feed-image Ροή Ειδήσεων
Open menu
28 | 10 | 2021

Ασφαλιστικές ρυθμίσεις

Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
ΕΦΚΑ. 53/2021. Ασφαλιστικό καθεστώς μεταφερόμενου προσωπικού του Ομίλου Ο.Τ.Ε.. 27 Σεπτεμβρίου 2021
ΕΦΚΑ. 51/2021. Πρακτική άσκηση σπουδαστών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 20 Σεπτεμβρίου 2021
ΥΠΕΡΓ. Φ.10141/67399/2021. Χαρακτηρισμός ασφαλισμένων ως παλαιών ή νέων βάσει του Ν. 2084/1992 σε περίπτωση ασφάλισης μόνον για τον κίνδυνο εργατικού ατυχήματος. 14 Σεπτεμβρίου 2021
ΕΦΚΑ. 48/2021. Διαδικασία αξιολόγησης για τις ανάγκες του Ν. 2643/1998. 10 Σεπτεμβρίου 2021
ΕΦΚΑ. 47/2021. Αναγνώριση με εξαγορά του οφειλόμενου χρόνου ασφάλισης στον Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης του π. ΟΓΑ 31 Αυγούστου 2021
ΕΦΚΑ. 203295/2021. Λήξη ασφάλισης μη μισθωτών ασφαλισμένων, Ελεύθερων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων, που συμμετέχουν σε Νομικά Πρόσωπα - Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. 03 Ιουνίου 2021
ΕΦΚΑ. 34572/5256/2021. Γνωστοποίηση διατάξεων του Ν. 4798/2021 (ΦΕΚ Α΄ 68). 01 Ιουνίου 2021
ΕΦΚΑ. 175334/2021. Έναρξη και λήξη υπαγωγής στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ των ιδιοκτητών, χρηστών και εκμεταλλευτών αυτοκινήτων Δημόσιας Χρήσης. 18 Μαϊος 2021
ΕΦΚΑ. 28/2021. Ρύθμιση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών του πρώην Ταμείου Πρόνοιας Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (ΤΑ.Π.Ε.Α.Π.Ι). 13 Μαϊος 2021
ΕΦΚΑ. 152298/Σ.48631/2021. Διαχείριση Α.Π.Δ. που περιλαμβάνουν αποκλειστικά εργαζόμενους σε καθεστώς αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους, στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή Α.Π.Δ. κατά το άρθρο 69 Ν.4635/2019. 27 Απριλίου 2021
ΥΠΕΡΓ. Δ.15/Δ΄/24268/2021. Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 30 του Ν.4670/2020 (Α΄43) -Μεταβολές στο άρθρο 34 του Ν.4387/2016 για την αναγνώριση χρόνου ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ. 28 Απριλίου 2021
ΕΦΚΑ. 139794/2021. Ασφάλιση ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων. 20 Απριλίου 2021
ΕΦΚΑ. 24/2021. Παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης σε επιχειρήσεις και εργοδότες. 20 Απριλίου 2021
ΚΥΑ.17494/2021. Καθορισμός διαδικασιών συγκέντρωσης ελέγχου και πιστοποίησης ψηφιακά των δεδομένων και ατομικών στοιχείων που αφορούν το διαθέσιμο ασφαλιστικό χρόνο όλων των ασφαλισμένων του e- ΕΦΚΑ. 16 Απριλίου 2021
ΕΦΚΑ. 120581/2021. Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με τη χορήγηση Α.Μ.Κ.Α σε δικαιούχους της Συμφωνίας Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 07 Απριλίου 2021
ΕΦΚΑ. 15/2021. Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας για το έτος 2021. 14 Μαρτίου 2021
ΕΦΚΑ. 54389/2021. Νέα Ηλεκτρονική Υπηρεσία Χορήγησης Ασφαλιστικής Ικανότητας έμμεσου μέλους και Απογραφής στο μητρώο του e-ΕΦΚΑ. 09 Φεβρουαρίου 2021
ΕΦΚΑ. 6/2021. Νομιμοποίηση διανυθέντος χρόνου ασφάλισης έως 31.12.2016 στους Κλάδους Πρόσθετης και Κύριας Ασφάλισης του π. ΟΓΑ. 22 Ιανουαρίου 2021
NOMOΣ 4760/2020. Ρυθμίσεις σωφρονιστικής νομοθεσίας, διατάξεις για το Ταμείο Προνοίας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. 24 Ιανουαρίου 2021
ΕΦΚΑ. 51/2020. Α. Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4756/2020 που αφορούν κοινωνικοασφαλιστικές και άλλες ρυθμίσεις. Β. Κοινοποίηση διατάξεων της υπ΄ αριθμ. οικ. 49250/2712 (ΦΕΚ 5298/τ. Β΄/02-12-2020) Κ.Υ.Α.. 08 Δεκεμβρίου 2020
NOMOΣ 4756/2020. Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων. 30 Νοεμβρίου 2020
ΥΠΕΡΓ. 72751/2020. Ρύθμιση διαδικασίας, προϋποθέσεων, όρων, απαιτούμενων δικαιολογητικών, τρόπος συμψηφισμού, παρακράτησης και απόδοσης, είδος των συμψηφιζομένων και παρακρατούμενων απαιτήσεων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο διαδικαστικό ζήτημα, για την εφαρμογή του άρθρου 87 του Ν. 4706/2020 (A΄ 136) και του άρθρου 26 του Ν. 4722/2020 (Α΄ 177). 27 Νοεμβρίου 2020
ΕΦΚΑ. 50/2020. Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του N .4387/2016, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4670/2020 περί διαδοχικής ασφάλισης. 17 Νοεμβρίου 2020
ΥΠΕΡΓ. 45628/414/2020. Διευκρινίσεις αναφορικά με το είδος της εργασιακής σχέσης και την ασφάλιση των διανομέων που απασχολούνται σε επιχειρήσεις ψηφιακών υπηρεσιών διαμεσολάβησης και αμείβονται με παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών (πρώην τίτλος κτήσης). 05 Νοεμβρίου 2020
ΕΦΚΑ. 45/2020. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 36Α του Ν. 4387/2016 περί αξιοποίησης παράλληλου χρόνου ασφάλισης καθώς και χρόνου παράλληλης απασχόλησης. 19 Οκτωβρίου 2020
ΥΠΕΡΓ. 40021/οικ.37965/1621/2020. Σχετικά με την χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους μισθωτούς και μη μισθωτούς ασφαλισμένους του e-Ε.Φ.Κ.Α. στα μέλη οικογενείας και στους ανέργους. 01 Οκτωβρίου 2020
ΥΠΕΡΓ. 173837/2020. Παράταση μέχρι 31/08/2020 της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των Α.Π.Δ. Ιουνίου 2020 και καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών της ίδιας μισθολογικής περιόδου για : α) εργαζόμενους ενταχθέντες τον μήνα Ιούνιο 2020 στο Μηχανισμό ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, β) εποχικά εργαζόμενους με δικαίωμα επαναπρόσληψης, για τους οποίους ανεστάλησαν οι συμβάσεις εργασίας τους τον Ιούνιο 2020 και γ) εποχικά ε 12 Αυγούστου 2020
ΥΠΕΡΓ. Φ.40021/οικ.26103/1031/2020. Παράταση της ασφαλιστικής ικανότητας μη μισθωτών. 30 Ιουνίου 2020
ΕΦΚΑ. 24/2020. Α. Στήριξη επιχειρήσεων με αντικείμενο νοσοκομειακές δραστηριότητες Κοινοποίηση των διατάξεων του πέμπτου άρθρου της από 1/5/20 Π.Ν.Π., η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4690/2020. Β. Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του ν.4611/2019, για τους οφειλέτες αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες (άρθρα 2 και 3). Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 29 του 08 Δεκεμβρίου 2020
ΥΠΕΡΓ. 16681/516/2020. Τροποποίηση της Δ.15/Δ΄/οικ.13412/327/27.3.2020 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1077). 13 Μαϊος 2020
ΥΠΕΡΓ. 17860/532/2020. Ενιαίο κείμενο διατάξεων ʺσχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιγόνους παράγοντες κατά την εργασίαʺ – άτυπη κωδικοποίηση. 18 Μαϊος 2020
ΥΠΕΡΓ. 17535/Δ1.6002/2020. Ηλεκτρονικές Συναλλαγές Ασφαλισμένων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης e-Ε.Φ.Κ.Α. 07 Μαϊος 2020
ΥΠΕΡΓ. 13008/561/2020. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 36Α του ν. 4387/2016 περί αξιοποίησης παράλληλου χρόνου ασφάλισης καθώς και χρόνου παράλληλης απασχόλησης. 05 Μαϊος 2020
ΥΠΕΡΓ. 12293/Δ16.317/2020. Γνωστοποίηση ρυθμίσεων των άρθρων 42, 46 και 49 του Ν.4670/2020, σχετικά με θέματα χρόνου ασφάλισης στους Κλάδους Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών του e-ΕΦΚΑ (πρ.ΕΤΕΑΕΠ), συμψηφισμό οφειλών με παροχές από τους Κλάδους αυτούς και έκδοση Ενιαίου Κανονισμού ανά Κλάδο. 06 Απριλίου 2020
ΥΠΕΡΓ. 14032/571/2020. Γνωστοποίηση διατάξεων άρθρου 27 του Ν. 4670/2020 για την απασχόληση συνταξιούχων γήρατος και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους. 06 Απριλίου 2020
ΕΦΚΑ. 14/2020. Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 59, 65, 66 και 68 του Ν. 4635/19, που αφορούν σε μέτρα για την προστασία των εργαζομένων μερικής απασχόλησης και για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας. 03 Απριλίου 2020
ΥΠΕΡΓ. 13994/339/2020. Καθορισμός διαδικασίας, τρόπου και χρόνου επιλογής για την καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών από αυτοτελώς απασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες. 05 Απριλίου 2020
ΥΠΕΡΓ. 13412/327/2020. Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου όγδοου της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68) με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID 29 Μαρτίου 2020
ΥΠΕΡΓ.:Φ. 40021 /οικ.10753/494/2020. Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 39 του Ν.4670/2020 σχετικά με την απαλλαγή από την κράτηση υπέρ υγειονομικής περίθαλψης για τους συνταξιούχους δικαιούχους εξωιδρυματικού επιδόματος, απολύτου αναπηρίας ή τυφλότητας. 14 Μαρτίου 2020
ΥΠΕΡΓ. Φ.40021/8133/372/2020. Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους μισθωτούς και μη μισθωτούς ασφαλισμένους του Ε.Φ.Κ.Α. και στους ανέργους. 28 Φεβρουαρίου 2020
ΕΦΚΑ. 2/2020. Ρυθμίσεις για την ενίσχυση και την προστασία των ελεγκτικών μηχανισμών του Ε.Φ.Κ.Α.. 04 Φεβρουαρίου 2020
ΕΦΚΑ. 55/2019. Αναγνώριση ως χρόνου ασφάλισης του χρόνου καταβολής του βοηθήματος των μη μισθωτών της παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011. 31 Δεκεμβρίου 2019
ΕΦΚΑ. 54/2019. Ασφάλιση πολιτών τρίτων χωρών. 31 Δεκεμβρίου 2019
ΥΠΕΡΓ. Δ.15/Δ΄/44797/1191/2019. Υπαγωγή υγειονομικών που αμείβονται με ΔΠΥ στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του ν.4387/2016 03 Δεκεμβρίου 2019
NOMOΣ 4635/2019. ΜΕΡΟΣ ΙΒ. ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 05 Νοεμβρίου 2019
ΥΠΕΡΓ. 40331/Δ1.13521/2019. Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.). 20 Σεπτεμβρίου 2019
ΥΠΕΡΓ. Φ80000/οικ.28662/901/2019. Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 37 του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ Α΄73). 06 Σεπτεμβρίου 2019
ΥΠΕΡΓ. Φ.21250/31676/Δ16.1111/2019. Σχετικά με την ασφάλιση βουλευτών στον ΕΦΚΑ και στο ΕΤΕΑΕΠ. 28 Αυγούστου 2019
ΕΦΚΑ. 39/2019. Τροποποίηση ημερήσιας αποζημίωσης των μαθητευόμενων στο Πρόγραμμα Μαθητείας σπουδαστών των δημόσιων και ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.). 06 Ιουλίου 2019
ΥΠΕΡΓ. 26168/403/2019. Απόδοση στις συνταξιουχικές οργανώσεις της εισφοράς του άρθρου 102 του Ν. 4387/2016, όπως ισχύει. 06 Ιουλίου 2019
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm