Αθήνα 05/09/2023
Αρ. πρωτ.:

Α. 1130


ΘΕΜΑ: Καθορισμός του τρόπου, του χρόνου, του περιεχομένου και της αρμόδιας τελωνειακής αρχής υποβολής της Δήλωσης Γνωστοποίησης Παραλαβής, των υποχρεώσεων των παραληπτών και μεταφορέων, καθώς και της διαδικασίας και των αρμόδιων αρχών παρακολούθησης και ελέγχου της τήρησης των οριζομένων στο άρθρο 112Β του N . 2960/2001, σχετικά με την διακίνηση και παραλαβή των ενεργειακών προϊόντων που, ρητά, αναφέρονται στο άρθρο αυτό.

 

 

 

Άρθρο 1
Σκοπός - Ορισμοί


1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται:

α) Ο τρόπος, ο χρόνος, το περιεχόμενο και η αρμόδια τελωνειακή αρχή υποβολής της Δήλωσης Γνωστοποίησης Παραλαβής των προϊόντων της παρ. 1 του άρθρου 2,
β) οι υποχρεώσεις των παραληπτών και των μεταφορέων των εν λόγω προϊόντων,
γ) η διαδικασία και οι αρμόδιες αρχές παρακολούθησης και ελέγχου της διακίνησης και παραλαβής των προϊόντων της παρ. 1 του άρθρου 2, σε χύδην μορφή.

2. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ως διακίνηση και παραλαβή σε χύδην μορφή προϊόντων της παρ. 1 του άρθρου 2, νοείται η διακίνηση και παραλαβή μη συσκευασμένων μεταφερόμενων προϊόντων, είτε σε βυτίο που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του μέσου μεταφοράς (δεξαμενές βυτιοφόρων οχημάτων, δεξαμενές σε σιδηροδρομικά βαγόνια, δεξαμενόπλοία, κ.λπ.), είτε σε δεξαμενή ISO, είτε σε οποιοδήποτε άλλο δοχείο μη τυποποιημένης συσκευασίας.
 

 


Άρθρο 2
Τρόπος και χρόνος υποβολής της Δήλωσης Γνωστοποίησης Παραλαβής και περιεχόμενο αυτής


1. Οι οντότητες των περ. α), β) και γ) της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014 (Α΄ 251), οι οποίες στο πλαίσιο των οικονομικών τους δραστηριοτήτων ή της παραγωγικής τους διαδικασίας, παραλαμβάνουν, είτε από άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε., είτε από το εσωτερικό της χώρας, είτε από τρίτες χώρες, προϊόντα των κωδικών Σ.Ο. 2710 1971 έως και 2710 1999 και των δασμολογικών κλάσεων 3403 και 3814, σε χύδην μορφή, υποχρεούνται να υποβάλουν Δήλωση Γνωστοποίησης Παραλαβής, μέσω του πληροφοριακού συστήματος Τελωνείων ICISnet, στην τελωνειακή αρχή της παρ. 1 του άρθρου 4.
Οι διακινήσεις στο έδαφος της χώρας των ανωτέρω προϊόντων που παραλαμβάνονται από άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. ή από το εσωτερικό της χώρας πραγματοποιούνται, υποχρεωτικά, υπό την κάλυψη της Δήλωσης Γνωστοποίησης Παραλαβής.
2. Η Δήλωση Γνωστοποίησης Παραλαβής, υποβάλλεται, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος της παρούσας, βάσει των συνημμένων οδηγιών συμπλήρωσής της και περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Του αποστολέα και παραλήπτη,
β) των στοιχείων μεταφοράς,
γ) του σημείου εισόδου του μεταφορικού μέσου στη χώρα ή του τόπου έναρξης της μεταφοράς στην περίπτωση της παραλαβής προϊόντων από το εσωτερικό της χώρας,
δ) του τόπου παραλαβής των προϊόντων στο εσωτερικό της χώρας,
ε) του είδους και της ποσότητας των προϊόντων,
στ) της σκοπούμενης χρήσης των προϊόντων, ήτοι για εμπορία ή για χρησιμοποίηση στην παραγωγική διαδικασία,
ζ) του τελωνείου, στο οποίο θα υποβληθεί η διασάφηση εισαγωγής, σε περίπτωση εισαγωγής των ως άνω προϊόντων.

3. Η Δήλωση Γνωστοποίησης Παραλαβής, υποβάλλεται:

α) Για παραλαβή από άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε., το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την άφιξη της διακίνησης στο πρώτο σημείο εισόδου στη χώρα,
β) για παραλαβή από το εσωτερικό της χώρας, πριν την έναρξη της διακίνησης,
γ) για την παραλαβή με εισαγωγή από τρίτη χώρα, κατά τον χρόνο υποβολής της διασάφησης εισαγωγής.

 


Άρθρο 3
Υποχρεώσεις παραληπτών - μεταφορέων


1. Οι παραλήπτες των προϊόντων της παρ. 1 του άρθρου 2, υποχρεούνται:

α) Να υποβάλουν τη Δήλωση Γνωστοποίησης Παραλαβής, εμπρόθεσμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 2 και συμπληρωμένη, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος της παρούσας και τις συνημμένες οδηγίες αυτού,
β) να διευκολύνουν, με κάθε τρόπο, οποιοδήποτε ελέγχο, φυσικό ή λογιστικό, των αρμόδιων τελωνειακών και λοιπών ελεγκτικών αρχών, στο πλαίσιο της διαπίστωσης της νόμιμης χρήσης των προϊόντων που παραλαμβάνουν, σύμφωνα με την παρούσα και τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 Β του Ν. 2960/2001.

2. Οι μεταφορείς των προϊόντων της παρ. 1 του άρθρου 2 υποχρεούνται να διακινούν αυτά στο εσωτερικό της χώρας, υπό την κάλυψη της Δήλωσης Γνωστοποίησης Παραλαβής, να κατέχουν αυτή, καθ΄ όλη τη διάρκεια της διακίνησης και να την επιδεικνύουν σε κάθε έλεγχο των αρμόδιων τελωνειακών και λοιπών ελεγκτικών αρχών, στο πλαίσιο της διαπίστωσης της νόμιμης διακίνησης των εν λόγω προϊόντων, σύμφωνα με την παρούσα και τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 Β του Ν. 2960/2001.
 


Άρθρο 4
Διαδικασία και αρμόδιες αρχές παρακολούθησης και ελέγχου


1. Αρμόδια τελωνειακή αρχή για την υποβολή των Δηλώσεων Γνωστοποίησης Παραλαβής καθώς και για τον έλεγχο και την παρακολούθηση τήρησης των οριζόμενων στην παρούσα και στο άρθρο 112 Β του Ν. 2960/2001 είναι η Επιτελική Υπηρεσία Τελωνειακών Ελέγχων (Ε.Υ.Τ.Ε) της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Η ανωτέρω αρχή αξιολογεί τα στοιχεία και τα δεδομένα των δηλώσεων γνωστοποίησης παραλαβής που έχουν υποβληθεί στο πληροφοριακό σύστημα Τελωνείων ICISnet και αναλόγως διαβιβάζει αυτά για διενέργεια ελέγχου στις αρμόδιες Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., με κοινοποίηση στη Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων (Δ.ΣΤ.Ε.Π.) της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.
Οι ΕΛ.Υ.Τ., για τη διενέργεια του ελέγχου που τους ανατίθενται, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αξιοποιούν τα στοιχεία και δεδομένα των Δηλώσεων Γνωστοποίησης Παραλαβής που έχουν δηλωθεί στο πληροφοριακό σύστημα Τελωνείων ICISnet και εφαρμόζουν τις ειδικότερες οδηγίες της Ε.Υ.Τ.Ε., σε συνδυασμό με κριτήρια περαιτέρω αξιολόγησης κινδύνων.
Η Δ.ΣΤ.Ε.Π. συλλέγει κι αξιολογεί, τόσο τα στοιχεία και τα δεδομένα των Δηλώσεων Γνωστοποίησης Παραλαβής που έχουν δηλωθεί στο πληροφοριακό σύστημα Τελωνείων ICISnet, όσο και τα αποτελέσματα ελέγχου που της κοινοποιούνται, σύμφωνα με τα ανωτέρω, από τους διενεργούμενες από τις ΕΛ.Υ.Τ. σχετικούς ελέγχους, για σκοπούς ανίσχευσης τάσεων παραβατικότητας, ανάλυσης κινδύνων και εκπόνησης επιχειρησιακών σχεδίων ελέγχων από τις τελωνειακές αρχές.
2. Οι έλεγχοι διενεργούνται, προκειμένου: α) Να διαπιστώνεται και να παρακολουθείται η τήρηση των οριζόμενων στην παρούσα και στο άρθρο 112 Β του Ν. 2960/2001, σχετικά με την παραλαβή και τη διακίνηση των προϊόντων της παρ. 1 του άρθρου 2, β) να επιβάλλονται οι προβλεπόμενες στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 112 Β του Ν. 2960/2001 κυρώσεις, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα σε αυτές.
 

 


Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος


Η παρούσα απόφαση ισχύει από 15.09.2023.
 


Ακολουθεί Παράρτημα με οδηγίες συμπλήρωσης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

{pdf=/docum/2023/Α_1130-2023_par.pdf|100%|300|native}