Open menu
18 | 01 | 2022

Αθήνα 25/11/2020
Αρ. πρωτ.: 72751


ΘΕΜΑ: Ρύθμιση διαδικασίας, προϋποθέσεων, όρων, απαιτούμενων δικαιολογητικών, τρόπος συμψηφισμού, παρακράτησης και απόδοσης, είδος των συμψηφιζομένων και παρακρατούμενων απαιτήσεων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο διαδικαστικό ζήτημα, για την εφαρμογή του άρθρου 87 του Ν. 4706/2020 (A΄ 136) και του άρθρου 26 του Ν. 4722/2020 (Α΄ 177).

 

ΣΧΕΤ.:

1) Το άρθρο 87 του Ν. 4706/2020 (A΄ 136)

2) Το άρθρο 26 του Ν.4722/2020 (Α΄177).

3) Η με αριθμό 47284/359/17-11-2020 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β5080).

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 5080 Β΄ δημοσιεύτηκε η με αριθμό 47284/359/17-11-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα «Αντικατάσταση της υπ΄ αρ. 34341/5991/18-09-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση διαδικασίας, προϋποθέσεων, όρων, απαιτούμενων δικαιολογητικών, τρόπος συμψηφισμού, παρακράτησης και απόδοσης, είδος των συμψηφιζομένων και παρακρατούμενων απαιτήσεων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο διαδικαστικό ζήτημα, για την εφαρμογή του άρθρου 87 του ν. 4706/2020 (A΄ 136) και του άρθρου 26 του Ν. 4722/2014 (Α΄ 177)» (Β΄ 4014), όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αρ. 42407/8205/2020 απόφαση (Β΄ 4581)» αναφορικά με τη διαδικασία πληρωμής των ανεξόφλητων απαιτήσεων των δικαιούχων μέχρι τις 31.12.2015 έναντι του Ελληνικού Δημοσίου και του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).
Για τη σωστή εκτέλεση της ανωτέρω ΚΥΑ, σας επισημαίνουμε τα εξής:
Το άρθρο 21 του Ν. 1767/1988 (Α΄ 63), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 32 του Ν.1836/1989 (A΄79) καθώς και οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότησή του, καταργούνται από 1.1.2016.
Για τις ανεξόφλητες απαιτήσεις των δικαιούχων μέχρι τις 31.12.2015 διενεργείται συμψηφισμός με υφιστάμενες και στη συνέχεια με μελλοντικές απαιτήσεις της φορολογικής διοίκησης.

Για αντίστοιχες απαιτήσεις των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης διενεργούνται παρακράτηση και απόδοση σε αυτούς των παρακρατούμενων ποσών.
Για την διεκδίκηση των εν λόγω απαιτήσεων, πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Να υφίστανται ανεξόφλητες απαιτήσεις των δικαιούχων προς τον ΟΑΕΔ μέχρι 31-12-2015.
β) Να υποβληθεί σχετική αίτηση στον ΟΑΕΔ, με την οποία διακόπτεται η προθεσμία της παραγραφής.
γ) Να παραιτηθεί ο δικαιούχος από το δικαίωμα και από την άσκηση ενδίκου βοηθήματος ή μέσου (εφόσον έχει ασκήσει), με το οποίο διεκδικείται χρηματικό ποσό για τα έτη 2010 έως 2015, να υποβάλει το σχετικό δικαιολογητικό από το αρμόδιο Δικαστήριο, καθώς και σχετική υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δηλώνεται ρητά ότι παραιτείται από το δικαίωμά του για τις αξιώσεις από τα έτη 2010-2015.
δ) Οι εν λόγω απαιτήσεις να μην έχουν υποπέσει σε παραγραφή σύμφωνα με τα άρθρα 140 - 141 , και 143 του Ν.4270/2014 (Α΄143).

Εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

1. Ο δικαιούχος υποβάλει σχετική αίτηση1 στο ΚΠΑ2 που ανήκει είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία είτε με αποστολή μέσω ταχυδρομείου είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) προσκομίζοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Υπεύθυνη δήλωση (Υποδείγματα 1Α και 1Β)2 περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων και σε περίπτωση άσκησης αυτών, βεβαίωση του αρμόδιου Δικαστηρίου περί σχετικής παραίτησης, για τις αξιώσεις που απορρέουν από την 1.1.2010 έως την 31.12.2015, συμπεριλαμβανομένων των αξιώσεων από τόκους, έξοδα είσπραξης και κάθε άλλη συναφή αξίωση.
β) Υπεύθυνη δήλωση (Υπόδειγμα 2)3 περί κατάσχεσης/εκχώρησης ή μη των απαιτήσεών του.

Οι ανωτέρω ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ υποχρεωτικά θα φέρουν το γνήσιο της υπογραφής.

Σε περίπτωση αποστολής μέσω e-mail, οι δικαιούχοι θα εκδίδουν πρώτα Υπεύθυνη Δήλωση από τη σχετική ιστοσελίδα: (https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses).
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον δικαιούχο για κάθε απαίτησή του.
2. Πλέον των ανωτέρω το ΚΠΑ2 ελέγχει:

α) αν τα απαιτητά ποσά έχουν παραγραφεί, σύμφωνα με τις διατάξεις περί παραγραφής κατά του Δημοσίου, όπως ρυθμίζονται στα άρθρα 140-141 και 143 του Ν. 4270/2014 (Α΄143), όπως ισχύει «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις».
Επισημαίνεται ότι, για τους δικαιούχους που δεν έχουν ασκήσει ένδικα μέσα, τα απαιτητά ποσά μέχρι 30-06-2014 έχουν παραγραφεί ενώ η υποβολή της αίτησης με την παρούσα ρύθμιση διακόπτει την παραγραφή για το χρονικό διάστημα από 01-07-2014 έως 31-12-15 ήτοι Β΄ εξάμηνο του 2014 και Α΄ και Β΄ εξάμηνο του 2015.
Στο σημείο αυτό εφιστούμε την προσοχή των ενδιαφερομένων δικαιούχων, για τις δικές τους ενέργειες.
β) ότι τα δικαιολογητικά εκκαθάρισης της δαπάνης από το ΚΠΑ2 είναι τα προβλεπόμενα κατά τον χρόνο υποβολής της αρχικής αίτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 1767/1988 (Α΄ 63), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 32 του Ν.1836/1989 (A΄79) καθώς και με τις κανονιστικές διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότησή του.

3. Μετά τον έλεγχο, το ΚΠΑ2 εκδίδει σχετική εγκριτική απόφαση αναγνώρισης της ανεξόφλητης απαίτησης (επισυνάπτεται).
4. Στη συνέχεια σε μηνιαία βάση και συνολικά για τις βέβαιες και ανεξόφλητες απαιτήσεις έναντι αυτού μέχρι τις 31.12.2015, το ΚΠΑ2 αποστέλλει ηλεκτρονικό αρχείο στην Φορολογική Διοίκηση και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης προκειμένου να ενημερωθεί για την ύπαρξη τυχόν οφειλών προς αυτούς.
Το ηλεκτρονικό αρχείο περιλαμβάνει πίνακα με τα παρακάτω στοιχεία:

α. τους δικαιούχους - επιχειρήσεις
β. το ΑΦΜ των δικαιούχων- επιχειρήσεων
γ. την εγκριτική απόφαση αναγνώρισης της ανεξόφλητης απαίτησης

δ. το ποσό της ανεξόφλητης απαίτησης
ε. το ποσό οφειλής προς συμψηφισμό από τη Φορολογική Διοίκηση (ΑΑΔΕ) στ. το ποσό οφειλής προς παρακράτηση στον Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης

ζ. την ημερομηνία καθορισμού συμψηφισμού από τη Φορολογική Διοίκηση (ΑΑΔΕ)

η. την ημερομηνία καθορισμού παρακράτησης με Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Τα ανωτέρω α, β, γ και δ στοιχεία συμπληρώνονται από το ΚΠΑ2 στο ηλεκτρονικό αρχείο, όπως στον παρακάτω πίνακα στις στήλες 1, 2, 3 και 4.
Το ηλεκτρονικό αρχείο αφού αποσταλεί στη Φορολογική Διοίκηση (ΑΑΔΕ) και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης συμπληρώνεται με τις αντίστοιχες οφειλές των δικαιούχων προς τη Φορολογική Διοίκηση (ΑΑΔΕ) και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και επιστρέφεται στον ΟΑΕΔ.
Σε περίπτωση ληξιπροθέσμων οφειλών το ποσό των προσαυξήσεων υπολογίζεται με την ως άνω ημερομηνία συμψηφισμού.
Συνεπώς, τα στοιχεία ε, στ, ζ και η συμπληρώνονται από την ΑΑΔΕ και τον Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως στον παρακάτω πίνακα στις στήλες 5, 6, 7 και 8.
Ενδεικτικά, σας παραθέτουμε τον παρακάτω πίνακα με τα στοιχεία του ηλεκτρονικού αρχείου ως εξής:

1

2

3

4

5

6

7

8

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΑΦΜ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΠΑ2

ΠΟΣΟ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΟΣΟ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΡΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΑΑΔΕ)

ΠΟΣΟ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΡΟΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΗΜΕΡ/ΝΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΑΠΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΑΑΔΕ)

ΗΜΕΡ/ΝΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΥ προς ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ από Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης

1                
2                
3                

5. Το ΚΠΑ2 εκκαθαρίζει τις απαιτήσεις των δικαιούχων αρχικά μέχρι του ύψους των υφιστάμενων απαιτήσεων της Φορολογικής Διοίκησης και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και εκδίδει απόφασης εκκαθάρισης (βλέπε συνημμένη απόφαση εκκαθάρισης) και στη συνέχεια με μελλοντικές προκύπτουσες απαιτήσεις αυτών.
Σημειώνεται ότι προηγείται η διαδικασία συμψηφισμού των ανεξόφλητων απαιτήσεων προς τη Φορολογική Διοίκηση, εφόσον υπάρχουν και έπεται η διαδικασία της παρακράτησης και απόδοσης των απαιτήσεων στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.
Η παραπάνω διαδικασία εφαρμόζεται τόσο κατά την πρώτη εκκαθάριση των ανεξόφλητων απαιτήσεων των δικαιούχων όσο και στις μελλοντικές εφόσον υπάρχουν.
6. Κατόπιν εκδίδεται από τον δικαιούχο τιμολόγιο που αντιστοιχεί στο ποσό για το οποίο διενεργείται ο συμψηφισμός και η τυχόν παρακράτηση. Σε περίπτωση μεγαλύτερης απαίτησης του δικαιούχου, το ποσό που υπολείπεται θα καλύπτεται με συμψηφισμό ή παρακράτηση μελλοντικών απαιτήσεων της φορολογικής διοίκησης ή/και των φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.
Η επιχείρηση, αμέσως, μετά την εκκαθάριση των απαιτήσεων της από το ΚΠΑ2 και την έκδοση του τιμολογίου θα ενημερώνεται από το ΚΠΑ2 για το εναπομείναν προς συμψηφισμό ή/και παρακράτηση ποσόν.
Η παραπάνω διαδικασία εφαρμόζεται τόσο κατά την πρώτη εκκαθάριση των ανεξόφλητων απαιτήσεων των δικαιούχων όσο και στις μελλοντικές, εφόσον υπάρχουν.
Το τιμολόγιο των δικαιούχων θα εκδίδεται στο όνομα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΣΤΑΔΙΟΥ 29 - ΤΚ 101 10 - ΑΦΜ 099012257 - ΔΟΥ Α΄ ΑΘΗΝΩΝ και θα αντιστοιχεί στο ποσό για το οποίο διενεργείται ο συμψηφισμός και η τυχόν παρακράτηση.
Το ποσό του τιμολογίου θα είναι αυτό που θα προκύπτει μετά την εκκαθάριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες (ΚΠΑ2) του Ο.Α.Ε.Δ.
7. Μετά την εκκαθάριση, το ΚΠΑ2 αποστέλλει στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων πίνακα με την εκκαθαρισμένη απαίτηση, η οποία θα είναι μέχρι το ύψος των απαιτήσεων της Φορολογικής Διοίκησης και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, κάθε φορά, προκειμένου το Υπουργείο να προβεί στις απαραίτητες κατά νόμον ενέργειες.
Τα δικαιολογητικά που αποστέλλονται από το ΚΠΑ2 στην αρμόδια Υπηρεσία Διατάκτη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προκειμένου στη συνέχεια η Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων να προβεί στην έκδοση χρηματικού εντάλματος, είναι:

α. Πίνακας, όπως ανωτέρω με τα στοιχεία του ηλεκτρονικού αρχείου ως εξής:

i. δικαιούχους - επιχειρήσεις
ii. ΑΦΜ των δικαιούχων- επιχειρήσεων
iii. ποσό της ανεξόφλητης απαίτησης
iv. ποσό οφειλής προς συμψηφισμό από τη Φορολογική Διοίκηση (ΑΑΔΕ)
v. ποσό οφειλής προς παρακράτηση από Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης
vi. ημερομηνία καθορισμού συμψηφισμού από τη Φορολογική Διοίκηση (ΑΑΔΕ)
vii. ημερομηνία καθορισμού παρακράτησης από Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης

β. Εγκριτική απόφαση αναγνώρισης της ανεξόφλητης απαίτησης
γ. Απόφαση εκκαθάρισης και
δ. Το τιμολόγιο των δικαιούχων.

Κατόπιν των ανωτέρω με ευθύνη των Προϊσταμένων να λάβουν γνώση όλοι οι αρμόδιοι υπάλληλοι.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm