feed-image Ροή Ειδήσεων
19 | 04 | 2019

Τέλη - Εισφορές

Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
ΥΠΟΙΚ. 1135570/2017. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 46 του Ν.4410/2016 (141 Α΄) - Τέλη Κυκλοφορίας έτους 2017 - Ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης των Ε.Ι.Χ. και Ε.Δ.Χ. οχημάτων - Τέλος ταξινόμησης οχημάτων του άρθρου 125 του Ν.2960/01. 18 Σεπτεμβρίου 2017
ΠΟΛ. 1136/2017. Οφειλή τελών κυκλοφορίας στην περίπτωση επιβατικών αυτοκινήτων οχημάτων τα οποία δεν τελούν υπό την φυσική κατοχή των ιδιοκτητών τους, λόγω μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας μεταβίβασής τους από αγοραστές. 06 Σεπτεμβρίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1119744/2017. Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την παραγωγή, την κατοχή, την παραλαβή, την αποστολή, την εισαγωγή και εξαγωγή από εγκεκριμένους αποθηκευτές βιομηχανοποιημένων καπνών, του προϊόντος της περίπτωσης στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 53Α του Ν. 2960/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την επιβολή Φόρου Κατανάλωσης και ΦΠΑ, την παρακολούθηση και τον έλεγχο αυτού. 29 Αυγούστου 2017
ΥΠΟΙΚ. 180036/2017. Καθορισμός μέτρων και κανόνων για τη μείωση της κατανάλωσης πλαστικών σακουλών μεταφοράς, σε συμμόρφωση με την οδηγία 2015/720/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 1994/62/ΕΚ με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών 07 Σεπτεμβρίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1116601/2017. Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή προϊόντων υποκείμενων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης. 08 Αυγούστου 2017
ΠΟΛ. 1121/2017. Μεταβίβαση Φορτηγών IX οχημάτων που είναι σε ακινησία 31 Ιουλίου 2017
ΠΟΛ. 1097/2017. Υπολογισμός και είσπραξη τελών και εισφορών κατά την έκδοση νέων αδειών κυκλοφορίας και κατά την έκδοση αδειών κυκλοφορίας μετά από μεταβολές στοιχείων των επαγγελματικών οχημάτων. 17 Ιουλίου 2017
ΠΟΛ. 1090/2017. Τροποποίηση της ΠΟΛ.1033/28.1.2016 (ΦΕΚ Β΄ 720) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών σχετικά με τον εντοπισμό ανασφάλιστων αυτοκινήτων οχημάτων και την επιδίωξη συμμόρφωσης των ιδιοκτητών αυτών μέσω της επίσπευσης της διαδικασίας επιβολής διοικητικών και ποινικών κυρώσεων, όπως ισχύει. 21 Μαρτίου 2018
ΠΟΛ. 1084/2017. Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 16 του Ν. 4467/13-4-2017 (56 Α΄) και παροχή οδηγιών για την είσπραξη αναλογικών τελών κυκλοφορίας, εξαιρετικά για το 2017, στην περίπτωση άρσης ακινησίας ΙΧ οχήματος, αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας, για έναν ή τρεις μήνες ή για το υπόλοιπο του έτους 2017. 15 Ιουνίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 42059/2017. Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 5143/11.12.2014 (ΦΕΚ Β΄ 3335/11.12.2014) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «καθορισμός του τρόπου υπολογισμού, παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,10%, που προβλέπεται στο Αρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α), όπως ισχύει. 12 Ιουνίου 2017
ΠΟΛ. 1078/2017. Τροποποίηση της ΠΟΛ.1033/28.1.2016 (ΦΕΚ Β΄ 720) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών σχετικά με τον εντοπισμό ανασφάλιστων αυτοκινήτων οχημάτων και την επιδίωξη συμμόρφωσης των ιδιοκτητών αυτών μέσω της επίσπευσης της διαδικασίας ε 02 Ιουνίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1069847/2017. Επιβολή τέλους επιτηδεύματος σε χωριά με πληθυσμό κάτω των 500 κατοίκων. 26 Μαϊος 2017
ΠΟΛ. 1068/2017. Διαγραφή τέλους επιτηδεύματος οικ. ετών 2012 και 2013 σε νομικά πρόσωπα που έχουν κάνει εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών. 28 Απριλίου 2017
ΠΟΛ. 1067/2017. Παροχή διευκρινίσεων ως προς το τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας. 28 Απριλίου 2017
ΠΟΛ. 1055/2017. Κοινοποίηση της υπ΄ αριθμ. 149/2016 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους περί απαλλαγής της κρατικής χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων από τέλη χαρτοσήμου. 08 Απριλίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1037687/2017. Κοινοποίηση της υπ΄αριθμ. ΔΕΦΚΦ Β 1005862 ΕΞ 2017/13-01-2017 (ΦΕΚ.39/Β) Α.Υ.Ο. «Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16-12-2015 (ΦΕΚ.2785/Β) Α.Υ.Ο. "Καθορισμός όρων και διατυπώσεων για την επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των προϊόντων των άρθρων 90 και 92 του Ν.2960/01 -Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. Φ.883/530/1999 (ΦΕΚ.1872/Β) Α.Υ 15 Μαρτίου 2017
ΠΟΛ. 1037/2017. Απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος των αλιέων ειδικού κατά αποκοπή καθεστώτος ΦΠΑ, κατά τα πρώτα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξής τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. 15 Μαρτίου 2017
ΠΟΛ. 1031/2017. Κοινοποίηση της με αριθμό 324/2016 Γνωμοδότησης της Α΄ Τακτικής Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ.. 14 Μαρτίου 2017
ΠΟΛ. 1035/2017. Χρόνος απόδοσης οφειλόμενων τελών χαρτοσήμου επί δανείων κινούμενων ως τρεχούμενων δοσοληπτικών λογαριασμών. 15 Μαρτίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1019676/2017. Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών και διαδικασίας απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται από πολύτεκνους γονείς και γονείς με τρία τέκνα. 26 Φεβρουαρίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1027306/2017. Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α.. 26 Φεβρουαρίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1019140/2017. Όροι και προϋποθέσεις αναλογικής καταβολής του τέλους ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται με χρηματοδοτική μίσθωση ή μίσθωση ή επιστροφής αυτού και ρύθμιση θεμάτων ταξινόμησης. 26 Φεβρουαρίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1023621/2017. Οδηγίες αναφορικά με την υποβολή του παραστατικού της Αιτήσεως Διάθεσης Ενσήμων Ταινιών (ΑΔΕΤ). 18 Φεβρουαρίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1014192/2017. Κοινοποίηση της αρ.πρωτ. ΔΕΦΚΦ Δ 1189980ΕΞ2016/29.12.2016 Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. «Διαδικασία καταβολής Φ.Π.Α. για αυτοκίνητα οχήματα καινούρια και μεταχειρισμένα που παραλαμβάνονται από δικαιούχα απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης πρόσωπα κατόπιν μεταβίβασής τους από τις εταιρείες εμπορίας αυτοκινήτων. 31 Ιανουαρίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 4026384/2017 Ανανέωση της ισχύος της απόφασης της επιστροφής του Ε.Φ.Κ. (Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης) στους δικαιούχους από την χρησιμοποίηση πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία. 31 Ιανουαρίου 2017
ΠΟΛ. 1013/2017. Καταβολή αναλογικού τέλους χαρτοσήμου επί μισθωμάτων ακινήτων στις περιπτώσεις που εκμισθωτές τυγχάνουν οι Ιερές Μονές του Αγίου Όρους. 26 Ιανουαρίου 2017
ΣΛΟΤ. 96/2017. Τέλος επιτηδεύματος 18 Μαϊος 2017
ΥΠΟΙΚ. 1003184/2017. Δασμολογική κατάταξη οχημάτων ειδικών χρήσεων 11 Ιανουαρίου 2017
ΠΟΛ. 1001/2017. Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2017 και για τη θέση των οχημάτων σε ακινησία. 11 Ιανουαρίου 2017
ΠΟΛ. 1205/2016. Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2017 και για τη θέση των οχημάτων σε ακινησία. 31 Δεκεμβρίου 2016
ΥΠΟΙΚ. 1189980/2016. Διαδικασία καταβολής Φ.Π.Α. για αυτοκίνητα οχήματα καινούργια και μεταχειρισμένα που παραλαμβάνονται από δικαιούχα απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης πρόσωπα κατόπιν μεταβίβασης τους από τις εταιρείες εμπορίας αυτοκινήτων. 09 Ιανουαρίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1189059/2016. Όροι, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία παραλαβής αλκοολούχων ποτών και καπνικών προϊόντων με απαλλαγή από τις δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις στα πλαίσια των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων. 09 Ιανουαρίου 2017
ΠΟΛ. 1184/2016. Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του τέλους συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας επί της αξίας κάθε λογαριασμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α΄ 94), καθώς και της διαδικασίας επιβολ 20 Δεκεμβρίου 2016
ΠΟΛ. 1162/2016. Γνωστοποίηση της τιμής ελαιολάδου ελαιοκομικού έτους 2016 -2017, για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας. Κοινοποίηση πίνακα περιοχών στις οποίες διενεργήθηκε, με μέριμνα του Δημοσίου, ομαδική καταπολέμηση δάκου της ελιάς κατά το ελαιοκομικό έτος 2016 - 2017. 22 Νοεμβρίου 2016
ΠΟΛ. 1143/2016. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 46 του Ν. 4410/2016 (141 Α΄) που αναφέρεται στην πρώτη ταξινόμηση των ΕΙΧ και ΕΔΧ οχημάτων. 29 Σεπτεμβρίου 2016
ΥΠΟΙΚ. 1136914/2016. Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 59 του ν. 4407/2016 (ΦΕΚ 134 Α΄) αναφορικά με την απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης των αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται από Στελέχη και Αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που έχουν τεθεί σε κατάσταση Πολεμικής Διαθεσιμότητας ή Μόνιμης Διαθεσιμότητας. 21 Σεπτεμβρίου 2016
ΥΠΟΙΚ. 1135718/2016. Κοινοποίηση της τροποποίησης της αριθμ. Δ.567/21/18-4-96 (ΦΕΚ 524/Β΄/3-7-96) Απόφασης Υπουργού Οικονομικών «περί καθορισμού Ελληνικών αδειών και πινακίδων κυκλοφορίας προσωρινού τύπου». 20 Σεπτεμβρίου 2016
ΥΠΟΙΚ. 1136512/2016. Σχετικά με τη χορήγηση αιθυλικής αλκοόλης με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. σε Υγειονομικές Περιφέρειες. 21 Σεπτεμβρίου 2016
ΥΠΟΙΚ. 1125216/2016. Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α.. 01 Σεπτεμβρίου 2016
ΥΠΟΙΚ. 1127845/2016. Συντελεστές τέλους ταξινόμησης φορτηγών αυτοκινήτων, ανάλογα με τις προδιαγραφές του ισχύοντος, ως προς την ταξινόμηση, ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro) και του αμέσως προηγούμενου από 1/9/2016. 01 Σεπτεμβρίου 2016
ΥΠΟΙΚ. 1122752/2016. Σχετικά με την καταληκτική ημερομηνία ταξινόμησης ορισμένων κατηγοριών οχημάτων ειδ. χρήσης - ειδ. σκοπού - Αυτοκινούμενα Τροχόσπιτα/Ασθενοφόρα - Συντελεστές Τέλους Ταξινόμησης. 26 Αυγούστου 2016
ΥΠΟΙΚ. 1118201/2016. Απαλλαγή από τον ΕΦΚ του φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 07 Αυγούστου 2016
ΥΠΟΙΚ. 1117539/2016. Κοινοποίηση διατάξεων άρθρων 10 και 60 του ν.4410/2016 (141 Α΄). 07 Αυγούστου 2016
NOMOΣ 4410/2016. Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την απόφαση 2009/917/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 2009 για τη χρήση της πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς και άλλες διατ 13 Αυγούστου 2016
ΣΛΟΤ 1500/2016. Ειδικός φόρος κατανάλωσης. 31 Αυγούστου 2016
ΠΟΛ. 1095/2016. Οι διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 3986/2011, σχετικά με την επιβολή τέλους επιτηδεύματος, δεν έχουν εφαρμογή και επί υποκαταστήματος ημεδαπής εταιρείας στην αλλοδαπή. 01 Ιουλίου 2016
ΠΟΛ. 1085/2016. Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του τέλους στη συνδρομητική τηλεόραση επί της αξίας κάθε λογαριασμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν.4389/2016 (ΦΕΚ Α΄ 94), καθώς και της διαδικασίας επιβολής και απόδοσης αυτού. 21 Ιουλίου 2016
ΠΟΛ. 1086/2016. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 54 του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α΄94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», που αναφέρονται σε επιβολή «τέλους στη συνδρομητική τηλεόραση» και παροχή σχετικών οδηγιών. 27 Ιουνίου 2016
ΠΟΛ. 1083/2016. Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4387/12-5-2016 (85 Α΄) και παροχή οδηγιών για την είσπραξη αναλογικών τελών κυκλοφορίας, εξαιρετικά για το 2016, στην περίπτωση άρσης ακινησίας ΙΧ οχήματος, αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας, σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις. 27 Ιουνίου 2016
ΥΠΟΙΚ. 1086181/2016. Έκπτωση του μεταβατικού τέλους ασφάλειας εφοδιασμού (ΜΤΑΕ) και των ειδικών τελών του άρθρου 25 του ν.3468/2006 από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων (μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας). 08 Ιουνίου 2016