21 | 06 | 2024

Αθήνα 7/2/2024
Αρ. πρωτ.: 223
 

ΘΕΜΑ: Ερώτημα εάν εισαγόμενα αγαθά σε καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης προσμετρώνται στα αποθέματα.

 

 

Ανώνυμη εταιρεία, εδρεύουσα στην Ελλάδα, πρόκειται να εισάγει από τρίτη χώρα αγαθά (εξαρτήματα για την παραγωγική της διαδικασία) με συμφωνηθέντα όρο παράδοσης των άνω αγαθών στις εγκαταστάσεις της (incoterms: DAP Delivered at place).

Τα άνω αγαθά κατά την εισαγωγή τους πρόκειται να τεθούν σε ειδικό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης, ώστε να εκτελωνίζονται και να παραλαμβάνονται κατά το χρόνο που θα απαιτούνται για τις ανάγκες της παραγωγής.

Τίθεται λοιπόν το ερώτημα εάν τα αγαθά αυτά καθ΄ ον χρόνο παραμένουν στο καθεστώς αποταμίευσης, πρέπει να προσμετρώνται στα αποθέματα της Εταιρείας.

 

Απάντηση:

Στο Παράρτημα Ι του ν. 4308/2014 τα Περιουσιακά Στοιχεία ορίζονται ως:

«Πόροι επί των οποίων η επιχείρηση ασκεί έλεγχο, ως αποτέλεσμα γεγονότων του παρελθόντος και από τους οποίους αναμένει μελλοντικά οικονομικά οφέλη».

Το κόστος κτήσης των αποθεμάτων επί των οποίων ασκεί έλεγχο μια οικονομική οντότητα περιλαμβάνει το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για να φθάσουν αυτά στην παρούσα θέση και κατάστασή τους.

Στη Λογιστική Οδηγία για την εφαρμογή του ν. 4308/2014, παράγραφοι 20.2.1 & 20.2.2, αναφέρονται τα εξής:

«Ο όρος "παρούσα θέση" αναφέρεται στη γεωγραφική θέση στην οποία βρίσκονται (π.χ. σε αποθήκη στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη).

Ο όρος "κατάσταση" αναφέρεται στο στάδιο επεξεργασίας για παραγόμενα προϊόντα.

Το κόστος αγοράς για εμπορεύματα και υλικά περιλαμβάνει την τιμή αγοράς, τους εισαγωγικούς δασμούς και άλλους φόρους (εκτός εκείνων που η οντότητα μπορεί στη συνέχεια να ανακτήσει από την φορολογική αρχή, όπως ο ΦΠΑ), μεταφορικά, κόστη παράδοσης και άλλα κόστη άμεσα επιρριπτέα στην απόκτηση των ετοίμων αγαθών, υλικών και υπηρεσιών.

Εμπορικές εκπτώσεις, μειώσεις τιμών και άλλα παρόμοια στοιχεία αφαιρούνται κατά τον προσδιορισμό του κόστους κτήσης των αποθεμάτων».

Με βάση τον όρο «Delivered At Place» (DAP), ο πωλητής είναι υπεύθυνος για την παράδοση των αγαθών, έτοιμων για εκφόρτωση, στον καθορισμένο προορισμό.

Ο πωλητής αναλαμβάνει όλους τους κινδύνους μέχρι την εκφόρτωση, η οποία γίνεται με κόστος και κίνδυνο του αγοραστή.

Μετά την άφιξη των εμπορευμάτων στη χώρα προορισμού, ο τελωνισμός στη χώρα εισαγωγής πρέπει να ολοκληρωθεί από τον αγοραστή με δικά του έξοδα και κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων όλων των τελωνειακών δασμών και φόρων.

Σύμφωνα και με τα όσα προβλέπονται από τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα, η Τελωνειακή Αποταμίευση είναι ειδικό καθεστώς, το οποίο επιτρέπει την είσοδο και την αποθήκευση μη ενωσιακών αποθεμάτων σε αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης, οι οποίες είναι εγκεκριμένες από την Τελωνειακή Υπηρεσία και στις οποίες τα εν λόγω αποθέματα μπορούν να παραμείνουν για απεριόριστο χρονικό διάστημα, με αναστολή καταβολής των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων που τους αναλογούν έως την εκκαθάριση του καθεστώτος.

Για να εξέλθουν από την αποθήκη, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ή να πωληθούν, πρέπει να καταβληθούν οι αναλογούσες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, με την ολοκλήρωση της παράδοσης στον καθορισμένο τόπο μετά την εκφόρτωση, η ελληνική εταιρεία αποκτά τον έλεγχο επί των αποθεμάτων.

Το καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης δεν αναιρεί το γεγονός ότι η εταιρεία έχει την κυριότητα αυτών.

υνεπώς, τα αγαθά κατά το χρόνο παραμονής τους στο καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης, αναγνωρίζονται ως αποθέματα της εταιρείας.

Σημειώνεται ότι κατά την εξαγωγή τους από την τελωνειακή αποθήκη, το κόστος των αγαθών θα επιβαρυνθεί με τους εισαγωγικούς δασμούς, δαπάνες εκτελωνισμού και λοιπά έξοδα εισαγωγής, όπως ορίζει η παράγραφος 2 του άρθρου 20 του ν. 4308/2014.

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm