07 | 04 | 2020

ΙΚΑ 6/07/2004

Εγκύκλιος 90

 

Θέμα: Χορήγηση επικουρικής σύνταξης ΕΤΕΑΜ (τ.ΙΚΑ- ΤΕΑΜ) στους ασφ/νους του ΙΚΑ ΕΤΑΜ που συνταξιοδοτούνται απ' αυτό με βάση τη διάταξη του άρθρου 2 παρ.5 του Ν.3029/02 - Υπολογισμός ποσού σύνταξης - Λήξη συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Σχετ.: Η αρ.66/02 εγκύκλιος και το αρ. πρωτ. Σ40/374/9-9-03 Γ.Ε. του τμήματος Κύριας Σύνταξης.

Όπως γνωρίζετε με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.5 του Ν.3029/02 δόθηκε δυνατότητα συνταξιοδότησης - λόγω γήρατος - των ασφ/νων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, αναφερόμενες αναλυτικά στην αρ.66/02 εγκύκλιο του τμήματος Κύριας Σύνταξης, καθώς και στο μεταγενέστερο Γενικό Έγγραφο με αρ. πρωτ. Σ40/374/9-9-03 του ιδίου τμήματος.
Η ανωτέρω διάταξη δεν έχει εφαρμογή στους φορείς επικουρικής ασφάλισης που ασφαλίζουν μισθωτούς, που για κύρια σύνταξη υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (άρθρο 4 παρ.9 Ν.3029/02) και κατά συνέπεια οι ασφαλισμένοι του ΕΤΕΑΜ (τ. ΙΚΑ -ΤΕΑΜ) δεν μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με την πραγματοποίηση τουλάχιστον (3.500) ημερών ασφάλισης, όπως απαιτείται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Σύμφωνα όμως με τις διατάξεις του καταστατικού του ΕΤΕΑΜ οι ασφαλισμένοι δικαιούνται επικουρικής σύνταξης λόγω γήρατος εφόσον έτυχαν συντάξεως από κύριο φορέα ασφάλισης για την ίδια αιτία και έχουν πραγματοποιήσει στο ΕΤΕΑΜ τον καθοριζόμενο από το άρθρο 5 παρ.1 του Ν.997/79, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 22 παρ.2 του Ν.3232/04, αριθμό ημερών εργασίας (υποχρεωτική ή προαιρετική ή διαδοχική ασφάλιση, αναγνώριση στρατιωτικής υπηρεσίας κλπ).
Επομένως στις περιπτώσεις αυτές δύνανται οι ασφαλισμένοι να δικαιωθούν και σύνταξης ΕΤΕΑΜ καθόσον πληρούν την βασική προϋπόθεση της συνταξιοδότησης από κύριο φορέα, ήτοι ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι χρονικές προϋποθέσεις όμως που απαιτούνται θα είναι οι αναγραφόμενες στον επισυναπτόμενο στην εγκ.24/04 πίνακα, δηλ όχι οι απαιτούμενες (3.500) Η.Ε. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αλλά αυτές αναλόγως της κατηγορίας που ανήκει ο ενδιαφερόμενος.
Επισημαίνουμε ότι είναι δυνατή η χορήγηση της επικουρικής σύνταξης ΕTEAM και στις περιπτώσεις που η αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος ΕΤΕΑΜ υποβληθεί και μετά την 31/12/07 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) - λόγω υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση και συνέχιση αυτής για την συμπλήρωση των απαιτούμενων χρονικών προϋποθέσεων - με δεδομένο όμως ότι συνεχίζεται η καταβολή της κύριας σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, δηλ δεν έχει διακοπεί αυτή για κάποιο από τους αναφερόμενους, στα εις το θέμα της παρούσας σχετικά, λόγους.

Όσον αφορά:

α) το δικαιούμενο ποσό σύνταξης από το ΕΤΕΑΜ, τονίζουμε ότι, επειδή δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις αυτές οι ευνοϊκές ρυθμίσεις του άρθρου 2 παρ.5 του Ν.3029/02, αλλά οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που ισχύουν στο ΕΤΕΑΜ, τούτο θα υπολογίζεται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4 του Π.Δ. 995/80, όπως ισχύει και δεν θα υπόκειται σε κανένα περιορισμό (δηλ. καταβολή κατωτάτου ορίου όπου είναι συμφερότερο κλπ) και

β) την λήξη του συνταξιοδοτικού δικαιώματος από το ΕΤΕΑΜ, σε περίπτωση που διακόπτεται η σύνταξη του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (λόγω χορήγησης και άλλης σύνταξης από ίδιο δικαίωμα ή από μεταβίβαση) και δεδομένου ότι η επικουρική σύνταξη είναι συνεπακόλουθο της κύριας σύνταξης, θα διακόπτεται και η παροχή αυτή.

Έτσι, κρίνεται σκόπιμο η έγγραφη ενημέρωση - επί του σώματος της απόφασης περί απονομής σύνταξης ΕΤΕΑΜ - των συντ/χων αυτών, ότι σε περίπτωση διακοπής της σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, θα διακόπτεται και η σύνταξη του ΕΤΕΑΜ (τ.ΙΚΑ - ΕΤΑΜ).

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm