Open menu
05 | 12 | 2023

Αθήνα 28/01/2008
Αρ. Πρωτ.: 1010561/66/Τ&ΕΦ

ΠΟΛ. 1015

 

ΘΕΜΑ: Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης εφάπαξ φόρου επί των αποθεμάτων πετρελαίου θέρμανσης και της πράξεως καταλογισμού αυτού.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:.......
κ.λ.π

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

1. Καθορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του εφάπαξ φόρου επί των αποθεμάτων πετρελαίου εσωτερικής καύσης ( DIESEL ) - θέρμανσης κατά την προηγούμενη ημέρα έναρξης εφαρμογής της εξομοίωσης των φόρων (άρθρου 23 του Σχεδίου Νόμου: «Κατάργηση φόρου κληρονομιών και γονικών παροχών-απαλλαγή πρώτης κατοικίας- ενιαίο τέλος ακινήτων- αντιμετώπιση λαθρεμπορίου καυσίμων και λοιπές διατάξεις») και της πράξεως καταλογισμού του φόρου αυτού όπως τα υποδείγματα που προσαρτώνται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα αυτής.
2. Η δήλωση συντάσσεται και υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. της έδρας του επιτηδευματία έως και τη δεκάτη ημέρα μετά την ημέρα έναρξης εφαρμογής της εξομοίωσης των φόρων. Μετά την είσπραξη του ποσού του ανωτέρω φόρου ,ένα αντίτυπο επιστρέφεται στο φορολογούμενο, ένα παραμένει στη Δ.Ο.Υ. και το τρίτο αποστέλλεται από τη Δ.Ο.Υ. εντός 7 (επτά) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής στη Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ.
3. Αν δεν επαρκεί ο χώρος της δήλωσης για την αναγραφή των εγκαταστάσεων του υπόχρεου ή τρίτου μπορεί να χρησιμοποιείται κατάσταση είτε χειρόγραφη είτε μηχανογραφική από Η/Υ με ίδια γραμμογράφηση η οποία θα επισυνάπτεται.
4. Μέχρι να τυπωθούν τα επισυναπτόμενα έντυπα θα μπορούν να χρησιμοποιούνται φωτοτυπίες αυτών.
5. Στο έντυπο της πράξεως καταλογισμού και στο πίσω μέρος αναγράφονται τα στοιχεία της διοικητικής επίλυσης της διαφοράς.
6. Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

 ΑΡ. ΦΑΚ……………………………………...

ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

( Συντάσσεται και υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα εκ των οποίων το ένα επιστρέφεται στο φορολογούμενο)

 

Σ Υ

Τ Π

Ο Ο

Ι Χ

Χ Ρ

Ε Ε

Ι Ο

Α Υ

Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία

………………………………………………………………………………………………

Έδρα (Πόλη) : Οδός : Αριθ. : Τ.Κ.:

……………………………………………………………………………………………….

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία………………………………………………………………………………….

Δ/νση Τηλ. Α.Φ.Μ.

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ Ή ΤΡΙΤΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΕ ΧΙΛΙΟΛΙΤΡΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

ΑΞΙΑ ΕΦΑΠΑΞ ΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ

323,68€

307,36€ *

ΣΥΝΟΛΟ

Πρόσθετος φόρος εκπροθέσμου x 1,5 % =

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΘΕΩΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Θεωρήθηκε Α.Χ.Κ……………………………………..

……………………….20……. Αρ. Διπλ. Είσπραξης :……………………….

Ο Πρ/μενος Δ.Ο.Υ.

* Ο Συντελεστής εφάπαξ φόρου 307,36 € ανά χιλιόλιτρο υπολογίζεται στα νησιά των νομών Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου, Κυκλάδων και τα νησιά του Αιγαίου Θάσο, Σαμοθράκη, Βόρειες Σποράδες και Σκύρο.

 


 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ……………………

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΟΣ 200..……………………………….

 

ΕΚΔΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ……………. ΑΡ.ΦΑΚ. ……………………….………

 

Α.Φ.Μ. ………………………………

 

Π Ρ Α Ξ Η

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΦΑΠΑΞ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ (DIESEL)-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ( Αρθ. 23 Ν……../2008)

 

Σ Υ

τ π

ο ο

ι χ

χ ρ

ε έ

ί ο

α υ

Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία ………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

Διεύθυνση Επιχείρησης………………………………………………… …………………………………..

ΕΔΡΑ Πόλη Οδός Αριθ. Τ.Κ.

 

Έχοντας υπόψη τη συνημμένη από…………………………….σχετική Έκθεση Ελέγχου τ…….. ελεγκτ………………………………………………………….. και τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν………/………….και του ν. 2523/1997 όπως ισχύει, επιβάλλουμε σε βάρος του υπόχρεου :

 

Κατά δήλωση

Κατ’ έλεγχο

Διαφορά μεταξύ δήλωσης-ελέγχου

Φόρος

Πρόσθετος φόρος

Σύνολο

Αρμόδιο όργανο να κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα πράξη στον υπόχρεο.

 

Επιδόθηκε την ……………………………………20… ……………………20…

 

Ο ΕΠΙΔΟΣΑΣ                                     Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

Σημείωση: Κατά της πράξης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού πρωτοδικείου, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει και αίτημα διοικητικής επίλυσης της διαφοράς. Επίσης, η διοικητική επίλυση της διαφοράς μπορεί να προταθεί και με ιδιαίτερη αίτηση, μέσα στην προθεσμία που πρέπει να ασκηθεί η προσφυγή.

Η προσφυγή κατατίθεται σε εμάς μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την επίδοση αυτής της πράξης, εκτός αν υποβληθεί αίτημα για διοικητική επίλυση της διαφοράς με ιδιαίτερη αίτηση, οπότε η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής αναστέλλεται με την υποβολή της αίτησης, μη υπολογιζόμενης της ημέρας υποβολής αυτής και συνεχίζει από την επόμενη εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα, της ημέρας υπογραφής της πράξης ματαίωσης ή μερικής επίλυσης της διαφοράς (άρθρο 70, παρ. 6β’, Ν. 2238/94 όπως ισχύει)

 

 


 

 

Αριθμός………………………..

Ημερομηνία……………………

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ

(Επέχει και θέση ατομικής ειδοποίησης)

 

Έχοντας υπόψη:

α) Το αίτημα του υπόχρεου στο φόρο για διοικητική επίλυση της διαφοράς.

β) Τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. ………./……….

γ) Τις διατάξεις των άρθρων 70 παρ. 11 και 74 παρ.5 του ν. 2238/1994, όπως ισχύει.

δ)Τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 2648/1998, όπως ισχύει.

ε) Τα στοιχεία που κρίθηκαν κατά τη συζήτηση προς επίλυση της διαφοράς δηλαδή………………..

……………………………………………………………………………………………………………...

 

Καθορίζουμε τον επιπλέον φόρο, ως κατωτέρω:

 

Διαφορά εφάπαξ φόρου………………………………………………………..

Πρόσθετος φόρος………………………………………………………..

Σύνολο………………………………………………………………….

 

Το 1/5 του ποσού που καθορίστηκε με το συμβιβασμό καταβάλλεται κατά την υπογραφή του πρακτικού ή το αργότερο εντός δύο εργάσιμων ημερών από την υπογραφή αυτού και το υπόλοιπο σε ……….. μηνιαίες δόσεις …………… Ευρώ και της τελευταίας ………… Ευρώ, της πρώτης καταβαλλομένης εντός της τελευταίας εργάσιμης ημέρας του μήνα ……………

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του 1/5 ο συμβιβασμός θεωρείται ως μη γενόμενος.

Επιδόθηκε αντίγραφο της Πράξης αυτής με το                                                                                                          Α.Χ.Κ. ……………………….

πρακτικό διοικητικής επίλυσης της διαφοράς.

 

Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ                                                                                                                                                   Ο ΒΕΒΑΙΩΣΑΣ

 

 

Δεν έγινε συμβιβασμός για τους εξής λόγους:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………..200……

 

O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                                                                                                                                Ο ΥΠΟΧΡΕΟΣ

 

 

Δ.Ο.Υ……………………………………….. Α.Φ.Μ. ……………………………………….

 

Αριθ. Δηλ…………………………………… Αρ.Μητρώου ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ……………………….

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ …………………………20….. Ο ΔΗΛΩΝ

 

ΔΗΛΩΣΗ

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm