27 | 02 | 2020

ΙΚΑ 28/12/2006

Γ99/1/163/28-12-2006

 

ΘΕΜΑ: Μη επιβολή κυρώσεων για εκπρόθεσμη υποβολή Συγκεντρωτικής Περιοδικής Δήλωσης Εισφορών.

 

Με αφορμή ερωτήματα Υποκαταστημάτων μας σχετικά με την πρόβλεψη ή μη κυρώσεων σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής Συγκεντρωτικής Περιοδικής Δήλωσης Εισφορών, διευκρινίζουμε τα εξής:
Με την πρώτη περίπτωση της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του ν. 3050/2002 (ΦΕΚ 214 Α΄) και την όμοιου περιεχομένου διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 35 του Κανονισμού διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της ΑΠΔ θεσμοθετήθηκε η Συγκεντρωτική Περιοδική Δήλωση Εισφορών, που υποβάλλεται από εργοδότες που δεν είναι φυσικά πρόσωπα, για το προσωπικό τους για το οποίο καταβάλλουν εισφορές μόνο για φορείς ή κλάδους και λογαριασμούς των οργανισμών κοινωνικής πολιτικής τις οποίες εισπράττει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Στη συνέχεια, με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 15 του Κανονισμού Διαδικασιών Ασφάλισης για την εφαρμογή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης, όπως τροποποιήθηκαν με την υπ’ αριθμ. Φ11321/30819/1997/2-3-2004 απόφαση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η υποχρέωση υποβολής Συγκεντρωτικής Περιοδικής Δήλωσης Εισφορών επεκτάθηκε και σε ορισμένες κατηγορίες εργοδοτών που εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής ΑΠΔ μέχρι την πλήρη εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι οποίοι ασφαλίζουν για τον κλάδο παροχών ασθενείας σε είδος ή και για επαγγελματικό κίνδυνο, πρόσωπα που παρακολουθούν εκπαιδευτικά κυρίως προγράμματα για συγκεκριμένο χρόνο.
Στις κατηγορίες αυτές περιλαμβάνονται:

  • οι φορείς υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιδοτούμενων ή μη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Επαγγελματικής Κατάρτισης για τα πρόσωπα που παρακολουθούν τα προγράμματα,

  • ο ΟΑΕΔ για τους ανέργους που παρακολουθούν προγράμματα εξειδίκευσης σε θέματα διοικητικής υποστήριξης ή προγράμματα επιδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Επαγγελματικής Κατάρτισης, για τους εκπαιδευόμενους στα προγράμματα STAGE και για τους επιδοτούμενους λόγω ανεργίας που ασφαλίζονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τον κλάδο παροχών ασθενείας σε είδος,

  • τα δημόσια και ιδιωτικά Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) για τους εκπαιδευόμενους σ’ αυτά,

  • ο Οργανισμός Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (Ο.Ε.Ε.Κ.) για το σύνολο των εκπαιδευομένων σε δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και

  • τα Ιδρύματα προστασίας απροσάρμοστων παιδιών για τους τροφίμους τους που πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση.

Η Συγκεντρωτική Περιοδική Δήλωση Εισφορών υποβάλλεται πάντοτε στην έδρα του εργοδότη, ανεξάρτητα από το αν η απασχόληση του προσωπικού λαμβάνει χώρα στην έδρα ή σε παράρτημα, είναι πάντοτε έγγραφη και αναφέρεται σε κάθε ημερολογιακό τρίμηνο απασχόλησης. Δεν πρέπει να συγχέεται με την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ), με την οποία οι εργοδότες έχουν υποχρέωση να δηλώνουν για κάθε έναν απασχολούμενο τα στοιχεία που αφορούν το χρόνο απασχόλησής του, την αμοιβή, τους κλάδους ασφάλισης και το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών.
Στη Συγκεντρωτική Περιοδική Δήλωση Εισφορών αναγράφεται από τον εργοδότη αριθμητικά το σύνολο του προσωπικού που ασφαλίζεται στους φορείς ή κλάδους και λογαριασμούς των οργανισμών κοινωνικής πολιτικής τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή συνεισπράττει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Η υποχρέωση υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) είναι αυτοτελής, ανεξάρτητη από την υποχρέωση καταβολής εισφορών και η παραβίασή της επισύρει τις κυρώσεις του άρθρου 7 του ν. 2972/2001, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με την παρ.4 του άρθρου 9 του ν. 3232/2004 (επιβολή πρόσθετης επιβάρυνσης εισφορών).
Για τη μη υποβολή ή την υποβολή εκπρόθεσμης Συγκεντρωτικής Περιοδικής Δήλωσης Εισφορών, από καμία διάταξη νόμου δεν προβλέπεται επιβολή κυρώσεων αντίστοιχων με αυτών της μη υποβολής ή της εκπρόθεσμης υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ).
Η απουσία κυρώσεων σχετίζεται με το μεταβατικό χαρακτήρα της Συγκεντρωτικής Περιοδικής Δήλωσης Εισφορών, η οποία αρχικά θεσπίστηκε για μια μεταβατική χρονική περίοδο από 1/1/2002 έως 31/12/2003, που παρατάθηκε σταδιακά μέχρι 31-12-2006, και έχει ήδη προταθεί νέα παράτασή της μέχρι 31-7-2008 (άρθρο 10 παρ.3 τελ.εδάφιο ν.3050/2002 και άρθρο 35 παρ.4 του Κανονισμού διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της ΑΠΔ, όπως αντικαταστάθηκε με τις Φ11321/30819/1997/2-3-2004 ( ΦΕΚ 296 Β΄), Φ11321/31739/1921/19-11-2005 (ΦΕΚ 1705 Β΄) και Φ11321/25443/1832/20-3-2006 (ΦΕΚ 335 Β΄) αποφάσεις του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας).
Διευκρινίζεται όμως ότι, σε περίπτωση μη καταβολής ή εκπρόθεσμης καταβολής των εισφορών για το σύνολο του προσωπικού που περιλαμβάνεται ή θα έπρεπε να περιληφθεί στη Συγκεντρωτική Περιοδική Δήλωση Εισφορών επιβάλλεται το πρόσθετο τέλος λόγω εκπρόθεσμης καταβολής εισφορών που προβλέπεται από το άρθρο 27 παρ.1του α.ν.1846/51 όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την παρ.6 του άρθρου 9 του ν 3232/2004 (3% για τον πρώτο μήνα καθυστέρησης, 1% για κάθε επόμενο μήνα και μέχρι 120% συνολικά) .

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm