Open menu
13 | 07 | 2024

Αθήνα 07/10/2005
Αρ. Πρωτ.:  1090652/6799/Β0010
 

ΘΕΜΑ: Πρωτόκολλα κατεδάφισης κτισμάτων, κατασκευών και έργων, σε αιγιαλό, παραλία και θαλάσσιο χώρο.
 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ


Έχοντας υπόψη:........

κλπ.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


 

Ορίζουμε τη διαδικασία έκδοσης και το περιεχόμενο των πρωτοκόλλων κατεδάφισης που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 2971/2001 ως εξής:

Α. Πριν την έκδοση του πρωτοκόλλου κατεδάφισης διενεργείται έρευνα για να διαπιστωθεί η συνδρομή των προϋποθέσεων του νόμου για την κατεδάφιση των πάσης φύσεως κτισμάτων και εν γένει κατασκευασμάτων στον αιγιαλό, την παραλία και το θαλάσσιο χώρο.

1.

α) Διενεργείται αυτοψία του εξεταζόμενου κτίσματος ή κατασκευάσματος και του χώρου στον οποίο αυτό ευρίσκεται από δύο (2) υπαλλήλους της οικείας Κτηματικής Υπηρεσίας εκ των οποίων ο ένας τουλάχιστον είναι τεχνικός της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 2971/2001.
Η ακριβής θέση του κτίσματος ή κατασκευάσματος προσδιορίζεται με την βοήθεια του τοπογραφικού διαγράμματος του καθορισμού των οριογραμμών αιγιαλού, παραλίας.
β) Συντάσσεται σχετική έκθεση ως προς την αυτοψία, στην οποία αναφέρεται η περιοχή που ευρίσκεται το κατασκεύασμα ή κτίσμα, το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση κατοικίας του ανεγείραντος αυτό, εφόσον είναι γνωστά, συνοπτική τεχνική περιγραφή (διαστάσει, είδος κατασκευής, εμβαδόν, καθώς και η χρονολογία κατασκευής αυτού, εφόσον είναι γνωστή), καθώς και τα στοιχεία του συνοδεύοντας την έκθεση τοπογραφικού διαγράμματος.
Επίσης αναφέρονται η απόφαση του καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού, παραλίας και οι πράξεις συντελέσεων των απαλλοτριώσεων των άρθρων 7 και 10 του ν. 2971/2001 καθώς και τα φύλλα Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, όπου αυτές έχουν δημοσιευθεί.
Η παραπάνω έκθεση υπογράφεται από τους διενεργήσαντες την αυτοψία και θεωρείται από τον Προϊστάμενο της οικείας Κτηματικής Υπηρεσίας.
Η έκθεση συνοδεύεται από το τοπογραφικό διάγραμμα του καθορισμού ή από το τοπογραφικό διάγραμμα της παραγράφου γ΄ της παρούσας.
γ) Σε περίπτωση που κατά την αυτοψία διαπιστωθεί ότι έχουν γίνει κατασκευές που δεν  αποτυπώνονται στο διάγραμμα του καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού, παραλίας, συντάσσεται από το μηχανικό του συνεργείου αυτοψίας διάγραμμα της ίδιας κλίμακας και του ίδιου συστήματος αναφοράς με το διάγραμμα καθορισμού, το οποίο καλύπτει την ίδια ή μικρότερη έκταση, εφόσον στο αποτυπούμενο τμήμα περιλαμβάνονται τα σταθερά εφαρμογής των οριογραμμών αιγιαλού, παραλίας.
δ) Επί των ως άνω διαγραμμάτων απεικονίζονται οι οριογραμμές αιγιαλού, παραλίας και τυχόν παλαιού αιγιαλού, όπου αυτός υπάρχει, αποτυπώνονται οι αυθαίρετες κατασκευές που διαπιστώθηκαν κατά την αυτοψία και αναφέρονται τα ονοματεπώνυμα των αυθαιρέτως αναγειράντων, εφόσον είναι γνωστά.
Σε υπόμνημα επί των διαγραμμάτων αυτών περιγράφονται οι αυθαίρετες κατασκευές (διαστάσεις κλπ.), ο τρόπος εφαρμογής των οριογραμμών αιγιαλού, παραλίας, η απόφαση καθορισμού των εν λόγω οριογραμμών, το ΦΕΚ στο οποίο αυτή έχει δημοσιευθεί, καθώς και τα στοιχεία του τοπογραφικού διαγράμματος του καθορισμού (αριθμ. Σχεδίου, χρονολογία σύνταξης και θεώρησης, στοιχεία συντάξαντος και θεωρήσαντος, βάσει του οποίου αυτό συντάχθηκε).
Τα ως άνω διαγράμματα υπογράφονται από τον μηχανικό που διενήργησε την αυτοψία.

2. Σε κάθε περίπτωση, πριν την έκδοση των πρωτοκόλλων κατεδάφισης ερευνάται η ύπαρξη ή μη νομίμου δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, παραλίας και θαλάσσιου χώρου για την κατασκευή του εξεταζόμενου κτίσματος ή κατασκευάσματος καθώς και αν αυτό τελεί υπό την προστασία του Υπουργείου Πολιτισμού.

Β. Μετά την παρέλευση των προθεσμιών των παραγράφων 2 και 5 του άρθρου 27 του ν. 2971/2001, με ευθύνη του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας, τα πρωτόκολλα κατεδάφισης διαβιβάζονται άμεσα στον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, ο οποίος οφείλει να ενεργήσει άμεσα για την κατεδάφιση.
Η διαδικασία της κατεδάφισης γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό Ασφάλειας κατεδαφίσεων (ΑΠΟΦ. 31245/ 1993 ΦΕΚ 451 Β) και ολοκληρώνεται με την απόσυρση των πάσης φύσεως προϊόντων αυτής σε κατάλληλους προς τούτο χώρους, ώστε ο αιγιαλός, η παραλία και ο θαλάσσιος χώρος να επανέλθουν στη φυσική τους κατάσταση.

Γ. Για την απλοποίηση της εργασίας των Κτηματικών Υπηρεσιών και για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 27 του ν. 2971/2001 παραθέτουμε συνημμένο στην παρούσα απόφαση μας παράρτημα με υπόδειγμα πρωτοκόλλου κατεδάφισης, άρσης και απομάκρυνσης κτισμάτων, κατασκευών και έργων σε χώρους αιγιαλού, παραλίας, θάλασσας.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (Τόπος, Ημερομηνία)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.:
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ν
ΤΜΗΜΑ ΑΙΓΙΑΛΟΥ - ΠΑΡΑΛΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση:
Ταχ. Κωδ.:
Τηλ.:
ΡΑΧ:
 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ, ΑΡΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ,  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ - ΠΑΡΑΛΙΑΣ - ΘΑΛΑΣΣΑΣ


Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 2971/01 (ΦΕΚ 285/19-12-2001 τ. Α') "Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις".
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 2, περίπτωση γ' του άρθρου 15, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.1337/1983 (ΦΕΚ 33/14.3.83 τ.Α') "Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις".
3. Την υπ' αριθμ. (ΦΕΚ ) απόφαση καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού, παραλίας και τις υπ' αριθμ πράξεις συντέλεσης απαλλοτριώσεων (ΦΕΚ ) των άρθρων 7 και 10 του ν. 2971/2001.
4. Την από έκθεση αυτοψίας των και το συνοδεύον αυτή τοπογραφικό διάγραμμα του
5. (Αναγράφεται η εκάστοτε Εξουσιοδοτική απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών προς τον Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας να υπογράφει το πρωτόκολλο κατεδάφισης).

 

ΚΑΛΟΥΜΕ

Τον / την κ. .............. ........κατοικία/έδρα...................... να προβεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.2971/2001, εντός (   ) ημερών, από την κοινοποίηση του παρόντος στην κατεδάφιση/άρση/απομάκρυνση (διαγράφεται κατά περίπτωση) ............................... (σύντομη περιγραφή της κατασκευής ή του έργου)  που έχει κατασκευασθεί αυθαιρέτως στον κοινόχρηστο χώρο αιγιαλού/παραλίας/θάλασσας (διαγράφεται κατά περίπτωση) και βρίσκεται στη θέση του Δημοτικού Διαμερίσματος........... Δήμου/Κοινότητας ...........................Νομού .......................

Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η προαναφερόμενη προθεσμία, η κατεδάφιση/άρση/απομάκρυνση του ως άνω αυθαιρέτου θα
πραγματοποιηθεί από συνεργείο της Περιφέρειας...............................και η σχετική δαπάνη θα καταλογιστεί σε βάρος του / της ως δημόσιο έσοδο, κατά τις διατάξεις περί είσπραξης δημοσίων εσόδων (παρ. 6 άρθρο 27 ν. 2971/01).

 

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας

 

 

Η απόφαση αυτή μαζί με το συνημμένο σε αυτή παράρτημα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της  Κυβερνήσεως.

 

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm