Open menu
17 | 06 | 2024

Αθήνα 04/10/2023
ΥΠΕΡΓ.: 85316


ΘΕΜΑ:
Προσθήκη Ηλεκτρονικών Συναλλαγών Ασφαλισμένων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.).

 

 

Άρθρο 1
Χορήγηση ηλεκτρονικής βεβαίωσης προϋπηρεσίας για χρήση στις υπηρεσίες του Α.Σ.Ε.Π.

 

1. Η βεβαίωση προϋπηρεσίας για χρήση στις υπηρεσίες του Α.Σ.Ε.Π. σε αποκλειστικά μη μισθωτούς (ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, αγρότες) και σε μη μισθωτούς ασφαλισμένους του e-Ε.Φ.Κ.Α., που έχουν και χρόνο μισθωτής απασχόλησης, εκδίδεται μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του e-Ε.Φ.Κ.Α. και της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ-gov.gr).

2. Η βεβαίωση χορηγείται αποκλειστικά για χρήση στις υπηρεσίες του Α.Σ.Ε.Π. και δεν αποτελεί αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας ή βεβαίωση ασφάλισης για συνταξιοδότηση.

3. Κατ΄ εξαίρεση, η βεβαίωση μπορεί να εκδίδεται μετά από αίτηση των ασφαλισμένων στις Οργανικές Μονάδες του e-Ε.Φ.Κ.Α., εφόσον υπάρχει διάστημα ασφάλισης το οποίο δεν απεικονίζεται ή δεν απεικονίζεται ορθά στη βάση δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος «ΑΤΛΑΣ».

4. Η παραγωγική λειτουργία της υπηρεσίας εκκινεί στις 30/10/2023.

 

 

 

Άρθρο 2
Χορήγηση ηλεκτρονικής βεβαίωσης απογραφής για αμειβόμενους με τίτλο κτήσης μέσω διαδικτύου

 

1. Η βεβαίωση απογραφής για αμειβόμενους με τίτλο κτήσης χορηγείται σε ασφαλισμένους που είτε δηλώνουν υπεύθυνα την πρόθεση παροχής υπηρεσιών αμειβόμενου με Παραστατικά Παρεχομένων Υπηρεσιών (Π.Π.Υ.), είτε υποβάλλουν αντίγραφο της σύμβασης τους ηλεκτρονικά, και εκδίδεται μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του e-Ε.Φ.Κ.Α. και της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr). Κατ΄ εξαίρεση, η βεβαίωση μπορεί να εκδίδεται μετά από αίτηση των ασφαλισμένων στις Οργανικές Μονάδες του e-Ε.Φ.Κ.Α., εφόσον δεν είναι δυνατή η έκδοσή της ηλεκτρονικά.

2. Η παραγωγική λειτουργία της υπηρεσίας εκκινεί στις 30/06/2024.

 

 

 

Άρθρο 3
Διαδικασία έκδοσης των βεβαιώσεων των άρθρων 1 και 2

 

1. Οι ασφαλισμένοι εισέρχονται στην υπηρεσία έκδοσης βεβαιώσεων, αφού προηγουμένως αυθεντικοποιηθούν με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) και καταχωρήσουν τον Α.Μ.Κ.Α.

2. Στη συνέχεια, επιβεβαιώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία και υποβάλουν το αίτημα για χορήγηση βεβαίωσης. Σε περίπτωση που τα στοιχεία που εμφανίζονται στην υπηρεσία πρέπει να τροποποιηθούν, οι ασφαλισμένοι χρήστες θα πρέπει πρώτα να τα διορθώσουν.

3. Στη βεβαίωση αποτυπώνονται τα προσωπικά στοιχεία του αιτούντος, ο Α.Μ.Κ.Α., ο Α.Φ.Μ., και ο αριθμός δελτίου ταυτότητας ή άλλου μέσου απόδειξης στοιχείων ταυτότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 (Α΄ 45).

4. Η βεβαίωση φέρει το λογότυπο του e-Ε.Φ.Κ.Α., αριθμό πρωτοκόλλου, μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης, μηχανογραφική αποτύπωση της σφραγίδας του Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α. ή οποιουδήποτε οργάνου αυτός εξουσιοδοτήσει, καθώς και μηχανογραφική αποτύπωση της σφραγίδας της υπηρεσίας. Εκτύπωση της βεβαίωσης γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτή με ισχύ ακριβούς αντιγράφου από τους φορείς του δημοσίου τομέα, από τα δικαστήρια όλων των βαθμών και τις εισαγγελίες όλης της χώρας, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες.

5. Η βεβαίωση φέρει μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης.

Παρέχεται η δυνατότητα επαλήθευσης της βεβαίωσης μέσω εφαρμογής, προσβάσιμης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ-gov.gr)

 

 

 

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

 

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την επιφύλαξη των προθεσμιών των άρθρων 1 και 2.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm