Open menu
27 | 02 | 2024
Γνωμάτευση 26/338/2004
Αθήνα 22/09/2004

 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ) 
 
ΘΕΜΑ: Χρόνος και τρόπος βεβαίωσης νομοθετημένων πόρων ή εσόδων Ν.Π.Δ.Δ.
 
 ΣΧΕΤΙΚΑ: Έγγραφο του γενικού χημείου του κράτους αριθ. Πρωτ. 3018555/9995/15-9-2004


Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

ΘΕΜΑ: «Έλεγχος των βεβαιωτικών παραστατικών εσόδων».

Στο Γενικό Χημείο του Κράτους λειτουργεί το Ειδικό Ταμείο Ελέγχου Παραγωγής και Ποιότητας Αλκοόλης Αλκοολούχων Ποτών (Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.)
Το Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α. αποτελεί Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενο από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.
Ιδρύθηκε με το Ν. 2964/1922 και διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο.
Πόροι του είναι: α) Ποσοστό 4% επί του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης της αιθυλικής αλκοόλης, του ζύθου και των ενδιάμεσων προϊόντων, β) Τα τέλη, παράβολα και πρόστιμα που εισπράττονται κατά την εκτέλεση του έργου του Γ.Χ.Κ. καθώς και η αποζημίωση που καταβάλλεται για την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και γ) επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα κοινοτικά προγράμματα που εκτελούνται από το Γ.Χ.Κ.
Η πληρωμή των ανωτέρω πόρων γίνεται στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Το σχετικό βεβαιωτικό έγγραφο (παραστατικό) με βάσει το οποίο πρέπει να γίνεται η πληρωμή του ποσού στην Τράπεζα αποστέλλεται στο Γ.Χ.Κ. με αρκετή καθυστέρηση από τις Χημικές Υπηρεσίες στα Τελωνεία.
Κατά το παρελθόν συνέβη το καταβαλλόμενο ποσό από τον υπόχρεο στην Τράπεζα της Ελλάδος να είναι διαφορετικό (σημαντικά μικρότερο) από εκείνο που περιλαμβάνονται στη βεβαίωση της τελωνειακής αρχής.
Επίσης ποσό που έπρεπε να κατατεθεί στον λογαριασμό υπ΄ αριθμ. 26625/4 (Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.) κατετέθη από λάθος στο Ταμείο Πυροσβεστικού Σώματος.

Σχετικά παραστατικά σας επισυνάπτουμε.
Το ερώτημα που ανακύπτει είναι εάν ο έλεγχος των βεβαιωτικών εγγράφων των εσόδων πρέπει να προηγείται του κλεισίματος του Ισολογισμού της αυτής οικονομικής χρήσης .
Είναι παραδείγματος χάριν ενδεχόμενο, λόγω καθυστέρησης αποστολής στο Γ.Χ.Κ. από τις Χημικές Υπηρεσίες του βεβαιωτικού εγγράφου του σχετικού πόρου, στο τέλος της χρήσεως να μην έχουν καταχωρηθεί ποσά εσόδων, τα οποία καίτοι έχουν βεβαιωθεί από την τελωνειακή αρχή δεν έχουν πληρωθεί για οποιονδήποτε λόγο από τους υπόχρεους.
Τότε θα συμβεί έσοδο που ανήκει στη χρήση Χ να καταχωρηθεί σε επόμενη, επειδή τότε θα διαπιστωθεί το πραγματικό του μέγεθος.
Επίσης να διευκρινισθεί η έννοια της βεβαίωσης βάσει των extrait των Τραπεζών σύμφωνα με την παράγραφο 1.1.106.του Π.Δ. 205/98.
Παρακαλούμε να έχουμε το συντομότερο δυνατό τις απόψεις σας επί των ανωτέρω θεμάτων.

Β. Η ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΛΟΤ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΗΣ :

α) Σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.702. του ΚΛΑΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ των Ν.Π.Δ.Δ. του Π.Δ. 205/1998 και την βασική Λογιστική Αρχή της Αυτοτέλειας των Χρήσεων όλα τα Ν.Π.Δ.Δ. συνεπώς και το ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ του ΚΡΑΤΟΥΣ οφείλουν να Λογιστικοποιούν, να καταχωρούν δηλαδή τους Λογαριασμούς Εσόδων της ομάδας 7 του Λογιστικού τους Σχεδίου τους πόρους ή τα έσοδά τους που αφορούν και ανήκουν στον μήνα ή στην χρήση που αυτά γίνονται απαιτητά και την αφορούν ανεξάρτητα από τον χρόνο κατά τον οποίο οι πόροι αυτοί ή τα έσοδα αυτά εισπράττονται από το Ν.Π.Δ.Δ.
β) Από τα στοιχεία του εγγράφου φαίνεται ότι πριν από την πληρωμή των πόρων αυτών στην ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ, για λογαριασμό του ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ του ΚΡΑΤΟΥΣ, γίνεται βεβαίωση αυτών είτε από τις υπηρεσίες του Γ.Χ.Κ. είτε από άλλες υπηρεσίες όπως ΤΕΛΩΝΕΙΑ.
γ) Για λόγους αποτελεσματικής Διαχειρίσεως των πόρων αυτών, αλλά και ορθής πληροφόρησης της Διοίκησης του Γ.Χ.Κ. σχετικά με τις βεβαιωμένες απαιτήσεις των οποίων καθυστερεί η είσπραξης των και προς αποφυγήν απωλειών τέτοιων εσόδων που όπως αναφέρεται στο έγγραφο έχουν σημειωθεί στο παρελθόν, επιβάλλεται να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα από την Διοίκηση του Γ.Χ.Κ. ώστε η λογιστικοποίηση των εσόδων του, να γίνεται ταυτόχρονα με την βεβαίωσή τους οπωσδήποτε δε όχι αργότερα από το τέλος του μήνα κατά τον οποίον γίνεται η βεβαίωση των πόρων ή των εσόδων του Γ.Χ.Κ
δ) Εφ΄ όσον ο ετήσιος προϋπολογισμός του Γ.Χ.Κ. υπερβαίνει το ύψος των ΕΥΡΩ που αντιστοιχούν σε 5 δις δρχ. υπάρχει η υποχρέωση τηρήσεως και της Αναλυτικής Λογιστικής.
Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται, τα έσοδα και τα έξοδα του Γ.Χ.Κ. να προσδιορίζονται και να λογιστικοποιούνται κατά μήνα ή τρίμηνο οπότε θα καταρτίζονται και οι λογιστικές καταστάσεις ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm