24 | 08 | 2019

ΦΠΑ για υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω διαδικτύου

α) Έννοια εκπαίδευσης.
Στην έννοια της εκπαίδευσης, για την εφαρμογή της απαλλαγής περιλαμβάνονται η προσχολική εκπαίδευση, η πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια (πανεπιστημιακή) εκπαίδευση, η ειδική εκπαίδευση, για προβληματικά παιδιά, καθώς και η επαγγελματική εκπαίδευση, επιμόρφωση ή επανακατάρτιση. Αντίθετα, δεν εμπίπτει στην απαλλακτική διάταξη, η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης ερασιτεχνικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα.
Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω υπηρεσίες εκπαίδευσης απαλλάσσονται από το φόρο, ανεξάρτητα από το πρόσωπο, που τις παρέχει. Έτσι οι υπηρεσίες αυτές απαλλάσσονται από το φόρο, ανεξάρτητα εάν παρέχονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (εταιρίες, ιδρύματα κ.λπ.) και ανεξάρτητα με την ονομασία, με την οποία τα πρόσωπα αυτά φέρονται στις συναλλαγές (σχολή, σχολείο, άσυλο κ.λπ.).
Ως "παράδοση αγαθών" συνδεόμενη στενά με την παρεχόμενη εκπαίδευση, θεωρείται η διανομή (παράδοση) στους εκπαιδευόμενους των σχετικών με την εκπαίδευση βιβλίων, σημειώσεων, εντύπων φακέλων κ.λπ..

β) Υπηρεσίες επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Οι υπηρεσίες επαγγελματικής εκπαίδευσης απαλλάσσονται από το φόρο, ανεξάρτητα αν αυτές παρέχονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οποιασδήποτε μορφής (δημόσια ή ιδιωτικά) και ανεξάρτητα με την ονομασία, με την οποία φέρονται στις συναλλαγές (εκπαιδευτήρια, σχολές, εργαστήρια ελεύθερων σπουδών, φροντιστήρια, ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης, εταιρείες διεξαγωγής επιμορφωτικών σεμιναρίων κ.λπ.) αρκεί μόνο το γεγονός ότι οι εν λόγω φορείς επαγγελματικής εκπαίδευσης να έχουν αναγνωρισθεί από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από το Υπουργείο Πολιτισμού ή από άλλη, κατά περίπτωση αρμόδια δημόσια αρχή.

Επιπλέον, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1144/29-12-2003 διευκρινίστηκε ότι, όταν η παροχή μίας υπηρεσίας απαλλάσσεται από το ΦΠΑ με βάση τις γενικές διατάξεις, η υπηρεσία αυτή εξακολουθεί να απαλλάσσεται από το ΦΠΑ και στην περίπτωση που αποτελεί ηλεκτρονικά παρεχόμενη υπηρεσία. Η εξ αποστάσεως διδασκαλία συνιστά ηλεκτρονικά παρεχόμενη υπηρεσία, εφόσον είναι αυτοματοποιημένη και η λειτουργία της εξαρτάται από το internet ή παρόμοιο ηλεκτρονικό δίκτυο, ενώ για την παροχή της απαιτείται περιορισμένη ή καθόλου ανθρώπινη συμμετοχή.