Open menu
27 | 02 | 2024

Αθήνα 25/09/2009
Αρ. πρωτ.: 1092411

ΠΟΛ. 1130
      
ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 6, 7, 8 και 11 του ν.3790/2009 (ΦΕΚ Α 143). Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθμιση φορολογικών θεμάτων, θεμάτων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις.

 

Σας κοινοποιούμε τις ανωτέρω διατάξεις μαζί με τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.

 

Άρθρο 6

 

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του κοινοποιούμενου νόμου προστέθηκαν δύο νέα εδάφια στο τέλος της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ΚΦΕ, σύμφωνα με τα οποία, από το συνολικό φορολογούμενο εισόδημα του φυσικού προσώπου - κατοίκου Ελλάδος αφαιρούνται πλέον τα χρηματικά ποσά που καταβάλλει λόγω δωρεάς υπέρ αντίστοιχων κρατικών φορέων και παρεμφερών νομικών προσώπων (οργανισμών, ιδρυμάτων, κλπ), που εδρεύουν και αναγνωρίζονται ως κοινωφελείς σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε κράτος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου / Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΟΧ/ΕΖΕΣ). Διευκρινίζεται ότι στη συμφωνία του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, που τέθηκε σε ισχύ την 1Η Ιανουαρίου 1994 συμμετέχουν όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα μέλη της ΕΖΕΣ (Ισλανδία, Νορβηγία και Λιχτενστάιν). Για την έκπτωση των πιο πάνω δωρεών ισχύει ο περιορισμός που τίθεται από το έβδομο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ΚΦΕ. Δηλαδή, αν οι υπόψη δαπάνες μεμονωμένα λαμβανόμενες υπόψη ή συναθροιζόμενες με τις δωρεές και χορηγίες προς ημεδαπά νομικά πρόσωπα και ανεξάρτητα αν όλες πραγματοποιούνται προς ένα ή περισσότερους δωρεοδόχους, υπερβαίνουν τα 300 ευρώ, εκπίπτουν από το εισόδημα του φορολογουμένου μόνο εάν έχουν κατατεθεί σε ειδικό λογαριασμό που πρέπει να ανοιχθεί για τον σκοπό αυτό σε τράπεζα που νόμιμα λειτουργεί στην Ελλάδα ή στην χώρα εγκατάστασης των πιο πάνω φορέων και οργανισμών. Το οικείο γραμμάτιο είσπραξης της τράπεζας που θα εκδίδεται πρέπει να αναφέρει τα στοιχεία του δωρητή και δωρεοδόχου, το ποσό της δωρεάς αριθμητικώς και ολογράφως, την ημερομηνία κατάθεσής του και την υπογραφή του δωρητή. Σε κάθε περίπτωση τα ποσά των δωρεών προς ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα εκπίπτουν εφόσον υπερβαίνουν συνολικά τα εκατό(100)ευρώ, σύμφωνα με το τελευταίο (πριν από την προσθήκη των δύο νέων εδαφίων) εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ΚΦΕ
Επισημαίνεται, ότι με την Α.Υ.Ο.Ο. για τον τύπο και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και των δικαιολογητικών που υποβάλλονται με αυτή, που θα εκδοθεί για το οικονομικό έτος 2010, θα ορίζονται επακριβώς τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, για την έκπτωση των ποσών των πιο πάνω δωρεών.
2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του κοινοποιούμενου νόμου αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης η΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ΚΦΕ για λόγους νομοτεχνικής τακτοποίησης, καθόσον η έκδοση Α.Υ.Υ.Ο., που προβλέπεται με τις διατάξεις αυτού του εδαφίου σχετικά με τον καθορισμό των λεπτομερειών και τις διαδικασίες εφαρμογής αναφέρεται στις διατάξεις της περίπτωσης η΄ μόνο και όχι της παραγράφου 1.
3. Ακόμη, με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου αυτού του νόμου ορίζεται ότι οι διατάξεις της παραγράφου 1 του αυτού άρθρου έχουν εφαρμογή για τις δωρεές που πραγματοποιούνται από την ημερομηνία δημοσίευσης αυτού του νόμου, δηλαδή από 7 Αυγούστου 2009 και μετά.

 

 

 

 

 

Άρθρο 7

 

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 προστέθηκαν δύο νέες περιπτώσεις θ και ι στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του ΚΦΕ.
Ειδικότερα, με τις διατάξεις της νέας περίπτωσης θ προβλέπεται η έκπτωση από το συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου του συνολικού ετήσιου ποσού των εξόδων ιατρικής περίθαλψης του ίδιου και των λοιπών προσώπων που τον βαρύνουν.
Με τις προϊσχύσασες διατάξεις (υποπερίπτωση αα της περίπτωσης α της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του ΚΦΕ), τα έξοδα ιατρικής περίθαλψης ελάφρυναν το φορολογούμενο με τη μορφή μείωσης φόρου, από τον οποίο εκπίπτονταν μαζί με τα έξοδα της νοσοκομειακής του περίθαλψης κατά ποσοστό 20% αυτών και μέχρι ποσού 6.000 ευρώ ετησίως.
Ως έξοδα ιατρικής περίθαλψης θεωρούνται, κατά ρητή διατύπωση του νόμου, οι αμοιβές που καταβάλλονται σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις, καθώς και οι αμοιβές που καταβάλλονται σε οδοντίατρους για οδοντοθεραπεία, οδοντοπροσθετική και γναθοχειρουργική.
Στα έξοδα ιατρικής περίθαλψης περιλαμβάνονται μόνο οι αμοιβές που καταβάλλονται για τους πιο πάνω λόγους σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, φυσικά πρόσωπα στο εσωτερικό ή το εξωτερικό και όχι οι δαπάνες που γίνονται για τους ίδιους λόγους σε νοσοκομεία, κλινικές, ιατρικά κέντρα κλπ καθώς και για δαπάνες διαρκούς κάλυψης ιατρικών αναγκών, που εξακολουθούν να μειώνουν το φόρο κατά ποσοστό 20% και μέχρι 6.000 ευρώ.
Με τις ίδιες προϋποθέσεις στα ιατρικά έξοδα περιλαμβάνονται και οι αμοιβές που καταβάλλονται σε οδοντίατρους για οδοντοθεραπεία, οδοντοπροσθετική και γναθοχειρουργική.
Για την αναγνώριση της δαπάνης αυτής απαιτείται η συνυποβολή με την ετήσια δήλωση του φορολογούμενου της πρωτότυπης διπλότυπης απόδειξης που εκδίδεται από τον ιατρό ή τον οδοντίατρο κατά την είσπραξη της αμοιβής του και προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις του Κ.Β.Σ..
Επίσης, στα έξοδα ιατρικής περίθαλψης περιλαμβάνονται οι δαπάνες αυτές που καταβάλλονται από άτομα που συνοικούν και βαρύνουν το φορολογούμενο και παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω από νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση με βάση τη γνωμάτευση οικείας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής ή είναι τυφλοί γραμμένοι στο γενικό μητρώο τυφλών της νομαρχίας με ετήσιο εισόδημα πάνω από 6.000 ευρώ.
Στην περίπτωση αυτή, εκπίπτει το ποσό των εξόδων ιατρικής περίθαλψης που υπερβαίνει το συνολικό ετήσιο καθαρό πραγματικό, φορολογούμενο με τις γενικές διατάξεις ή με ειδικό τρόπο ή απαλλασσόμενο ή τεκμαρτό εισόδημα των προσώπων αυτών.
Ακόμη, περιλαμβάνονται τα έξοδα ιατρικής περίθαλψης που καταβάλλονται από γονέα για τα τέκνα του, τα οποία δεν τον βαρύνουν επειδή συνοικούν με τον άλλο γονέα, λόγω διάζευξης.
Περαιτέρω, με τις διατάξεις της νέας περίπτωσης ι θεσπίζεται για πρώτη φορά η έκπτωση ολόκληρου του ποσού της ετήσιας δαπάνης που καταβάλλει ο φορολογούμενος σε δικηγόρους για την παροχή νομικών υπηρεσιών στον ίδιο ή στα πρόσωπα που συνοικούν και τον βαρύνουν. Στις δαπάνες αυτές δεν περιλαμβάνονται οι αμοιβές δικηγόρων:

α) για την παράστασή τους κατά τη σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων (μεταβίβασης ακινήτων και καταστατικών εταιριών) και

β) για δίκες μισθωτικών διαφορών ή διαφορών μεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστών ιδιοκτησίας κατ΄ ορόφους που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγρ.1 του άρθρου 23 του ΚΦΕ, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην 1040228/3.4.2008/Πολ. 1070 διαταγή.

2. Με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού αντικαταστάθηκε η παράγραφος 3 του άρθρου 8 του ΚΦΕ. Με τις νέες διατάξεις ορίζεται ότι, εκτός των άλλων δαπανών, από το εισόδημα της συζύγου εκπίπτουν και τα έξοδα ιατρικής περίθαλψης και αμοιβής δικηγόρων που αφορούν την ίδια, καθώς και τα έξοδα ιατρικής περίθαλψης που αφορούν τα τέκνα της από προηγούμενο γάμο, τα χωρίς γάμο τέκνα της, τους γονείς της και του ανήλικους ορφανούς από πατέρα και μητέρα συγγενείς της μέχρι το δεύτερο βαθμό, που βαρύνουν αυτή.
3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ΚΦΕ προστέθηκε νέο εδάφιο με το οποίο προβλέπεται, ότι σε περίπτωση θανάτου του ενός συζύγου θα μεταφέρονται τα έξοδα ιατρικής περίθαλψης του ίδιου και λοιπών προσώπων που συνοικούν και τον βαρύνουν στον άλλο σύζυγο.
4. Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού αντικαταστάθηκε η παράγραφος 5 του άρθρου 8 του ΚΦΕ. Με τις νέες διατάξεις προβλέπεται η μεταφορά των εξόδων ιατρικής περίθαλψης μεταξύ των συζύγων, αν το εισόδημα του συζύγου που αφορούν δεν επαρκεί για την κάλυψή τους.
5. Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού αντικαταστάθηκε η περίπτωση α' της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του ΚΦΕ. Με τις νέες διατάξεις προβλέπεται η μείωση του φόρου κατά ποσοστό 20% μέχρι 6.000 ευρώ ετησίως των εξόδων νοσηλείας μόνο, λόγω της μεταφοράς των ιατρικών εξόδων στις δαπάνες του άρθρου 8 του ΚΦΕ με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
Επίσης, με τις νέες διατάξεις ενσωματώθηκαν στα έξοδα νοσηλείας και οι δαπάνες που καταβάλλονται για διαρκή κάλυψη ιατρικών αναγκών του φορολογούμενου και των προσώπων που τον βαρύνουν.
Κατά τα λοιπά οι διατάξεις της περίπτωσης α της παραγρ.3 του άρθρου 9 του ΚΦΕ εξακολουθούν να ισχύουν χωρίς καμία άλλη περαιτέρω μεταβολή.
6. Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού αντικαταστάθηκε το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του ΚΦΕ.
Με τις νέες διατάξεις προβλέπεται η μεταφορά των εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης του συζύγου και των λοιπών προσώπων που συνοικούν και τον βαρύνουν στα ποσά των μειώσεων του φόρου του άλλου συζύγου, ενόψει της έκπτωσης των ιατρικών εξόδων από το συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου και της μεταφοράς τους στις δαπάνες του άρθρου 8 του ΚΦΕ.
7. Με τις διατάξεις της παραγράφου 7 ορίζεται ότι, τα ανωτέρω καταλαμβάνουν τις δαπάνες που πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2009 και μετά.

 

 

 

 

Άρθρο 8

 

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του κοινοποιούμενου νόμου ορίζεται ότι τα ποσά της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του ΚΦΕ που καταβάλλονται στους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών οι οποίοι υπηρετούν στην αλλοδαπή απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος. Δηλαδή, σε φόρο εισοδήματος υπάγεται μόνο το καθαρό ποσό των αποδοχών τις οποίες αυτοί θα ελάμβαναν αν υπηρετούσαν στο εσωτερικό. Επισημαίνεται, ότι οι επιπρόσθετες αυτές αποδοχές που λαμβάνουν οι πιο πάνω υπάλληλοι, όταν υπηρετούν στην αλλοδαπή, επειδή θεωρούνται ότι καταβάλλονται για την κάλυψη αυξημένων δαπανών, δεν θα αναγράφονται στους ΚΑ 659-660 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Έντυπο Ε1) για τυχόν κάλυψη τεκμαρτής δαπάνης.
2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι τα ανωτέρω, έχουν εφαρμογή για αποδοχές που καταβάλλονται στους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών που υπηρετούν στην αλλοδαπή από 1ης Ιανουαρίου 2010 και μετά.

 

 

 

 

 

Άρθρο 11

 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν. 3756/2009 ορίζεται, ότι «Τα μέλη των πρώην Συγκοινωνιακών Επιχειρήσεων «Σ.ΕΠ.» -κοινωνίες ή μεμονωμένοι εκμεταλλευτές λεωφορείων- υποβάλλουν δήλωση διακοπής εργασιών με ημερομηνία διακοπής την 22α Δεκεμβρίου 1993 για τη δραστηριότητα εκμετάλλευσης του λεωφορείου τους. Όσα από τα εν λόγω μέλη δεν έχουν υποβάλλει φορολογικές δηλώσεις (δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, μητρώου, περιοδικές και εκκαθαριστικές Φ.Π.Α. κλπ.) για την εν λόγω δραστηριότητα, δύνανται να υποβάλουν αυτές χωρίς κυρώσεις μέσα σε προθεσμία πέντε(5) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου. Τυχόν πρόστιμα που έχουν καταβληθεί από τα μέλη των πρώην Σ.ΕΠ. λόγω της υποβολής εκπρόθεσμων φορολογικών δηλώσεων για την εν λόγω δραστηριότητα δεν επιστρέφονται ούτε διαγράφονται»
Με το άρθρο 11 του κοινοποιούμενου νόμου, η παραπάνω προθεσμία, η οποία έληγε στις 31.8.2009, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 3756/2009, παρατείνεται μέχρι 31.12.2009.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm