Open menu
18 | 06 | 2024

Αθήνα 25/02/2008
Αρ. Πρωτ.: 1109517/9334/1682π.ε./Α΄0014

 

ΘΕΜΑ: Υποχρέωση ή μη υποβολής δήλωσης γνωστοποίησης των χορηγούμενων ποσοστών έκπτωσης λόγω τζίρου σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχείρησης με τον Ν. 2166/93.

 

Σε απάντηση της επιστολής σας σχετικά με τη δυνατότητα μη υποβολής καινούργιας δήλωσης γνωστοποίησης της πολιτικής της χορήγησης έκπτωσης λόγω κύκλου εργασιών (τζίρου) από Α.Ε., προκύπτουσα από μετασχηματισμό / μετρατοπή ημεδαπής ατομικής εταιρίας (όπως προκύπτει από την επιστολή σας) βάσει των ευεργετικών διατάξεων του αναπτυξιακού νόμου 2166/1993, κατά παρέκκλιση και μη θιγομένων των διατάξεων του καν. Νόμου 2190/1920 (άρθρο 5, Ν. 2166/1993), σας πληροφορούμε τα εξής:
Από τον συνδυασμό των διατάξεων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 19 του Κώδικα Φ.Π.Α. (κυρ. Ν. 2859/2000) και των οδηγιών που παρασχέθηκαν με την υπ΄ αρ. 1083953/4559/1298/ΠΟΛ. 1212/22.07.1996 εγκύκλιο, προκειμένου να αναγνωριστούν ως μειωτικό στοιχείο της φορολογητέας αξίας τα χορηγούμενα ποσοστά έκπτωσης λόγω τζίρου από τον πωλητή ή τον παρέχοντα τις υπηρεσίες στον αγοραστή ή στον λήπτη, αντίστοιχα ανεξάρτητα από την περιοδικότητα της χορήγησής τους και από το αν αναγράφονται σε τιμολόγιο πώλησης ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή σε αντίστοιχο πιστωτικό τιμολόγιο, θα πρέπει ο προμηθευτής να γνωστοποιήσει τα εν λόγω ποσοστά στον προϊστάμενο της αρμόδιας για τη φορολογία του Δ.Ο.Υ. τουλάχιστον 4 (τέσσερις) μήνες πριν από την πραγματοποίησή τους.
Σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο, η προαναφερθείσα γνωστοποίηση περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία του υπόχρεου προμηθευτή και τα ποσοστά έκπτωσης που χορηγούνται κατά κλιμάκιο τζίρου, υποβάλλεται μία φορά και εξακολουθεί να ισχύει μέχρι αυτή να αντικατασταθεί με την υποβολή νεότερης, αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής δήλωσης.
Όσον αφορά την περίπτωση του μετασχηματισμού / μετατροπής εταιρίας σε Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Κώδικα Φ.Π.Α. και τις οδηγίες που παρασχέθηκαν με την υπ΄ αρ. 1055240/439/0015/ΠΟΛ. 1131/09.05.1995 εγκύκλιο αναφέρεται ότι "στη μεταβίβαση επιχείρησης ως συνόλου, κλάδου ή μέρους... με τη μορφή εισφοράς σε υφιστάμενο ή σε συνιστώμενο νομικό πρόσωπο, το πρόσωπο που αποκτά τα αγαθά θεωρείται για την εφαρμογή του νόμου αυτού, ότι υπεισέρχεται ως διάδοχος στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις αυτού που μεταβιβάζει". Εξάλλου, σύμφωνα με την υπ΄ αρ. Π. 4336/3162/Εγκ. 10/10.07.1987 ερμηνευτική εγκύκλιο αναφέρεται συγκεκριμένα ότι "τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις, κατά το μέρος που δεν ασκήθηκαν ή δεν εκπληρώθηκαν και ανεξάρτητα από τον λόγο στον οποίο οφείλεται η παράλειψη αυτή, αποτελούν δικαιώματα ή υποχρεώσεις, κατά περίτπωση του προσώπου που αποκτά την επιχείρηση".
Συνεπώς, από τα ανωτέρω συνάγεται ότι δεν χρειάζεται να υποβάλλει η προκύπτουσα (νέα) εταιρία εκ νέου δήλωση γνωστοποίησης για την χορήγηση εκπτώσεων λόγω τζίρου εφόσον βέβαια αυτή εξακολουθήσει να εφαρμόζει την ίδια πολιτική χορήγησης εκπτώσεων που εφήρμοζε ή είχε δηλώσει η μετατρεπόμενη ατομική εταιρία (ίδια ποσοστά έκπτωσης διαφοροποιούμενα με τον ίδιο τρόπο). Στην περίτπωση, όμως, που στη μετατροπή αυτή συμμετέχουν περισσότερες ατομικές ή άλλου τύπου εταιρίες - υπό τις προϋποθέσεις / περιορισμούς που θέτουν οι διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4 και 5 του Ν. 2166/1993 - και οι οποίες εφαρμόζουν η κάθε μία τη δική τους στρατηγική χορήγησης εκπτώσεων, τότε, η εκ του μετασχηματισμού προερχόμενη εταιρία εντός των επόμενων ημερών από την καταχώρηση της στο Μ.Α.Ε. της οικείας Νομαρχίας (δηλαδή από τη νόμιμη σύστασή της), θα πρέπει, μεταξύ των άλλων υποχρεώσεων, να γνωστοποιήσει στον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. που υπάγεται, ποια από τις πολιτικές που εφήρμοζαν οι μετατρεπόμενες επιχειρήσεις θα ακολουθήσει.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm