Open menu
07 | 07 | 2020

Αθήνα 11/12/2007
Αρ. Πρωτ.: 1118975/8158/Β0010

ΠΟΛ. 1149

 

ΘΕΜΑ: Ερμηνευτική εγκύκλιος σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της παρ.5 του άρθρου 14 του Ν. 2971/2001 (τοποθέτηση πλωτών εξεδρών επιφανείας έως 100μ2 και για εποχιακή χρήση μέχρι έξι μηνών στο θαλάσσιο χώρο).

 

Με αφορμή ερωτήματα που κατά καιρούς έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας αναφορικά με το πεδίο εφαρμογής της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 2971/2001 αλλά και έγγραφα του Γ.Ε.Ν. στα οποία φέρεται η εν λόγω Υπηρεσία να έχει γνωμοδοτήσει σε πολλές περιπτώσεις για τοποθέτηση πλωτών εξεδρών για πρόσδεση σκαφών, σας γνωρίζουμε τα εξής :

Σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 5 Ν. 2971/2001 επιτρέπεται η κατασκευή πλωτών εξεδρών επιφανείας μέχρι 100 μ2, και για εποχιακή χρήση μέχρι 6 (έξι) μηνών για την επιδίωξη σκοπών που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις, καθώς και για πολιτιστικούς σκοπούς. Η Υπηρεσία μας ερμηνεύοντας την ανωτέρω διάταξη δέχτηκε ότι στη διάταξη αυτή εμπίπτουν αποκλειστικά τα θαλάσσια μέσα αναψυχής (σκί, τζετ σκι κλπ) που για λόγους ασφάλειας των λουομένων είναι προτιμότερο να μη βρίσκονται στην ακτογραμμή. Σε καμιά περίπτωση οι πλωτές εξέδρες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εστιατόρια ή κέντρα αναψυχής, ενώ για τη διαδικασία παραχώρησης προβλέπεται πιο ευέλικτη διαδικασία έναντι της παρ. 2 καθώς απαιτείται σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, του Γ.Ε.Ν., της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού, της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και απλή γνώμη του οικείου Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού.
Δυνάμει του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 εκδόθηκε από το ΥΕΝ και σχετική Υπουργική Απόφαση που ρυθμίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής για την παραχώρηση του δικαιώματος κατασκευής πλωτών εξεδρών. Πρόκειται για την υπ΄ αριθμ. 3117.1/ΜΦ 4Β/Ν/01/3-3-2003 Απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας με την οποία καθορίστηκαν τόσο η διαδικασία έκδοσης των αδειών για τις πλωτές εξέδρες όσο και οι λοιπές λεπτομέρειες για την εφαρμογή της διάταξης (π.χ. απόσταση των πλωτών εξεδρών από την ακτογραμμή, απαιτούμενα δικαιολογητικά που υποβάλλονται στην Λιμενική Αρχή προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια αυτών, τεχνικές προδιαγραφές τους κ.λ.π.). Επίσης με το άρθρο 4 της ίδιας Υπουργικής Απόφασης ορίζεται ότι οι πλωτές εξέδρες μπορούν να χρησιμοποιούνται για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες) και στιγμιαία για απλή αποεπιβίβαση επιβατών από και προς την ξηρά, εφόσον όμως δεν παραβλάπτονται οι σκοποί για τους οποίους τοποθετήθηκαν αυτές. Όπως προκύπτει τόσο από τη γραμματική όσο και από την τελολογική ερμηνεία της διάταξης αυτής, η αποβίβαση και επιβίβαση επιβατών προβλέπεται ως μια κατ΄ εξαίρεση δραστηριότητα που ασκείται στιγμιαία και για λόγους ανωτέρας βίας και σε καμιά περίπτωση δεν αποτελεί αυτοσκοπό για την κατασκευή της εξέδρας. Η άποψη αυτή ενισχύεται περαιτέρω από το γεγονός ότι η χρήση για αποβίβαση και επιβίβαση ρητά επιτρέπεται μόνο εφόσον δεν παραβλάπτονται οι σκοποί για τους οποίους τοποθετήθηκαν οι πλωτές εξέδρες.
Σημειώνεται ότι με εξαίρεση των πλωτών εξεδρών και των έργων της παρ. 3 του άρθρου 14, δεν υπάρχει άλλη πρόβλεψη για την παραχώρηση αμιγώς θαλάσσιου χώρου, ενώ σύμφωνα με τη ρητή διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 2971/2001 η παραχώρηση για την κατασκευή εξέδρας αφορά μόνο την εποχιακή χρήση αυτής έως 6 (έξι) μήνες και συνεπώς η διαδικασία που απαιτείται για την παραχώρηση αυτή θα πρέπει να ακολουθείται εξαρχής κάθε έτος. Σε περίπτωση πάντως που κάποια από τις συναρμόδιες Υπηρεσίες έχει γνωμοδοτήσει για χρονικό διάστημα άνω του έτους δεν απαιτείται να γνωμοδοτήσει εκ νέου για χρονικό διάστημα που καλύπτεται ήδη από την προγενέστερη αυτή γνώμη της.
Οι Κτηματικές Υπηρεσίες που κοινοποιείται η παρούσα ερμηνευτική εγκύκλιος της παρ. 5 άρθρου 14 Ν. 2971/2001 παρακαλούνται να μην προωθούν για γνωμοδότηση στους συναρμόδιους φορείς αιτήσεις παραχώρησης για την κατασκευή πλωτών εξεδρών που δεν πληρούν τα ανωτέρω εκτεθέντα και κυρίως στις περιπτώσεις που δεν μπορούν να υπαχθούν στους σκοπούς που προβλέπει ο νόμος για την αδειδότηση αυτών και γενικά να ακολουθούν την πιστή τήρηση του νόμου, της ανωτέρω αναφερόμενης Υπουργικής Απόφασης και της παρούσας ερμηνευτικής εγκυκλίου.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm