01 | 06 | 2020
Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Αθήνα 26/06/2013
Αρ. πρωτ.: 1103009


ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση των υπηρεσιών συνδεδεμένου ασφαλιστικού διαμεσολαβητή.

Σχετ.: Το με ημερομηνία .... έγγραφό σας.

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Όπως προκύπτει από το έγγραφό σας και ύστερα από προφορικές διευκρινίσεις, πελάτης σας, που λειτουργεί με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρίας και αντικείμενο εργασιών την παροχή χρηματοοικονομικών, τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτρονικού εμπορίου υπηρεσιών επέκτεινε τη δραστηριότητά του και προσέθεσε και τη δραστηριότητα του συνδεδεμένου ασφαλιστικού διαμεσολαβητή κατά την έννοια του Π.Δ.190/2006 (ΦΕΚ 196 τ. Α). Για τη διαμεσολάβησή του στη σύναψη των ασφαλιστικών συμβάσεων λαμβάνει από τη συνεργαζόμενη ασφαλιστική επιχείρηση προμήθεια επί των συναφθέντων συμβολαίων. Τίθεται το ερώτημα για τη φορολογική μεταχείριση από πλευράς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρέχει ως «συνδεδεμένος ασφαλιστικός διαμεσολαβητής».
2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22, παράγραφος, 1 περίπτωση ιθ΄ του Κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/2000) απαλλάσσονται από το ΦΠΑ οι ασφαλιστικές και οι αντασφαλιστικές εργασίες, καθώς και οι συναφείς με αυτές εργασίες που παρέχονται από ασφαλειομεσίτες και ασφαλιστικούς πράκτορες.
3. Όπως διευκρινίστηκε με τις με αριθ. πρωτ. Ε.8318/3002/1493/ ΠΟΛ. 333/01.02.1987 και 1035862/1680/445/Α0014/ ΠΟΛ. 1087/16.03.1998 εγκυκλίους, απαλλάσσονται από το ΦΠΑ οι προμήθειες που λαμβάνουν από την ασφαλιστική επιχείρηση ή την επιχείρηση ασφαλιστικής πρακτόρευσης τα πρόσωπα του άρθρου 1 του Ν. 1569/1985 (ΦΕΚ 183 τ. Α) που διαμεσολαβούν στη σύναψη συμβάσεων ιδιωτικής ασφάλισης, ήτοι οι ασφαλιστικοί πράκτορες, οι μεσίτες ασφαλειών, οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι και οι συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλων.
4. Περαιτέρω, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του π.δ/τος 190/2006 (ΦΕΚ 196 τ. Α), στα πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα ασφαλιστικής διαμεσολάβησης περιλαμβάνονται τα πρόσωπα του προαναφερθέντος άρθρου 1 του Ν. 1569/1985 καθώς και ο συνδεδεμένος ασφαλιστικός διαμεσολαβητής.
5. Με βάση τα ανωτέρω και σύμφωνα με την πάγια νομολογία του ΔΕΕ (υπόθεση C-349/1996), συνάγεται ότι η προμήθεια επί των συναφθέντων ασφαλιστικών συμβολαίων που εισπράττει ο πελάτης σας ως συνδεδεμένος ασφαλιστικός διαμεσολαβητής από την ασφαλιστική εταιρία με την οποία συνεργάζεται απαλλάσσεται από το φόρο σύμφωνα με την προαναφερόμενη διάταξη του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ και την ερμηνευτική εγκύκλιο ΠΟΛ. 333/1987 , καθόσον ασκεί πράξεις (υπηρεσίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης) που εντάσσονται στην παραγωγική διαδικασία των ασφαλιστικών και λοιπών εργασιών ασφαλιστικών επιχειρήσεων.
6. Τέλος, σημειώνουμε ότι ο έλεγχος των πραγματικών περιστατικών ανήκει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm