Open menu
26 | 02 | 2024

Αθήνα 05/12/2023
Αρ. πρωτ.:

Α. 1193


ΘΕΜΑ: α) Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 30/003/000/1614/19-4-2018 απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών «Διατυπώσεις και διαδικασίες για την έγκριση χρήσης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη των άρθρων 80, 86, 88, 90 και 92 του ν. 2960/2001 αντιστοίχως -Τροποποίηση της αριθ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16.12.2015 Α.Υ.Ο. (Β΄ 2785)» (Β΄ 1624). β) Παράταση προθεσμίας ογκομέτρησης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη των άρθρων 80, 86, 88 και 92 του N . 2960/2001.

 

 

ΜΕΡΟΣ Α΄

 

Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 30/003/000/1614/19-4-2018 απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών «Διατυπώσεις και διαδικασίες για την έγκριση χρήσης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη των άρθρων 80, 86, 88, 90 και 92 του Ν. 2960/2001 αντιστοίχως - Τροποποίηση της αριθ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/ 16.12.2015 Α.Υ.Ο. (Β΄ 2785)» (Β΄ 1624).

 

 

Άρθρο 1

 

Η υπ΄ αρ. 30/003/000/1614/19-4-2018 απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών τροποποιείται, ως ακολούθως:

 

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 1:

α) στο πρώτο εδάφιο διαγράφεται η αναφορά στο άρθρο 90,

β) μετά το δεύτερο εδάφιο προστίθεται εδάφιο και η παρ. 1 αντικαθίσταται, ως ακολούθως:

«1. Με την παρούσα καθορίζονται τυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας και οι σχετικοί προς αυτές όροι και διατυπώσεις, αφενός μεν αναφορικά με τις εργασίες του ελέγχου και της ογκομέτρησης (αρχικής και επανογκομέτρησης) καθώς και με την αναγνώριση και έγκριση χρήσης των δεξαμενών παντός είδους, υπό ατμοσφαιρική ή μεγαλύτερη αυτής πίεση, με σταθερή ή πλωτή οροφή, συμπεριλαμβανομένων και αυτών οι οποίες διαθέτουν μηχανισμό ψύξης ή θέρμανσης, στις οποίες αποθηκεύονται ή γενικά τοποθετούνται αιθυλική αλκοόλη και ποτά με αλκοόλη κατ΄ άρθρο 80, 86, 88 και 92 του ν. 2960/2001 αντιστοίχως, υποκείμενα σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και γενικά σε κάθε είδους δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις, αφ΄ ετέρου δε όσον αφορά τις εκάστοτε διενεργούμενες ογκομετρήσεις για τη μέτρηση της ποσότητας των περιεχομένων σ΄ αυτές ή/και διακινουμένων τέτοιων προϊόντων, ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η αξιοπιστία των μετρήσεων καθώς και η ενιαία και ομοιόμορφη εφαρμογή.

Επίσης, με την παρούσα, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι απαιτήσεις που πρέπει να πληροί ο χρησιμοποιούμενος στις κατά τα ανωτέρω εργασίες εξοπλισμός, καθώς και οι φορείς που δύνανται να διενεργούν τις εν λόγω εργασίες.

Δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, οι δεξαμενές που αποθηκεύεται μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη, σύμφωνα με τις περ. α) και β) της παρ. 1 του άρθρου 83 του Ν. 2960/2001 (Α΄ 265), τις οποίες κατέχουν οι βιομηχανίες/βιοτεχνίες που χρησιμοποιούν την εν λόγω αιθυλική αλκοόλη για την παραγωγή των προϊόντων τους.».

2. Η παρ. 2 του άρθρου 2 αντικαθίσταται, ως ακολούθως:

«2. Στην παρούσα απόφαση, ως «αιθυλική αλκοόλη» και «ποτά με αλκοόλη» νοούνται, αντιστοίχως, η αιθυλική αλκοόλη του άρθρου 80 του Ν. 2960/2001 και τα αλκοολούχα προϊόντα των άρθρων 86, 88 και 92 του νόμου αυτού.».

3. Το πρώτο εδάφιο της περ. α. της παρ. 3 του άρθρου 3 αντικαθίσταται, ως ακολούθως:

«Η έγκριση χρήσης χορηγείται με σχετική απόφαση του Προϊσταμένου του οικείου Τελωνείου Ελέγχου, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο μέρος «Β. Τηρητέες Διαδικασίες» του άρθρου 4 και στο Παράρτημα Ε΄ της παρούσας, ισχύει δε για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ετών από της ημερομηνίας καταρτίσεως του οικείου ογκομετρικού πίνακα.».

4. Το άρθρο 4 τροποποιείται, ως ακολούθως:

α. Η παρ. 2 του μέρους «Α. Απαιτήσεις» αντικαθίσταται, ως ακολούθως:

«2. Για την πραγματοποίηση της ογκομέτρησης μπορεί να εφαρμοσθεί οποιαδήποτε αποδεκτή μετρολογικά μέθοδος, η οποία περιλαμβάνεται στο πεδίο διαπίστευσης του φορέα που διενεργεί την ογκομέτρηση.».

β. Το τρίτο εδάφιο της περ. β. της παρ. 3 του μέρους «Α. Απαιτήσεις» αντικαθίσταται, ως ακολούθως:

«Οι ενδείξεις στους ογκομετρικούς πίνακες πρέπει να αναγράφονται ανά 1 mm.».

γ. Το πρώτο εδάφιο της περ. α. της παρ. 5 του μέρους «Α. Απαιτήσεις» αντικαθίσταται, ως ακολούθως:

«Επανογκομέτρηση των κατά τα ανωτέρω δεξαμενών διενεργείται, επίσης, από διαπιστευμένους, όπως παραπάνω φορείς, κανονικά, είτε κάθε δεκαπέντε (15) χρόνια, είτε κάθε είκοσι (20) χρόνια, εφόσον όμως πραγματοποιείται ο κατά τα ανωτέρω ανά πενταετία περιοδικός έλεγχος.».

δ. Στην περ. β. της παρ. 2 του μέρους «Β. Τηρητέες Διαδικασίες» προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως ακολούθως:

«Κατ΄ εξαίρεση της ανωτέρω προθεσμίας δύναται να δοθεί παράταση δέκα (10) εργάσιμων ημερών, κατόπιν έγκρισης των ελεγκτικών αρχών σε σχετικό αιτιολογημένο αίτημα του ενδιαφερόμενου επιτηδευματία.».

ε. Η παρ. 3 του μέρους «Β. Τηρητέες Διαδικασίες» αντικαθίσταται, ως ακολούθως:

«3. Η κατά τα ανωτέρω έγκριση χρήσης, όπως και η ανανέωση αυτής, χορηγείται επί ειδικού εντύπου, το οποίο έχει τον τύπο που καθορίζεται στο Παράρτημα ΣΤ΄ της παρούσας και κοινοποιείται στην οικεία Χημική Υπηρεσία Ελέγχου.».

5. Η περ. β. της παρ. 3 του άρθρου 5 τροποποιείται, ως ακολούθως:

«β. Ηλεκτρονικά συστήματα, για τη μέτρηση του ύψους, της θερμοκρασίας, της πίεσης και της πυκνότητας, υπό την προϋπόθεση ότι τα συστήματα αυτά πληρούν τους σχετικούς όρους και προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας, ανταποκρίνονται στις προβλέψεις σχετικών διεθνών συστάσεων και προτύπων και είναι επίσης διακριβωμένα από διαπιστευμένους προς τούτο φορείς, μπορούν να χρησιμοποιούνται, κατόπιν της προηγούμενης σχετικής προς τούτο έγκρισης της αρμόδιας Χημικής Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ. της ΑΑΔΕ, στην οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο πλήρης σχετική τεκμηρίωση.».

6. Η περ. β. της παρ. 2 του άρθρου 7 τροποποιείται, ως ακολούθως:

«β. Τα στοιχεία του κατά τα ανωτέρω Μητρώου είναι εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τις αρμόδιες Αρχές για τον προγραμματισμό των κατά το άρθρο 6 της παρούσας δειγματοληπτικών ελέγχων και για την υλοποίηση των προβλεπομένων σε περίπτωση διαπιστώσεως αποκλίσεων, ανακριβειών κ.λπ. σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 6 της παρούσας.».

7. Το στοιχείο 6 του μέρους «Β. Συντομογραφίες» του Παραρτήματος Α΄ αντικαθίσταται, ως εξής:

«6. EURAMET, νοείται η Ευρωπαϊκή Ένωση Εθνικών Μετρολογικών Ινστιτούτων (European Association of National Metrology Institutes).».

8. Η παρ. 1 του κεφαλαίου «IV: Μέθοδοι Ογκομέτρησης» του «Μέρους 1: Μετρολογικοί έλεγχοι» του Παραρτήματος Δ΄ αντικαθίσταται, ως εξής:

«1. Για την ογκομέτρηση εφαρμόζονται διάφορες μέθοδοι, σύμφωνα με τα οικεία διεθνή πρότυπα. Κατά την επιλογή της μεθόδου θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα εξής: η χωρητικότητα της δεξαμενής, το σχήμα της, η θέση της σε σχέση με το έδαφος, οι συνθήκες χρήσης κ.λπ., σύμφωνα με το πεδίο διαπίστευσης του φορέα που θα διενεργήσει την ογκομέτρηση.».

9. Το «Μέρος 2: ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ» του Παραρτήματος Δ΄ καταργείται.

10. Το Παράρτημα Ε΄ τροποποιείται, ως ακολούθως:

α. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του τμήματος «Α. Υποβολή αποτελεσμάτων και στοιχείων» του κεφαλαίου «III. 3η Φάση: Υποβολή των αποτελεσμάτων - Έλεγχος και αξιολόγηση» του «Μέρους 1: Αρχικός έλεγχος -Ογκομέτρηση» τροποποιείται, ως εξής:

«Οι ενδείξεις στους ογκομετρικούς πίνακες θα αναγράφονται ανά 1 mm.».

β. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του τμήματος «Β. Έλεγχος και Αξιολόγηση» του κεφαλαίου «III. 3η Φάση: Υποβολή των αποτελεσμάτων - Έλεγχος και αξιολόγηση» του «Μέρους 1: Αρχικός έλεγχος - Ογκομέτρηση» τροποποιείται, ως ακολούθως:

«1. Η Χημική Υπηρεσία Ελέγχου προβαίνει, εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από της υποβολής τους, στον έλεγχο και αξιολόγηση των προαναφερθέντων στοιχείων, λαμβάνοντας υπόψη και τα αποτελέσματα και ευρήματα των τυχόν διενεργηθέντων ελέγχων, βάσει των σχετικών πρωτοκόλλων ελέγχου.».

11. Το Παράρτημα ΣΤ αντικαθίσταται από το Παράρτημα της παρούσας, ως έπεται κατωτέρω και αποτελεί ενιαίο αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β΄

 

Παράταση προθεσμίας ογκομέτρησης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη των άρθρων 80, 86, 88 και 92 του ν. 2960/2001.

 

 

 

Άρθρο 2

 

Παρατείνεται από τη λήξη της, έως και 30-06-2024:

α) Η προθεσμία που τέθηκε με την περ. γ. της παρ. 1 του άρθρου 9 της υπ΄ αρ. 30/003/000/1614/19-4-2018 απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών, προκειμένου για την ογκομέτρηση των δεξαμενών των ήδη λειτουργούντων ποτοποιείων και ζυθοποιείων.

β) Η προθεσμία που τέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 7 της υπ΄ αρ. 30/003/000/3231/9-8-2018 απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών, προκειμένου για την ογκομέτρηση των δεξαμενών των ήδη λειτουργούντων ζυθοποιείων που συστεγάζονται και συλλειτουργούν με μονάδες που παράγουν και εμφιαλώνουν ποτά του κωδικού Σ.Ο. 2206, ποτά ελεύθερα αλκοόλης, ως και μονάδες εμφιάλωσης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

 

 

 

ΜΕΡΟΣ Γ΄
Έναρξη ισχύος

 

Άρθρο 3

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm