22 | 08 | 2019

Φορολογικές υποχρεώσεις Περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ (Listing-Vies-Intrastat)

Υποβολή περιοδικής Δήλωση ΦΠΑ
 

Περιοδική Δήλωση

- Βιβλία Α' και Β' κατηγορίας ΚΒΣ ανά τρίμηνο και μέχρι 20/4, 20/7, 20/10 και 20/1 (άρθρο 38§1 ν.2859/2000).
- Βιβλία Γ' κατηγορίας ΚΒΣ ανά μήνα και μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα.


Η υποβολή των δηλώσεων ανεξάρτητα από την κατηγορία των βιβλίων ολοκληρώνεται σε 5 μέρες ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του φορολογουμένου με αρχή για τα ψηφία 1 ή 2.

 

α) την 20η ημέρα του επόμενου μήνα που ακολουθεί τη φορολογική περίοδο, εφόσον αυτή είναι εργάσιμη, προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1,2,

β) την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για τα ψηφία 1,2, προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 3,4,

γ) την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για τα ψηφία 3,4, προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 5,6,

δ) την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για τα ψηφία 5,6, προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 7,8, 

ε) την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για τα ψηφία 7,8, προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 9,0. 

 

Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού πίνακα (Listing) ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών

 

Ανακεφαλαιωτικός πίνακας (Listing) ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών.

Υποβάλλεται ταυτόχρονα με την περιοδική δήλωση του τρίτου μήνα της οικείας τρίμηνης χρονικής περιόδου ( ΠΟΛ. 1162 21/5/2002).
 

 

Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων


Ανακεφαλαιωτικός πίνακας ενδοκοινοτικών αποκτήσεων.

Υποβάλλεται ταυτόχρονα με την περιοδική δήλωση του τρίτου μήνα της οικείας τρίμηνης χρονικής περιόδου ( ΠΟΛ.1161 21/5/2002).
 

Υποβολή στατιστικής δήλωσης (INTRASTAT)

Στατιστική δήλωση (INTRASTAT) για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές (αποκτήσεις και παραδόσεις ) που πραγματοποιούνται κάθε μήνα. Υποβάλλεται κάθε μήνα με καταληκτικές ημερομηνίες εκείνες των δηλώσεων ΦΠΑ.


Υποβολή δήλωσης ηλεκτρονικά μέσω TAXIS NET

Σε περίπτωση που η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, η προθεσμία υποβολής της παρατείνεται μέχρι την 26η ημέρα του επόμενου μήνα που ακολουθεί την λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά η δήλωση. Η ίδια ημέρα θεωρείται ως καταληκτική για τις πληρωμές των οφειλόμενων ποσών μέσω τραπεζών (Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1242-24/10/2002).


Αδράνεια ή Αναστολή εργασιών

Ειδικά οι επιχειρήσεις που δήλωσαν (με δήλωση μεταβολής) ότι βρίσκονται σε αδράνεια ή αναστολή εργασιών, δεν υποβάλλουν περιοδικές δηλώσεις μόνον εφόσον ακυρώσουν όλα τα τα στοιχεία του ΚΒΣ (άρθρο 38§ 1α Ν.2859/2000). Εκκαθαριστική δήλωση υποβάλλουν κανονικά.
Επίσης, η ίδια ημερομηνία ισχύει και για τις περιπτώσεις που οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονται στην αρμόδια ΔΟΥ, λόγω τεχνικής αδυναμίας υποβολής τους μέσω του συστήματος TAXISnet, ή πληρωμής τους μέσω των πιστωτικών ιδρυμάτων και του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ.

Για τις φορολογικές περιόδους από την 1η Ιανουαρίου 2003:

Παύει η υποχρέωση υποβολής των πιστωτικών ή μηδενικών δηλώσεων. Κατ' εξαίρεση, υποχρέωση υποβολής των πιστωτικών ή μηδενικών δηλώσεων υπάρχει μόνο για τις φορολογικές περιόδους που πραγματοποιούνται ενδοκοινοτικές συναλλαγές ή υποβάλλεται αίτημα επιστροφής ή είναι επιθυμία του υπόχρεου
 

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16