feed-image Ροή Ειδήσεων
Open menu
30 | 10 | 2020

Πλαστά - Εικονικά - Πρόστιμα

Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
ΥΠΕΡΓ. 14675/469/2020. Τροποποίηση της 60201/Δ7.1422/20-12-2019 (4997/Β΄/31-12-2019) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεω 16 Απριλίου 2020
Α. 1413/2019. Διαδικασία διενέργειας κατά προτεραιότητα μερικού ελέγχου φορολογίας εισοδήματος και Φ.Π.Α. από το γραφείο σε περιπτώσεις που διαπιστώνονται παραβάσεις μη έκδοσης ή έκδοσης ανακριβούς φορολογικού στοιχείου/ λογιστικού αρχείου (παραστατικού). 08 Νοεμβρίου 2019
Ε. 2164/2019. Παροχή Οδηγιών μετά την Κοινοποίηση της Γνωμοδότησης 107/2019 του ΝΣΚ και της σχετικής Εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης. 11 Σεπτεμβρίου 2019
Ε. 2154/2019. Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την επιβολή προστίμου για τη μη διαβίβαση δεδομένων παραστατικών πωλήσεων από οντότητες-εκμεταλλευτές πρατηρίων καυσίμων, από πωλητές πετρελαίου θέρμανσης και από προμηθευτές υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού 12 Αυγούστου 2019
Α. 1173/2019. Διαδικασία είσπραξης εσόδων υπέρ Δημοσίου προερχόμενα από επιβαλλόμενα πρόστιμα αποφάσεων του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για παραβάσεις της χρηματικής νομοθεσίας σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, κατ΄ εφαρμογή της παραγράφου 5 άρθρου 105 Ν. 4514/2018 (ΦΕΚ Α14). 23 Μαϊος 2019
Ε. 2082/2019. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 73 του Ν.4607/2019 (ΦΕΚ 65 Α΄) για θέματα φορολογίας ακίνητης περιουσίας. 17 Μαϊος 2019
ΥΠΟΙΚ. 1053051/2019. Προσωπική ευθύνη δικαστικού συμπαραστάτη και μελών εποπτικού συμβουλίου για πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών θανόντος προσώπου από παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, οι οποίες έλαβαν χώρα σε χρονική περίοδο προ της άσκησης της 10 Απριλίου 2019
ΠΟΛ. 1192/2018. Πρόστιμο επιβαλλόμενο σε περίπτωση εγκατάστασης ειδικά διασκευασμένων τραπεζιών για τη διενέργεια ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα, χωρίς την καταβολή του νομίμου τέλους. 28 Οκτωβρίου 2018
ΠΟΛ. 1119/2018. Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 397 και 398 παρ. 1 του Ν. 4512/2018 (Α΄ 5) και του άρθρου 49 παρ. 4, 5 και 6 τουΝ.4509/2017 (Α΄ 201) αναφορικά με την τροποποίηση των άρθρων 18, 19 και72 παρ. 18 του Ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδι 15 Ιουλίου 2018
ΥΠΟΙΚ. 1047682/2018. Ανάγκη υλοποίησης της ΠΟΛ. 1159/2017. 29 Μαρτίου 2018
ΠΟΛ. 1043/2018. Τροποποίηση της ΠΟΛ.1188/6-9-2011 (1993 Β/8.9.2011) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Επίδοση καταλογιστικών πράξεων φορολογικών και τελωνειακών αρχών μέσω των Δικαστικών Επιμελητών», όπως ισχύει. 29 Μαρτίου 2018
ΠΟΛ. 1030/2018. Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την έκδοση καταλογιστικών πράξεων φόρων ή προστίμων σε βάρος πτωχών για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας. 21 Φεβρουαρίου 2018
ΠΟΛ. 1026/2018. Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων αναφορικά με την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις του άρθρου 54 του Ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) και λοιπές περιπτώσεις παραβάσεων. 19 Φεβρουαρίου 2018
ΠΟΛ. 1021/2018. Κοινοποίηση της γνωμοδότησης υπ΄ αριθ. 291/2017 του Β΄ τμήματος του Ν.Σ.Κ., αναφορικά με την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων της παραγράφου 35 του άρθρου 72 (πρώην 66) του Κ.Φ.Δ. επί παραβάσεων έκδοσης εικονικών στοιχείων που η εικονικό 06 Φεβρουαρίου 2018
ΠΟΛ. 1019/2018. Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 398 του Ν.4512/2018 (Α΄5), με τις οποίες προστέθηκε παράγραφος 50 στο άρθρο 72 του Ν. 4174/2013 (Α΄170)». 06 Φεβρουαρίου 2018
ΠΟΛ. 1012/2018. Καθορισμός ζητημάτων προθεσμιών, καταβολής, αρμοδιοτήτων και κάθε αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 398 του Ν. 4512//2018 (Α΄5), ως προς την μείωση των προστίμων ή των πρόσθετων φόρων. 28 Ιανουαρίου 2018
ΠΟΛ. 1003/2018. Παροχή οδηγιών αναφορικά με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 6 του άρθρου 49 του Ν.4509/2017 (Φ.Ε.Κ. Α/201/22.12.2017) ως προς την επιβολή της επιεικέστερης κύρωσης κατά την έκδοση πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρου. 05 Ιανουαρίου 2018
ΠΟΛ. 1214/2017. Καθορισμός της διαδικασίας και κάθε αναγκαίου θέματος, για την εφαρμογή των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου 49 του Ν. 4509/2017 (ΦΕΚ Α΄ 201) ως προς την επιβολή της επιεικέστερης κύρωσης για φορολογικές παραβάσεις. 29 Δεκεμβρίου 2017
ΝΣΚ. 291/2017. Πρόστιμα. Εικονικά φορολογικά στοιχεία . Εφαρμογή επιεικέστερης διάταξης. 21 Φεβρουαρίου 2018
ΠΟΛ. 1139/2017. Επιβολή προστίμου στις εκπρόθεσμες κοινές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) των έγγαμων φορολογούμενων 14 Σεπτεμβρίου 2017
ΠΟΛ. 1102/2017. Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας, των οργάνων και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του άρθρου 13Α του Ν. 2523/1997, όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν. 4465/2017 (Α΄ 47), για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων και την επιβολή ειδικής χρηματικής κύρωσης από τα όργανα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 18 Ιουλίου 2017
ΠΟΛ. 1074/2017. Προσδιορισμός κατηγοριών των υπόχρεων για την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης της παραγράφου 8 του άρθρου 13Α του N .2523/1997, όπως αυτό προστέθηκε ως νέο άρθρο στο N .2523/1997 με το άρθρο 47 του N .4465/2017, αντί της αναστολής λ 12 Ιουνίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1080615/2017. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 79 του Ν. 4472/2017 (Φ.Ε.Κ. 74Α/19.5.2017) αναφορικά με πρόστιμο Φ.Π.Α. για πλαστά, εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία. 30 Μαϊος 2017
ΥΠΟΙΚ. 7264/2017. Τροποποίηση της Α2-797/2014 (Β΄ 2398) υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε εφαρμογή των δ 25 Ιανουαρίου 2017
ΠΟΛ. 1009/2017. Παροχή οδηγιών για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του Πέμπτου Μέρους «Οικειοθελής Αποκάλυψη Φορολογητέας Ύλης Παρελθόντων Ετών» (άρθρα 57-61) του Ν. 4446/2016 (Α΄ 240). 19 Ιανουαρίου 2017
ΠΟΛ. 1142/2016. Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του νέου Κεφαλαίου Δωδέκατου «ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ» (άρθρα 66-71) του Ν.4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας - Κ.Φ.Δ.), όπως αυτό προστέθηκε στον Κ.Φ.Δ., με το άρθρο 8 του Ν.4337/ 20 Σεπτεμβρίου 2016
ΥΠΟΙΚ. 1122149/2016. Μη επιβολή προστίμου για τις τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από όσους λαμβάνουν αγροτικές επιδοτήσεις και οι σχετικές βεβαιώσεις εκδόθηκαν καθυστερημένα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 25 Αυγούστου 2016
ΠΟΛ. 1117/2016. Διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α΄), όπως ισχύει, για την άμεση αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων για 48 ώρες, από τα ελεγκτικά όργανα της Γενικής Γραμματείας Δημο 05 Αυγούστου 2016
ΠΟΛ. 1112/2016. Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου «Τροποποιήσεις του άρθρου 58 Α του N . 4174/2013» του κατατεθέντος στην Βουλή των Ελλήνων προς ψήφιση σχεδίου νόμου «Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέμηση του Λαθρεμπορίου, εναρμόνιση της ελληνικής 05 Αυγούστου 2016
ΠΟΛ. 1097/2016. Κοινοποίηση της με αρ.134/2016 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την άσκηση δικαιώματος έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών από καλόπιστο λήπτη εικονικού ως προς το πρόσωπο του εκδότη τιμολογίου. 05 Ιουλίου 2016
ΝΣΚ 134/2016. Δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ του καλόπιστου λήπτη εικονικού τιμολογίου ως προς το πρόσωπο του εκδότη ή τον χαρακτηρισμό της αναγραφείσας συναλλαγής. 05 Ιουλίου 2016
ΥΠΟΙΚ. 1075807/2016. Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την έκδοση και περαίωση πράξεων επιβολής προστίμων βάσει Ν.3888/2010 ύστερα από τη δημοσίευση του Ν.4337/2015. 23 Μαϊος 2016
ΠΟΛ. 1059/2016. Καταβολή ποσού κατ΄άρθ. 93 ΚΔΔ για το παραδεκτό έφεσης. 12 Μαϊος 2016
ΥΠΟΙΚ. 1040901/20106. Σχετικά με την αριθ.3293/18-2-2016 ερώτηση. 22 Απριλίου 2016
ΥΠΟΙΚ. 1054408/2016. Σχετικά με την αριθ.3293/18-2-2016 ερώτηση. 11 Απριλίου 2016
ΠΟΛ. 1282/13. Προληπτικά ή διασφαλιστικά του δημοσίου συμφέροντος μέτρα άμεσου και επείγοντος χαρακτήρα σε περίπτωση φοροδιαφυγής, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 46 του Ν.4174/2013, εξειδίκευση των προσώπων σε βάρος των οποί 09 Ιανουαρίου 2014
Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας - NOMOΣ 4174/2013 26 Ιουλίου 2013
ΠΟΛ. 1188/11. Επίδοση καταλογιστικών πράξεων φορολογικών και τελωνειακών αρχών μέσω των Δικαστικών Επιμελητών. 12 Σεπτεμβρίου 2011
ΠΟΛ. 1123/11. Ποσοστό βεβαίωσης ειδικών φόρων, σε περίπτωση άσκησης προσφυγής και ανώτατα ποσοστά πρόσθετων φόρων 30 Μαϊος 2011
ΠΟΛ. 1092/11. Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 18 παρ. 1 του Ν. 2523/97 σε βάρος αγροτών του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Ν. 2859/2000 20 Μαϊος 2011
ΠΟΛ. 1158/2008. Επιβολή κυρώσεων σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος, οι οποίοι έλαβαν επιστρ.. 09 Δεκεμβρίου 2008
ΥΠΕΕ 1506/07. Οδηγός ελέγχου πλαστών, εικονικών και νοθευμένων φορολογικών στοιχείων. 01 Φεβρουαρίου 2007
Ν 2523/1997. Διοικητικές Ποινικές Κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία 09 Νοεμβρίου 1997
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm