24 | 02 | 2020

Μη επίδειξη βιβλίων από επιχείρηση λόγω τήρησης τους από λογιστικό γραφείο

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 36 του ΚΒΣ, ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. και ο υπάλληλος που ορίζεται από αυτόν δικαιούται, οποιαδήποτε εργάσιμη για τον υπόχρεο ώρα, να λαμβάνει γνώση, να ελέγχει και να θεωρεί όλα τα βιβλία και στοιχεία που ορίζονται από τον Κώδικα αυτό ή άλλους νόμους, καθώς και αυτά που τηρούνται προαιρετικά από τον υπόχρεο και να λαμ­βάνει γνώση οποιουδήποτε άλλου βιβλίου, εγγράφου ή στοιχείου και κάθε περιου­σιακού στοιχείου που βρίσκεται στην επαγγελματική εγκατάσταση του επι­τη­δευ­ματία ή στο κατάστημα κάθε άλλου υπόχρεου.

Όπως ορίζεται στην την παρ. 1 του άρθρου 21 του ΚΒΣ, τα βιβλία, τα στοιχεία και τα λοιπά δικαιολογητικά των εγγραφών τηρούνται στην έδρα του επιτηδευματία, με εξαίρεση τα βιβλία, τα στοιχεία και τα λοιπά δι­καιολο­γητικά των λοιπών εγκαταστάσεων τα οποία τηρούνται σε αυτές. Εξαιρετικά, με γνωστοποίηση στον αρμόδιο προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρε­σίας μπορεί να τηρούνται αυτά σε διαφορετικό τόπο, όταν ο τόπος αυτός βρίσκε­ται μέσα στη χωρική αρμοδιότητα της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας ή άλλης δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας που εδρεύει στην ίδια πόλη με εξαίρεση στην περίπτωση αυτή τους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης. Ειδικά για τις ανώνυμες εταιρείες των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης με γνωστοποίηση στον προϊστάμενο της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, τα βιβλία και στοι­χεία μπορεί να τηρούνται σε άλλη εγκατάσταση τους εντός του ίδιου νομού. Για την τήρηση αυτών σε τόπο διάφορο από τον ανωτέρω οριζόμενο απαιτείται έγκρι­ση του αρμόδιου προϊσταμένου δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, εφόσον η επιχείρηση έχει καταθέσει γνωστοποίηση ή έλαβε έγκριση από τον προϊστάμενο Δ.Ο.Υ για την τήρηση των βιβλίων εκτός της επαγγελματικής εγκατάστασης, δεν υφίσταται πρόβλημα.

Αναφορικά με την επίδειξη των δηλώσεων, διοικητικά έχει γίνει δεκτό να τίθενται στη διάθεση του ελέγχου εντός εύλογου χρονικού διαστήματος που ορίζεται από τα ελεγκτικά όργανα μετά την επίδοση σχετικής πρόσκλησης.

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm