Open menu
25 | 07 | 2024

Αθήνα 28/03/2020
Αρ. πρωτ.: 124


ΘΕΜΑ: Επιβολή του μέτρου της προσωρινής, μερικής αναστολής λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του περιορισμού λειτουργίας των υπηρεσιακών μονάδων αυτού έως και 10-04-2020 για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της μετάδοσής του.

 

Άρθρο 1
Προσωρινή μερική αναστολή λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΝΣΚ


1. Προσωρινά αναστέλλεται μερικά η λειτουργία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (εφεξής ΚΥ ΝΣΚ) έως και 10-04-2020 για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην εισήγηση του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με ημερομηνία 20-03-2020.

Στο διάστημα αυτό, η ΚΥ ΝΣΚ θα είναι κλειστή για όλους τους συναλλασσόμενους.
2. Με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, ορίζεται το κύριο και διοικητικό προσωπικό της ΚΥ ΝΣΚ που θα εργαστεί, ως προσωπικό ασφαλείας, για τη διεκπεραίωση κατεπειγουσών εργασιών, για τις οποίες δεν έχει προβλεφθεί η αναστολή τους ή των υποθέσεων που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.

Η παροχή της εργασίας από το προσωπικό ασφαλείας μπορεί να γίνεται και από απόσταση.
3. Η παραπάνω απόφαση συνοδεύεται από Παράρτημα, στο οποίο περιλαμβάνεται ο ελάχιστος αριθμός προσωπικού ασφαλείας στην ΚΥ ΝΣΚ, καθώς και η ηλεκτρονική του διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας με αυτό, αναρτάται στην κεντρική ιστοσελίδα του ΝΣΚ (http://www.nsk.gr).

Το λοιπό, κύριο και διοικητικό προσωπικό της Κεντρικής Υπηρεσίας, εκτελεί ηλεκτρονικά από απόσταση τις εργασίες τις οποίες του αναθέτουν γραπτά ή προφορικά οι προϊστάμενοί του και εντός του χρονοδιαγράμματος ή της προθεσμίας που υποδεικνύεται από αυτούς, για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.

 

 

Άρθρο 2
Λειτουργία λοιπών υπηρεσιακών μονάδων ΝΣΚ


Η λειτουργία των λοιπών υπηρεσιακών μονάδων του ΝΣΚ στην Αττική και στην περιφέρεια, έως και 10-04-2020, θα γίνεται με εκ περιτροπής παρουσία στα Γραφεία κύριου και διοικητικού προσωπικού και εργασία από απόσταση για το λοιπό προσωπικό που υπηρετεί σε αυτές, ανάλογα με τις υγειονομικές συνθήκες που επικρατούν στην περιφέρεια που βρίσκεται η κάθε μονάδα, του αριθμού του προσωπικού της και των υπηρεσιακών της αναγκών, όπως αυτά θα σταθμίζονται με απόφαση του Προϊσταμένου τους.

 

 

 

Άρθρο 3
Λειτουργία συλλογικών οργάνων του ΝΣΚ


Κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων των άρθρων 1 και 2 οι συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων του ΝΣΚ μπορούν να γίνονται και από απόσταση με τη χρήση τεχνολογικών μέσων. Στην περίπτωση τηλεδιάσκεψης, η πρόσκληση προς τα μέλη του συλλογικού οργάνου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Η υπογραφή των πρακτικών ή των γνωμοδοτήσεων μπορεί να γίνεται και ψηφιακά.

 

 

 

Άρθρο 4
Αναστολή προθεσμιών και διοικητικών/ πειθαρχικών διαδικασιών.


1. Αναστέλλονται από τη δημοσίευση της παρούσας για δύο (2) μήνες κάθε είδους προθεσμίες διεκπεραίωσης αιτήματος ή διοικητικής προσφυγής ενώπιον του ΝΣΚ καθώς και όλες οι προθεσμίες που προβλέπονται στον Ν. 3086/2002 «Οργανισμός Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και κατάσταση των Λειτουργών και των Υπαλλήλων του» (Α΄ 324), στο π.δ. 238/2003 (ΦΕΚ Α΄214) «Εκτέλεση των διατάξεων περί Νομικού Συμβουλίου του Κράτους» και κάθε άλλο ειδικό νομοθέτημα που αφορά στη λειτουργία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και στην κατάσταση των μελών του ΝΣΚ, συμπεριλαμβανομένων και των προθεσμιών που προβλέπονται στο άρθρο 38 και επόμενα του π.δ. 238/2003 για την πειθαρχική ευθύνη των λειτουργών του ΝΣΚ.
2. H ισχύς του Πίνακα Κατάταξης των επιτυχόντων υποψηφίων του διαγωνισμού για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων δόκιμων Δικαστικών Πληρεξουσίων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με ημερομηνία 08-04-2019 (Γ΄567/12-4-2019), που προκηρύχθηκε με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με αριθμό 403/2018 (Γ΄ 1389), παρατείνεται έως και 12-04-2021.

 

 

 

Άρθρο 5
Επιδόσεις δικαστικών αποφάσεων, δικογράφων και λοιπών εγγράφων


Κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων των άρθρων 1 και 2, επιδόσεις δικαστικών αποφάσεων, δικογράφων και λοιπών εγγράφων προς το ΝΣΚ, για το Δημόσιο καθώς και για τις Ανεξάρτητες Αρχές, τα ΝΠΔΔ και γενικότερα τους φορείς, των οποίων η νομική τους υπηρεσία διεξάγεται από το ΝΣΚ, επιτρέπονται εφόσον αφορούν σε εργασίες ή νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των πολιτικών, ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων, που δεν έχουν ανασταλεί σύμφωνα με την Κοινή Απόφαση των Υπουργών Υγείας και Δικαιοσύνης, με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 18176/15-3-2020 (Β΄ 864) ή με άλλη ΚΥΑ που θα εκδοθεί σε τροποποίηση ή σε αντικατάσταση της παραπάνω.

 

 

 

Άρθρο 6
Διαδικασία ηλεκτρονικής επίδοσης και αλληλογραφίας με το ΝΣΚ


1. Κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων των άρθρων 1 και 2, οι κατά το προηγούμενο άρθρο επιτρεπόμενες επιδόσεις προς το ΝΣΚ για το Δημόσιο καθώς και για τις Ανεξάρτητες Αρχές, τα ΝΠΔΔ και γενικότερα τους φορείς, των οποίων η νομική τους υπηρεσία διεξάγεται από το ΝΣΚ, διενεργούνται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα, ως εξής:

(α) οι επιδόσεις που διενεργούνται με επιμέλεια των κάθε φύσης δικαστηρίων γίνονται από την υπηρεσιακή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του επιδίδοντος, προς την ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., με επισύναψη, σε ψηφιακή μορφή της προς επίδοση δικαστικής απόφασης, του δικογράφου ή άλλου εγγράφου.

Μετά την αποστολή και αφού επιβεβαιωθεί η ταυτότητα του επιδιδόμενου εγγράφου αποστέλλεται, κατά περίπτωση, στον επιδίδοντα, είτε σχετικό επιβεβαιωτικό της παραλαβής απαντητικό e-mail, είτε ψηφιακά υπογεγραμμένο αποδεικτικό επίδοσης σε μορφή αρχείου τύπου pdf, εφόσον έχει υποβληθεί από τον αποστέλλοντα σχετικό σχέδιό του σε μορφή αρχείου τύπου word.
(β) οι λοιπές επιδόσεις που διενεργούνται από δικαστικούς επιμελητές γίνονται ηλεκτρονικά, με τη χρήση της ηλεκτρονικής πύλης e-Υπηρεσίες του ΝΣΚ που τηρείται στην ιστοσελίδα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους http://www.nsk.gr, με τη χρήση των κωδικών τους στο TAXISnet και ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες που είναι αναρτημένες στην ηλεκτρονική πύλη e-Υπηρεσίες και θεωρούνται αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Ειδικότερα, οι δικαστικοί επιμελητές υποβάλλουν μέσω της παραπάνω ηλεκτρονικής πύλης του ΝΣΚ αίτηση για επίδοση, επισυνάπτοντας, σε ψηφιακή μορφή, την προς επίδοση δικαστική απόφαση, το δικόγραφο ή κάθε άλλο έγγραφο καθώς και σχέδιο έκθεσης επίδοσης σε μορφή word, το οποίο πρέπει να φέρει όλα τα αναγκαία στοιχεία του περιεχομένου της έκθεσης (αριθμό, ημερομηνία επίδοσης κ.λπ.), πλην της φυσικής υπογραφής του δικαστικού επιμελητή, ενώ το ΝΣΚ επιστρέφει ηλεκτρονικά την τελευταία, υπογεγραμμένη από το αρμόδιο όργανο, με ψηφιακή υπογραφή, προκειμένου να τεθεί σε αυτή τελικά και η φυσική υπογραφή του επιδίδοντος δικαστικού επιμελητή.

2. Σε περίπτωση που το ηλεκτρονικό σύστημα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί να υποδεχθεί ηλεκτρονική αίτηση ιδιώτη - περίπτωση για την οποία αναρτάται ψηφιακή βεβαίωση στην ιστοσελίδα του ΝΣΚ- η επίδοση γίνεται προς την ηλεκτρονική διεύθυνση:

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.';document.getElementById('cloakd3a424069c5df35cc6519e8fdebd1287').innerHTML += ''+addy_textd3a424069c5df35cc6519e8fdebd1287+'<\/a>'; ,

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση (α) της προηγουμένης παραγράφου.
3. Κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων των άρθρων 1 και 2, η αλληλογραφία μεταξύ υπηρεσιακών μονάδων του ΝΣΚ και δημόσιων φορέων, θα γίνεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., ενώ, για οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία μπορεί να γίνεται και χρήση των ηλεκτρονικών διευθύνσεων ή και των στοιχείων επικοινωνίας που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΝΣΚ (http://www.nsk.gr) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 1.

 

 

Άρθρο 7


Η εφαρμογή των παραπάνω μέτρων, με επιμέρους ρυθμίσεις και οδηγίες, σχετικά με τη λειτουργία της Κεντρικής Υπηρεσίας και των λοιπών υπηρεσιακών μονάδων του ΝΣΚ και την κατανομή των εργασιών του κύριου και διοικητικού προσωπικού του, θα γίνεται, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 του Ν. 3086/2002 «Οργανισμός Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και κατάσταση των Λειτουργών και των Υπαλλήλων του» (Α΄ 324), με αποφάσεις του Προέδρου του ΝΣΚ, οι οποίες θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΝΣΚ (http://www.nsk.gr).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm