21 | 08 | 2019

Αθήνα 12/01/2006
Αρ. Πρωτ.:  1003399

ΠΟΛ. 1003
 

ΘΕΜΑ: Καθορισμός εμπορικής αμοιβής και επιτοκίου για τον προσδιορισμό της υπεραξίας από μεταβιβάσεις επιχειρήσεων κ.λ.π.

 

Για την εφαρμογή της 1030366/1030/Β0012/ΠΟΛ. 1053/1-4-2003 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, κατά το έτος 2006, σας πληροφορούμε τα εξής:

 

1. Το ποσό της ετήσιας αμοιβής, ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων τριακοσίων € (10.300 €) για τις επιχειρήσεις εμπορίας ή παραγωγής αγαθών. Προκειμένου για επιχειρήσεις αποκλειστικά παροχής υπηρεσιών η αμοιβή αυτή προσαυξάνεται κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).
Για μεταβιβάσεις μεριδίων, μερίδων κ.λ.π. των υποχρέων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ ισχύουν όσα έχουν γίνει δεκτά με την 1058352/1219/ΠΟΛ. 1200/28-6-2000 διαταγή μας.
2. Το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου ετήσιας διάρκειας είναι ίσο με 2,28%, με αντίστοιχο συντελεστή προσαρμογής από την οικεία ράντα 4,675 ή κατά στρογγυλοποίηση 4,7.
3. Τα πιο πάνω ισχύουν για μεταβιβάσεις που πραγματοποιούνται από την έκδοση της παρούσας διαταγής.
 

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16