Open menu
11 | 08 | 2020

Αθήνα 02/06/2014
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1159


ΘΕΜΑ:
Οδηγίες αναφορικά με την εφαρμογή της ΠΟΛ 1086/23.04.2013

 

Σχετ. το: ΔΗΛΕΔ Β 0004832ΕΞ/22.10.2013 έγγραφο της Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ε-εφαρμογών)

Με την ως άνω εγκύκλιο σας κοινοποιήσαμε τις διατάξεις της παρ. 5 του πρώτου άρθρου της από 30.04.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων εφαρμογής των νόμων 3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012» (ΦΕΚ ΑΊ03) που κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν.4079/2012 (ΦΕΚ ΑΊ80), όπως ισχύει και της Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών 47497/18.12.2012 (ΦΕΚ Β΄3389) με τις οποίες ρυθμίζονται οφειλές των Δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο μέσω «συμψηφισμού» τους με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του ν.3756/2009 συνολικά έσοδα τους, με ταυτόχρονη απαλλαγή πρόσθετων φόρων, προστίμων, επιβαρύνσεων, καθώς και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής και παρείχαμε σχετικές οδηγίες για ενιαία εφαρμογή αυτών.
Υπενθυμίζεται ότι μετά την έκδοση της πρώτης ΚΥΑ 47497/18.12.2012 (ΦΕΚ Β΄3389) εκδόθηκαν οι 25969/25.07.2013 (ΦΕΚ Β΄1813), 46683/20.11.2013 (ΦΕΚ Β΄3186) και 14242/23.04.2014 (ΦΕΚ Β΄1010) ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (σχετ. οι εγκύκλιοι ΠΟΛ1086/23.04.2013 , ΠΟΛ1157/27.06.2013 , ΔΠΕΙΣΑ1117822/23.07.2013, ΠΟΛ1222/26.09.2013 , ΠΟΛ1138/11.05.2014 ).
Λόγω πολλών τηλεφωνικών ερωτημάτων, αναφορικά με τον τρόπο είσπραξης των ποσών που αποδίδονται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στις Δ.Ο. Υ. (αφού προηγηθεί η έκδοση χρηματικών εντολών του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Τ.Π.& Δ.), υπενθυμίζουμε, λόγω της περιπλοκότητας που παρουσιάζει η διαδικασία απόδοσης, είσπραξης και τακτοποίησης των σχετικών ποσών, τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 της Απόφασης Υπουργού οικονομικών ΠΟΛ 1212/23.11.2013 «... .Σε εξαιρετικές περιπτώσεκ μη δυνατότητας καταβολής στις Τράπεζες ή ΕΛ.ΤΑ. δύναται η καταβολή των ανωτέρω οφειλών να διενεργείται και στις Δ.Ο.Υ. κατά την κρίση του αρμόδιου προϊσταμένου, με την υφιστάμενη διαδικασία», τις οποίες θα εφαρμόζετε για τις συγκεκριμένες εισπράξεις.
Κατόπιν συνεννόησης με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Δ/νση Οικονομικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης & Προϋπολογισμού και Κεντρική Υπηρεσία του Ταμείου, αντίστοιχα) και λόγω του κλεισίματος των κατά τόπους γραφείων του ως άνω Ταμείου στις Δ.Ο.Υ., η αποστολή των προαναφερόμενων επιχορηγήσεων στους Δήμους, στα πλαίσια του ν.4079/2012 όπως ισχύει, θα γίνεται μέσω έκδοσης εντολών πληρωμής από την Κεντρική Υπηρεσία του Ταμείου για τα κατά τόπους εναπομείναντα γραφεία Παρακαταθηκών & Δανείων που βρίσκονται εντός των Δ.Ο.Υ., οι οποίες θα εξοφλούνται με επιταγές, ενώ στην περίπτωση που δεν στεγάζεται γραφείο Παρακαταθηκών εντός Δ.Ο.Υ. θα αποστέλλεται (από την Κεντρική Υπηρεσία του Ταμείου) συστημένη επιταγή εις διαταγή Ελληνικού Δημοσίου.
Υπενθυμίζεται ότι στις εκδιδόμενες προς τις αρμόδιες Δ.Ο. Υ. επιταγές θα επισυνάπτεται και έγγραφο στο οποίο θα αναφέρεται ότι αυτές εκδίδονται κατ΄ εφαρμογή των εκάστοτε Κ.Υ.Α. 47497/18.12.2012, 25969/25.07.2013 (ΦΕΚ ΒΊ813), 46683/20.11.2013 (ΦΕΚ Β΄3186) και 14242/23.04.2014 (ΦΕΚ ΒΊ010) Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, και ότι, όπως έχει αναφερθεί και στην ΠΟΛ 1086/2013 κατά την τελευταία εκδοθείσα επιταγή που αφορά στη σχετική Κ.Υ.Α. και τον αντίστοιχο Δήμο, στο εν λόγω επισυναπτόμενο έγγραφο οφείλεται να γίνεται ειδική μνεία για τη μη ύπαρξη άλλης επιταγής.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm