24 | 08 | 2019

Αθήνα 24/11/2006
ΥΠΟΙΚ.:  1091754
 

ΘΕΜΑ: Δειγματοληπτικός έλεγχος δικαιολογητικών των φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων οικ. έτους 2003, 2004 και 2005 που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


΄Εχοντας υπόψη:....

κ.λ.π.

 

Αποφασίζουμε


1. Από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικον. ετών 2003, 2004 και 2005 που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου θα υπαχθούν σε δειγματοληπτικό έλεγχο οι εξής δηλώσεις σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια.

Α. Σε περίπτωση χρεωστικού φόρου.
Καθορίζεται γενικός δείκτης 40% (απόκλιση του φόρου επί τοις εκατό), ο οποίος προσδιορίζεται ως εξής:

Για τους φορολογούμενους των οποίων η εκκαθάριση εισοδήματος ήταν χρεωστική δημιουργούνται δύο αθροιστές οι οποίοι προσδιορίζονται με βάση τις πιο κάτω διαδικασίες:

1. Αθροίζονται οι φόροι του φορολογούμενου εισοδήματος (δηλωθέν και προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίου), για κάθε φορολογούμενο χωριστά, με μηδενισμένες τις εκπτώσεις – μειώσεις των άρθρων 8 και 9 του Κ.Φ.Ε.
2. Αθροίζονται οι φόροι που προέκυψαν κατά την εκκαθάριση των φορολογουμένων, λαμβάνοντας υπόψη τις πιο πάνω εκπτώσεις – μειώσεις.
3. Σχηματίζεται το πηλίκο του αθροιστή της περίπτωσης (1) προς τον αθροιστή της περίπτωσης (2). Το πηλίκο αυτό είναι μικρότερο της μονάδος και πολλαπλασιάζεται επί 100. Το αποτέλεσμα δείχνει την απόκλιση του φόρου επί τοις εκατό και είναι το 40% για το συγκεκριμένο οικ. έτος..

Αν ο αντίστοιχος δείκτης, για τον φορολογούμενο που υπέβαλε την δήλωσή του μέσω διαδικτύου, με χρεωστικό υπόλοιπο φόρου, υπολείπεται του γενικού δείκτη που υπολογίστηκε παραπάνω τότε αυτός θα υπάγεται στο δείγμα.
Β. Σε περίπτωση πιστωτικού φόρου.
Καθορίζεται γενικός δείκτης 270% (απόκλιση του φόρου επί τοις εκατό), ο οποίος προσδιορίζεται ως εξής:

Για τους φορολογούμενους των οποίων η εκκαθάριση ήταν πιστωτική (κύριος φόρος πιστωτικός), δημιουργούνται δύο αθροιστές, οι οποίοι προσδιορίζονται με βάση τις πιο κάτω διαδικασίες:

1. Αθροίζονται οι πιστωτικοί φόροι των φορολογουμένων με πιστωτικό φόρο στην εκκαθάριση, συν ο χρεωστικός φόρος της εκκαθάρισης του φορολογούμενου εισοδήματος (δηλωθέν + προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίου), με μηδενισμένες τις εκπτώσεις - μειώσεις των άρθρων 8 και 9 του Κ.Φ.Ε.
2. Αθροίζονται οι χρεωστικοί φόροι του φορολογούμενου εισοδήματος με μηδενισμένες τις εκπτώσεις – μειώσεις των άρθρων 8 και 9 του Κ.Φ.Ε.
3. Το πηλίκο του αθροίσματος της περίπτωσης (1) προς τον αθροιστή της περίπτωσης (2) είναι μεγαλύτερο της μονάδας και πολλαπλασιάζεται επί 100.

Το αποτέλεσμα δείχνει την απόκλιση του φόρου επί τοις εκατό και είναι το 270% για το συγκεκριμένο οικ. έτος.
Αν ο αντίστοιχος δείκτης, για τον φορολογούμενο που υπέβαλλε την δήλωση του μέσω διαδυκτίου, με πιστωτικό υπόλοιπο φόρου, είναι πέραν του παραπάνω δείκτη τότε αυτός υπάγεται στο δείγμα.
Γ. Αν ο φορολογούμενος για την εκκαθάριση εισοδήματος με μηδενισμένες τις εκπτώσεις – μειώσεις των άρθρων 8 και 9 είναι πιστωτικός και μεγαλύτερος των 500 € τότε αυτός υπάγεται στο δείγμα.
Δ. Τα κριτήρια ελέγχου θα ισχύσουν σε ατομικό εισόδημα και όχι σε επίπεδο δήλωσης.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16