτος 2004 ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Μόλις μου παραδοθούν από το ΙΚΑ τα ελλείποντα Αποσπάσματα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης, θα τα προσκομίσω έγκαιρα στην Υπηρεσία». Η εξαίρεση αυτή θα ισχύσει μόνον για το έτος 2004.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm