Αθήνα 20/05/2024
ΥΠΕΡΓ.: 80020


ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 116, 117, 118, 155 & 156 του ν. 5078/2023 (Α΄211) - ενοποίηση των προϋποθέσεων απονομής επικουρικής σύνταξης από τον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ.

 

 

Σε συνέχεια του υπ΄ αριθμ. 583680/19-04-2024 εγγράφου σας, με το οποίο ζητούνται διευκρινίσεις επί των αναφερομένων στην υπ΄ αριθμ. 28027/11-04-2024 Εγκύκλιο του Υπουργείου (ΑΔΑ:ΨΤ9Ω46ΝΛΔΓ-8ΩΛ), αναφορικά με προθεσμίες, μετά τις οποίες δύναται να απορρίπτεται η αίτηση των ασφαλισμένων για απονομή επικουρικής σύνταξης, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Οι διατάξεις του άρθρου 3 «αιτήσεις προς τη Διοίκηση» του ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας - Κ.Δ.Δ.) αναφέρονται στις περιπτώσεις έκδοσης ατομικών διοικητικών πράξεων, όπως είναι οι αποφάσεις συνταξιοδότησης και οι οποίες δεν ορίζουν προθεσμίες.

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 4 «Διεκπεραίωση υποθέσεων από τη Διοίκηση» του Κ.Δ.Δ. «οι δημόσιες υπηρεσίες, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, όταν υποβάλλονται αιτήσεις, οφείλουν να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις των ενδιαφερομένων και να αποφαίνονται για τα αιτήματά τους μέσα σε προθεσμία πενήντα (50) ημερών, εφόσον από ειδικές διατάξεις δεν προβλέπονται μικρότερες προθεσμίες.

Η προθεσμία αρχίζει από την κατάθεση της αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία και την υποβολή ή συγκέντρωση του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών, πιστοποιητικών ή στοιχείων...»

3. Προθεσμίες για την έκδοση των συνταξιοδοτικών επικουρικών αποφάσεων προβλέπονται και με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 4921/2022 (3 έως 6 μήνες).

Με τις εν λόγω διατάξεις προβλέπεται ότι μετά την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών δεν απορρίπτονται οι αιτήσεις συνταξιοδότησης αλλά εκδίδονται από την αρμόδια υπηρεσία του φορέα όπου υπάγονταν οι ασφαλισμένοι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, χωρίς να εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4387/2016 .

4. Από τα ανωτέρω, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 10 «προθεσμίες προς ενέργεια» του Ν. 2690/1999, προκύπτει ότι οι προθεσμίες για τη Διοίκηση είναι ενδεικτικές, με την έννοια ότι περιέχουν έντονη υπόδειξη προς τα αρμόδια προς τούτο όργανα του Ταμείου να ολοκληρώσουν τη διαδικασία και να χορηγήσουν την παροχή, μέσα σε σύντομο και, πάντως, εύλογο χρόνο.

Κατεξοχήν, δε, κριτήριο προσδιορισμού του εύλογου αυτού χρόνου είναι η τυχόν προκύπτουσα ανάγκη εκκαθάρισης των πραγματικών περιστατικών της εκάστοτε κρινόμενης υπόθεσης (Αποφάσεις 3085/2022 ΔΕΦ Αθηνών και 1806/2021 ΔΠΡ Αθηνών).

5. Όπως γνωρίζετε, η διαδικασία έκδοσης συνταξιοδοτικής πράξης συναρτάται από διάφορους παράγοντες και παραμέτρους (χειρόγραφες διαδικασίες, ειδικά για τους ενταχθέντες φορείς που δεν εκδίδουν την επικουρική σύνταξη με την αυτοματοποιημένη διαδικασία, επικοινωνία μεταξύ των φορέων σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης, αναμονή έκδοσης της απόφασης κύριας σύνταξης, κλήση σε ακρόαση, ενστάσεις, όγκος εργασιών των Υπηρεσιών κτλ).

Κατόπιν των ανωτέρω, διευκρινίζουμε ότι η προθεσμία των 50 ημερών, που ορίζει το άρθρο 4 του Κ.Δ.Δ., μετά το πέρας της οποίας μπορεί να θεωρηθεί η αίτηση σιωπηρά απορριφθείσα, εκκινεί από τη συγκέντρωση του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών, πιστοποιητικών και στοιχείων (κατά τα παραπάνω) στις αρμόδιες Υπηρεσίες του φορέα, καθώς και μετά τις προθεσμίες που ορίζουν οι ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 4921/2022 (3 έως 6 μήνες).

Αναφορικά με το τρίτο ερώτημά σας σχετικά με τη δυνατότητα αναγνώρισης των πλασματικών χρόνων ασφάλισης του άρθρου 40 του Ν. 3996/2011 για τη θεμελίωση των 15 ετών ασφάλισης που προβλέπει η διάταξη του άρθρου 116, σας γνωρίζουμε ότι εν λόγω χρόνοι ασφάλισης αναγνωρίζονται από τους ασφαλισμένους των οποίων οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης τροποποιήθηκαν (αυξήθηκαν) με τις διατάξεις του Ν. 3863/2010.

Οι διατάξεις του άρθρου 116 του Ν. 5078/2023 ως μεταγενέστερες προφανώς δεν περιλαμβάνονται σε αυτές.

Ως εκ τούτου δεν είναι δυνατόν να γίνεται χρήση των πλασματικών χρόνων του ν. 3996/2011 για τη συμπλήρωση της 15ετίας που ορίζει το άρθρο 116 του Ν. 5078/2023 .