21 | 08 | 2019

Αθήνα 24/11/2005
Αρ. Πρωτ.:  1113524

ΠΟΛ. 1143
 

ΘΕΜΑ: Μη κοινοποίηση στις Δ/νσεις Υγείας των αποφάσεων επιβολής προστίμου που εκδίδονται σε βάρος ιατρών, φαρμακοποιών και ιατρικών εργαστηρίων που είναι συμβεβλημένοι με το Ελληνικό Δημόσιο
 

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 3296/2004 (ΦΕΚ 253/14-12-2004), με τις οποίες καταργήθηκαν από τη δημοσίευση αυτού του νόμου (14.12.2004) οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 2682/1999 και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

 

1. Με τις καταργηθείσες διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 2682/1999 οριζόταν ότι «η διάπραξη φορολογικών παραβάσεων για τις οποίες επιβλήθηκε πρόστιμο κατά την κείμενη φορολογική νομοθεσία και η απόκρυψη φορολογητέας ύλης από ιατρούς, ιατρικά εργαστήρια και φαρμακοποιούς που είναι συμβεβλημένοι με το Δημόσιο για την παροχή περίθαλψης στους ασφαλισμένους του συνιστά λόγο διακοπής της σύμβασής τους για τουλάχιστον ένα (1) έτος. Οι αποφάσεις επιβολής προστίμων και οι λοιπές καταλογιστικές πράξεις κοινοποιούνται στο αρμόδιο για τη διακοπή της σύμβασης όργανο, καμπτομένου προς τούτο του φορολογικού απορρήτου».
2. Οι πιο πάνω καταργηθείσες διατάξεις του ν. 2682/1999 κοινοποιήθηκαν με την 2/27839/Δ20/21.4.1999 κοινή εγκύκλιο των Υπουργών Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Υγείας - Πρόνοιας και Οικονομικών, στο ίδιο δε έγγραφο οριζόταν μεταξύ άλλων ότι οι Δ.Ο.Υ. είναι υποχρεωμένες να κοινοποιούν αμέσως με απόδειξη τις σχετικές πράξεις επιβολής προστίμου που εκδίδονται σε βάρος συμβεβλημένων με το Δημόσιο ιατρών, φαρμακοποιών και ιατρικών εργαστηρίων στα αρμόδια όργανα των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και συγκεκριμένα στις Δ/νσεις Υγείας.
3. Μετά την κατάργηση των εν λόγω διατάξεων οι Δ.Ο.Υ. δεν υποχρεούνται πλέον να κοινοποιούν στις Δ/νσεις Υγείας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων τις προαναφερόμενες πράξεις επιβολής προστίμου, ανεξάρτητα αν οι σχετικές παραβάσεις διαπράχθηκαν πριν ή μετά τις 14.12.2004.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16