Open menu
28 | 09 | 2020
Γνωμάτευση 25/337/2004
Αθήνα 22/09/2004

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ) 
 
ΘΕΜΑ: Τρόπος ανάπτυξης και ενημέρωσης των λογαριασμών γενικής και αναλυτικής λογιστικής πέραν του τρίτου βαθμού.
 ΣΧΕΤΙΚΑ: Έγγραφο της εταιρίας...... Α.Ε. της 12/7/2004

Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ


ΘΕΜΑ: Ανέγερση κτιρίου σε έδαφος κυριότητας τρίτου.
Στο παραπάνω έγγραφο της Εταιρείας ......... Α.Ε. αναφέρονται τα εξής:
Η εταιρία ....... Α.Ε. έχει αναπτύξει και εγκαθιστά, το μηχανογραφικό σύστημα .......... EPRP σε εταιρίες του κατασκευαστικού κλάδου, για την παρακολούθηση ενός ευρέος φάσματος λειτουργιών, μεταξύ των οποίων η Λογιστική (Γενική και Αναλυτική), οι Αποθήκες, η Κοστολόγηση η Διαχείριση έργων οι Πωλήσεις η Διαχείριση Ανθρωπίνων πόρων.
Σε ότι αφορά την ανάπτυξη των λογαριασμών στη Γενική και Αναλυτική Λογιστική το ......... EPRP δίνει τη δυνατότητα, εκτός από τον ορισμό των υποχρεωτικών και μη λογαριασμών σε Α, Β και Γ επίπεδο, σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ., να χρησιμοποιούνται ανεξάρτητα «πεδία - κλειδιά», τα οποία αποτελούν ξεχωριστές οντότητες και όχι τμήμα του λογαριασμού. Υποκαθίσταται έτσι η αναγκαιότητα και ανάπτυξη των, πέραν του 3ου επιπέδων, αποτελεσματικών λογαριασμών, λόγω της ανάπτυξης των ανεξαρτήτων «πεδίων - κλειδιών». Σαν τέτοια πεδία μπορούν να αναφερθούν τα υποκαταστήματα, οι φορείς κόστους (δηλαδή τα κέντρα κόστους και τα έργα), τα υλικά, οι χρεώστες, οι πιστωτές, και τα πάγια. Με τη χρήση των παραπάνω πεδίων:

α) η κωδικοποίηση των λογαριασμών δαπανών και εσόδων, σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ., γίνεται ανεξάρτητη από τον φορέα κόστους ή κέρδους (Κέντρο κόστους έργο) και

β) οι λογαριασμοί αποθεμάτων (εμπορεύματα, πρώτες ύλες, αναλώσιμα υλικά, προϊόντα κ.λ.π.), χρεωστών πιστωτών και παγίων λειτουργούν ως λογαριασμοί συμφωνίας, χωρίς να απαιτείται η ανάπτυξή τους σε υπολογαριασμούς.

Η ενημέρωση των πεδίων που προαναφέρθηκαν τη στιγμή της πρωτογενούς καταχώρησης εξασφαλίζει την ενημέρωση του αντίστοιχου υποσυστήματος και κατά συνέπεια των λογαριασμών συμφωνίας της γενικής λογιστικής.
Η ενημέρωση της Αναλυτικής Λογιστικής (ομάδα 9) γίνεται αυτόματα από τις αρχικές εγγραφές της Γενικής Λογιστικής με περιοδικότητα και κανόνες που ορίζονται στην παραμετροποίηση. Κατά την ενημέρωση αυτή, η εγγραφή της Α/Λ κληρονομεί όλες τις πληροφορίες που βρίσκονται στα συμπληρωμένα «πεδία κλειδιά» της αρχικής πρωτογενούς εγγραφής.
Με βάση τα παραπάνω, το ισοζύγιο και το αναλυτικό καθολικό (καρτέλα) για φορέα κόστους ή κέρδους, υλικό χρεώστη, πιστωτή και πάγιο προκύπτει από τα αντίστοιχα υποσυστήματα σε συσχετισμό με τα «πεδία - κλειδιά» και τους λογαριασμούς συμφωνίας με τη χρήση κατάλληλων εκτυπωτικών, δηλαδή το μηχανογραφικό μας σύστημα μπορεί να εξασφαλίσει την παραγωγή αναλυτικού καθολικού και ισοζυγίου π.χ. σε επίπεδο Εργοστασίου 1 και Παραγωγικού τμήματος Α, Β κ.λ.π. Εργοστασίου 2 και Παραγωγικού Τμήματος Α, Β κ.λ.π.
Τα δύο βασικά πλεονεκτήματα της παραπάνω λειτουργικότητας είναι το πρώτον η ενιαία κωδικοποίηση υλικών, χρεωστών, πιστωτών, ανεξάρτητα από εταιρεία και λογιστικό σχέδιο και δεύτερον η ανάπτυξη του λογιστικού σχεδίου μόνο μέχρι το τρίτο επίπεδο και επομένως η διατήρηση του σε διαχειρίσιμο μέγεθος, αν ληφθεί μάλιστα υπόψη ότι οι φορείς κόστους και οι κωδικοί υλικών στις εταιρείες του κατασκευαστικού τομέα ανέρχονται σε αρκετές εκατοντάδες.

Από την άλλη μεριά η μη ενσωμάτωση των κωδικών αυτών στον κωδικό του Λογαριασμού, αυξάνει τις δυνατότητες που μας δίνει το σύστημα σε ότι αφορά τη λήψη της πληροφορίας με τη χρήση κατάλληλων κριτηρίων.
Η παραπάνω ανάπτυξη, που απορρέει από τη λογική και την αλληλεπίδραση των υποσυστημάτων του λογισμικού ...... EPRP συνίσταται στην καταχώρηση του συνόλου της πληροφορίας πρωτογενώς και μόνο μία φορά στις εγγραφές της Γενικής Λογιστικής και στη συνέχεια στην αυτόματη μεταφορά δεδομένων, όπου αυτό απαιτείται, στην Αναλυτική Λογιστική, με προφανή συνέπεια τη δυνατότητα της πλήρους κοστολογικής πληροφόρησης, τόσο προς τη Διοίκηση όσο και προς τις εποπτεύουσες φορολογικές και ελεγκτικές Αρχές.

Μετά από όσα σας εκθέσαμε, θα θέλαμε την άποψή σας σχετικά με το αν η ανάπτυξη λογαριασμών Γενικής Αναλυτικής Λογιστικής που περιγράφηκε είναι σύμφωνη με το Ε.Γ.Λ.Σ. και τις μέχρι σήμερα εκδοθείσες Γνωματεύσεις σας.

 

Β. Η ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΛΟΤ ΣΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΗΣ.


Β. (1) Σύμφωνα με την παράγραφο 1201 περίπτωση (δ) του (Ε.Γ.Λ.Σ.) « κάθε δευτεροβάθμιος λογαριασμός αναπτύσσεται σε Τριτοβάθμιους, Τεταρτοβάθμιους και αναλυτικότερης βαθμίδας λογαριασμούς, κατά το δεκαδικό, εκατονταδικό, χιλιαδικό ή αναλυτικότερο σύστημα.
Σύμφωνα επίσης με την παράγραφο 1103 ύποπαρ. 2-4 του Ε.Γ.Λ.Σ., σχετικά με την ενημέρωση των λογαριασμών, εφαρμόζονται τα εξής:
Στους αναλυτικούς λογαριασμούς της τελευταίας βαθμίδας, καταχωρούνται και τα εξής τουλάχιστον στοιχεία :

α) Ο αύξοντος αριθμός του παραστατικού με το οποίο γίνεται η λογιστικοποίηση και καταχώρηση, στο λογαριασμό αυτό, του σχετικού ποσού.
β) Σύντομη αιτιολογία για κάθε εγγραφή, δηλαδή για κάθε ποσό που καταχωρείται στη χρέωση ή στην πίστωση των λογαριασμών.
Για τους αναλυτικούς λογαριασμούς τής τελευταίας βαθμίδας της Γενικής Λογιστικής και των λογαριασμών Τάξεως είναι υποχρεωτική η τήρηση αναλυτικών μερίδων σε καρτέλες η με οποιονδήποτε άλλο τρόπο .

Παρέχεται η ευχέρεια, οι Οικονομικές Μονάδες, να ενημερώνουν τους λογαριασμούς της προτελευταίας βαθμίδας (περιληπτικούς) μόνο με τη συνολική κίνηση, τόσο της χρεώσεως όσο και της πιστώσεως των αντίστοιχων λογαριασμών τους της τελευταίας βαθμίδας (αναλυτικών) με την προϋπόθεση ότι η καταχώρηση αυτή θα γίνεται κατά οποιονδήποτε τρόπο, τουλάχιστον στο τέλος του μήνα.
Β. (2) Από τα προηγούμενα φαίνεται καθαρά ότι οι μηχανογραφικές εφαρμογές που αφορούν τήρηση Γενικής Λογιστικής και Αναλυτικής Λογιστικής οφείλουν να ενημερώνουν λογαριασμούς στους οποίους καταχωρούν στη χρέωσή τους ή στην πίστωσή τους τα ποσά των Λογιστικών Γεγονότων ( τις συναλλαγές της επιχείρησης με τους τρίτους ή τις μεταβολές που λαμβάνουν χώρα στο εσωτερικό της Επιχείρησης) που τους αφορούν.

Παράδειγμα:

(α) Έστω ότι η επιχείρηση ΑΒ αναπτύσσει το λογαριασμό 30 ΠΕΛΑΤΕΣ ως εξής :

 

 

30.

Πελάτες

30.00

Πελάτες Εσωτερικού

30.00.00

Πελάτες Πελοποννήσου

30.00.00.001

Πελάτης Α΄

30.00.00.002

Πελάτης Β΄

...............

...............

30.00.00.099

Πελάτης ΕΚ.

30.00.00.100

Πελάτης Ω.

 

Εάν την 22/7... πραγματοποιήθηκαν εισπράξεις από 100 Πελάτες, ΕΥΡΩ 100.000 τον ποσό που έδωσε κάθε πελάτης θα καταχωρηθεί στην πίστωση του λογαριασμού του. Οι περιληπτικοί όμως λογαριασμοί 30.00.00, 30.00 και 30 θα πιστωθούν με ένα ποσό ίσο με το άθροισμα των πιστώσεων των 100 αναλυτικών λογαριασμών των Πελατών. Η ενημέρωση των αναλυτικών λογαριασμών των πελατών μπορεί να γίνεται από ξεχωριστό κύκλωμα - μηχανογραφική εφαρμογή. Στο τέλος της ημέρας στο τηρούμενο ημερολόγιο αποτυπώνεται διπλογραφικά η εγγραφή και τα ποσά που αφορούν μόνο τους περιληπτικούς λογαριασμούς π.χ.

 

38. χρηματικά διαθέσιμα

   

38.00 Ταμείο

 

€ 100.000

 
 

30. Πελάτες

  
 

30.00 Πελάτες Εσωτερικού

  
 

30.00.00 Πελάτες Πελοποννήσου

 

€ 100.000

 

(β) Η επιχείρηση ΑΒ έχει και αυτή αντικείμενο δραστηριότητάς της εμπορία ειδών ευρείας κατανάλωσης. Τηρεί υποχρεωτικά Αναλυτική Λογιστική και προσδιορίζει αναλυτικά αποτελέσματα στο τέλος κάθε μήνα. Οι Λογαριασμοί (οι μερίδες) αποθήκης ανέρχεται σε 50.000 αντίστοιχες των 50.000 ειδών που εμπορεύεται η επιχείρηση. Η ενημέρωση των λογαριασμών Αποθηκών ημερησίως, κατά ποσότητα και αξία, ως προς την εισαγωγή, κατά ποσότητα ως προς την εξαγωγή, και κατ΄ αξία για το έσοδο από πωλήσεις, γίνεται βάσει ξεχωριστής μηχανογραφικής εφαρμογής. Στο τέλος κάθε μήνα η επιχείρηση, για τον προσδιορισμό αναλυτικών αποτελεσμάτων, υπολογίζει, μηχανογραφικά, το κόστος των πωληθέντων το οποίο και καταχωρείται στην πίστωση της μερίδας (του λογαριασμού) Αποθήκης και στη χρέωση του λογαριασμού Πωλήσεων, ο οποίος με κατάλληλη γραμμογράφηση βρίσκεται στην ίδια καρτέλα. Οι καταχωρίσεις αυτές στις 50.000 μερίδες Αποθήκης γίνονται απλογραφικά με βάση κατάλληλη μηχανογραφική εφαρμογή.
Τα συγκεντρωτικά δεδομένα αυτών των καταχωρίσεων στους αναλυτικούς λογαριασμούς αποθήκης και πωλήσεων αποτυπώνονται με την ακόλουθη ημερολογιακή εγγραφή στην αναλυτική Λογιστική και καταχωρούνται στους οικείους περιληπτικούς λογαριασμούς της.

 

96 Έσοδα -Μικτά Αναλυτικά Αποτελέσματα

   

96.70 Πωλήσεις Εμπορευμάτων

 

χχχχχχχχχ

 
 

94 Αποθέματα

  
 

94.20 Εμπορεύματα

 

χχχχχχχχχ

Λογισμός Κόστους πωληθέντων τον μήνα

96 Έσοδα - Μικτά Αναλυτικά Αποτελέσματα

   

96.70 Πωλήσεις Εμπορευμάτων

 

χχχχχχχχχ

 
 

98 Αναλυτικά Αποτελέσματα

  
 

98.99 Αποτελέσματα χρήσεως

  
 

98.99.00 Μικτά Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

 

χχχχχχχχχ

Λογισμός προκύψαντος Μικτού Αποτελέσματος μηνός

 

(γ) Η κατασκευαστική επιχείρηση Κ.Α. λειτουργεί τα εργοτάξια όπου κατασκευάζονται αντίστοιχα τεχνικά έργα. Για την παρακολούθηση του κόστους κατασκευής κάθε έργου χρησιμοποιεί αντίστοιχους υπολογισμούς, στην αναλυτική Λογιστική, αναλυτικούς των πρωτοβάθμιων 92 ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ, 93 ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (παραγωγή σε εξέλιξη),και 94 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ.
Η ανάπτυξη των λογαριασμών αυτών σε υπολογαριασμούς δεύτερου, τρίτου, τέταρτου, πέμπτου, κλπ. βαθμού γίνεται με βάση τις πληροφοριακές ανάγκες της επιχείρησης και τις απαιτήσεις που προκύπτουν από το νόμο. Η ανάπτυξη αυτή μπορεί να γίνει ως εξής:

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ - Προβλεπόμενη Από το Ε.Γ.Λ.Σ. (Π.Δ. 1123/80) ΚΑΙ ΤΙΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΥΛ - ΣΛΟΤ
 

92

Κέντρα Κόστους

93.

Κόστος Παραγωγής - Παραγωγή σε εξέλιξη

92.00

Έξοδα λειτουργικής παραγωγής

 

 

92.00.01

Εργοτάξιο ή Έργο Ν.1

93.21

Κόστος κατασκευής έργων

92.00.01.60

Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού Έργου

93.21.01

Κόστος κατασκευής έργου Ν.1

92.00.01.61

Αμοιβές και έξοδα Τρίτων

93.21.01.24

¶μεσα Υλικά

92.00.01.62

Παροχές Τρίτων

93.21.01.60

¶μεσα Εργατικά

92.00.01.63

Φόροι - Τέλη.

93.21.01.92

Γ.Β.Ε.

92.00.01.64

Διάφορα Έξοδα

 

 

92.00.01.66

Αποσβέσεις Παγίων

 

 

92.00.01.68

Προβλέψεις εκμετάλλευσης.

 

 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΜΕ ΒΑΣΕΙ ΤΙΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ.1/313/10.11.2003 ΚΑΙ 12/324/8.4.2004 ΤΟΥ ΣΛΟΤ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
 

94.20

Εμπορεύματα
(ο λογ/σμός αναπτύσσεται σε τριτοβάθμιους κατ΄ είδος Εμπορεύματος Κατά ποσότητα και Αξία).

94.21

Προϊόντα Έτοιμα και Ημιτελή
(ο λογ/μός Αναπτύσσεται σε Τριτοβάθμιους λογ/μούς κατά παραγόμενο αυτοτελές έργο).

94.22

Υποπροϊόντα και Υπολείμματα
(ο λογ/μός Αναπτύσσεται σε Τριτοβάθμιους λογ/μούς κατά ποσότητα και Αξία).

94.23

Παραγωγή σε Εξέλιξη.
(ο λογ/μός δεν χρειάζεται Ανάπτυξη).

94.24

Πρώτες και Βοηθητικές Ύλες.
(ο λογ/μός Αναπτύσσεται σε Τριτοβάθμιους λογ/μούς κατά Γενικές Κατηγορίες Αποθεμάτων π.χ. Σίδηρος, Τσιμέντο, Ξυλεία, ¶μμος, Χαλίκι κ.λ.π. κατά ποσότητα και Αξία).

94.25

Αναλώσιμα Υλικά
(ο λογ/μός Αναπτύσσεται σε Τριτοβάθμιους λογ/μούς κατ΄ είδος ή κατά Γενική κατηγορία κατά Ποσότητα και Αξία).

94.26

Ανταλλακτικά Παγίων
(ο λογ/μός Αναπτύσσεται σε Τριτοβάθμιους κατ΄ είδος ανταλλακτικών ή κατά κατηγορία κατά ποσότητα και Αξία).

94.28

Είδη Συσκευασίας
(ο λογ/μός Αναπτύσσεται σε Τριτοβάθμιους λογ/μούς κατά Ποσότητα και Αξία).

 

Οι λογαριασμοί 94.24, 94.25, 96.26 και 94.28 ενημερώνονται με τις κινήσεις αγοραζόμενων και αναλωνόμενων πρώτων υλών, αναλώσιμων υλικών ανταλλακτικών παγίων και ειδών συσκευασίας όχι μόνο όταν αυτά παραλαμβάνονται και αποθηκεύονται, πριν αποσταλούν προς ανάλωση στα διάφορα εργοτάξια αλλά και όταν τα υλικά αυτά αποστέλλονται από τους προμηθευτές κατ΄ ευθεία στα διάφορα εργοτάξια προς ανάλωση.

 


ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
(Ενδεικτική περίπτωση)

 

92.

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ

93.

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

92.00

Έξοδα Λειτουργικά Παραγωγής

 

 

92.00.01

Εργοτάξιο ή Έργο Ν.1

93.21

Κόστος Κατασκευής Έργων

92.00.01.60

Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού

93.21.01

Κόστος Κατασκευής Έργου Ν.1

92.00.01.60.00

Αμοιβές Έμμισθου Προσωπικού

93.21.01.24

¶μεσα Υλικά

92.00.01.60.00.00

Τακτικές Αποδοχές

93.21.01.24.01

Σίδηρος

...........

Ανάπτυξη όλων των λογ/σμων τρίτου βαθμού του 60

93.21.01.24.02

Τσιμέντο

92.00.01.61

Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων

93.21.01.24.03

Ξυλότυπο

92.00.01.61.00

Αμοιβές και Έξοδα Ελεύθερων Επαγγελματιών

93.21.01.24.04

Αδρανή Υλικά

92.00.01.61.00.02

Αμοιβές τεχνικών

93.21.01.60

¶μεση Εργασία

..........

Ανάπτυξη όλων των λογ/σμών τρίτου βαθμού του 61

93.21.01.60.00

Μισθοί και Επιβαρύνσεις

92.00.01.62

Παροχές Τρίτων

93.21.01.60.01

Ημερομίσθια και Επιβαρύνσεις

..........

Ανάπτυξη όλων των λογ/σμών τρίτου βαθμού του 62

93.21.01.60.02

Παρεπόμενες Παροχές

92.00.01.63

Φόροι-Τέλη

93.21.01.60.03

Εργοδοτικές Εισφορές

..........

Ανάπτυξη όλων των λογ/σμών τρίτου βαθμού του 63

93.21.01.60.05

Αποζημιώσεις -Αποχώρησης - Προσωπικού

92.00.01.64

Διάφορα Έξοδα

93.21.01.92

Γ.Β.Ε.

 

 

93.21.01.92.61

Αμοιβές Τρίτων

 

 

93.21.01.92.62

Παροχές Τρίτων

 

 

93.21.01.92.63

Φόροι - Τέλη

 

 

93.21.01.92.64

Διάφορα Έξοδα

 

 

93.21.01.92.66

Αποσβέσεις Παγίων

 

 

93.21.01.92.68

Προβλέψεις

 

 

Εκμεταλλεύσεως

 

Τα οποιαδήποτε συνεπώς Λογισμικά ή οι οποιεσδήποτε μηχανογραφικές εφαρμογές προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για την τήρηση της Γενικής και της Αναλυτικής Λογιστικής, οφείλουν να συμμορφώνονται προς τα προηγούμενα, να καταχωρούν δηλαδή τα Λογιστικά γεγονότα που αφορούν την επιχείρηση, σε λογαριασμούς του λογιστικού τους σχεδίου, που αναπτύσσεται στα πλαίσια του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ του Π.Δ.1123/80, αναλυτικά μεν στους τελευταίου βαθμού ανάλυσης λογαριασμούς, συγκεντρωτικά δε στους περιληπτικούς λογαριασμούς ανεξαρτήτως βαθμού αναπτύξεως αυτών. (Πρωτοβάθμιοι , Δευτεροβάθμιοι, Τριτοβάθμιοι κ.λ.π.)

Ειδικότερα και προκειμένου περί των λογαριασμών αποθεμάτων τελευταίου βαθμού Ανάλυσης (οι μερίδες Αποθήκης ), αυτοί πρέπει να τηρούνται, στην Αναλυτική Λογιστική κατά ποσότητα και Αξία. Είναι αυτονόητο ότι οι Αναλυτικοί Λογαριασμοί Δεύτερου, Τρίτου, Τέταρτου κ.λ.π. βαθμού αναλύσεως συμφωνούν κατά χρέωση και πίστωση με τους περιληπτικούς τους.

Β. (3) Ο τρόπος με τον οποίο καταχωρούνται τα διάφορα λογιστικά γεγονότα στους λογαριασμούς τελευταίου βαθμού ανάλυσης και στους περιληπτικούς τους είναι ελεύθερος, εφ΄ όσον γίνεται στα πλαίσια των οριζόμενων στην παράγρ. Β (1). της Γνωμάτευσης αυτής. Έτσι π.χ. η ενημέρωση των αναλυτικών λογαριασμών πελατών μπορεί να γίνεται από ένα υποσύστημα.

Η ενημέρωση των αναλυτικών λογαριασμών αποθηκών μπορεί να γίνεται από άλλο υποσύστημα. Η ενημέρωση των αναλυτικών λογ/μών των παγίων μπορεί να γίνεται από άλλο υποσύστημα. κ.ο.κ. Τα δεδομένα που προκύπτουν από τις ενημερώσεις των αναλυτικών λογ/μών, κατά υποσύστημα, καταχωρούνται συγκεντρωτικά στους οικείους περιληπτικούς λογαριασμούς το αργότερο στο τέλος του μήνα.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm