04 | 06 | 2020

Εγκ. ΙΚΑ υπ’ αριθμ. Σ64/4/15.1.2004

 

ΘΕΜΑ:  Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.), από 1.1.2004

Σχετ: 9/98, 29/00 Εγκύκλιοι

 

Σας κοινοποιούμε την με αρ. Φ.11321/οικ.26437/1692/17.12.03 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1927Β/24.12.03), που ρυθμίζει την χορήγηση και την αύξηση του Ε.Κ.Α.Σ. από 1.1.04 και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή της.

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, καθορίζονται τα νέα ποσά του Ε.Κ.Α.Σ. καθώς και τα εισοδηματικά κριτήρια, που θα ισχύουν για το έτος 2004.

Συγκεκριμένα:

Α. Το ποσό του ΕΚΑΣ, που θα καταβάλλεται στους δικαιούχους για το έτος 2004, κυμαίνεται από 35,30 Ευρώ έως 141,20 Ευρώ κατά μήνα και χορηγείται ανάλογα με τα συνολικά ποσά εισοδήματος από συντάξεις, καθώς και από μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα έτους 2002.

Β. Αναπροσαρμόζονται, τα ποσά εισοδηματικών κριτηρίων, με βάση τη μεταβολή του εισοδήματος, που προέρχεται από την αύξηση του πλήρους κατωτάτου ορίου κύριας σύνταξης, χωρίς προσαυξήσεις και διαμορφώνονται για το έτος 2004 ως εξής:

Β1. Το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα που χορηγήθηκαν σε μισθωτό, στο ποσό των έξι χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα δύο ευρώ και δύο λεπτών (6.562,02 Ευρώ).

Β2. Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα του συνταξιούχου, στο ποσό των επτά χιλιάδων εξακοσίων πενήντα πέντε ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτών (7.655,71 Ευρώ).

Β3. Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα, στο ποσό των έντεκα χιλιάδων εννιακοσίων δεκατριών ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (11.913,22 Ευρώ ).

Γ. Για το έτος 2004, αποδεικτικό για τα εισοδηματικά κριτήρια θα αποτελέσει το εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας οικονομικού έτους 2003, το οποίο αφορά εισοδήματα έτους 2002.

Δ. Η νέα κλιμάκωση στο ποσό του ΕΚΑΣ, με βάση τα συνολικά ποσά εισοδήματος από συντάξεις (κύριες, επικουρικές κ.λ.π.) καθώς και από μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα, αναπροσαρμόζεται αντίστοιχα, για το έτος 2004 ως εξής:

 

Ποσά εισοδήματος από συντάξεις κλπ

ΠΟΣΑ Ε.Κ.Α.Σ.

Μέχρι 5.976,13 Ευρώ

141,20 Ευρώ

Από 5.976,14 μέχρι 6.210,51

105,90 Ευρώ

Από 6.210,52 μέχρι 6.366,72

70,60 Ευρώ

Από 6.366,73 μέχρι 6.562,02

35,30 Ευρώ

 

Για εισοδήματα που υπερβαίνουν το ποσό των 6.562,02 Ευρώ δεν χορηγείται επίδομα.

Ε. Διευκρινίζεται ότι, ποσά Ε.Κ.Α.Σ. που καταβλήθηκαν αχρεώστητα, από 1.1.04, σε όλους τους κατά την 31.12.03 δικαιούχους δεν θα αναζητηθούν.

Αντίθετα, σε όσες περιπτώσεις διαπιστωθεί ότι χορηγήθηκε μικρότερο ποσό ΕΚΑΣ από 1/1/04, από αυτό που ορίζεται στην κοινοποιούμενη Υπουργική Απόφαση θα καταβληθεί αναδρομικά, από 1.1.04, η διαφορά.

ΣΤ. Τέλος σας εφιστούμε την προσοχή:

α) Για τη μη χορήγηση του ΕΚΑΣ στους δικαιούχους του Παραπληγικού Επιδόματος, δεδομένου ότι το ΕΚΑΣ χορηγείται μόνο στους χαμηλοσυνταξιούχους γήρατος, αναπηρίας και θανάτου και

β) Για τον έλεγχο των ποσών που αναφέρονται στην εγγραφή «Αυτοτελή φορολογούμενα ποσά», ώστε εάν αφορούν σε επιδόματα Απολύτου Αναπηρίας ή Παραπληγίας, να αθροίζονται στα ποσά από συντάξεις και στη συνέχεια να εκδίδονται απορριπτικές αποφάσεις.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm