16 | 07 | 2019

Αθήνα 25/04/2016
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1052


ΘΕΜΑ:
Κοινοποίηση των διατάξεων της Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών οικ. 44566/18.12.2015 (ΦΕΚΒ΄2969/31.12.2015).

 

Σχετ. έγγρ.: ΠΟΛ1086/23.04.2013, ΠΟΛ1157/27.06.2013, ΔΠΕΙΣ Α 1117822/23.07.2013, ΠΟΛ 1222/26.09.2013, ΠΟΛ 1138/13.05.2014, ΠΟΛ 1159/02.06.2014, ΠΟΛ 1258/15.12.2014, ΠΟΛ 1164/15.07.2015, ΔΗΛΕΔ Β 0004832ΕΞ/22.10.2013


Σας κοινοποιούμε την οικ. 44566/2015 (ΦΕΚΒ΄2969/31.12.2015) ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών για ενημέρωση, η οποία εκδόθηκε στο πλαίσιο των διατάξεων της παρ. 5 του πρώτου άρθρου της από 30.04.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων εφαρμογής των νόμων 3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012» (ΦΕΚ Α΄103) που κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν.4079/2012 (ΦΕΚ Α΄180), όπως ισχύει (η πρώτη ΚΥΑ 47497 -ΦΕΚ Β΄3389- εκδόθηκε στις 18.12.2012).

Με την ως άνω ΚΥΑ ανακαλείται η υπ. αριθμ. οικ. 12596/2015 (ΦΕΚΒ΄685/21.04.2015) ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών η οποία αφορούσε στον συμψηφισμό οφειλών του Δήμου Σουφλίου προς το ελληνικό Δημόσιο με τα συνολικά προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του ν. 3756/2009 (Α΄53) έσοδά του, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 της από 31.12.2011 ΠΝΠ (Α’ 268) που κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν.4047/2012 (Α’31) ή αποπληρώνονται από τα έσοδα του δανείου που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.4038/2012 (Α’14) ή από άλλους πόρους, με ταυτόχρονη απαλλαγή πρόσθετων φόρων, προστίμων, επιβαρύνσεων, καθώς και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προτελευταίο εδάφιο της παρ. 14 της εν λόγω ΚΥΑ οικ 44566/2015, ετούτη ισχύει από τη δημοσίευσή της στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η Δ/νση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης (πρώην Δ20η) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και η Δ/νση Οικονομικών Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης στις οποίες κοινοποιείται το παρόν έγγραφο παρακαλείται να ενημερώνουν άμεσα την Υπηρεσία μας για την έκδοση των σχετικών με το θέμα κοινών υπουργικών αποφάσεων, προκειμένου να ενημερώνονται οι Δ.Ο.Υ. της χώρας ώστε, να ενεργούν στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16