Open menu
06 | 12 | 2023

θήνα 18/08/2005
Αρ. Πρωτ.: 1079229/559/0015

ΠΟΛ. 1114

 

ΘΕΜΑ: Υποχρέωση υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών, προμηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων του άρθρου 20 του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας (TAXISnet).

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Έχοντας υπόψη:.........

κ.λ.π.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

¶ρθρο 1
Υποβολή καταστάσεων – Πιστοποίηση υποκειμένων


1. Οι υπόχρεοι σε υποβολή των καταστάσεων της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ), για τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται από 1/1/2005 και εφεξής, υποχρεούνται να υποβάλλουν τις αρχικές εμπρόθεσμες καταστάσεις αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) www.gsίs.gr, ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων του Κ.Β.Σ. που τηρούν και ανεξάρτητα από τον τρόπο ενημέρωσής τους (μηχανογραφικά ή χειρόγραφα).
Στις καταστάσεις αυτές περιλαμβάνεται από την ίδια ως άνω ημερομηνία και η συνολική αξία των συναλλαγών που αφορούν λιανικές πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών, καθώς επίσης και η συνολική αξία των συναλλαγών για τις οποίες δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής στοιχείων για διασταύρωση σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
2. Στις διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου, εμπίπτουν οι υπόχρεοι των ενταγμένων και των μη ενταγμένων Δ.Ο.Υ. στο σύστημα TAXIS. Οι παραπάνω μετά από αίτηση - εγγραφή τους στο ειδικό δίκτυο (TAXISnet) πιστοποιούνται από τη Γ.Γ.Π.Σ. και λαμβάνουν όνομα και κωδικό χρήστη. Η υποβολή της σχετικής αίτησης θα πρέπει να γίνει τουλάχιστον 10 (δέκα) εργάσιμες ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Σ. www.gsίs.gr για την υποβολή των ανωτέρω καταστάσεων είναι εφικτή με τη χρήση των κωδικών αυτών.
3. Ο συνδυασμός του ονόματος και του κωδικού χρήστη ταυτοποιεί τον συγκεκριμένο υπόχρεο, αποτελεί απαραίτητο προσωπικό στοιχείο και επιτρέπεται μόνο στον ίδιο να τον διαχειρίζεται και να τον μεταβάλλει, έτσι ώστε μόνο ο υπόχρεος ή πρόσωπα της επιλογής του να γνωρίζουν αυτόν και να έχουν τη δυνατότητα χρήσης του.

 

 

¶ρθρο 2
Ημερομηνία Υποβολής


1. ΟΙ προθεσμίες υποβολής είναι αυτές που ορίζονται με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. και τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις.
2. Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης αυτών στο σύστημα υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων του δικτυακού τόπου www_gsis.gr της Γ.Γ.Π.Σ. με αυτόματη απόδοση στον αποστολέα - υπόχρεο μοναδικού αριθμού καταχώρησης.
3. Εφόσον υπάρξουν εμπρόθεσμες τροποποιήσεις σε υποβληθείσα κατάσταση (αρχείο), ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία της τελευταίας υποβολής του τροποποιημένου αρχείου. Στις περιπτώσεις αυτές, η υποβολή νέου αρχείου διαγράφει το προηγούμενο.
4. Η εκπρόθεσμη υποβολή των καταστάσεων καθώς και η εκπρόθεσμη τροποποίησή τους μπορεί να γίνει μόνο στη Δ.Ο.Υ. και υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό μέσο (δισκέτα). Η εκπρόθεσμη τροποποίηση των καταστάσεων πραγματοποιείται με υποβολή νέου αρχείου στη Δ.Ο.Υ. που διαγράφει το αρχείο που υπεβλήθη μέσω διαδικτύου.
5. Ειδικά οι φορολογούμενοι που ανήκουν σε Δ.Ο.Υ. μη ενταγμένη στο σύστημα TAXIS, υποβάλλουν στην περίπτωση αυτή τις καταστάσεις:

  • Οι φορολογούμενοι της Δ.Ο.Υ. Αγίου Αθανασίου Θεσσαλονίκης στη Δ.Ο.Υ. Ιωνίας Θεσσαλονίκης.

  • Οι φορολογούμενοι της Δ.Ο.Υ. Πλοίων Πειραιά στη Δ.Ο.Υ. Δ΄ Πειραιά.

 

¶ρθρο 3
Πεδίο εφαρμογής – Προϋποθέσεις υποβολής

 

Α) Υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου:

  • Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών - προμηθευτών.

  • Συγκεντρωτικές καταστάσεις πιστωτικών υπολοίπων πελατών - προμηθευτών.

Β) Οι καταστάσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Αφορούν εμπρόθεσμη υποβολή.

β) Υποβάλλονται είτε ενιαία για την έδρα και τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης είτε για την έδρα και κάθε εγκατάσταση ξεχωριστά.

γ) Οι συναλλασσόμενοι με τον υπόχρεο καταχωρούνται υποχρεωτικά με τον Α.Φ.Μ. τους. Όταν ο συναλλασσόμενος δεν είναι υπόχρεος σε υποβολή καταστάσεων, μόνο τότε μπορεί να καταχωρηθεί και με Α.Δ.Τ. ή άλλο έγκυρο έγγραφο αποδεικτικό της ταυτότητάς του.

Γ) Στις περιπτώσεις χειρόγραφης τήρησης βιβλίων, οι υπόχρεοι μπορούν, για τη δημιουργία του κατάλληλου αρχείου, να χρησιμοποιούν την ειδική εφαρμογή που έχει αναπτύξει η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων και η οποία διατίθεται δωρεάν.

 

 

¶ρθρο 4
Τρόπος υποβολής


α) Η υποβολή των καταστάσεων πραγματοποιείται με την αποστολή ηλεκτρονικού αρχείου μέσω διαδικτύου (Intemet).
β) Η διαμόρφωση της δομής και των δεδομένων του αρχείου συγκεντρωτικών καταστάσεων είναι αυτή που ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
γ) Οι καταστάσεις μπορούν να υποβάλλονται και μέσω των KEΠ προσκομιζόμενες σ΄ αυτά σε χειρόγραφη - έντυπη ή ηλεκτρομαγνητική μορφή. Στην περίπτωση της χειρόγραφης - έντυπης μορφής, ο συνολικός αριθμός εγγραφών (πελατών και προμηθευτών) δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 10 (δέκα) καταχωρήσεις. Το ίδιο ισχύει και για τις καταστάσεις Πιστωτικών Υπολοίπων. Μετά την πληκτρολόγησή τους δημιουργείται αρχείο, το οποίο υποβάλλεται μέσω διαδικτύου (Internet). Ο ανωτέρω περιορισμός των εγγραφών δεν αφορά τις καταστάσεις που υποβάλλονται προσκομιζόμενες σε ηλεκτρομαγνητική μορφή.

 

 

¶ρθρο 5
Αποδεικτικό υποβολής


Μετά την αποστολή του μαγνητικού αρχείου ως αποδεικτικό υποβολής θα εμφανίζονται και θα εκτυπώνονται:

1. Το ημερολογιακό έτος αναφοράς.
2. Ο αριθμός παραλαβής (αριθμός πρωτοκόλλου)
3. Η επωνυμία δηλούντος.
4. Ο Α.Φ.Μ. δηλούντος / αριθμός εγκατάστασης.
5. Ο αριθμός μητρώου Ανώνυμης Εταιρείας.
6. Το αντικείμενο εργασιών.
7. Ένδειξη για το είδος της κατάστασης (πελατών-προμηθευτών ή πιστωτικών υπολοίπων).
8. Το σύνολο των φορολογικών στοιχείων πελατών.
9. Το σύνολο καθαρής αξίας πελατών.
10. Το σύνολο των φορολογικών στοιχείων προμηθευτών.
11. Το σύνολο καθαρής αξίας προμηθευτών.
12. Ένδειξη αν πρόκειται για αρχική ή τροποποιητική δήλωση.

 

 

¶ρθρο 6
Αναστολή της πιστοποίησης


1. Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων αναστέλλει την πιστοποίηση του υπόχρεου σε υποβολή εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις των διατάξεων της παρούσας απόφασης ή υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες ότι διαπράχθηκαν ποινικά αδικήματα ή παραβιάστηκαν φορολογικές διατάξεις.
2. Η σχετική απόφαση περί αναστολής της πιστοποίησης (απενεργοποίηση) κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο οποίας, στην περίπτωση αυτή, υποβάλλει τις καταστάσεις στη Δ.Ο.Υ. του, αποκλειστικό με ηλεκτρονικό τρόπο (δισκέτα).

 

 

¶ρθρο 7
Ηλεκτρονική ταυτοποίηση


Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης διαβιβάζεται κρυπτογραφημένη και ταυτοποιείται μονοσήμαντα με το όνομα και τον κωδικό χρήστη.

 

 

¶ρθρο 8
Έλεγχος - Ενημέρωση Δ.Ο.Υ.


1. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ενημερώνεται από το TAXISnet, αμέσως μετά την λήξη προθεσμίας υποβολής, σχετικά με την υποβολή των καταστάσεων ανά υπόχρεο, με ταυτόχρονη καταχώρηση των βασικών στοιχείων παραλαβής στο υποσύστημα TAXIS - Κ.Β.Σ.
2. Η Γ.Γ.Π.Σ. υποχρεούται να ενημερώσει την αρμόδια Δ.Ο.Υ. με τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των καταστάσεων.
3. Κατά τα λοιπά εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του Π.Δ. 186/1992 περί «Κ.Β.Σ.» όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν.

 

 

¶ρθρο 9
Μεταβατική διάταξη


1. Ειδικά για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν εντός του ημερολογιακού έτους 2004 και οι σχετικές καταστάσεις για αυτές δεν έχουν υποβληθεί μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης, η υποβολή θα γίνει υποχρεωτικά είτε μέσω διαδικτύου σύμφωνα με τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 4 της απόφασης αυτής είτε στις Δ.Ο.Υ. αποκλειστικά με ηλεκτρονικό μέσο (δισκέτα).
2. Οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής των καταστάσεων αυτών είναι οι παρακάτω:

  • 30η Σεπτεμβρίου 2005 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 1, 2

  • 21η Οκτωβρίου 2005 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 3, 4

  • 11η Νοεμβρίου 2005 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 5, 6

  • 2η Δεκεμβρίου 2005 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 7, 8

  • 30η Δεκεμβρίου 2005 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 9, 0

 

 

¶ρθρο 10
Ισχύς της Απόφασης


Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm