Open menu
27 | 09 | 2020
Αθήνα 16/12/2008
Αρ. Πρωτ.:  1124837/693/0015
ΠΟΛ. 1165
 
    
 ΘΕΜΑ: Αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. που έχουν ανακύψει σε επιτηδευματίες που επλήγησαν κατά τα πρόσφατα γεγονότα της χρονικής περιόδου από 6-12-2008 έως και 15-12-2008 σε διάφορες πόλεις της χώρας.

 

Με σκοπό να αντιμετωπιστούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα προβλήμα-τα σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. που ενδεχομένως έχουν ανα-κύψει στους επιτηδευματίες των οποίων οποιαδήποτε επαγγελματική εγκατάσταση πλήγηκε κατά τα πρόσφατα γεγονότα, της χρονικής περιόδου από 6-12-2008 έως και 15-12-2008 σε διάφορες πόλεις της χώρας, παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις:

Α. Θεώρηση βιβλίων και στοιχείων χωρίς ενημερότητα χρεών (φορολογι-κών ή μη).

Οι πληγέντες επιτηδευματίες δύνανται να θεωρούν μέχρι την 27/2/2009 για όλες τις επαγγελματικές τους εγκαταστάσεις (πληγείσες και μη) βιβλία και πλήθος στοιχείων 1
ανάλογο της συναλλακτικής τους δραστηριότητας χωρίς τη συνδρομή των προϋποθέ-σεων που ορίζονται με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ. (ύ-παρξη φορολογικών χρεών, έλεγχος υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, προσκόμιση βεβαιώσεων από ασφαλιστικά ταμεία ή επιμελητήρια κ.λ.π.). Η δυνατότη-τα αυτή παρέχεται με την υποβολή σχετικής επίσημης βεβαίωσης - έκθεσης αρμόδιας αρχής.

Β. Δηλώσεις μεταβολών φορολογικών ταμειακών μηχανών (φ.τ.μ.) και συστημάτων.

Στις περιπτώσεις που πληγέντες επιτηδευματίες χρησιμοποιούσαν στις πληγεί-σες επαγγελματικές τους εγκαταστάσεις φορολογικούς ηλεκτρονικούς μηχανισμούς και συστήματα του ν.1809/1988 (ΦΕΚ Α΄222/5-10-1988) για την έκδοση των φορολογικών τους στοιχείων, δύνανται να δηλώνουν στον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. τη με-ταβολή όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του νόμου αυ-τού (αγορά ή απόκτηση, καταστροφή, αλλαγή εγκατάστασης) μέχρι την 27/2/2009 χωρίς την επιβολή προστίμων. Στις περιπτώσεις αυτές συνυποβάλλεται μαζί με το έντυπο Β2 TAXIS για τη ζημιά που προκλήθηκε και επίσημη βεβαίωση – έκθεση αρ-μόδιας αρχής. Επίσης δύνανται μέχρι την ως άνω ημερομηνία, εφόσον συντρέχει πε-ρίπτωση, να εκδίδουν θεωρημένες χειρόγραφες αποδείξεις λιανικής πώλησης ή παρο-χής υπηρεσιών.

Γ. Διακίνηση αγαθών από πληγείσα εγκατάσταση σε άλλο χώρο, για συνέ-χιση της δραστηριότητας ή φύλαξης των αγαθών.

Αιτήματα πληγέντων επιτηδευματιών για μη έκδοση δελτίων αποστολής ή έκδοση αυτών κατά διαφορετικό τρόπο σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1γ΄ του άρ-θρου 11 του Κ.Β.Σ., για διακινήσεις αγαθών από πληγείσες επαγγελματικές εγκατα-στάσεις σε άλλους χώρους με σκοπό τη φύλαξη αυτών ή τη συνέχιση της επιχειρημα-τικής δραστηριότητας, πρέπει να αντιμετωπίζονται με ευρύτητα από τους προϊσταμέ-νους των αρμόδιων Δ.Ο.Υ., ώστε σε κάθε επιχείρηση να δίνεται η σχετική έγκριση α-νάλογα την περίπτωση.
Για τις διαπιστώσεις διακίνησης αγαθών, με τους σκοπούς που αναφέρονται στο θέμα, χωρίς να έχουν εκδοθεί Δ.Α. από τους υπόχρεους, δεν θα επιβάλλονται πρόστι-μα για τις περιπτώσεις που ανάγονται στο χρονικό διάστημα από 6/12 - 31/12/2008.

Δ. Παράταση του χρόνου ενημέρωσης και εκτύπωσης των βιβλίων.

Ο χρόνος ενημέρωσης και εκτύπωσης των βιβλίων πρώτης, δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας, καθώς και του βιβλίου αποθήκης παρατείνεται για τους πληγέντες επιτη-δευματίες μέχρι την 27/2/2009 και μόνο για τις συναλλαγές που πραγματοποίησαν ή θα πραγματοποιήσουν τους μήνες Νοέμβριο έως και Δεκέμβριο του 2008 κατά περί-πτωση. Η ύπαρξη της ζημιάς θα αποδεικνύεται από τους επιτηδευματίες με οποιον-δήποτε τρόπο (πχ. επίσημη βεβαίωση – έκθεση αρμόδιας αρχής κ.α.), όταν ζητηθεί από το φορολογικό έλεγχο.
Ε. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων σε άλλο τόπο (εκτός κεντρικού, υποκα-ταστήματος, αποθηκευτικού χώρου).
Για την τήρηση των βιβλίων και των στοιχείων των επαγγελματικών εγκαταστά-σεων που πλήγηκαν από τα πρόσφατα γεγονότα εκτός τόπου τήρησης αυτών (κεντρι-κό ή υποκατάστημα ή αποθηκευτικό χώρο κατά περίπτωση) μπορεί να τύχουν εφαρ-μογής οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ. (γνωστοποίηση ή έ-γκριση του προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.). Η γνωστοποίηση αυτή, καθώς και το σχετικό αίτημα για έγκριση μπορούν να υποβληθούν χωρίς κυρώσεις μέχρι την 31/1/2009, οι δε προϊστάμενοι των αρμόδιων Δ.Ο.Υ. πρέπει να αντιμετωπίζουν θετικά τις εν λόγω αιτήσεις.

ΣΤ. Απώλεια Βιβλίων και Στοιχείων

Για την απώλεια των βιβλίων και των στοιχείων που τηρούνταν ή φυλάσσονταν στις εγκαταστάσεις που αποδεδειγμένα πλήγηκαν από τα υπόψη γεγονότα θα υπο-βάλλεται σχετική γνωστοποίηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. το αργότερο μέχρι το χρόνο της θεώρησης των βιβλίων ή στοιχείων για την αντικατάσταση τους. Σημειώνεται ότι για την εν λόγω απώλεια επειδή οφείλεται σε ανωτέρα βία δεν επιβάλλονται πρόστιμα του Κ.Β.Σ.
Αν όλα η μερικά από τα απωλεσθέντα βιβλία ή στοιχεία για τα οποία έχει γίνει γνω-στοποίηση της απώλειάς τους ανευρεθούν αργότερα θα γνωστοποιείται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. η ανεύρεσή τους και δεν θα χρησιμοποιούνται εφόσον έχουν αντικατασταθεί, θα πρέπει όμως να φυλάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις και τις ερμηνευτικές εγκυ-κλίους του Κ.Β.Σ.

Ζ. Καταστροφές αγαθών και εγκαταστάσεων

Σύμφωνα με τις αποφάσεις του Σ.τ.Ε. (2936/1988, 3422/1991) το πρωτόκολλο καταστροφής αποτελεί νόμιμο δικαιολογητικό εγγραφής στα βιβλία.
Επίσης με την παρ. 18.1 της ερμηνευτικής εγκυκλίου του Κ.Β.Σ. (3/1992), πρω-τόκολλα καταστροφής, εκθέσεις που συντάσσονται για λόγους ανωτέρας βίας (εκθέ-σεις πυροσβεστικής υπηρεσίας κ.λπ.) είναι δυνατόν να αποτελέσουν δικαιολογητικό εγγραφής στα τηρούμενα βιβλία, όπου απαιτείται, ως άλλα πρόσφορα αποδεικτικά στοιχεία.
Τα έγγραφα αυτά (πρωτόκολλα, εκθέσεις κ.λπ.) ως και κάθε άλλο πρόσφορο στοιχείο, μπορεί να επικαλεσθεί ο φορολογούμενος προκειμένου να αποδείξει τη ζημία που προκλήθηκε από τα πρόσφατα γεγονότα, τα οποία βέβαια, ως αναφερόμενα σε πραγματικά γεγονότα, εξετάζονται κατά περίπτωση από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.
Σημειώνεται ότι στην ανωτέρω διαδικασία καταγραφής των καταστραφέντων α-γαθών, σύνταξη πρωτοκόλλων κ.λπ. δεν είναι υποχρεωτική η παρουσία ή η σύμπραξη εκπροσώπου της φορολογικής αρχής.

Η. Οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. παρακαλούνται να εφαρμόσουν την παρούσα με τη μεγαλύτερη δυνατή ευρύτητα και οι Οικονομικοί Επιθεωρητές να εποπτεύσουν την εφαρμογή της.

 

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm