Open menu
27 | 02 | 2024

ΙΚΑ 20/07/2004

Σ40/72


ΘΕΜΑ : Ο χρόνος 12μηνης επιδότησης λόγω ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, καθώς και ο χρόνος παρακολούθησης προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης σε Κ.Ε.Κ. των εγγεγραμμένων στον ΟΑΕΔ ανέργων συνυπολογίζεται, μαζί τη 12μηνη συνεχή ανανέωση της κάρτας ανεργίας, για τη συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος των 24 συνεχών μηνών ανεργίας που ορίζει η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν.3232/2004 ως προϋπόθεση για συνταξιοδότηση σε μειωμένο όριο ηλικίας, χωρίς την αναζήτηση των ειδικών χρονικών προϋποθέσεων της τελευταίας πενταετίας.

 

Σχετ: Η εγκύκλιος 52/2004.

1. Με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή της κοινοποιούμενης διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 3232/2004, σύμφωνα με την οποία, κατ' εξαίρεση, δεν απαιτείται η συμπλήρωση της προϋπόθεσης της παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν. 1902/90, δηλαδή η πραγματοποίηση των 100 τουλάχιστον ημερών εργασίας κατ' έτος την τελευταία πριν από την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση πενταετία για χορήγηση μειωμένης σύνταξης γήρατος, στις περιπτώσεις ασφαλισμένων που έχουν εγγραφεί ως άνεργοι στον ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 24 συνεχών μηνών πριν από το μήνα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης και εφόσον κατέχουν για το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα κάρτα ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανανεούμενη κάθε μήνα.
Με το παρόν επανερχόμαστε στο θέμα αυτό και σας παρέχουμε συμπληρωματικές οδηγίες και διευκρινίσεις ως ακολούθως:
2. Σύμφωνα με τη διαδικασία που τηρεί ο ΟΑΕΔ, η χορήγηση κάρτας ανεργίας και εν συνεχεία η ανανέωσή της γίνεται μετά τη συμπλήρωση των 12 πρώτων μηνών εγγραφής στα μητρώα του, αφού για τους μήνες αυτούς ο άνεργος επιδοτείται από τον Οργανισμό. Έτσι, ο άνεργος, παρά το γεγονός ότι πληροί την προϋπόθεση της 24μηνης ανεργίας που θέτει ο εν λόγω νόμος, δεν πληροί ταυτόχρονα (για το ίδιο χρονικό διάστημα όπως ορίζεται στη διάταξη) και την προϋπόθεση της ανανέωσης της κάρτας επί 24 συνεχείς μήνες, επειδή κατέχει και μπορεί να ανανεώσει την κάρτα ανεργίας μετά τη συμπλήρωση του πρώτου 12μήνου ανεργίας.
Με αυτό το δεδομένο η Υπηρεσία μας απηύθυνε ερώτημα στο Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, το οποίο, με το με αρ. πρωτ. Φ11221/15470/769/14.7.2004 έγγραφό του μας διευκρίνισε ότι, με δεδομένο τον σκοπό για τον οποίο θεσπίστηκε η διάταξη, θεωρείται ότι στον αποδεδειγμένο 24μηνο χρόνο συνεχούς ανεργίας θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όχι μόνο ο χρόνος κατοχής της κάρτας ανεργίας, αλλά και οι 12 πρώτοι μήνες εγγραφής του ανέργου στα μητρώα του ΟΑΕΔ, κατά τους οποίους του χορηγείται η επιδότηση ανεργίας (και όχι κάρτα ανεργίας).
Με τον ίδιο τρόπο θεωρείται ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν και οι περιπτώσεις στις οποίες άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ παρακολουθούν κάποιο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης σε Κ.Ε.Κ για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, χωρίς να κατέχουν γι' αυτό το διάστημα την κάρτα ανεργίας του ΟΑΕΔ με δυνατότητα ανανέωσης.
Και αυτό επειδή η παρακολούθηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης σε Κ.Ε.Κ. δεν συνιστά πραγματική ανάληψη εργασίας, αλλά επανειδίκευση του ανέργου, με σκοπό την πιθανή επανένταξη στην αγορά εργασίας.
Επομένως, και ο χρόνος παρακολούθησης προγράμματος Κ.Ε.Κ από ανέργους του ΟΑΕΔ θα πρέπει να προσμετράται για τη συμπλήρωση του 24μήνου συνεχούς ανεργίας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν μεσολαβεί κάποιο κενό διάστημα ανάμεσα στο χρόνο διακοπής παρακολούθησης του προγράμματος και στην επανάκτηση της κάρτας ανεργίας. Αυτό πρακτικά συνεπάγεται ότι ο χρόνος εγγραφής στον ΟΑΕΔ λόγω ανεργίας μπορεί να διακόπτεται μόνο κατά το διάστημα της παρακολούθησης του προγράμματος ΚΕΚ και ότι πρέπει να συνεχίζεται αμέσως μετά τη λήξη του και μέχρι τη συμπλήρωση των 24 μηνών.
3. Εξάλλου, σας εφιστούμε την προσοχή ως προς την αναζήτηση και τον έλεγχο (ειδικά ως προς το θέμα της αδιάλειπτης συνέχειας του κρίσιμου 24μήνου) των απαραίτητων δικαιολογητικών που πρέπει να προσκομίζουν οι ενδιαφερόμενοι και τα οποία, εκτός από τα βασικά, που απαιτούνται σε όλες τις περιπτώσεις υποβολής αίτησης για συνταξιοδότηση, θα πρέπει να είναι:

α) Βεβαίωση του ΟΑΕΔ σχετικά με

i) την ημερομηνία εγγραφής του ασφαλισμένου στο μητρώο του,
ii) το χρονικό διάστημα κατά το οποίο -τυχόν επιδοτήθηκε από αυτό τον Οργανισμό,
iii) το χρονικό διάστημα κατά το οποίο μπορεί να παρακολούθησε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης,
iv) την ημερομηνία τυχόν διαγραφής από το μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ

β) επικυρωμένο αντίγραφο της κάρτας ανεργίας
γ) υπεύθυνη δήλωση του ασφαλισμένου ότι κατά το χρονικό διάστημα των 24 συνεχών μηνών που, σύμφωνα με τα ανωτέρω, λαμβάνονται υπόψη ως κρίσιμος χρόνος ανεργίας δεν εργάστηκε σε κανέναν εργοδότη ή αυτοτελώς και με οποιαδήποτε μορφή εργασίας (εξαρτημένη ή μη, ημιαπασχόληση, εξωτερική συνεργασία με έκδοση δελτίου παροχής υπηρεσιών, ωρομίσθια ή εποχική εργασία κ.λπ.). Η δήλωση αυτή είναι απαραίτητη επειδή υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστώνεται ότι ο ασφαλισμένος είναι δυνατόν να απασχολείται κατά κάποιο τρόπο, παρά το γεγονός ότι διατηρεί μέσω των πιστοποιήσεων του ΟΑΕΔ την ιδιότητα του ανέργου.

Παρακαλείσθε να εφαρμόσετε πιστά τις οδηγίες του παρόντος εγγράφου, καθώς και εκείνων της σχετικής εγκυκλίου 52/2004.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm