Open menu
11 | 08 | 2022

Αθήνα 14/02/2013
Αρ. πρωτ.:5005925

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση ενεργειακών προϊόντων που καταναλώνονται εντός των εγκαταστάσεων παραγωγής τους με σκοπό την παραγωγή ενεργειακών προϊόντων.

ΣΧΕΤ.: α) Το υπ΄ αριθμ.Θ3022/374 (πε) 05.09.2006 έγγραφο μας προς το ΣΤ΄ "Τελωνείο Θεσ/νίκης, β) Το υπ΄ αριθμ. ΔΕΦΚΑ 5031881 ΕΞ 2012/08.08.2012 έγγραφο μας προς το Δ΄ Τελωνείο Πειραιά
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων, αναφορικά με την κατανάλωση ποσοτήτων ενεργειακών προϊόντων από τις εγκαταστάσεις παραγωγής τους, με σκοπό την παραγωγή ενεργειακών προϊόντων και με αφορμή ερώτημα ενδιαφερόμενης εταιρείας για το θέμα αυτό, επισημαίνονται εκ νέου τα ακόλουθα :

1. Ως γνωστό, η επιβολή Ε.Φ.Κ. επί των ενεργειακών προϊόντων στη χώρα μας διέπεται από εναρμονισμένες διατάξεις σε κοινοτικό επίπεδο, αρχικά Βάσει των Οδηγιών 92/81 ΕΟΚ και 92/82 ΕΟΚ για τα πετρελαιοειδή προϊόντα, οι οποίες ενσωματώθηκαν στον Ν.2127/1993 (ΦΕΚ 48/A΄), και στη συνέχεια Βάσει της Οδηγίας 2003/96 ΕΚ για τα ενεργειακά, οι διατάξεις της οποίας έχουν ενσωματωθεί στον Ν.2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α΄) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», και ειδικότερα στα άρθρα 72 έως 78.
2. Ειδικότερα, σύμφωνα με το πρώτο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 21 της Οδηγίας 2003/96/ΕΚ, η κατανάλωση ενεργειακών προϊόντων εντός μίας εγκατάστασης παραγωγής ενεργειακών προϊόντων, δεν θεωρείται ως γενεσιουργός αιτία επιβολής φόρου, εάν η κατανάλωση συνίσταται σε ενεργειακά προϊόντα που παράγονται εντός της εγκατάστασης. Όταν η κατανάλωση γίνεται για λόγους άσχετους προς την παραγωγή ενεργειακών προϊόντων και ειδικότερα για την προώθηση οχημάτων, αυτό θεωρείται ως γενεσιουργός αιτία επιβολής φόρου. Οι εν λόγω διατάξεις έχουν ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία με την παράγραφο 6 του άρθρου 74 του Ν.2960/2001 .
3. Περαιτέρω, με τη διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 21 της Οδηγίας 2003/96/ΕΚ, δίνεται επιπροσθέτως η δυνατότητα στα κράτη μέλη «...να θεωρήσουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και άλλων ενεργειακών προϊόντων που δεν παράγονται μέσα στην εγκατάσταση και την κατανάλωση ενεργειακών προϊόντων και ηλεκτρικής ενέργειας εντός μιας εγκατάστασης παραγωγής καυσίμων που θα χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ως μη γενεσιουργούς αιτίες επιβολής φόρου».
Η εν λόγω διάταξη ως δυνητικού χαρακτήρα δεν έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία και ως εκ τούτου είναι προφανές ότι δεν μπορεί να έχει εφαρμογή χωρίς προηγούμενη νομοθετική ρύθμιση.
4. Επιπροσθέτως, ευνόητο είναι ότι διατάξεις άλλων νόμων προγενέστερων του Ν.2127/1993 που έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις αυτού (λ.χ. οι διατάξεις περί απαλλαγής του άρθρου 3, του Ν.1038/1980 ), καταργήθηκαν με το άρθρο 72 του ιδίου νόμου.
Προς επίρρωση αυτών επισημαίνεται ότι, τόσο η παρ. 2 του άρθρου 4, της Οδηγίας 92/81/ΕΟΚ, όσο και η παρ. 3 του άρθρου 21 της Οδηγίας 2003/96/ΕΚ., αναφέρονται σε μη γενεσιουργό αιτία επιβολής του Ε.Φ.Κ. (ήτοι μη απαιτητό του φόρου) και όχι σε απαλλαγές, οι οποίες περιλαμβάνονται ρητά σε άλλα άρθρα των ως άνω Οδηγιών. Οι περιπτώσεις δε, των απαλλαγών από τον Ε.Φ.Κ. που απορρέουν από την Οδηγία 2003/96/ΕΚ και έχουν ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία, αναφέρονται αποκλειστικά στο άρθρο 78 του Ν.2960/2001 , το οποίο δεν περιλαμβάνει πρόβλεψη για απαλλαγή ενεργειακών προϊόντων που ιδιοκαταναλώνονται για την παραγωγή ενεργειακών προϊόντων.
Επομένως, Βάσει του ισχύοντος νομικού πλαισίου, θεωρείται γενεσιουργός αιτία επιβολής φόρου η κατανάλωση που συνίσταται σε ενεργειακά προϊόντα που δεν παράγονται εντός της ίδιας εγκατάστασης.
5. Όσον αφορά τη φορολογική μεταχείριση από πλευράς ΦΠΑ καυσίμων που καταναλώνονται εντός των εγκαταστάσεων διυλιστηρίων για την παραγωγή ενεργειακών προϊόντων έχουν δοθεί οδηγίες με την αριθ. 5016003/1426/22-4-2009 ΔΥΟΟ.
Ειδικότερα, στη συγκεκριμένη περίπτωση της ιδιοκατανάλωσης του παραγόμενου προϊόντος για τους λόγους που διαλαμβάνονται στην ανωτέρω ΔΥΟΟ δεν γεννάται φορολογική υποχρέωση για την καταβολή ΦΠΑ καθόσον δεν αποτελεί φορολογητέα πράξη (παράδοση αγαθών) κατά τα αναφερόμενα στις σχετικές περί ΦΠΑ διατάξεις ( άρθρα 5 , 7 κλπ Ν.2859/00 -Κώδικα ΦΠΑ). Για τους λόγους αυτούς, καθορίστηκε ότι θα ενημερώνεται μεν η Τελωνειακή αρχή αλλά δεν θα επιβάλλεται ΦΠΑ. Η ως άνω ΔΥΟΟ έχει εφαρμογή για το υποκείμενο στο ΦΠΑ πρόσωπο, ανεξάρτητα από την εγκατάσταση του εν λόγω προσώπου στην οποία λαμβάνει χώρα η ιδιοκατανάλωση για παραγωγή ενεργειακών προϊόντων. Τέλος, για την αποφυγή παρερμηνειών οι αρ. Θ.4015/255/22.12.2006 ΔΥΟΟ και 5003306312/16-2-2009 ΔΥΟΟ, οι οποίες έχουν καταστεί ανενεργείς μετά την έκδοση της αρ.5016003/1426/22-4-2009 ΔΥΟΟ, καταργούνται.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm