Open menu
11 | 08 | 2020

ΙΚΑ 14/02/2006

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7

 

Θέμα: Αυξήσεις συντάξεων των συν/χων του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. προερχομένων από το τ. Τ.Ε.Α.Π.Α.Ε

 

ΣΧΕΤ : Εγκ.24/04, 18/05, 55/05.

Κοινοποιείται η με αριθ.Φ.20021/727/45/24-1-2006 (ΦΕΚ 89/30-1-2006/τ. β) απόφαση Υφυπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με την οποία χορηγείται αύξηση από 1/8/05,κατά ποσοστό 4% στους συτ/χους του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. που προέρχονται από το τ.Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Αεροπορικών Επιχειρήσεων (Τ.Ε.Α.Π.Α.Ε) και το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα εμπίπτει στο μέχρι 31-12-04 χρονικό διάστημα, με αφαίρεση του ποσού που αντιστοιχεί στην αύξηση που χορηγήθηκε με την αρ.Φ 11321/5811/457/4-3-05 κοινή απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και σας παρέχουμε τις παρακάτω οδηγίες για την εφαρμογή της.

Με την αρ.55/05 εγκ. της Δ/νσής μας, σας γνωρίσαμε ότι, από την ισχύ της διάταξης του άρθρου 73 παρ.2 του ν.3371/05,οι συντ/χοι του Ε.Τ.Ε.Α.Μ που προέρχονται από το συγχωνευθέν σ΄ αυτό τ. Τ.Ε.Α.Π.Α.Ε, εξαιρούνται από τον περιορισμό στον τρόπο υπολογισμού των αυξήσεων συντάξεων, που εφαρμόζονται για τους λοιπούς συντ/χους οι οποίοι προέρχονται από τα συγχωνευθέντα Ταμεία, με την επισήμανση ότι η διάταξη αυτή θα εφαρμοστεί για την συγκεκριμένη κατηγορία συντ/χων, για τις αυξήσεις που θα χορηγηθούν από 14-7-05 και μετά.

Κατά συνέπεια η αύξηση που χορηγείται στους παραπάνω συντ/χους, από 1-8-05,με την κοινοποιούμενη απόφαση Υφυπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, θα υπολογιστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα από την ανωτέρω διάταξη νόμου.

Ύστερα από αυτά, οι συντάξεις των συντ/χων του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. των προερχομένων από το συγχωνευθέν σ΄ αυτό τ. Τ.Ε.Α.Π.Α.Ε θα αυξηθούν, από 1-8-2005,με ποσοστό αύξησης 4% επί ολοκλήρου του ποσού των συντάξεων τους, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί την 31-12-2004.

Από το ποσό της σύνταξης που θα προκύψει από την αύξηση αυτή θα αφαιρείται το ποσό που αντιστοιχεί στην αύξηση που χορηγήθηκε για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα ήτοι από 1-8-05 και εξής με την αριθ.Φ11321/5811/457/4-3-05 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (εγκ.24/04 και 18/05). Δηλαδή το ποσό που θα πρέπει να αφαιρεθεί, για το παραπάνω χρονικό διάστημα, είναι ίσο με # 6,17 # € ( γήρας-αναπηρία) και #4,94# € (θάνατος) κατά μήνα, ίδιο για όλους τους συντ/χους της κατηγορίας αυτής.

Η αύξηση αυτή θα χορηγηθεί σε όσους ήταν συντ/χοι την 31-12-04 και το ποσό της σύνταξής τους από 1-4-04 είχε ανακαθοριστεί με τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας του Ε.Τ.Ε.Α.Μ.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι, από τη χορηγούμενη αύξηση επωφελούνται μόνο οι μέχρι 31-12-04 συν/χοι του τ. Τ.Ε.Α.Π.Α.Ε,με ποσό σύνταξης μεγαλύτερο του κατωτάτου ορίου προσαυξημένου κατά 50% (1,5 Κ.Ο.).

Τέλος, τονίζεται ότι, προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα στον υπολογισμό της παραπάνω αύξησης, θεωρείται απαραίτητο οι αρμόδιες, για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης, υπηρεσίες (Δ/νση Εκμετάλλευσης και ΚΗΥΚΥ)να φροντίσουν ώστε η αύξηση αυτή να χορηγηθεί πριν από την αύξηση που θα δοθεί, βάσει εισοδηματικής πολιτικής, το έτος 2006 για το σύνολο των συντ/χων του Ε.Τ.Ε.Α.Μ.

____________________________________________________________________

 

Αριθμ. Φ.20021/727/45/24-1-06 ( ΦΕΚ 89/Β΄)

Αυξήσεις συντάξεων συνταξιούχων του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. προερχομένων από το τ.Τ.Ε.Α.Π.Α.Ε.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

…………………………………………………………………………………………………………………

Οι καταβαλλόμενες από το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (Ε.Τ.Ε.Α.Μ.) συντάξεις στους συνταξιούχους του που προέρχονται από το τ. Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Αεροπορικών Επιχειρήσεων (Τ.Ε.Α.Π.Α.Ε.), των οποίων το συνταξιοδοτικό δικαίωμα εμπίπτει στο μέχρι 31.12.2004 χρονικό διάστημα, αυξάνονται από 1.8.2005 κατά ποσοστό 4% επί ολόκληρου του ποσού αυτών όπως είχε διαμορφωθεί την 31.12.2004.

Από το ποσό σύνταξης που προκύπτει με την ανωτέρω αύξηση αφαιρείται το ποσό που αντιστοιχεί στην αύξηση που χορηγήθηκε για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα με την υπ' αριθμ. 11321/5811/457/4.3.2005 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Β' 361), κατ' εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 3232/2004.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm