09 | 12 | 2019

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 3554
ΦΕΚ Α΄ 80/16/04/2007

Εισοδηματική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο πού ψήφισε η Βουλή:

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΟΥΣ 2007

Άρθρο 1


1. Ο μηνιαίος βασικός μισθός που αποτελεί τη βάση για τη διαμόρφωση, κατά περίπτωση, των βασικών μισθών όλων των βαθμών της ιεραρχίας των Δικαστικών Λειτουργών, των Μονίμων Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος, των Αρχιερέων της Εκκλησίας της Ελλάδος, του Κύριου Προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), των Ιατροδικαστών, των Μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. και Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., των Ερευνητών, των Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (Ε.Λ.Ε.), των Συμβούλων και Παρέδρων Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.), του Ερευνητικού Προσωπικού του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), των Καθηγητών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.), των Διπλωματικών Υπαλλήλων και λοιπών συναφών κατηγοριών του Υπουργείου Εξωτερικών, των ιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), των μελών του μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού των Κρατικών Ορχηστρών Αθηνών και Θεσσαλονίκης και της Ορχήστρας της Λυρικής Σκηνής, των Μελών του Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), των Μελών Δ.Ε.Π. των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), του προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και των μισθολογικά αντιστοίχων προς αυτό κληρικών, ορίζεται από 1 Ιανουαρίου 2007 ως εξής:

α) Πρωτοδίκη, σε χίλια εκατόν είκοσι επτά ευρώ (1.127 €), (άρθρο 29 παρ. 2 του Ν. 3205/2003 - ΦΕΚ 297 Α΄).
β) Ανθυπολοχαγού, σε επτακόσια ενενήντα πέντε ευρώ (795 €), (άρθρο 50 παρ. 3 του Ν. 3205/2003).
γ) Τιτουλάριου Επισκόπου και Βοηθού Επισκόπου της Εκκλησίας της Ελλάδος, σε χίλια εκατόν σαράντα πέντε ευρώ (1.145 €), (άρθρο 48 παρ. 1 του Ν. 3205/2003).
δ) Δικαστικού Αντιπροσώπου Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σε χίλια εκατόν είκοσι επτά ευρώ (1.127 €), (άρθρο 32 παρ. 2 του Ν. 3205/2003).
ε) Ιατροδικαστή Δ΄ Τάξεως, σε χίλια εκατόν είκοσι πέντε ευρώ (1.125 €), (άρθρο 34 παρ. 2 του Ν. 3205/2003).
στ) Λέκτορα Α.Ε.Ι., σε χίλια εκατόν τριάντα δύο ευρώ (1.132 €), (άρθρο 36 παρ. 1 του Ν. 3205/2003).
ζ) Καθηγητή Εφαρμογών Τ.Ε.Ι., σε χίλια τρία ευρώ (1.003 €), (άρθρο 37 παρ. 1 του Ν. 3205/2003).
η) Ερευνητή Δ΄, σε χίλια ογδόντα τρία ευρώ (1.083 €), (άρθρο 38 παρ. 1 του Ν. 3205/2003).
θ) Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα Δ΄, σε χίλια δεκατέσσερα ευρώ (1.014 €), (άρθρο 38 παρ. 2 του Ν. 3205/2003).
ι) Παρέδρου με θητεία Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, σε χίλια εκατόν εξήντα εννέα ευρώ (1.169 €), (άρθρο 42 παρ. 1 του Ν. 3205/2003).
ια) Συνεργάτη Β΄ του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, σε εννιακόσια εβδομήντα δύο ευρώ (972 €), (άρθρο 40 παρ. 1 του Ν. 3205/2003).
ιβ) Τακτικού καθηγητή Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, σε χίλια εξακόσια είκοσι ευρώ (1.620 €), (άρθρο 41 παρ. 1 του Ν. 3205/2003).
ιγ) Ακολούθου Πρεσβείας, σε εννιακόσια εβδομήντα ευρώ (970 €), (άρθρο 46 παρ. 2 του Ν. 3205/2003).
ιδ) Επιμελητή Β΄ ιατρού Εθνικού Συστήματος Υγείας, σε χίλια εκατόν πενήντα ένα ευρώ (1.151 €), (άρθρο 43 παρ. 2 του Ν. 3205/2003).
ιε) Μουσικού, σε εννιακόσια είκοσι δύο ευρώ (922 €), (άρθρο 49 παρ. 2 του Ν. 3205/2003).
ιστ) Καθηγητή Εφαρμογών Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, σε χίλια τρία ευρώ (1.003 €), (άρθρο 11 παρ. 1 του Ν. 3450/2006). Επιμελητή Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, σε εννιακόσια πενήντα ευρώ (950 €), (άρθρο 52 παρ. 1 του Ν. 3205/2003).
ιζ) Του Λέκτορα Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, σε χίλια δεκαπέντε ευρώ (1.015 €), (άρθρο 12 παρ. Α1 του Ν. 3413/2005, ΦΕΚ 278 Α΄).
ιη) Του 18ου μισθολογικού κλιμακίου της ΥΕ κατηγορίας του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν. 3205/2003, σε εξακόσια πενήντα ένα ευρώ (651 €).

2. Για το τακτικό διδακτικό και ειδικό διδακτικό προσωπικό των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, από 1.9.2007, ο βασικός μισθός του Λέκτορα της παρ.1 του άρθρου 16 του Ν. 3432/2006 (ΦΕΚ 14 Α΄) ορίζεται σε χίλια τρία ευρώ (1.003 €).
3. Οι περιπτώσεις γ΄ και δ΄ της παρ. Α10 του άρθρου 51 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄), όπως προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν. 3408/2005 (ΦΕΚ 272 Α΄), αντικαθίστανται ως εξής:

«γ. Από 1.9.2007 καταβάλλεται ποσό σαράντα τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα λεπτών (44,70 €).

δ. Από 1.9.2008 και εφεξής, καταβάλλεται ποσό ίσο με το οκτώ τοις εκατό (8%) του βασικού μισθού του Ανθυπολοχαγού, όπως αυτός θα διαμορφώνεται με την εισοδηματική πολιτική εκάστου έτους.»

4. Το μηνιαίο επίδομα ειδικών συνθηκών, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 2 της υπ΄ αριθμ. 2/9276/0022/18.6.2002 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης (ΦΕΚ 829 Β΄) και χορηγείται στο προσωπικό των Διευθύνσεων Αστυνομικών Επιχειρήσεων (τέως Μ.Α.Τ.), αναπροσαρμόζεται, από 1.1.2008, στο ποσό των ογδόντα ευρώ (80 €) μηνιαίως.
5. Στους αστυνομικούς, συνοριακούς φύλακες και ειδικούς φρουρούς, που μετατάσσονται σε υπηρεσία γραφείου, λόγω παθήματος κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, χορηγείται μηνιαίο επίδομα εκατό ευρώ (100 €). Το ίδιο επίδομα χορηγείται στο προαναφερόμενο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το χρόνο αποχής από τα καθήκοντά του, συνεπεία τραυματισμού του, κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, από την ημέρα του παθήματος. Οι προϋποθέσεις, ο τρόπος, η διαδικασία καταβολής του επιδόματος στους δικαιούχους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης.
6. Στους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χορηγείται επίδομα διδακτικής προετοιμασίας, το οποίο ορίζεται στο ποσό των εκατόν πέντε ευρώ (105 €) μηνιαίως. Το ανωτέρω επίδομα θα καταβληθεί σταδιακά, κατά μήνα, ως εξής:

α. Από 1.1.2007, ποσό δεκαεπτά ευρώ και πενήντα λεπτών (17,50 €).
β. Από 1.7.2007, ποσό τριάντα πέντε ευρώ (35 €).
γ. Από 1.1.2008, ποσό εβδομήντα ευρώ (70 €).
δ. Από 1.1.2009, ποσό εκατόν πέντε ευρώ (105 €).

7. Τα ποσά των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 5 του άρθρου 8 του Ν. 3205/2003, για τις αναφερόμενες σε αυτές κατηγορίες δικαιούχων, αναπροσαρμόζονται, κατά μήνα, ως εξής:

α.

i. Από 1.1.2007, σε διακόσια πενήντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτά (257,50 €).
ii. Από 1.7.2007, σε διακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ (275 €).
iii. Από 1.1.2008, σε τριακόσια δέκα ευρώ (310 €).
iv. Από 1.1.2009 και εφεξής, σε τριακόσια σαράντα πέντε ευρώ (345 €).

Τα ανωτέρω ποσά δικαιούνται, από 1.1.2007 και οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου, καθώς και οι μόνιμοι αγροτικοί ιατροί.
β.

i. Από 1.1.2007, σε διακόσια είκοσι επτά ευρώ και πενήντα λεπτά (227,50 €).
ii. Από 1.7.2007, σε διακόσια σαράντα πέντε ευρώ (245 €).
iii. Από 1.1.2008, σε διακόσια ογδόντα ευρώ (280 €).
iv. Από 1.1.2009 και εφεξής, σε τριακόσια δεκαπέντε ευρώ (315 €).

8. Ειδικά για τους κτηνιάτρους υπαλλήλους το επίδομα των ειδικών συνθηκών εργασίας των παραγράφων α΄ και β΄ του άρθρου 1 του N. 977/1979 (ΦΕΚ 236 Α΄), όπως επεκτάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 2 του N. 1160/1981 (ΦΕΚ 147 Α΄) και διατηρήθηκε μέχρι σήμερα με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 8 του N. 3205/2003, καθορίζεται, από 1.3.2007 και εφεξής, σε εβδομήντα ευρώ (70 €) μηνιαίως.

 

¶ρθρο 2


1. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2α του άρθρου 8 του N. 2430/1996 (ΦΕΚ 156 Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Το ειδικό αυτό επίδομα - αντιστάθμισμα ορίζεται στο ποσό των πεντακοσίων πενήντα ευρώ (550 €) μηνιαίως και καταβάλλεται ανά δίμηνο σε καθέναν από τους ανωτέρω υπαλλήλους, μπορεί δε να αναπροσαρμοσθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ως άνω επιδόματος - αντισταθμίσματος εγγράφεται ετησίως σε ειδική συλλογική απόφαση, σε ενιαίο κωδικό αριθμό και κατατίθεται κάθε δίμηνο, με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, σε ειδικό έντοκο λογαριασμό που ανοίγεται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, ύστερα από σχετικό διαγωνισμό που διενεργεί ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.»

2. Τα έβδομο και όγδοο εδάφια της ίδιας παραγράφου αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται γενικά η διαδικασία καταβολής του επιδόματος, το οποίο, συνυπολογιζόμενο με άλλες τυχόν καταβαλλόμενες πρόσθετες αμοιβές, δεν πρέπει να υπερβαίνει το σύνολο των αποδοχών της οργανικής τους θέσης, ο τρόπος διαχείρισης του ειδικού λογαριασμού και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.»

3. Η διαφορά των διακοσίων ευρώ (200 €) σε σχέση με το μέχρι σήμερα καταβαλλόμενο ποσό του επιδόματος - αντισταθμίσματος χορηγείται σε δύο δόσεις, ήτοι εκατό ευρώ (100 €) από 1.1.2007 και άλλα εκατό ευρώ (100 €) από 1.7.2007.
4. Το ενδέκατο εδάφιο της ίδιας παραγράφου, που προστέθηκε στις διατάξεις της παρ. 8 του N. 2430/1996, με την παρ. 2 του άρθρου 21 του N. 3212/2003 (ΦΕΚ 308 Α΄), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Το επίδομα αυτό ορίζεται στο ποσό των τριακοσίων πενήντα ευρώ (350 €) μηνιαίως και η διαχείρισή του γίνεται από το Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης της Διεύθυνσης Οικονομικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, χωρίς την καταβολή πρόσθετης αμοιβής για την αιτία αυτή.»

5. Η διαφορά των εκατόν τριάντα ευρώ (130 €) σε σχέση με το μέχρι σήμερα καταβαλλόμενο ποσό του επιδόματος χορηγείται σε δύο δόσεις, ήτοι εξήντα πέντε ευρώ (65 €) από 1.1.2007 και άλλα εξήντα πέντε ευρώ (65 €) από 1.7.2007.
6. Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του N. 2685/1999 (ΦΕΚ 55 Α΄), όπως ισχύει, «Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικρατείας και άλλες διατάξεις» προστίθεται παράγραφος 3, περιπτώσεις α΄ και β΄, η οποία έχει ως εξής:

«3.α. Η ημερήσια αποζημίωση και οι λοιπές συναφείς δαπάνες των μόνιμων και με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διπλωματούχων μηχανικών του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) και των ισότιμων και με αυτό σχολών, που υπηρετούν στο Δημόσιο και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), συμπεριλαμβανομένων και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ και Β΄ βαθμού, οι οποίοι μετακινούνται εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.).
β. Με όμοια απόφαση μπορεί να καθορίζονται η εκτός έδρας ημερήσια αποζημίωση και οι συναφείς δαπάνες των μηχανικών πτυχιούχων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και των ισότιμων με αυτά σχολών, οι οποίοι υπηρετούν στους προαναφερθέντες φορείς, με τις αυτές σχέσεις εργασίας. Το ποσοστό της εκτός έδρας ημερήσιας αποζημίωσης και των λοιπών συναφών δαπανών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 80% της αντίστοιχης προβλεπόμενης δαπάνης, που καθορίζεται σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου αυτής, με εξαίρεση τη χιλιομετρική αποζημίωση των μετακινουμένων με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα, με την οποία μπορεί να εξομοιούται.»

7. Μετά την παράγραφο 11 του άρθρου 22 του N. 1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α΄) «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», προστίθεται παράγραφος 12 η οποία έχει ως εξής:

«12.α. Οι κάθε είδους αποδοχές των Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης εξακολουθούν να καταβάλλονται οι αποδοχές τους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
β. Στους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, που υπηρετούν στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος [άρθρο 9 παρ. 1 του N. 2947/2001 (ΦΕΚ 228 Α΄)], χορηγείται ειδική πρόσθετη αμοιβή, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.»


¶ρθρο 3

Πάγια έξοδα κίνησης


Στους υπαλλήλους του Υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής χορηγείται μηνιαία πάγια αποζημίωση, ως κίνητρο προσέλκυσης και παραμονής στο χώρο ευθύνης του Υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, όπως αυτός καθορίζεται με το άρθρο 2 του Π.Δ. 1/1986 (ΦΕΚ 1 Α΄).
Το ύψος της μηνιαίας αποζημίωσης, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια στη χορήγησή του θα καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


¶ρθρο 4

Φορολογία μεγάλης ακίνητης περιουσίας


1. Μετά το δεύτερο εδάφιο της πρώτης παραγράφου του άρθρου 24 του Ν. 2459/1997 (ΦΕΚ 17 Α΄) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Για το έτος 2007 για τον υπολογισμό του φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας, λαμβάνεται υπόψη η αξία που έχουν τα ακίνητα και τα εμπράγματα σε αυτά δικαιώματα κατά την 1η Ιανουαρίου 2005, για τον προσδιορισμό της οποίας εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Α.Ν. 1521/1950 (ΦΕΚ 245 Α΄) και οι διατάξεις των άρθρων 41 και 41Α του Ν. 1249/1982 (ΦΕΚ 42 Α΄) όπως ισχύουν.»

2. Στο τέλος της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 25 προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Για το έτος 2007, μετά τον υπολογισμό των ανωτέρω αφορολόγητων ορίων, το υπόλοιπο υποβάλλεται σε φόρο:

α) Για τα φυσικά πρόσωπα σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

 

Κλιμάκιο

Φορολογικοί συντελεστές κατά κλιμάκιο

Ποσό φόρου κατά κλιμάκιο Σύνολο φορολογητέας περιουσίας Σύνολο φόρου
146.750,00 0,354 519,50 146.750,00 519,50
146.750,00 0,472 692,66 293.500,00 1.212,16
146.750,00 0,590 865,83 440.250,00 2.077,99
293.500,00 0,708 2.077,98 733.750,00 4.155,97
293.500,00 0,826 2.424,31 1.027.250,00 6.580,28
Υπερβάλλον 0,944


β) Για τα νομικά πρόσωπα με πάγιο συντελεστή 0,826%. Ειδικά για τα ημεδαπά και τα ξένα με τον όρο της αμοιβαιότητας νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επιδιώκουν αποδεδειγμένα σκοπούς κοινωφελείς, θρησκευτικούς, φιλανθρωπικούς και εκπαιδευτικούς, καθώς και για τα ημεδαπά κοινωφελή ιδρύματα ο πάγιος συντελεστής ορίζεται σε 0,413%.»

3. Αρχικές δηλώσεις έτους 2007 που έχουν υποβληθεί ή θα υποβληθούν μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού θεωρούνται μερικές, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 2459/1997. Προθεσμία υποβολής της αρχικής δήλωσης έτους 2007, περιοριστικά για τις δηλώσεις του ανωτέρω εδαφίου, ορίζεται η 30ή Νοεμβρίου 2007. Επιπλέον ποσό φόρου που θα προκύψει καταβάλλεται εφάπαξ με την υποβολή της δήλωσης, ενώ επιπλέον ποσό φόρου που τυχόν έχει καταβληθεί επιστρέφεται εφόσον η δήλωση υποβληθεί μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών μπορεί να παραταθεί η ανωτέρω προθεσμία και ορίζεται κάθε διαδικαστικό θέμα και λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.
4. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 2007.¶ρθρο 5

Φορολογία κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων


1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 της ενότητας Α΄ του άρθρου 26 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, ο οποίος κυρώθηκε με το Ν. 2961/2001 (ΦΕΚ 266 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής: «Η απαλλαγή παρέχεται για ποσό αξίας:

α) κατοικίας μέχρι ενενήντα χιλιάδων (90.000) ευρώ για κάθε άγαμο κληρονόμο ή κληροδόχο και μέχρι εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδων (138.000) ευρώ για κάθε έγγαμο και διαζευγμένο ή χήρο ή άγαμο γονέα, που έχουν την επιμέλεια των τέκνων τους. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά είκοσι οκτώ χιλιάδες (28.000) ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα αυτών και κατά σαράντα δύο χιλιάδες (42.000) ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα τους, εφόσον στον δικαιούχο κληρονόμο ή κληροδόχο περιέρχεται μία μόνο κατοικία εξ ολοκλήρου και κατά πλήρη κυριότητα και όχι ποσοστό εξ αδιαιρέτου,
β) οικοπέδου μέχρι σαράντα δύο χιλιάδων (42.000) ευρώ για κάθε άγαμο κληρονόμο ή κληροδόχο και μέχρι εβδομήντα επτά χιλιάδων (77.000) ευρώ για κάθε έγγαμο και διαζευγμένο ή χήρο ή άγαμο γονέα, που έχουν την επιμέλεια των τέκνων τους. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα αυτών και κατά δεκατέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (14.500) ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα τους, εφόσον στον δικαιούχο κληρονόμο ή κληροδόχο περιέρχεται ένα μόνο οικόπεδο εξ ολοκλήρου και κατά πλήρη κυριότητα και όχι ποσοστό εξ αδιαιρέτου.»

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν στις υποθέσεις στις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννιέται από την 1η Μαρτίου 2007.
2. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 29 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Οι δικαιούχοι της κτήσης, ανάλογα με τη συγγενική τους σχέση προς τον κληρονομούμενο, κατατάσσονται στις επόμενες τρεις κατηγορίες. Για καθεμία από τις κατηγορίες αυτές ισχύει χωριστή φορολογική κλίμακα ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄
Για κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία που περιέρχεται σε:

α) σύζυγο του κληρονομουμένου,

β) κατιόντες πρώτου βαθμού (τέκνα από νόμιμο γάμο, τέκνα χωρίς γάμο έναντι της μητέρας, αναγνωρισθέντα εκούσια ή δικαστικά έναντι του πατέρα, νομιμοποιηθέντα με επιγενόμενο γάμο ή δικαστικά έναντι και των δύο γονέων),

γ) κατιόντες εξ αίματος δεύτερου βαθμού,

δ) ανιόντες εξ αίματος πρώτου βαθμού.

Κλιμάκια (σε ευρώ) Συντελεστής κλιμακίου (%) Φόρος Κλιμακίου (σε ευρώ) Φορολογητέα περιουσία (σε ευρώ) Φόρος που αναλογεί (σε ευρώ)
95.000 95.000
25.000 5 1.250 120.000 1.250
145.000 0 14.500 265.000 15.750
Υπερβάλλον 20


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄
Για κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία που περιέρχεται σε:

α) κατιόντες τρίτου και επόμενων βαθμών,

β) ανιόντες δεύτερου και επόμενων βαθμών,

γ) εκούσια ή δικαστικά αναγνωρισθέντα τέκνα έναντι των ανιόντων του πατέρα που τα αναγνώρισε,

δ) κατιόντες του αναγνωρισθέντος έναντι του αναγνωρίσαντος και των ανιόντων αυτού,

ε) αδελφούς (αμφιθαλείς ή ετεροθαλείς),

στ) συγγενείς εξ αίματος τρίτου βαθμού εκ πλαγίου,

ζ) πατριούς και μητριές,

η) τέκνα από προηγούμενο γάμο του συζύγου,

θ) τέκνα εξ αγχιστείας (γαμπρούς - νύφες) και

ι) ανιόντες εξ αγχιστείας (πεθερό - πεθερά).

Κλιμάκια (σε ευρώ) Συντελεστής κλιμακίου (%) Φόρος Κλιμακίου (σε ευρώ) Φορολογητέα περιουσία (σε ευρώ) Φόρος που αναλογεί (σε ευρώ)
20.000 20.000
55.000 10 5.500 75.000 5.500
195.000 20 39.000 270.000 44.500
Υπερβάλλον 30


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄
Για κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία που περιέρχεται σε οποιονδήποτε άλλον εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγγενή του κληρονομουμένου ή εξωτικό.

Κλιμάκια (σε ευρώ) Συντελεστής κλιμακίου (%) Φόρος Κλιμακίου (σε ευρώ) Φορολογητέα περιουσία (σε ευρώ) Φόρος που αναλογεί (σε ευρώ)
6.000 6.000
66.000 20 13.200 72.000 13.200
195.000 30 58.500 267.000 71.700
Υπερβάλλον 40


Στο ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση τις πιο πάνω κλίμακες περιλαμβάνεται ο φόρος υπέρ του Δημοσίου και οι πρόσθετοι σε αυτόν φόροι:

α) 3% υπέρ δήμων και κοινοτήτων, που προβλέπεται από τις διατάξεις του β.δ. 24/9-20.10.1958 (ΦΕΚ171 Α΄) και

β) 7% υπέρ νομαρχιακών ταμείων οδοποιίας που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3155/1955 (ΦΕΚ 63 Α΄).

Η απόδοση των φόρων υπέρ τρίτων γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 81 του παρόντος νόμου.
2. Όταν ο κληρονόμος ή κληροδόχος έχει αναπηρία τουλάχιστον κατά ποσοστό 67%, ο φόρος που αναλογεί στη μέχρι εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδων (165.000) ευρώ αξία της κληρονομικής μερίδας ή κληροδοσίας μειώνεται κατά ποσοστό 60%.»
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν στις υποθέσεις στις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννιέται από την 1η Μαρτίου 2007.
3. Το δεύτερο εδάφιο της ενότητας Β΄ του άρθρου 34 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών αντικαθίσταται ως εξής:

«Το ποσό αυτό ορίζεται στις εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) ευρώ αυτοτελώς για κάθε γονέα και αυξάνεται σε εκατόν εξήντα χιλιάδες (160.000) ευρώ, όταν ο ένας από τους γονείς έχει αποβιώσει.»

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν στις υποθέσεις στις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννιέται από την 1η Μαρτίου 2007.
4. Η ενότητα Α΄ του άρθρου 43 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών αντικαθίσταται ως εξής:

«Α. Απαλλαγή πρώτης κατοικίας

Σε περίπτωση μεταβίβασης με γονική παροχή εξ ολοκλήρου και κατά πλήρη κυριότητα, με τους όρους και τις προϋποθέσεις της ενότητας Α΄ του άρθρου 26:

α) κατοικίας, δεν υπόκειται σε φόρο ποσό μέχρι ενενήντα χιλιάδες (90.000) ευρώ για κάθε άγαμο δικαιούχο. Το ποσό αυτό ανέρχεται σε εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδες (138.000) ευρώ, προκειμένου για έγγαμο και διαζευγμένο ή χήρο ή άγαμο γονέα, που έχουν την επιμέλεια των τέκνων τους και προσαυξάνεται κατά είκοσι οκτώ χιλιάδες (28.000) ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα αυτών και κατά σαράντα δύο χιλιάδες (42.000) ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα τους,
β) οικοπέδου, δεν υπόκειται σε φόρο ποσό μέχρι σαράντα δύο χιλιάδες (42.000) ευρώ για κάθε άγαμο δικαιούχο. Το ποσό αυτό ανέρχεται σε εβδομήντα επτά χιλιάδες (77.000) ευρώ, προκειμένου για έγγαμο και διαζευγμένο ή χήρο ή άγαμο γονέα, που έχουν την επιμέλεια των τέκνων τους και προσαυξάνεται κατά δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα αυτών και κατά δεκατέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (14.500) ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα τους.»

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν στις υποθέσεις στις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννιέται από την 1η Μαρτίου 2007.
5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του Ν. 1078/1980 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η απαλλαγή που προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο παρέχεται:

α) για αγορά κατοικίας από άγαμο μέχρι ποσού αξίας ενενήντα χιλιάδων (90.000) ευρώ,
β) για αγορά κατοικίας από έγγαμο και διαζευγμένο ή χήρο ή άγαμο γονέα, που έχουν την επιμέλεια των τέκνων τους μέχρι ποσού αξίας εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδων (138.000) ευρώ. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά είκοσι οκτώ χιλιάδες (28.000) ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα αυτών και κατά σαράντα δύο χιλιάδες (42.000) ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα τους,
γ) για αγορά οικοπέδου από άγαμο μέχρι ποσού αξίας σαράντα δύο χιλιάδων (42.000) ευρώ, ενώ από έγγαμο και διαζευγμένο ή χήρο ή άγαμο γονέα που έχουν την επιμέλεια των τέκνων τους μέχρι ποσού αξίας εβδομήντα επτά χιλιάδων (77.000) ευρώ. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα αυτών και κατά δεκατέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (14.500) ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα τους.»

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν από την 1η Μαρτίου 2007.
6. Σε οριστικά συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία ή αιτία δωρεάς ή γονικής παροχής, τα οποία συντάσσονται από την 1η Μαρτίου 2007 μέχρι και την 30ή Απριλίου 2007, για τον υπολογισμό του οικείου φόρου, του φόρου αυτομάτου υπερτιμήματος και του τέλους συναλλαγής θεωρείται ότι η μεταβίβαση έχει συντελεστεί κατά την 28η Φεβρουαρίου 2007, εφόσον οι σχετικές δηλώσεις υποβλήθηκαν μέχρι την ημερομηνία αυτή.
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν από την 1η Μαρτίου 2007.

 

¶ρθρο 6

Αύξηση των κατ΄ αποκοπή συντελεστών επιστροφής Φ.Π.Α. αγροτών του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α.


1. Οι διατάξεις του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας ο οποίος κυρώθηκε με το Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄) τροποποιούνται ως ακολούθως:
α) Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 41 αντικαθίσταται ως εξής:

«β) επτά τοις εκατό (7%) για τα υπόλοιπα προϊόντα του Κεφαλαίου Β΄ και για τα προϊόντα του Κεφαλαίου Γ.»

β) Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 41 καταργείται.
γ) Στο παράρτημα IV (ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΟΡΟΥ) αντικαθίστανται ο δεύτερος τίτλος του Κεφαλαίου Β΄ και ο τίτλος του Κεφαλαίου Γ΄ ως εξής:

«ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 7%».

2. Η παράγραφος 1 ισχύει για πωλήσεις αγροτικών προϊόντων και παροχές αγροτικών υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν από 1.1.2006.

 

¶ρθρο 7

Διαγραφή χρεών και εξάλειψη βαρών


1. Διαγράφονται τα βεβαιωμένα χρέη των νομικών προσώπων που υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 1091/1980 (ΦΕΚ 267 Α΄) προς το Ελληνικό Δημόσιο τα οποία προέρχονται από φόρο εισοδήματος και ακίνητης περιουσίας, καθώς και οι σχετικές προσαυξήσεις και πρόστιμα που έχουν βεβαιωθεί στις οικείες δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.).
Εφόσον δεν έχει εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος αμετάκλητη δικαστική απόφαση, παραγράφονται - και η ποινική δίωξη παύει οριστικά - τα ποινικά αδικήματα των οποίων η αντικειμενική υπόσταση συνίσταται:

Α. Στη μη πληρωμή χρεών προς το Δημόσιο από φόρο εισοδήματος και ακίνητης περιουσίας, καθώς και από προσαυξήσεις και πρόστιμα, τα οποία διαγράφονται κατά το παρόν άρθρο που προβλέπονται και τιμωρούνται από το άρθρο 25 παράγραφοι 1, 2, 3 και 6 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α΄) και το άρθρο 34 παρ. 1 του Ν. 3220/2004 (ΦΕΚ 15 Α΄).
Β. Στη μη υποβολή ή ανακρίβεια των δηλώσεων, κατά το άρθρο 17 του Ν. 2523/1997. Οι υποθήκες που έχουν εγγραφεί και οι κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί επί περιουσιακών στοιχείων των ως άνω νομικών προσώπων για τη μη πληρωμή χρεών προς το Δημόσιο από φόρο εισοδήματος και ακίνητης περιουσίας, καθώς και από προσαυξήσεις και πρόστιμα που διαγράφονται κατά το παρόν άρθρο, εξαλείφονται ή αίρονται κατά περίπτωση και τα περιουσιακά στοιχεία περιέρχονται στο νομικό πρόσωπο ελεύθερα. Η εξάλειψη των ανωτέρω βαρών γίνεται με αίτηση του νομικού προσώπου στον αρμόδιο υποθηκοφύλακα που συνοδεύεται με σχετική βεβαίωση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για τη διαγραφή των ανωτέρω οφειλών. Η εξάλειψη των βαρών αυτών απαλλάσσεται των τελών χαρτοσήμου και των υπέρ του Ταμείου Νομικών και παντός άλλου νομικού προσώπου προβλεπόμενων τελών.

2. Το άρθρο 35 του Ν. 2459/1997 (ΦΕΚ 17 Α΄) καταργείται.
3. Στο άρθρο 23 του Ν. 2459/1997 προστίθεται περίπτωση κθ΄ ως εξής:

«κθ) Τα νομικά πρόσωπα που υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 1091/1980 (ΦΕΚ 267 Α΄).»

4. Τα νομικά πρόσωπα του Ν. 1091/1980 απαλλάσσονται της υποχρέωσης υποβολής φορολογικών δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος, Φόρου Ακίνητης Περιουσίας και Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας παρελθόντων ετών.
Η δήλωση στοιχείων ακινήτων για τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα θα υποβληθεί το έτος 2008.
5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος.
6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 2007.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


¶ρθρο 8


Η υγειονομική περίθαλψη (νοσοκομειακή - εξωνοσοκομειακή - φαρμακευτική - οδοντιατρική κ.λπ.) στους υπαλλήλους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, οι οποίοι δεν υπάγονται σε ασφάλιση του κλάδου υγείας του Ι.Κ.Α. ή άλλου ασφαλιστικού φορέα, καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους, παρέχεται από τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τους υπαλλήλους του Δημοσίου, καθώς και για τα μέλη των οικογενειών αυτών.
Οι συμμετοχές - κρατήσεις υγειονομικής περίθαλψης επί των πάσης φύσεως αποδοχών των ανωτέρω δικαιούμενων περίθαλψης από τον Ο.Π.Α.Δ., καθώς και των πρόσθετων απολαβών και των κατ΄ αποκοπήν εξόδων κίνησης αυτών περιέρχονται στο Δημόσιο, οι δε σχετικές δαπάνες για την υγειονομική περίθαλψη αυτών βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ο.Π.Α.Δ., ο οποίος επιχορηγείται προς τούτο με τις εισφορές των ασφαλισμένων και τη διπλάσια συνεισφορά που θα βαρύνει κατά το ήμισυ το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και κατά το ήμισυ το Δημόσιο.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ο χρόνος έναρξης ισχύος του άρθρου αυτού και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

 

¶ρθρο 9


Οι μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένοι, καθώς και οι υπαγόμενοι στην κατηγορία αυτή συνταξιούχοι του Λογαριασμού Διαχείρισης Κεφαλαίων Πρόσθετης Ασφάλισης Συμπληρωματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών του Λογαριασμού Ασφαλιστικών Καλύψεων Προσωπικού Τράπεζας Αττικής (Λ.Α.Κ.), εντάσσονται από 1.1.2007 στο Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (Ε.Τ.Α.Τ.). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 62 του Ν. 3371/2005 (ΦΕΚ178 Α΄) και οι διατάξεις του Π.Δ. 209/2006 (ΦΕΚ 209 Α΄).
Από την ένταξη των ανωτέρω προσώπων και εφεξής δεν καταβάλλονται στο Ε.Τ.Α.Τ. ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένων και εργοδότη. Η οικονομική επιβάρυνση του Ε.Τ.Α.Τ. από την εφαρμογή των διατάξεων αυτών καλύπτεται με την καταβολή από την Τράπεζα Αττικής Α.Ε. εισφοράς ποσού εξήντα ενός εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων (61.754.000) ευρώ, βάσει της ειδικής οικονομικής μελέτης που εκπονήθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Το ποσό αυτό καταβάλλεται σε δέκα (10) ισόποσες ετήσιες δόσεις στην αρχή κάθε έτους αρχής γενομένης από 1.1.2007. Το ποσό κάθε δόσης διαμορφώνεται σε επτά εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (7.625.000) ευρώ, λαμβανομένου υπόψη συντελεστή προεξόφλησης 5,03 %.
Στις ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις και σε όσες θα καταβληθούν μετά την ένταξη του Λ.Α.Κ. στο Ε.Τ.Α.Τ. δεν χορηγούνται αυξήσεις.
Εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταβάλλεται στο Ε.Τ.Α.Τ. από την Τράπεζα Αττικής Α.Ε. εφάπαξ ποσό επτακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (770.000) ευρώ που αντιστοιχεί στην επιστροφή των ασφαλιστικών εισφορών των από 1.1.1993 ασφαλισμένων του Λ.Α.Κ. Το ποσό αυτό αποδίδεται στους δικαιούχους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περίπτωση γ΄ του άρθρου 61 του Ν. 3371/2005.

 

¶ρθρο 10


Το προβλεπόμενο από τη διάταξη του άρθρου 2 του Π.Δ. 904/1978 (ΦΕΚ 217 Α΄), όπως διατηρήθηκε με το άρθρο 8 παρ. 11 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄), επίδομα ειδικών συνθηκών εργασίας, για το προσωπικό του Εθνικού Τυπογραφείου, καταβάλλεται και στο προσωπικό των Τμημάτων Φωτοστοιχειοθεσίας και Τυπογραφικής Διαμόρφωσης των Ηλεκτρονικών και Εντύπων Εκδόσεων και Εκτύπωσης και Βιβλιοδετικών Εργασιών της Διεύθυνσης Στατιστικής Πληροφόρησης και Εκδόσεων της Γενικής Γραμματείας Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, με τους ίδιους όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς.

 

 

¶ρθρο 11


1. Το επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής ή τα κάθε είδους επιμίσθια των υπαλλήλων ή λειτουργών του Δημοσίου που υπηρετούν στο εξωτερικό καταβάλλονται με μισθοδοτικές καταστάσεις. Αρμόδιοι για την εφαρμογή των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου είναι οι εκκαθαριστές των τακτικών αποδοχών τους. Ο εκκαθαριστής αποδοχών θεωρείται δημόσιος υπόλογος και υπόκειται στον έλεγχο του οικείου Διατάκτη, του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
2. Η πληρωμή των αποδοχών της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να πραγματοποιείται με πίστωση ατομικών λογαριασμών, που τηρούν οι δικαιούχοι υπάλληλοι - λειτουργοί σε τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα της επιλογής τους, μέσω Τράπεζας ή πιστωτικού ιδρύματος που επιλέγεται από το Δημόσιο κατά τις κείμενες διατάξεις. Για το σκοπό αυτόν ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, ως εκπρόσωπος του Δημοσίου, συνάπτει σύμβαση με την Τράπεζα ή το πιστωτικό ίδρυμα που επελέγη, στην οποία καθορίζονται ο τρόπος, ο χρόνος, η διαδικασία διενέργειας των πληρωμών, η αμοιβή της Τράπεζας ή του πιστωτικού ιδρύματος, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας των πληρωμών. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου και της παρούσας.
3. Με κοινή απόφαση του καθ΄ ύλην αρμόδιου Υπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, μπορεί να δοθεί η δυνατότητα διατήρησης ή επαναφοράς, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, του υφιστάμενου, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, τρόπου και τίτλου πληρωμής των αποδοχών της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού για τους υπαλλήλους ή λειτουργούς που υπηρετούν σε ορισμένες χώρες, όταν τούτο επιβάλλεται από ειδικές συνθήκες.
4. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου αυτού αρχίζει τρεις (3) μήνες από την πρώτη του μήνα εκείνου που έπεται της δημοσίευσης του παρόντος νόμου.

 

 

¶ρθρο 12


Τα κείμενα των συνταξιοδοτικών Κωδίκων του Δημοσίου, όπως αυτά διαμορφώνονται κάθε φορά, μετά την ενημέρωσή τους με τις μεταγενέστερες αυτών ισχύουσες διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, δημοσιεύονται με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

 

¶ρθρο 13


Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του Ν. 2892/2001 (ΦΕΚ 46 Α΄) προστίθενται εδάφια τέταρτο μέχρι έβδομο, ως εξής:

«Επιτρέπεται η απευθείας εκμίσθωση στο Δημόσιο ή στο Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑΧΔΙΚ), για χρονικό διάστημα έως 35 έτη, κτιρίου ή κτιρίων που ανεγείρονται στην ανωτέρω λιμενική ζώνη με δαπάνες της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., για την εγκατάσταση δικαστηρίων. Το μίσθωμα ορίζεται, ύστερα από έκθεση της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου, με σύμβαση μεταξύ των ως άνω φορέων και αναπροσαρμόζεται ανά εξαετία, με όμοια διαδικασία. Σε περίπτωση διαφωνίας, το θεμιτό μίσθωμα καθορίζεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης κατά τη διαδικασία των μισθωτικών διαφορών. Η μίσθωση που καταρτίζεται διέπεται κατά τα λοιπά από τις διατάξεις του Ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76 Α΄).»

 

¶ρθρο 14


1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 33 του Ν. 2800/2000 (ΦΕΚ 41 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Από τα τηλεοπτικά δικαιώματα των Αθλητικών Σωματείων των Τμημάτων Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.) και των Αθλητικών Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Α.Ε.), για τη μετάδοση αγώνων που αναφέρονται στο εδάφιο α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 41 του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3057/2002 (ΦΕΚ 239 Α΄) και των συναφών με αυτούς διαφημίσεων, καθώς και από τα αντίστοιχα δικαιώματα των Αθλητικών Οργανισμών που διοργανώνουν Διεθνείς Ευρωπαϊκούς Αγώνες, Παγκόσμιους και Ολυμπιακούς Αγώνες, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) εισπράττεται με μέριμνα των οικείων Δ.Ο.Υ. και αποδίδεται ως έσοδο στα ασφαλιστικά ταμεία του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας ΕΤΕΧ και ΤΑΥ ΑΠ, στα οποία επιμερίζεται κατά ποσοστό εξήντα οκτώ τοις εκατό (68%) και τριάντα δύο τοις εκατό (32%) αντίστοιχα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης καθορίζονται οι υπόχρεοι για την καταβολή των ανωτέρω δικαιωμάτων στις Δ.Ο.Υ., η διαδικασία είσπραξης, ο τρόπος και χρόνος υποβολής των σχετικών δηλώσεων, οι επιβαλλόμενες κυρώσεις, ο τρόπος καταλογισμού των υποχρέων σε περίπτωση εκπρόθεσμης, ανακριβούς ή μη απόδοσης των δικαιωμάτων αυτών, η διαδικασία απόδοσης του πόρου αυτού στα ανωτέρω ταμεία, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.»

2. Τα εισπραχθέντα ποσά, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, από το Δημόσιο, βάσει των διατάξεων του άρθρου 8 του Ν. 3336/2005 (ΦΕΚ 96 Α΄) για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του άρθρου 33 του Ν. 2800/2000, αποδίδονται στα ασφαλιστικά ταμεία του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας ΕΤΕΧ και ΤΑΥ ΑΠ κατά ποσοστό εξήντα οκτώ τοις εκατό (68%) και τριάντα δύο τοις εκατό (32%) αντίστοιχα.
3. Στο άρθρο 30α του Ν. 1264/1982 (ΦΕΚ 70 Α΄), όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2265/1994 (ΦΕΚ 209 Α΄), προστίθεται παράγραφος 13 ως εξής:

«13. Αστυνομικοί που ως μέλη Διοικητικών Συμβουλίων αστυνομικών οργανώσεων αποτάχθηκαν για πειθαρχικά παραπτώματα που είχαν άμεση σχέση με τη συνδικαλιστική τους δράση, δικαιούνται να ζητήσουν επανεξέταση των πειθαρχικών τους υποθέσεων, υποβάλλοντας σχετική αίτηση εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος. Οι αιτήσεις εξετάζονται από τα αρμόδια όργανα, τα οποία επέβαλαν τις πειθαρχικές ποινές. Ο χρόνος εκτός υπηρεσίας των αστυνομικών που επανέρχονται στην ενέργεια κατ΄ εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας, χωρίς να δικαιούνται αναδρομικές αποδοχές ή αποζημίωση για οποιαδήποτε αιτία.»

 

¶ρθρο 15


Στους έχοντες το δικαίωμα νομιμοποίησης αυθαίρετων αλιευτικών καταφυγίων και άλλων λιμενικών εγκαταστάσεων που έχουν κατασκευαστεί από φορείς του Δημοσίου στον αιγιαλό, όπως το δικαίωμα αυτό προβλεπόταν από τις διατάξεις των παραγράφων 9 και 10 του άρθρου 27 του Ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285 Α΄) και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 46 παρ. 16 του Ν. 3220/2004 (ΦΕΚ 15 Α΄), παρέχεται εκ νέου προθεσμία 12 (δώδεκα) μηνών για την άσκησή του από τη δημοσίευση του παρόντος. Υποβληθείσες αιτήσεις μετά την 31.12.2004 εξετάζονται επίσης.

 

 

¶ρθρο 16

Έναρξη ισχύος


Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm