Open menu
30 | 09 | 2020
NOMOΣ 4728/2020 ΦΕΚ Α 186 / 29.09.2020   Επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα...
NOMOΣ 4727/2020 ΦΕΚ Α 184 / 23.09.2020   Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ)...
NOMOΣ 4722/2020 ΦΕΚ Α 177 / 15.09.2020   Κύρωση: α) της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του...
Π.Ν.Π 9225 ΦΕΚ A' 161/22.8.2020 Έκτακτα μέτρα για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας...
ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ φ9207 ΦΕΚ Α 157 / 10.08.2020   Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη...
Αθήνα 04/08/2020 Αρ. πρωτ.: 957 ΘΕΜΑ: Λογιστικός χειρισμός επιστρεπτέας προκαταβολής.
Τύχαία άρθρα
Επίκαιρα
Άμεση Ενημέρωση
Δεν βρέθηκε ροή.
Δεν βρέθηκε ροή.

ΕΝΥΠΕΚΚ

Ένωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους ΕΝΥΠΕΚΚ
Πρόσφατα Άρθρα - παρουσιάσεις
ΕΛΠ - ΣΛΟΤ

Αθήνα 22/12/1999
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1259


ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός του ελάχιστου ποσού της υπεραξίας που προκύπτει από την μεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης, εταιρικών μεριδίων ή μερίδων και ποσοστών συμμετοχής.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:....κλπ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


1. Το ελάχιστο ποσό της υπεραξίας κατά τη μεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης και εταιρικών μεριδίων ή μερίδων και ποσοστών συμμετοχής σε υπόχρεους της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 2238/1994 εξευρίσκεται με την αφαίρεση του κόστους απόκτησης από την ελάχιστη αξία μεταβίβασης, όπως τα ποσά αυτών προσδιορίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 της παρούσας.
2. Η ελάχιστη αξία μεταβίβασης προκύπτει ως ακολούθως:

α. Αν από το μέσο όρο των εισοδημάτων, προκειμένου για επιχειρήσεις που δεν τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., ή των ολικών αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης, αν πρόκειται για επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., των πέντε τελευταίων ετών πριν από την μεταβίβαση αφαιρεθούν:

αα. Η ετήσια αμοιβή η οποία προβλέπεται από τη συλλογική σύμβαση εργασίας των εμποροϋπαλλήλων, που ισχύει κατά την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, για υπάλληλο με πέντε (5) χρόνια υπηρεσίας, χωρίς προσαυξήσεις επιδομάτων πολυετίας και οικογενειακών βαρών, στρογγυλοποιούμενο στην πλησιέστερη εκατοντάδα χιλιάδας. Προκειμένου για επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες, η αμοιβή αυτή προσαυξάνεται κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).
ββ. Οι τόκοι επί των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης, οι οποίοι υπολογίζονται με βάση το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου ετήσιας διάρκειας της τελευταίας έκδοσης πριν από την υποβολή της δήλωσης της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Ν. 2238/1994. Ως ίδια κεφάλαια λαμβάνονται τα προκύπτοντα από τα τηρούμενα βιβλία Γ΄ Κατηγορίας ή από το καταστατικό της εταιρίας αν αυτή τηρεί βιβλία κατώτερης κατηγορίας. Τα ίδια κεφάλαια δεν μπορούν να είναι σε καμία περίπτωση κατώτερα του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών.

β. Το ποσό που προκύπτει μετά την αφαίρεση των ποσών των παραπάνω περιπτώσεων α και R αναπροσαρμόζεται με την εφαρμογή της σταθερής ληξιπρόθεσμης ράντας α = R X (1 - u n )/i όπου:

- α, το ποσό που προκύπτει μετά την αναπροσαρμογή, και αποτελεί την άϋλη αξία της επιχείρησης.
- R, το ποσό που αναπροσαρμόζεται και αναφέρεται στο υπερκέρδος τη επιχείρησης.
- n, πενταετές μελλοντικό χρονικό διάστημα που προσδοκάται το υπερκέρδος.
- u n = 1/(1 + i) n
, η παρούσα αξία του κεφαλαίου, η αξία του οποίου μετά από πέντε (5) έτη είναι μία δραχμή.
- i, το επιτόκιο των έντοκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου ετήσιας διάρκειας.

γ. Το προκύπτουν αποτέλεσμα μετά την παραπάνω αναπροσαρμογή (α) προσαυξάνεται με τους ακόλουθους ποσοστιαίους συντελεστές, ανάλογα με τα έτη λειτουργίας της επιχείρησης:

Έτη λειτουργίας

Συντελεστές

πάνω από 3 μέχρι 5

25%

πάνω από 5 μέχρι 10

50%

πάνω από 10 μέχρι 15

75%

πάνω από 15

100%

 

 

Προκειμένου για επιχειρήσεις που δεν είναι υπόχρεες σε τήρηση βιβλίων και στοιχείων του Κ.Β.Σ. ή τηρούν βιβλία αγορών, οι πιο πάνω συντελεστές περιορίζονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).
Όταν η επιχείρηση της οποίας μεταβιβάζονται μερίδια έχει προέλθει από μετατροπή η συγχώνευση άλλων επιχειρήσεων και πριν από τη μεταβίβαση των μεριδίων της, έχει υποβάλει λιγότερες από τρεις (3) δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για την εξεύρεση του μέσου όρου των εισοδημάτων ή των ολικών αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης έχει ανάλογη εφαρμογή η παράγραφος 4 της αριθμ. 1112719/11072 /ΠΟΛ 1233/Β΄ 0012/2-12-1999 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.
δ. Το ποσό που προκύπτει κατά τα ανωτέρω πολλαπλασιάζεται με το ποσοστό συμμετοχής του μεταβιβάζοντος, και το ποσό που προκύπτει είναι η ελάχιστη αξία μεταβίβασης του.

3. Ως κόστος απόκτησης λαμβάνεται αυτό που πράγματι καταβλήθηκε και το οποίο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 της παρούσας.
Εξαιρετικά όταν μεταβιβάζονται εταιρικά μερίδια, μερίδες κλπ. που έχουν αποκτηθεί πριν από τις 17-11-1999 ως κόστος απόκτησής του λαμβάνεται η αξία τους, όπως αυτή προσδιορίσθηκε οριστικά κατά την απόκτησή τους ή η αξία τους όπως αυτή αναφέρεται στο καταστατικό, εφόσον δεν έχει λάβει χώρα οποιαδήποτε μεταβίβασή τους.
4. Το ελάχιστο ποσό της υπεραξίας κατά τη μεταβίβαση μεριδίων εταιρίας περιορισμένης ευθύνης εξευρίσκεται με την αφαίρεση του κόστους απόκτησής τους από την ελάχιστη αξία του. Για την εξεύρεση της ελάχιστης αξίας των μεριδίων εφαρμόζονται ανάλογα οι παράγραφοι 1,2,3, και 4 της 1112719/11072/ ΠΟΛ. 1233/Β΄ 0012/2-12-1999 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, μειωμένου του μέσου όρου των ολικών αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης: α) με την εμπορική αμοιβή της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 της παρούσας, όταν ο μεταβιβάζων είναι διαχειριστής και έχει ποσοστό συμμετοχής από πενήντα τοις εκατό (50%) και πάνω και β) με τον τόκο επί των ιδίων κεφαλαίων της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 της παρούσας.
Ως κόστος απόκτησής τους λαμβάνεται αυτό που προκύπτει με ανάλογη εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου 3.
6. Σε περίπτωση που από το συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό συμφωνητικό προκύπτει αξία μεταβίβασης μεγαλύτερη της ελαχίστης αξίας που προκύπτει σύμφωνα με τις παραπάνω παραγράφους, για τον προσδιορισμό της ελάχιστης υπεραξίας λαμβάνεται υπόψη αυτή η μεγαλύτερη αξία.
7. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αρχειοθήκη
Κατεβάστε Χρήσιμα αρχεία
20-05-28
20-05-17
20-04-15
20-04-15
20-04-09
20-02-17
20-02-17
20-02-17
Λίστα Ενημέρωσης

Μείνετε ενημερωμένοι για τα Ασφαλιστικά, Φορολογικά και Λογιστκά θέματα. Ειδoποίηση μέσω της λίστας για κάθε νέο νόμο ή διαταγή.

Λογιστικά - Ασφαλιστικά

Ειδοποίηση για τις Ασφαλιστικές, Φορολογικές και λογιστικές Υποχρεώσεις σας.

Ημερολόγιο Φορολογικών & ασφαλιστικών Υποχρεώσεων

Ενημερωθήτε με τα νέα από την Ελληνική και παγκόσμια ειδησεογραφία.

Ειδήσεις από την Ελληνική και διεθνή επικαιρότητα

Ανακοινώσεις από συλλόγους - σωματεία, και ειδήσεις που αφορούν το ΟΕΕ.

Ανακοινώσεις Συλλόγων, συνδικάτων κ.α.

Επισκέπτες τώρα

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 1078 guests και κανένα μέλος

Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm